Bez kategorii

OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA – 380 000 000 EUR

Działanie: 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Typy inwestycji:

 • ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PRODUKCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
  Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
 • W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę:
  a. instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),
  b. jednostek wykorzystujących energię geotermalną,
  c. pomp ciepła,
  d. małych elektrowni wodnych,
  e. elektrowni wiatrowych,
  f. instalacji wykorzystujących biomasę,
  g. instalacji wykorzystujących biogaz
  Wsparcie będzie skierowane na jednostki o mniejszej mocy wytwarzania:
  Podział wg mocy:
  – energia wodna – do 5 MWe,
  – energia wiatru – do 5 MWe,
  – energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  – energia geotermalna – do 2 MWth,
  – energia biogazu – do 1 MWe,
  – energia biomasy – do 5 MWth/MWe,
  – energia w kogeneracji – do 1 MW.
  Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planów zagospodarowania przestrzennego.

 • ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
 • a. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej elementami

  Typy wnioskodawców:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • administracja rządowa
  • jednostki naukowe
  • uczelnie
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
  • instytucje kultury
  • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki
  • Alokacja na działanie: 65 000 000 EUR

    Poziom dofinansowania:

    • 60% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
     • Działanie: 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

      Typy inwestycji:

      • EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
      • A. głęboka modernizacja energetyczna budynków
       B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych2
       C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
       D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

       Typy wnioskodawców:

       • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
       • Alokacja na działanie: 19 000 000 EUR

         Poziom dofinansowania:

          W przypadku wsparcia kwalifikowanego jako regionalna pomoc inwestycyjna nie więcej niż:

         • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
         • średnie przedsiębiorstwa – 45%
         • pozostali beneficjenci – 35%
         • W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: do 85%
          • Działanie: 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

           Typy inwestycji:

           • GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT
           • A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

           • GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – SPR
           • A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

           • GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – INWESTYCJE REGIONALNE
           • A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
            B. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

           • GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKANIOWYCH – INSTRUMENT FINANSOWY
           • A. wsparcie instrumentów finansowych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

            Typy wnioskodawców:

            • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
            • Alokacja na działanie: 96 000 000 EUR

              Poziom dofinansowania: od 60% – 90%

               Działanie: 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

               Typy inwestycji:

                Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę systemu ogrzewania, w tym starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na biomasę, paliwa gazowe i paliwa stałe. Wsparcie będzie uwarunkowane zapewnieniem odpowiedniej efektywności energetycznej w budynkach, w których wykorzystywana będzie energia ze wspieranych urządzeń. W rezultacie spowoduje to zmniejszenia zapotrzebowania na energię budynku, a tym samym zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej mocy. Projekty realizowane w działaniu będą musiały wynikać z przygotowanych przez gminy strategii niskoemisyjnych.
                W ramach planowanych projektów zakresem wymaganym będą również propozycje działań informacyjno-promocyjnych zwiększających skuteczność realizacji strategii. W związku z powyższym elementem obligatoryjnym każdego projektu będzie propozycja działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym do zrealizowania w ramach inwestycji. Działania te poza standardowym zakresem dotyczącym likwidacji niskiej emisji będą mogły również obejmować szerszy katalog działań promocyjnych dotyczących np. promowania oszczędności wody (np. stosowanie perlatorów), energii elektrycznej (np. stosowanie oświetlenia LED) itp.

                Typy wnioskodawców:

                • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                • podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych
                • Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR

                  Poziom dofinansowania: do 85%

                   Działanie: 4.5 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

                   Typy inwestycji:

                    Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla transportu indywidualnego w miastach oraz ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w regionie. Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększonemu wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej. Oznacza to, że modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.
                    W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:

                   • taboru autobusowego
                   • integracji różnych środków transportu oraz obsługi podróżnych
                   • ścieżek oraz infrastruktury rowerowej
                   • organizacji i zarządzania ruchem w mieście
                   • Typy wnioskodawców:

                    • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                    • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                    • przedsiębiorstwa – podmioty realizujące obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym. Przedsiębiorstwa nie spełniające tego wymogu dopuszcza się wyłącznie w przypadku projektów dotyczących węzłów przesiadkowych lub parkingów Park&Ride, pod warunkiem, że projekt realizowany jest w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego
                    • Alokacja na działanie: 140 000 000 EUR

                      Poziom dofinansowania:

                      • 85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną
powrót