Opublikowano dokumentację konkursową poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

W dniu 2 kwietnia 2015 r. została opublikowana dokumentacja konkursowa w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór skierowany jest dla przedstawicieli sektora MŚP. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane w okresie od 4 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Kryteriami dostępowymi jest wartość projektu tj. 2 mln zł oraz realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarach określonych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach (KIS).

Intensywność wsparcia wynosi odpowiednio:

Badania przemysłowe – poziom dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwa – 70% (przy uwzględnieniu premii 80%)
Małe przedsiębiorstwa – 70% (przy uwzględnieniu premii 80%)
Średnie przedsiębiorstwa – 60% (przy uwzględnieniu premii 75%)

Definicja:

„Badania przemysłowe” – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Prace rozwojowe – poziom dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwa – 45% (przy uwzględnieniu premii 60%)
Małe przedsiębiorstwa – 45% (przy uwzględnieniu premii 60%)
Średnie przedsiębiorstwa – 35% (przy uwzględnieniu premii 50%)

Definicje:

„Eksperymentalne prace rozwojowe” – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Jeśli są Państwo zainteresowali aplikowaniem w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem pod numerem telefonu: 91 432 01 60.