Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY – 208 MLN EURO

Priorytet Inwestycyjny 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.8 będą:

  • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia,
  • Tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na obszarach cechujących się największymi zapóźnieniami społeczno – gospodarczymi,
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
  • Wdrożenie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia w szczególności poprzez work sharing, telepracę, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników.

Priorytet Inwestycyjny 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Przykładowymi typami operacji realizowanymi w ramach PI 8.9 będą:

  • Dostarczenie kompleksowych usług (m.in. doradczych, szkoleniowych) dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów oraz Instytucji Otoczenia Biznesu,
  • Wzmocnienie jakości usług Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP,
  • Wsparcie dla modernizowanych przedsiębiorstw poprzez usługi okołobiznesowe,
  • Doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MŚP,
  • Wsparcie doradcze na rzecz zapobieganiu sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej,
  • Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami pracodawców.
  • Wsparcie sieci współpracy podmiotów w ramach inicjatyw klastrowych lub klastrów utworzonych wokół kluczowych obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020,
  • Działania wspierające współpracę B+R nauki i biznesu poprzez sieciowanie, tworzenie platform współpracy,
  • Staże i szkolenia praktyczne dla naukowców w przedsiębiorstwach i przedsiębiorców w jednostkach naukowych,
  • Szkolenia w zakresie transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej,
  • Wsparcie tworzenia interdyscyplinarnych zespołów komercjalizacyjnych w obszarach istotnych dla rozwoju województwa i/lub wsparcie opracowania strategii komercjalizacji nowego produktu lub usługi,
  • Koordynacja i monitorowanie inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym.

Priorytet Inwestycyjny 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się

Przykładowymi typami operacji w ramach PI 8.10 będą:

  • Opracowywanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy,
  • Realizacja popularnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy;
  • Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
  • Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,
  • Zapewnienie możliwości przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalając im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.
powrót