Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  Daty

  Przewidywany termin rozpoczęcia naboru: 09.2021 r.
  Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

  Cel projektu

  Celem działania jest zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

  Dla kogo

  • jednostki naukowe
  • uczelnie
  • konsorcja naukowe z rolą wiodącą jednostki naukowej albo uczelni

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 85,00%

  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w niniejszym punkcie.

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 85,00%

  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w niniejszym punkcie.

  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 15,00%

  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych

  Wydatki kwalifikowane

  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej.

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  łódzkie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych