Harmonogram naboru wniosków na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W dniu 27 marca br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego Operacyjnego.

Z punktu widzenia sektora przedsiębiorstw, kluczowy będzie III i IV kw. 2015 r., wówczas planowane są nabory w trybie konkursowym w ramach następujących działań, tj

• Działanie 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw – Projekty inicjujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi – IV kwartał 2015 r.

• Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – IV kwartał 2015 r.

• Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia – III kwartał 2015 r.

• 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe Przetarg na Menadżera Funduszu – III kwartał 2015 r.

• 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy – III kwartał 2015 r.

Pierwsze konkursy skierowane do sektora samorządowego ruszają już II kwartale br. I dotyczyć będą działań w ramach kontraktów Samorządowych a więc wspólnych przedsięwzięć grup samorządów lokalnych, obejmujących m.in. takie działania jak : tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, kreowanie zachowań zasobooszczędnych, transport miejski oraz wiele działań związanych z edukacją.

W II i III kwartale ruszają również konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy, które przewidują wsparcie w zakresie edukacji przedszkolnej, ogólnej i zawodowej oraz na kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy.

W IV kwartale można się spodziewać konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie, a więc związanych z poprawą stanu środowiska miejskiego czy zwiększających potencjał sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł. Konkursy ogłoszone będą w ramach następujących działań:

• Działanie 2.3 Transport Miejski

• Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

• Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

• Działanie 2.9 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

• Działanie 2.10 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

• Działanie 2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

• Działanie 3.2 Zarządanie ryzykiem powodziowym

• Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

• Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu

• Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

• Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

W trybie pozakonkursowym zostaną także ogłoszone konkursy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. ZIT w województwie zachodniopomorskim został wyznaczony na bazie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/harmonogram_naborow_wnioskow_26032015.pdf

Jednocześnie został opublikowany projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (SzOOP), dokumentu, który uszczegóławia zapisy dotyczące wsparcia z funduszy unijnych w latach 2014 – 2020. W związku z tym ruszają konsultacje społeczne tego dokumentu, których celem jest zebranie opinii i uwag na temat przyjętych zapisów. Uwagi do dokumentu należy zgłaszać do 15 kwietnia 2015 roku. Formularz zgłaszania uwag oraz uszczegółowienie znajdują się w linku poniżej.

http://www.rpo.wzp.pl/wiadomosci/konsultacje-spoleczne-projektu-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-programu-regionalnego.