Referencje

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

Lp. INWESTOR RODZAJ INWESTYCJI PROGRAM DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ INWESTYCJI WARTOŚĆ DOTACJI
1 Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki 40 931 187,00 15 446 031,51
2 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 40 882 027,24 20 817 384,33
3 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 7 573 123,32 3 476 063,60
4 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 62 920 159,73 32 655 165,10
5 Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskie GM Stargard RPO 2.6 „Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 4 198 812,13 3 568 990,24
6 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje rzgw 5.7 „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem 860 130,00 730 594,42
7 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Resko rpo 4.1 „Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe 3 233 981,33 2 748 884,11
8 Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 3 190 075,30 2 711 564,00
9 Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 5 176 066,68 4 399 656,67
10 Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, woj. zachodniopomorskie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 3 219 411,84 1 225 194,66
11 Gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 4 349 998,32 1 620 643,03
12 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 1 151 198,03 828 862,58
13 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych” Program Współpracy Interreg V A, oś priorytetowa IV – Współpraca Transgraniczna. 5 200 000,00 4 180 000,00
14 Gmina Banie, woj. zachodniopomorskie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków 13 778 871,29 8 891 075,22
15 Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 5 293 680,10 3 999 232,76
16 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich 5 705 882,35 3 999 999,89
17 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3 „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. 62 920 159,73 32 655 165,10
18 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 2.5 „Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej 2 248 707,33 1 911 401,23
19 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 8.9 „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego 4 456 990,00 3 788 441,49
20 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 9.9 „ Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 1 671 021,42 1 402 373,67
21 Powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie „ Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego 5 277 278,82 3 240 679,75
22 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Wałcz KS „Metalowa dźwignie regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 12 875 272,20 11 232 520,43
23 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 6 049 809,60 5 142 338,16
24 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje komenda „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu 546 448,33 464 481,07
25 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 1 219 216,38 1 032 463,65
26 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m. Resko, ul. Stodólna” Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 3 290 031,60 1 645 015,80
27 Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie Gmina Choszczno RPO 9.2

„Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 5 324 349,32 4 436 874,70
28 Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. 26 Kwietnia

„Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 9 779 373,00 8 312 467,05
29 Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. Ku Słońcu

„Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu 8 699 094,00 6 418 778,40
16 Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin) 39 068 550,00 32 299 617,50
17 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. 28 693 217,03 10 839 146,61
18 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. 35 756 815,86 14 468 159,14
19 Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 28 925 613,24 17 526 651,80
20 Gmina Golczewo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 7 420 567,33 4 715 071,53
21 Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 9 845 089,14 7 676 930,94
22 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe 2 047 883,49 1 317 020,10
23 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej 2 877 720,93 2 120 790,69
24 Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 5 359 786,25 3 261 200,00
25 Gmina Goleniów, woj. zachodniopomorskie „Otwarte bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym 5 545 185,31 2 600 559,01
26 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 328 000,08 197 972,00
27 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej 640 531,70 390 568,00
28 Gmina Resko, Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1 654 133,37 985 240,00
29 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią 2 688 840,08 2 000 000,00
30 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom 3 130 660,37 2 541 425,69
31 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion 1 061 100,00 1 061 100,00
32 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 1 631 062,60 982 973,00
33 Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie „Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje – etap I” Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne” 3 007 819,91 989 673,06
34 Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach woj. zachodniopomorskie „Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1 000 000,00 500 000,00
35 Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach woj. zachodniopomorskie „Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 241 019,00 120 509,50
36 Wspólnota Mieszkaniowa „Ratusz” w Lipianach, woj. zachodniopomorskie „Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 755 138,79 344 419,43
37 Gmina Gryfice, woj. zachodniopomorskie „Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 1 112 535,00 945 654,75
38 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 752 697,86 462 724,00
39 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 391 575,05 230 447,00
40 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 296 151,20 175 310,00
41 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 295 803,98 150 287,00
42 Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 861 467,39 500 000,00
43 Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Swochowo” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 296 362,45 181 076,00
44 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000) 1 172 560,30 979 842,00
45 Gmina Międzyzdroje ,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach” Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne” 2 670 600,00 1 335 300,00
46 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi łącznik ul. Południowa-Budowlanych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Wojska Polskiego w Wałczu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 4 390 148,66 914 608,33
47 Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe 2 662 199,00 1 951 997,25
48 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„ Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa 3 286 419,24 1 777 103,25
49 Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki 40 931 187,00 15 446 031,51
50 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Gardzin-Gazdno, Resko-Policko-Łabuń Wielki, Ługowina-Święciechowo, oraz Komorowo-Luboradz-Słowikowo-Policko-Resko” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 6 467 832,57 3 976 126,00
51 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko –obszar C i D” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 12 596 577,00 9 312 062,93
52 Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa ulicy Kolejowej C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia grodowego” Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne” 8 450 100,00 3 000 000,00
53 Gmina Miasto Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne 1 202 237.35 512 028,03
54 Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 842 621,75 500 000,00
55 Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 650 185,09 399 703,00
56 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie,woj. zachodniopomorskie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Laskach wraz z wyposażeniem” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 587 023,05 360 874,00
57 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 709 872,74 436 397,00
58 Centrum Kultury w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 479 233,76 294 610,00
59 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 7 375 360,00 1 500 000,00
60 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul. Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) w Wałczu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa 3 410 444,31 1 152 382,59
61 Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 6 909 780.24 3 422 198,68
62 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki 7 451 112.43 3 696 886.21
63 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach” Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne” 7 347 300,00 2 600 000,00
64 Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Platforma cyfrowa e-W@łcz” Dofinansowanie projektów informatycznych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 168 000,00 865 500,00
65 Miasto i Gmina Wolin, woj. zachodniopomorskie „Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolinie” Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 26, w wysokości 100 000 zł. 1 279 565,80 100 000, 00
66 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Budowa hali sportowej w Resku” Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 5 741 745,10 1 500 000, 00
67 Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie „I etap modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu” Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2006 272 565,47 100 000, 00
68 Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu” Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu 5 671 946,98 1 500 000, 00
69 Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poźrzadło Wielkie” Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 325 695, 00 213 570, 00
70 Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybowo”.”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnia”. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 1) 248 442, 00 2) 369 613, 00 1) 162 912, 00 2) 130 504, 00
71 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie”. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 1) 400 616, 00 2) 286 072, 00 3) 456 730, 00 1) 262 777,00 2) 178 240,00 3) 299 572,00
72 Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie „Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Społeczna. 606 798, 55 455 097,00
73 Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacją mechaniczną w szkole podstawowej w Kunowie gmina Kobylanka”. SAPARD- działanie 4.3- publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich. 698 603, 20 130.000,00
74 Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Reptowie i Kobylance gmina Kobylanka”. SAPARD- działanie 3 – rozwój obszarów wiejskich. 2 660 000, 00 1 330 000,00
75 Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin”. Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego. 323 722, 00 227 756,00
76 Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku”. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. 521 273,00 417 018,00
77 Miasto i Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.1 Obszary Wiejskie. 706 736, 38 577 011,97
78 Miasto i Gmina Słubice, Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Rzepin, Miasto i Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Górzyca, woj. Lubuskie
pdf_iconReferencje
„Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim”. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. 1 771 290, 00 1 328 467,50
78 Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji. 14 030 000, 00 10 522 500,00
powrót