Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  Daty

  Przewidywany termin rozpoczęcia naboru: 30.09.2021 r.
  Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

  Cel projektu

  Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.3 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP.

  Dla kogo

  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
  • instytucje otoczenia biznesu (IOB).

  Maksymalna kwota dotacji

  Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla  RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 1.3, Podziałania 1.3.4, przewidziano:

  W ramach Schematu 1.3 A

  895 000 EURO

  (4 097 489 PLN  kurs obowiązujący w sierpniu 2021 r.: 1 Euro = 4,5782 zł)

  Ze względu na ogólne kryterium formalne oceny projektów „Maksymalna kwota dofinansowania projektu” wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej na konkurs.

  Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

  Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach poddziałania.

  Zgodnie z SZOOP RPO WD maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

  – Schemat 1.3 A – 10 mln PLN

  Wydatki kwalifikowane

  • Wydatki kwalifikowane: Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).W zakresie infrastruktury służącej MŚP wsparcie otrzymają projekty dotyczące zagospodarowania terenów pod działalność gospodarczą, w tym na cele stref aktywności gospodarczej i parków biznesu, np.:
   • uporządkowanie i przygotowanie terenów (np. prace studyjno-koncepcyjne; badania geotechniczne, archeologiczne; rozbiórka; usuwanie zarośli, krzewów, drzew; wywóz odpadów; niwelacja terenu; wymiana ziemi);
   • kompleksowe lub częściowe uzbrojenie terenu (np. kompleksowe wyposażenie w sieci: elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną/deszczową, ciepłowniczą i telekomunikacyjną lub dozbrojenie terenu w brakujące media);
   • budowa nowych lub adaptacja (przebudowa, rozbudowa) istniejących budynków, np. hal produkcyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu);
   • zakup gruntu w celu stworzenia i uzbrojenia terenów pod inwestycje (wyłącznie jako uzupełniający element projektu);
   • budowa, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wyłącznie jako uzupełniający element projektu) – niekwalifikowalne są wydatki na zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną;
   • działania informacyjno-promocyjne, dotyczące rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa (wyłącznie jako uzupełniający element projektu i w zakresie związanym z jego realizacją).

   Tereny objęte projektem muszą być przeznaczone pod działalność produkcyjną lub usługową (zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), z wyłączeniem możliwości lokowania  wielkopowierzchniowych sklepów (powyżej 400 m2) i obiektów mieszkaniowych.

   Projekty mogą dotyczyć tworzenia nowej strefy inwestycyjnej lub poszerzania / rozbudowy strefy już istniejącej poprzez przyłączenie do niej innych działek.

   Dopuszcza się projekty dotyczące terenów inwestycyjnych obejmujących przylegające do siebie działki, działki sąsiadujące (np. przedzielone drogą) lub terenów obejmujących działki rozproszone, zlokalizowane w kilku miejscach gminy.

   Wnioskodawca jest zobowiązany – ze środków własnych lub w ramach projektu komplementarnego finansowanego ze środków EFRR – zapewnić właściwy dostęp do terenów inwestycyjnych (tj. zewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną włączającą teren w istniejącą sieć transportową – drogową lub kolejową).

   Projekty nie mogą powielać już istniejącej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni o podobnych parametrach na terenie danej gminy został wyczerpany.

   Nieosiągnięcie pełnego poziomu obłożenia terenów inwestycyjnych na koniec okresu trwałości projektu będzie skutkowało zgodnie z zasadą proporcjonalności odpowiednim zwrotem środków pomocowych.

   Preferencyjnie traktowane będą:

   • projekty realizowane na nieużytkach, terenach zdegradowanych, terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych;
   • projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, który znajdzie się na wykazie IZ RPO WD (projekt powinien być uwzględniony na liście B w programie rewitalizacji obowiązującym na dzień składania wniosku o dofinansowanie i ujętym w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD);
   • projekty wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

   Wszystkie przedsięwzięcia muszą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” zwłaszcza w zakresie stosowania standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.

   Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca uznaje, że jego projekt ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taką deklarację wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.

   Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  dolnośląskie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych