Budowa pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

O Muzeum

Dwa i pół roku trwała nadzorowana przez naszą firmę budowa nowoczesnego gmachu Muzeum „Centrum Dialogu Przełomy” na Placu Solidarności w Szczecinie. Obiekt, który został wybudowany będzie miejscem edukacji historycznej, który poprzez wystawę pozwoli na przedstawienie w ciekawy i przejrzysty sposób historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1945-1990. Powstałe Centrum Dialogu Przełomy jest obiektem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie podpiwniczonym. Budynek o powierzchni użytkowej 1 913,18 m2 posiada jedną kondygnację nadziemną i jedną podziemną. Sposób umiejscowienia budynku ma charakter innowacyjny ponieważ został wkomponowany w ziemię na Placu Solidarności.

Inżynier Kontraktu

Firma Najda Consulting na początku realizacji inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” odpowiedzialna była za przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności projektu. W trackie realizacji I etapu inwestycji została nam powierzona rola Inżyniera Kontraktu.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należało:

 • koordynacja prac stron procesu inwestycyjnego,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego (branże: konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa, ds. zieleni),
 • rozliczenie dotacji unijnej.

Zakres robót oraz terminy realizacji

Zakres robót I etapu: Wykonano roboty ziemne, konstrukcyjne(ściany Muzeum zostały wykonane z betonu architektonicznego), sieci elektryczne (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, instalacje niskoprądowe, telekomunikacyjna), sieci sanitarne (wodno-kanalizacyjne, instalacja ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, przekładki sieci gazowych, odwodnienia), zagospodarowanie terenu (wykonanie nawierzchni placu, przesadzenie drzew, przeniesienie pomnika Anioła Wolności) .

Wartość robót: 11 942 323,18 zł brutto
Terminy realizacji: 24.01.2012 – 29.08.2014r.

Podziękowania dla uczestników procesu budowlanego

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich stron procesu budowlanego. W szczególności chcielibyśmy podziękować za współpracę przy tym projekcie:

 • Inspektorom Nadzoru, którzy w imieniu firmy Najda Consulting nadzorowali i odbierali wykonane roboty budowlane
 • pracownikom firmy Najda Consulting za przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji unijnej
 • Projektantom z firmy KWK Promes
 • generalnemu wykonawcy robót firmie Skanska S.A
 • Muzeum Narodowemu w Szczecinie

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna

Beneficjent: Gmina Miasto Świnoujście

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2. Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Opis projektu:
Projekt wpłyną na podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum Morskim w Świnoujściu poprzez doposażenie bazy dydaktycznej dla kierunku nawigator morski i mechanik okrętowy umożliwia podwyższenie poziomu certyfikatu uznania szkoły, jako ośrodka szkoleniowego kadr morskich w zakresie objętym postanowieniami międzynarodowej Konwencji STCW przez Dyrektora Urzędu Morskiego.

Gwarantuje to absolwentom szkoły uzyskanie wyższych dyplomów morskich, które są uznawane zarówno przez armatorów krajowych, jak i zagranicznych.

Umożliwia uzyskanie pracy na stanowiskach wymagających wyższych umiejętności zawodowych w dziale pokładowym i maszynowym do stanowisk oficerskich na poziomie operacyjnym włącznie.

Projekt „Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna” obejmuje modernizacje i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły do przedmiotów zawodowych w Technikum Morskim dla kierunków technik nawigator morski i technik mechanik okrętowy.

Projekt obejmował doposażenie i modernizacje stanowisk symulacyjnych dla nawigatorów i mechaników okrętowych, zakup urządzeń i przyrządów diagnostycznych, materiałów i publikacji gwarantujących szkolenie uczniów zgodnie z wymaganiami międzynarodowej konwencji STCW.

Dodatkowo, w ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowe i modernizacyjne, które przyczynia sie do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Wartość projektu 1 202 237,35 zł
Dofinansowanie 512 028,04 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Beneficjent: Gmina Miejska Wałcz

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania odcinka 2km nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu w zakresie:

 • remontu i budowy utwardzonych ciągów pieszo-rowerowych,
 • remontu oświetlenia parkowego,
 • budowy pomostów widokowych,
 • małej architektury z nową stylistyką,
 • utworzenia „Ale i Gwiazd Sportu”.

Wartość projektu 7 451 112.43 zł
Dofinansowanie 3 696 886,21 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła budowy nowego układu drogowego przebiegającego przez tereny zlokalizowane w południowej części Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Projekt swym zakresem obejmował:

 • wybudowanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2 377,4 mb,
 • wybudowanie dróg o łącznej długości 4,117 km.
 • wybudowanie skrzyżowań – szt.3,
 • wybudowanie przejazdów kolejowych – szt.1,
 • wybudowanie zatok autobusowych – 1 szt.,
 • wybudowanie ciągów pieszo – rowerowych o długości 3,779 km,
 • wybudowanie punktów oświetleniowych – 117 szt.,
 • wybudowanie przejść dla pieszych, – 10 szt.,
 • wybudowanie przystanku komunikacji zbiorowej – szt. 1,
 • wybudowanie systemu odbioru wód opadowych.

Wartość projektu 28 693 217,03 zł
Dofinansowanie 10 839 146,61 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła utworzenia kompleksowego produktu turystycznego na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływającego na poszerzenie oferty gminy w zakresie usług turystycznych. Planowana ścieżka rowerowa była pierwszym etapem przedsięwzięcia mającego na celu połączenie szlakiem ścieżek rowerowych wszystkich nadmorskich miejscowości w Gminie Rewal. Zakres projektu obejmował:

 • budowę drogi rowerowej spełniającej wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa i komfortu jazdy o długości 2,848 km;
 • trasa ścieżki rowerowej biegnie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej oraz wzdłuż jeziora Liwia Łuża łącząc dwa zabytkowe dworce kolejki wąskotorowej – dworzec w Niechorzu i dworzec w Pogorzelicy; W ramach projektu zaplanowano również infrastrukturę towarzyszącą:
 • dwie wiaty o funkcji wypoczynkowej – wiatę „dużą” i wiatę „mała” oraz wiatę mieszczącą toaletę suchą typu TOY –TOY, wiaty mieścić będą stojaki rowerowe oraz siedziska i stoły dla zatrzymujących się rowerzystów, architektura wiat nawiązywać będzie charakterystycznych form zabudowy kolejki wąskotorowej;
 • wzdłuż trasy posadowionych zostało100 słupów oświetleniowych, oświetlone tez zostały wiaty wypoczynkowe;
 • •zarówno przy wiatach jak też wzdłuż całej trasy ścieżki rowerowej rozmieszczono kosze na śmieci w liczbie 15 szt.

Wartość projektu 2 662 199,00 zł
Dofinansowanie 1 951 997,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal

Beneficjent: Gmina Rewal

Źródło finansowania: Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Projekt swym zakresem obejmował:

 • Przebudowę: punktu zlewnego, stanowiska krat, przepompowni ścieków surowych, wieży rozdziału ścieków surowych, 2 szt. reaktorów biologicznych oraz hali dmuchaw;
 • Wykonanie nowych konstrukcji: piaskownika, 1 szt. reaktora biologicznego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, 3 szt. osadników końcowych, przepompowni osadu powrotnego, stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu, magazynu osadu, stacji dozowania PIX-u, biofiltru, komory pomiarowej oraz komory rozdziału;
 • Wykonanie nowych i przebudowę istniejących rurociągów i instalacji technologicznych oraz elektrycznych, sterowania i automatyki, a także wykonanie dróg i placów wewnętrznych oraz nasadzenie zieleni.

Wartość projektu 28 925 613,24 zł
Dofinansowanie 17 526 651,80 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu

Beneficjent: Gmina Rewal

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu utworzono kompleksowy produkt turystyczny na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej w Gminie Rewal, wpływając w ten sposób na poszerzenie oferty gminy o szeroki zakres usług turystycznych, noclegowych oraz gastronomicznych.

Zakres projektu obejmował:

 • wybudowanie budynków dworców w miejscowości Trzęsacz, Śliwin, Niechorze – „Przystanek Latarnia Morska”, wraz z bazą noclegową,
 • Przebudowę budynku dworca w Niechorzu z przystosowaniem do powstania bazy noclegowej,
 • Przebudowę budynków dworców w miejscowości Niechorze, Rewal i Pogorzelica,
 • Utworzenie miejsc postojowych – 72 szt.,
 • Przebudowa i modernizacja linii kolejowej i infrastruktury technicznej,
 • Remont zabytkowego parowozu Vulcan, remont zabytkowego mostu na kanale „Liwka” oraz remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów,
 • Utworzenie wypożyczalni rowerów, punktów informacji turystycznej, Muzeum i Galerii Kolei Wąskotorowej

Wartość projektu 40 931 187,00 zł
Dofinansowanie 15 446 031,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach

Beneficjent: Gmina Międzyzdroje

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie5.1.Infrastrukturaturystyczna,Poddziałanie5.1.1.Infrastrukturaturystyki.

Opis projektu:
Opis projektu inwestycji swym zakresem obejmowała:

 • Kompleksową przebudowę i wprowadzenie nowej formy zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach wraz z Placem przed Molo,
 • Rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Promenadzie

Prace polegały na wykonaniu głównego deptaku, placów turystyczno-rekreacyjnych, małej architektury fontann, ławek, zagospodarowaniu zieleni i rabat kwiatowych wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia pod terenem objętym pracami.

Projekt kładł szczególny nacisk na wysokiej jakości, kompleksowe zagospodarowanie terenu, gdzie została wyznaczona miedzy innymi aleja „ławeczek serialowych”. Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z przebudowanym placem zabaw wynosi 15607,67m2. W ramach uzbrojenia przewidziano wykonanie takich prac jak:

 • sieć wodociągowa 148,49 mb,
 • kanalizacja ściekowa 727,32 mb,
 • kanalizacja deszczowa 1015,14 mb.

Wartość projektu 22 977 212,86 zł
Dofinansowanie 9 167 461,14 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

Beneficjent: Gmina Choszczno

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki.

Opis projektu:
Projekt pn. „Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno” polegał na zagospodarowaniu terenu wokół jeziora Klukom poprzez utworzenie spełniającej nowoczesne standardy Promenady oraz trzech placyków wyposażonych w infrastrukturę rekreacyjną W ramach projektu zaplanowano też utworzenie na terenie Miejskiej Góry w Choszcznie zróżnicowanej infrastruktury rekreacyjno-sportowej.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

 • przebudowę infrastruktury wokół jeziora Klukom: 15099,78 m2
 • budowę trzech placyków rekreacyjnych przylegających do ścieżki wokół jeziora,
 • przebudowę infrastruktury na Miejskiej Górze: 3366,35 m2
 • budowę miejsc parkingowych,
 • budowę ziemnego toru saneczkowego ze schodami gruntowymi;
 • budowę ścieżki 800 m do uprawiania biegów przełajowych kwalifikowanych,
 • budowę ścieżki 166 m do uprawiania biegów treningowych,
 • budowę ścieżki 120 m do uprawiania biegów treningowych,
 • budowę ścieżki 90 m do uprawiania biegów treningowych,
 • budowę toru z przeszkodami do jazdy rowerami górskimi.

Wartość projektu 6 909 780,24 zł
Dofinansowanie 3 422 198,68 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo

Beneficjent: Gmina Wierzchowo

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Opis projektu:
Projekt „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo” obejmował w I etapie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Wierzchowo i Żabinek oraz przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wierzchowo oraz w II etapie budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach Wierzchowo i Żabinek.

Projekt wpłynął na wyrównywanie szans rozwojowych Gminy Wierzchowo. Wyeliminowane zostały bariery stojące na przeszkodzie równego dostępu do podstawowych usług publicznych.

Realizacja projektu przełożyła sie na wzrost poziomu komfortu życia mieszkańców (nastąpiła poprawa jakości wody oraz stanu sanitarnego w gminie) oraz na wzrost konkurencyjności Gminy Wierzchowo względem innych regionów oraz jej ogólny rozwój.

Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynęła również na poprawę stanu środowiska naturalnego w rejonie realizacji projektu eliminując wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych co w efekcie przyczyni sie do jego poprawy, dzięki ochronie wód powierzchniowych i wgłębnych przed zanieczyszczeniami.

Wartość projektu 9 845 089,14 zł
Dofinansowanie 7 676 930,94 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”

Beneficjent: Gmina Wałcz

Źródło finansowania: Koszty całkowite zadania to kwota 2.827.720,93 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75%, tj. 2 120 790,69 złotych. Brakujące środki zostały pokryte z budżetu gminy.

Opis projektu:
Projekt realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.

Zakres projektu obejmował m. in. wybudowanie zaplecza wystawowo-socjalnego składającego się z następujących elementów: budynek wystawowy, wiata wystawowa, wiata rekreacyjna, budynek socjalno-sanitarny, wiata garażowo-gospodarcza oraz przebudowa instalacji elektrycznej w najlepiej zachowanym bunkrze, wykonanie stałych podpór dla ekspozycji terenowej militariów, wykonanie systemu monitorowania pomieszczeń ( osiadań ) „wiszącego” bunkra, oznakowania elementów terenowych za pomocą tablic informacyjnych.

Dzięki realizacji niniejszego projektu wzmocnione zostaną walory kulturalno-historyczne Gminy Miejskiej Wałcz oraz pokazana zostanie utracona istota fortyfikacji i ich historia Niewątpliwie wzrośnie udział społeczeństwa w kulturze oraz turystyce. Przyczynią się do tego zapewne nowe oferty programowe i organizowane imprezy i wydarzenia kulturalne.

Wartość projektu 2 877 720,93 zł
Dofinansowanie 2 120 790,69 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałania 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom.

Opis projektu:
W ramach realizacji projektu planuje się zakup sprzętu specjalistycznego:

 • lekki samochód do ratownictwa technicznego;
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4×4 do ochrony lasów i likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • średni samochód ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 z wyposażeniem do ratownictwa przeciwpowodziowego i wodnego;
 • samochód pożarniczy z drabiną przeznaczony do prowadzenia akcji gaśniczych, ratowniczych i obserwacyjnych;
 • zaprojektowano rozbudowę polegającą na dobudowie dwóch garaży do południowo- wschodniej ściany istniejących garaży;

Dodatkowo, projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w postaci:

 • wykonanie utwardzonego terenu między projektowanymi garażami a południowo wschodnią granicą działki;
 • wykonanie nowego wjazdu na teren działki, przesuniętego w stosunku do istniejącego, o szerokość projektowanych garaży;
 • wykonanie utwardzonych podjazdów do garaży;
 • przebudowa ogrodzenia.

Wartość projektu 3 225 160,37 zł
Dofinansowanie 2 541 425,69 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków.

Opis projektu:
Dzięki realizacji projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko – obszar C i D” wybudowano system rozdzielczy, który obejmuje wydzielenie z kanalizacji ogólnospławnej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie nowych krótkich odcinków kanalizacji deszczowej, zmodernizowano 1 i wybudowano 5 pompowni. Istniejące wcześniej obiekty zostały poddane modernizacji – wymiana pomp, instalacji, wprowadzenie centralnego sterowania i monitoringu drogą radiową, całego systemu pompowni.

Realizacja projektu miała na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Resko.

Przyczyniła się do poprawy jakości środowiska, podniesienia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w tym również proekologicznych (rozwój turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i wypoczynkowej opartej o gospodarstwa agroturystyczne, istniejącą bazę noclegową oraz osiedla domków letniskowych).

Wartość projektu 12 596 577,00 zł
Dofinansowanie 9 312 062,93 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa.

Opis projektu:
Projekt pn. „Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku” jest ostatnim etapem realizowania przez Gminę Resko kompleksowej inwestycji, mającej na celu utworzenie w Resku centrum edukacyjno-sportowego. W pierwszym i drugim etapie wybudowano szkołę gimnazjalną wraz z halą sportową i przyłączami. Oba obiekty usytuowane są na tych samych działkach co wybudowane boiska.

W ramach realizacji inwestycji powstało:

 • boisko do gier sportowych o wymiarach 55m x 30m, ze spadkiem nawierzchni 0,5% (w kształcie koperty);
 • boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 36,57m x 18,28m, o spadku nawierzchni daszkowym 0,5%, która ograniczać będzie obrzeże betonowe 8cm x 30cm osadzone na ławie betonowej;
 • boisko do piłki ręcznej o wymiarach 22m x 44m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%;
 • boisko do koszykówki o wymiarach 17m x 31m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6% oraz boisko do siatkówki o wymiarach 9m x 18m i spadku nawierzchni daszkowym 0,6%;
 • wokół boiska do gier sportowych usytuowano bieżnie okólna o długości 200m i prostą o długości 100m;
 • trybuny dla 360 widzów oraz parking wydzielony na 24 miejsca postojowe.

Wartość projektu 3 286 419,24 zł
Dofinansowanie 1 777 103,25 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000).

Opis projektu:
Przedmiotem projektu pn. „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko” była budowa ścieżki edukacji ekologicznej, która przebiega od punktu na wysokości wsi Łagiewniki, przez miejscowość Resko, do punktu na wysokości wsi Taczały.

Utworzona została także ogólnodostępna strona internetowa dotycząca różnorodności biologicznej, w celu przekazania informacji na temat przedmiotu projektu jak najszerszemu gronu odbiorców.

Ścieżka edukacji ekologicznej oparta jest o 10 przystanków, tj.:

 • Przystanek nr 1 – Łagiewniki,
 • Przystanek nr 2 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Sosnowo,
 • Przystanek nr 3 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Lubień Dolny,
 • Przystanek nr 4 – między Łagiewnikami a Reskiem na wysokości wsi Prusim,
 • Przystanek nr 5 – Resko (Miasto):
  • Park Miejski,
  • Wzdłuż istniejącej ścieżki spacerowej biegnącej od skrzyżowania ulicy Nadrzecznej i Młyńskiej do przystani kajakowej na wysokości ulicy Zielonej,
  • Miejsce przy przystani kajakowej na wysokości ulicy Zielonej,
  • Od mostku przy rzece Redze do Alei Wolności,
 • Przystanek nr 6 – między Reskiem a Żerzynem na wysokości wsi Piaski,
 • Przystanek nr 7 – między Reskiem a Żerzynem na wysokości wsi Czarne,
 • Przystanek nr 8 – Żerzyno,
 • Przystanek nr 9 – między Żerzynem a Taczałami,
 • Przystanek nr 10 – Taczały

Na ścieżce edukacji ekologicznej umieszczone zostały następujące elementy m.in.:

 1. tablice informacyjne, wiaty (altan), kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery,
 2. wykonano ogrodzenia terenu wybranych przystanków,
 3. zamieszczono oznaczenia i kierunkowskazy ułatwiające sprawne poruszanie się po ścieżce edukacyjnej

Wartość projektu 1 172 560,30 zł
Dofinansowanie 979 842,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa hali sportowej w Resku

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Opis projektu:
Nowo wybudowany obiekt sportowy (1827,1 m2), w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, obejmuje m.in.:

 • salę sportową (985,57 m2)
 • salę korekcyjną (83,27 m2)
 • salę do ćwiczeń gimnastycznych (62,52 m2)
 • zaplecze sanitarno – socjalne
 • trybuny na 214 osób

Wartość projektu 5 741 745,10 zł
Dofinansowanie 1 500 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa przystani kajakowej na rzece Redze w Resku

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Opis projektu:
Inwestycja obejmowała budowę przystani kajakowych na działkach: 394/2, 393, 542, 543.

Przystań I o powierzchni 306m² wyposażono w pomost cumowniczy do cumowania kajaków wraz z umocnieniem brzegu po obu stronach pomostu, stołu zespolonego z miejscami do siedzenia, trzech ławek, dwóch koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz utwardzenie do komunikacji pieszej – chodnik prowadzący do ulicy Parkowej.

Przystań II o powierzchni 2523 m² wyposażona w pomost cumowniczy wraz z umocnieniem brzegu, dwa zadaszenia w formie namiotów, trzy zadaszenia w formie parasola, cztery ławki, cztery kosze na odpadki, dwa stoły zespolone z siedzeniami, dwa stojaki na kajaki, oświetlenie terenu, utwardzone miejsce dla dwóch sanitariatów typu Toy Toy oraz tablica informacyjna jako brama wjazdowa na teren przystani.

Wartość projektu 408 966,29 zł
Dofinansowanie 267 122,40 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki

Beneficjent: Gmina Resko

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Opis projektu:
Projekt zakładał przebudowę i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowę małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dodatkowo wybudowano węzeł cieplny z wykorzystaniem źródeł odnawialnych – pompy ciepła w układzie powietrze-woda.

Przebudowa i remont budynku po byłej hydroforowi na świetlicą wiejską w miejscowości Łagiewniki przyczyniłyby się do utworzenia w niej funkcji kulturotwórczej, wychowawczej, dydaktycznej oraz opiekuńczej w odniesieniu do młodszych dzieci. Placówka taka jest idealnym miejscem do zorganizowania imprez kulturalnych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających zainteresowania lokalnej młodzieży. Należy zatem wspierać inicjatywy mieszkańców, wręcz je kreować, zmierzając do efektywnego rozwoju wsi.

Wartość projektu 514 801,25 zł
Dofinansowanie 386 100,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.3 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.

Opis projektu:
Projekt pn. ”Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim” miał na celu stworzenie infrastruktury, która pozwoliła na przygotowanie, pod inwestycje, terenów o powierzchni 332,1461 ha. Inwestycja dotyczyła uzbrojenia terenów po byłym lotnisku w Kluczewie, gdzie powstanie m.in. Fabryka opon Bridgestone.

Projekt obejmował budowę wodociągu magistralnego oraz budowę systemu tłocznego kanalizacji sanitarnej, w celu doprowadzenia wody oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów objętych inwestycją.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnego obszaru inwestycyjnego, który pozwoli przyciągnąć na teren miasta Stargard Szczeciński dodatkowy kapitał zewnętrzny. Inwestycja była przedsięwzięciem prorozwojowym, gwarantującym całkowicie nową infrastruktury w miejscu idealnym dla rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu Miasta Stargard Szczeciński. Sama inwestycja przyniosła bezpośredni produkt w postaci uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z kolei otoczkę okołobiznesową stwarza wypracowana już bogata oferta Miasta i regionu

Wartość projektu 35 756 815,86 zł
Dofinansowanie 14 468 159,14 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Kompetentni w swoim fachu

Beneficjent: Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Opis projektu:
Projekt „Kompetentni w swoim fachu” (wartość przyznanego dofinansowania 1 944 754,55 zł), którego liderem jest firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o., partnerem natomiast firma Najda Consulting, zaoferuje wsparcie grupie 180 osób w wieku 50-64 lata, które również pozostają bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Dzięki zaplanowanemu w projekcie wsparciu zakwalifikowane osoby odbędą spotkania z doradcą zawodowym, który skieruje je na odpowiednio dobrane pod kątem ich predyspozycji szkolenia zawodowe (m.in. kursy spawania, operatorów urządzeń dźwigowych, elektryk, monter konstrukcji stalowych). Po odbyciu szkoleń uczestnicy projektów kierowani będą na płatny 3-miesięczny staż w firmie Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o., która to planuje uruchomienie w Szczecinie fabryki zajmującej się produkcją stalowych fundamentów wielkogabarytowych dla morskich siłowni wiatrowych. Koszt inwestycji powstania fabryki wyniesie ok. 350 mln zł. Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie Stoczni „Gryfia” w Szczecinie. Docelowo firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o planuje zatrudnić w nowobudowanej fabryce 1000 osób! Po zakończeniu stażu firma Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. zadeklarowała się do zatrudnienia m.in. 60% uczestników realizowanych szkoleń.

Wartość projektu 1 954 780,45 zł
Dofinansowanie 1 944 754,55 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu świadomego zaciągania zobowiązań finansowych

Beneficjent: Najda Consulting

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu:
W ramach projektu w okresie od marca 2012 roku do października 2013 roku organizowane były szkolenia obejmujące promocję i edukację w zakresie konieczności i dostępnych możliwości pozyskiwania kapitału dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenie przewidziane były głównie dla właścicieli firm, pracowników odpowiedzialnych za finanse firmy np. księgowych, dyrektorów finansowych, kierowników jak również do właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zakres szkolenia:

 1. Panel edukacyjny związany z akcją „Nie łykaj jak Pelikan”.
 2. Możliwości finansowania inwestycji z kredytów bankowych.
 3. Co się bardziej opłaca – kredyt czy leasing?
 4. Finansowanie bieżącej działalności firm w tym limity, konta, kredyty obrotowe.
 5. Zmiany w systemie emerytalnym w Polsce.
 6. Finansowanie inwestycji w sektorze MSP z kredytów z banków zagranicznych jako alternatywa dla ofert z polskich banków.
 7. Przygotowanie dokumentacji kredytowej w szczególności danych finansowych w celu uzyskania kredytu dla firm.
 8. Incjatywa JEREMIE jako alternatywna forma zabezpieczenia kredytu.
 9. Źródła finansowania inwestycji w sektorze MSP w powiązaniu z dofinansowaniem UE i kredytami pomostowymi.
 10. Coaching – polegający na studium przypadku.

Całkowita wartość inwestycji: 495 224,00 zł
Wysokość dofinansowania: 495 224,00 zł

http://www.najdaconsulting.pl/nie-lykaj-jak-pelikan-szkolenia-z-zakresu-swiadomego-zaciagania-zobowiazan-finansowych/

4×4 biznes

Beneficjent: Najda Consulting

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opis projektu :
W ramach projektu „4×4 biznes” w okresie od kwietnia 2012 roku do marca 2013 roku organizowane były pierwsze w Polsce szkolenia przygotowujące przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do skorzystania z funduszu Jessica, który finansuje inwestycje rewitalizacji miast. Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

1. Aspekty formalne i prawne w ramach realizowanych projektów w sektorze MSP.
Zakres tematyczny:

 • jak rozliczyć realizowane projekty,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • wytyczne formalne, kryteria ekonomiczno-finansowe,
 • załączniki finansowe,
 • dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
 • aspekty złożenia zabezpieczenia pożyczki,
 • analiza finansowo-ekonomiczna,
 • proces rozliczania pożyczki,
 • zasady księgowania kosztów.

2. Dokumentacja inwestycyjna i realizacja inwestycji w sektorze MSP.
Zakres tematyczny:

 • zarządzanie projektami inwestycyjnymi w firmie,
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego,
 • omówienie funduszu FROM,
 • wytyczne formalne i merytoryczne,
 • kryteria techniczne i środowiskowe,
 • studium wykonalności,
 • możliwe bariery prawne,
 • prowadzenie procesu budowlanego,
 • zakończenie inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji: 300 200,60 zł
Wysokość dofinansowania: 270 200,00 zł
http://www.najdaconsulting.pl/4×4-biznes/

„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki Ekologia Fair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”

Beneficjent: Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk S.C.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Opis projektu :
Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji inwestycji mającej na celu rozszerzenie katalogu usług świadczonych przez Spółkę Ekologia Fair Play w dziedzinie gospodarki odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne. W wyniku realizacji projektu utworzone zostały: punkt neutralizacji odpadów płynnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, punkt unieszkodliwiania opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi w celu poddania ich procesom odzysku bądź recyklingu, zakupiona została instalacja do przetwarzania odpadów sztucznych. Wykonano również roboty budowlane związane z modernizacją budynku hali magazynowej w której inwestor prowadzi działalność.

Całkowita wartość inwestycji: 1 437 104,70 zł
Wysokość dofinansowania: 806 958,38 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wzrost konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Hoker S.C. dzięki inwestycji w minibrowar restauracyjny

W ramach niniejszego projektu planuje się uruchomienie w Szczecinie browaru restauracyjnego pod nową marką „Nowy Browar Szczecin”. W ramach projektu powstanie lokal gastronomiczny o powierzchni około 1000m2 w którym serwowane będzie piwo produkowane za pomocą własnych urządzeń browarniczych.
Realizacja projektu obejmuje następujące działania:

1.Roboty budowlane:

 • rozbiórkę części istniejących ścian w celu dostosowania pomieszczeń do nowych funkcji;
 • rozbiórkę obudowy istniejącej szatni;
 • wykonanie nowoprojektowanych ścian;
 • zorganizowanie reprezentacyjnej strefy wejściowej wraz z szatnią, recepcją i holem;
 • wydzielenie z powierzchni istniejącej sali tanecznej zaplecza gastronomicznego obejmującego swoim programem funkcjonalnym kuchnie właściwą z wydawalnią kelnerską, zmywalnią, zapleczem magazynowym i socjalnym; pomieszczeniem dla instalacji browarniczej zespół został wyposażony także w windy podawcze obsługujące bar klubu Rocker;
 • stworzenie nowej przestrzeni funkcjonalnej jaka będzie zadaszone patio, dostępne z holu i sali restauracyjnej;
 • podwyższenie poziomu posadzki dziedzińca poprzez zaprojektowanie podłogi podniesionej z płyty żelbetowej
 • powiększenie otworów okiennych (obniżenie ich do poziomu wykończonej posadzki patio) wychodzących na patio w celu otwarcia pomieszczeń na dziedziniec;
 • wydzielenie z powierzchni holu wejściowego baru z zapleczem magazynowym do jego obsługi;
 • wydzielenie pomieszczenia palarni;
 • przebudowę części piwnicy zawierającej obecnie pomieszczenia techniczne i nadanie im nowej funkcji w postaci sali klubowej będącej częścią lokalu gastronomicznego mieszczącego sie na parterze budynku. Z sali klubowej na następną kondygnację prowadzą nowoprojektowane schody.
 • wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i sanitarnych.
 • toalety dla w/w lokalu projektuje się w obrębie głównej klatki schodowej (WC damskie spełniające parametry toalety dla niepełnosprawnych, WC męskie) oraz w piwnicy lokalu.

2.Zakup i instalacja linii browarniczej.
Zakupiona w ramach projektu linia do produkcji piwa o wydajności do 4500 hl rocznie od największego producenta na świecie firmy Kaspar Schulz z Niemiec, składać się będzie z następujących elementów:

 • Młyn do słodu
 • Przenośnik ślimakowy,
 • Grist bin,
 • Ślimak spiralny,
 • Rura spadowa,
 • Warzelnia 10 hl,
 • Okładzina miedziana
 • Podest warzelni,
 • Pokrywa wraz ze szklanym deklem,
 • Zbiornik gorącej wody 30hl,
 • Regulator i mieszalnik wody,
 • Chłodnica brzeczki 10hl/godz.,
 • Napowietrzenie brzeczki,
 • Zdalne sterowanie/pneumatyka,
 • Pełna automatyka
 • Zbiorniki cylindryczno stożkowe 20 hl – 10szt.
 • Drugi zawór do spustu piwa – 10szt.
 • Sterowanie temperaturą dla 10 zbiorników cylindryczno-stożkowych,
 • Zbiorniki wyszynkowe 10 hl stojące – 4szt.,
 • Orurowanie tanków – 11 kompl.
 • Pompa do piwa i czyszczenia,
 • Przechowywanie drożdży,
 • Urządzenie kotłowe wraz z akcesoriami,
 • Kompresor urządzenia,
 • Filtry powietrza,
 • Glikolowe urządzenia chłodnicze dla 4500 hl/a,
 • Szlauchy do piwa,
 • Wyposażenie laboratoryjne,
 • Napełniacz Keg,
 • Nalewak piwa,
 • Oczyszczacz do KEG i butelek,
 • Stacja filtrów,
 • Materiały na przewody rurowe.

Linia browarnicza umożliwi produkcję piwa niepasteryzowanego i niefiltrowanego, produkowanego z najwyższej jakości surowców. Browar będzie mógł produkować bardzo wiele gatunków piwa zarówno dolnej jak i górnej fermentacji, oraz piwa smakowe. W lokalu będzie produkowane następujący rodzaj piwa: lager, pszeniczne, pils, ciemne.

3. Zakup i instalacja wyposażenia lokalu gastronomicznego:
Projekt obejmuje zakup pełnego wyposażenia lokalu gastronomicznego, w którym funkcjonować będzie browar restauracyjny. W ramach zadania zakupione zostaną następujące środki trwałe(zgodnie z zasadami ewidencjonowania środków trwałych):

 • Meble (Krzesła i hokery barowe; Loże tapicerowane)
 • Oświetlenie
 • Podest w części VIP
 • System rozliczeniowy
 • System telewizyjny
 • Monitoring-kamery z systemem
 • Projektory HD
 • Ring bokserski
 • Wyposażenie baru wraz zabudową
 • Wyposażenie kuchni
 • System nagłośnieniowy

Dodatkową atrakcją lokalu, który powstanie w wyniku realizacji niniejszego projektu, odróżniającą go od innych tego typu lokali w Polsce, będzie sportowy charakter tego miejsca: w ramach projektu zakupione będą telewizory i projektory na których prezentowane będą relacje z różnych imprez sportowych (mecze piłki siatkowej, koszykówki, mistrzostw europy i świata w różnych dyscyplinach sportowych, relacje z wyścigów formuły 1, relacje z Olimpiady), organizowane tu też będą spotkania ze znanymi sportowcami, a elementem wystroju lokalu będzie m.in. ring bokserski.

Dzięki realizacji projektu powstanie w pełni wyposażony i gotowy do funkcjonowania lokal z browarem restauracyjnym.

Opis na www.najdaconsulting.pl

Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz

Beneficjent: WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.1 Inicjatywa Jessica.

Opis projektu:

Planowana inwestycja przyczyni się do realizacji następujących przykładowych celów:

 • Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta
 • Wzrost aktywności ruchowej i poprawa stanu zdrowia mieszkańców
 • Rewitalizacja zaniedbanego terenu inwestycji
 • Wzrost zatrudnienia na terenie gminy/miasta

Etap I:

 • rozbudowa i nadbudowa istniejącego hotelu wraz ze strefą do bowlingu, squasza
 • budowa parkingów dla gości – samochody osobowe i autokarowe
 • budowa podjazdu dla gości oraz obsługi hotelowej wraz z parkingiem podręcznym
 • budowa podjazdu dla gości oraz obsługi hotelowej wraz z parkingiem podręcznym
 • plenerowy taras widokowy
 • rampy i platformy dla niepełnosprawnych

Etap II:

 • budowa boisk do streetballa, badmintona, tenisa ziemnego
 • budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną dla dzieci
 • wykonanie parku linowego
 • budowa klubu plenerowego
 • budowa ściany wspinaczkowej
 • budowa tarasu widokowego do animacji hotelowych
 • budowa natrysku plażowego z przebieralnią
 • budowa murów oporowych
 • wykonanie kina plenerowego
 • stworzenie przystani żaglówek

Wartość projektu 8 600 000,00 zł
Dofinansowanie 5 260 500,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo-Usługowe „Agrykolex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2. Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu:
W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizacje salonu i serwisu samochodowego Subaru wpływając tym samym na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku regionalnym poprzez poprawę jakości obsługi klienta. Realizacja projektu przyczyni się także do wprowadzenia nowych Usług do oferty firmy uczyni go także autoryzowanym serwisem LandRover. Realizacja projektu przebiegać będzie wieloetapowo i kompleksowo. Efektem tych prac będzie powstanie nowego salonu samochodowego, który w krótkiej perspektywie będzie synonimem nowej jakości na regionalnym rynku motoryzacyjnym.

Wartość projektu 5 380 158,60 zł
Dofinansowanie 2 000 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek usługowy: handlowo – gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo – szkoleniowym

Beneficjent: Promenada Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.2.1 Inicjatywa Jessica.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa budynku usługowego, handlowo-gastronomicznego wraz z infrastrukturą, zlokalizowaną na terenie wybrzeża morskiego w Międzyzdrojach, przy ul. Bohaterów Warszawy. Projektowany budynek będzie 3 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, przeznaczony na działalność handlowa i gastronomiczną.

 • Piwnice budynku przeznaczono na 25 miejsc postojowych, pomieszczenia dla ratowników WOPR, magazyny dla łodzi ratowniczych, punkt pierwszej pomocy medycznej, pomieszczenia techniczne obsługujące budynek.
 • Na pierwszym piętrze przewidziano lokale handlowe oraz punkt doradczo – szkoleniowy dla bezrobotnych i ofiar przestępstw (16 lokali handlowych),
 • Na parterze i drugim piętrze zaprojektowano lokale gastronomiczne wraz z tarasami widokowymi (4 restauracje na parterze budynku, 2 kawiarnie na II piętrze).

Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje również budowę placu manewrowego, dojazdu do garażu podziemnego, ciągów pieszych. Ponadto planuje się budowę stałego zjazdu na plażę, który zapewni dojście do plaży wczasowiczom i osobom niepełnosprawnym, a także umożliwi dojazd pojazdom osobowym i ciężarowym.

Wartość projektu 21 000 000,00 zł
Dofinansowanie 12 600 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

Beneficjent: „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed”

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła zakupu urządzeń medycznych, umożliwiających świadczenie na rynku nowych usług w zakresie nowoczesnej medycyny estetycznej i leczniczej:

 • Lasera najnowszej generacji do zamykania naczyń na twarzy,
 • Wysokiej klasy kompaktowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem,
 • Wysokiej klasy ultrasonografu podręcznego,
 • Stołu operacyjnego wraz z oświetleniem operacyjnym,
 • Kompletnego aparatu do znieczulania na podstawie jezdnej z respiratorem.,
 • Przenośnego kardiomonitora

Wartość projektu 616 320,00 zł
Dofinansowanie 369 792,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zdrowotnych w Maximus SPA Hotelu

Beneficjent: „MIRDAJ” s.c. Mirosława Cieślewicz, Jan Kunach, Anna Kunach

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Projekt „Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług zdrowotnych w Maximus SPA Hotelu” wpłynął na zrealizowanie głównego założenia wspólników spółki MIRDAJ, towarzyszącego przy tworzeniu ośrodka Maximus SPA Hotel, zakładającego świadczenie wysokiej jakości usług zwanych WELLNESS & SPA, w tym usług z zakresu odnowy biologicznej, rehabilitacji, fitness oraz wszystkich usług zdrowotnych związanych z wykorzystaniem wody zgodnie z zasadą SPA – sanus per aquam (z łac. zdrowie przez wodę). Wnioskodawcy realizując założenia projektu wychodzą naprzeciw stale rosnącemu zapotrzebowaniu klientów na tego typu usługi. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje 5 zadań, w tym:

 • utworzenie kompleksu SPA,
 • wyposażenie obiektu w kompleks do rehabilitacji,
 • wyposażenie fitness,
 • wyposażenie multimedialnej Sali szkoleniowej,
 • zakup solarów próżniowych.

Wartość projektu 2 177 486,50 zł
Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2

Celem projektu „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2”(dawny Dom Kultury Kolejarza) jest zaadaptowanie znajdującej się w centrum Szczecina zabytkowej kamienicy – w chwili obecnej w dużej części nieużytkowanej i niszczejącej – na cele kulturalne i rozrywkowe, tak aby stała się ona lokalnym centrum życia kulturalnego i towarzyskiego. Dzięki realizacji projektu miejsce ożyje oraz stanie się jedną z wizytówek Szczecina.

Kamienicę wybudowano w 1853r, od początku funkcjonowała jako miejsce publiczne. Została wybudowana przez jedną z lóż masońskich, działających w ówczesnym Szczecinie. W budynku tym działały też winiarnia, rozlewnia likierów i win, a dawniej na parterze mieściła się restauracja.

W chwili obecnej większa cześć kamienicy jest nieużytkowana, stan techniczny budynku jest zły lub bardzo zły oraz ulega ciągłej degradacji. Pomimo, że z racji swoich poprzednich funkcji obiekt ten mógłby pełnić ważną rolę w życiu kulturalnym miasta (jest tu m.in. jest sala teatralna) to w wyniku niedoinwestowania budynek ten nie spełnia w chwili obecnej praktycznie żadnej roli. Wymaga on przeprowadzenia gruntownych prac renowacyjnych tak by przywrócić mu dawna świetność i by mógł on na powrót pełnić ważna rolę w życiu kulturalnym i rozrywkowym mieszkańców.
Jedynie część piwnicy przedmiotowego budynku pełni rolę odpowiednią dla jego historycznych funkcji: we wrześniu 1996 roku Spółka Hoker otworzyła w piwnicach budynku Rocker Club, który działa do dnia dzisiejszego.

Projekt „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2” polegać będzie na remoncie elewacji całego zabytkowego budynku, przebudowie wejścia do budynku (powrót do układu historycznego), dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji pomieszczeń dla nowych potrzeb, budowie windy, wymianie wszystkich instalacji. Po przebudowie w budynku będzie się mieścić: scena kabaretowo-koncertowa na bazie istniejącej sali balowej, a nowopowstałe pomieszczenia biurowo-usługowe zostaną wydzierżawione podmiotowi gospodarczemu, który prowadzić tu będzie działalność przyciągającą jak największą liczbę mieszkańców miasta i turystów – np. salę fitness, klub jogi, szkołę językową lub inne – bardziej nowatorskie przedsięwzięcie. Realizacja projektu „Centrum Kulturalno-Rozrywkowe „Warzelnia” – renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Partyzantów 2” pozwoli rozwinąć opisaną powyżej działalność kulturalną, nadać jej większy rozmach i przyciągnąć większą liczbę mieszkańców miasta i turystów.

W wyniku realizacji projektu powierzchnia przebudowanych oraz poddanych renowacji pomieszczeń wyniesie 1 939,08 m²

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji urządzeń scenicznych przez Flash-Butrym Sp. j.

Beneficjent: „ Flash-Butrym Sp. j.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Opis projektu:
Firma Flash Butrym Sp. j. działa w branży urządzeń scenicznych, w celu sprzedaży sprowadzała urządzenia z Chin, jednak z uwagi na coraz mniejszą opłacalność oraz jakość towaru podjęła decyzję o uruchomieniu nowoczesnej fabryki w woj. zachodniopomorskim. W nowej fabryce firma będzie produkować innowacyjne, dobre jakościowo produkty, dając na nie gwarancję i zapewniając szybką realizację zamówienia./p>

Planowana inwestycja obejmuje zakup hali wraz z gruntem oraz linii technologicznej do produkcji urządzeń scenicznych.

Celem realizacji projektu jest wprowadzenie na rynek znacznie ulepszonych czterech grup produktów z branży oświetlenia scenicznego oraz wprowadzenie dwóch innowacyjnych technologii.

Wartość projektu 13 488 100,00 zł
Dofinansowanie 5 389 300,00 zł

Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno – Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7

Beneficjent: „EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela S.C.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
W ramach projektu dokonano adaptacji pomieszczeń na gabinety stomatologiczne. Przedsięwzięcie polegało na:

 • zakupie prac remontowo – budowlanych,
 • zakupie wyposażenia medycznego , w tym:
 • Unity stomatologiczne wraz z oprzyrządowaniem ,/li>
 • Autoklaw z zgrzewarką i demineralizatorem,
 • Dentaport,
 • Kamera diagnostyczna bezprzewodowa,
 • Urządzenie do badania żywotności miazgi,
 • Piaskarka wraz z szybkozłączką,
 • Piaskarka abrazyjna do bezwiertłowego opracowywania ubytków,
 • Lampa do wybielania zębów,
 • Urządzenie mikroprocesorowe do podawania anestetyku, obniżającego poziom bólu,
 • Aparat RTG do zdjęć wewnętrznych,
 • Aparat pantomograficzny cyfrowy.
 • zakupie wyposażenia dodatkowego.

Wartość projektu 1 377 089,40 zł
Dofinansowanie 662 297,40 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej w Salonie Piękności „Estetic”

Beneficjent: „Estetic” Piotr Jakub Zawodny

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła zakupu czterech laserów, umożliwiających świadczenie na rynku nowych usług w zakresie nowoczesnej medycyny estetycznej:

 • Lasera najnowszej generacji intensywnie regenerującego skórę,
 • Lasera do skutecznego, bezkontaktowego, bezkrwawego i precyzyjnego wykonywania zabiegów cięcia, odparowywania i koagulacji miękkich tkanek,
 • Lasera do epilacji z opcją do skóry opalonej,
 • Lasera do fotoodmładzania, usuwania zmian naczyniowych i przebarwień.

Wartość projektu 887 551,00 zł
Dofinansowanie 427 097,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy COSMEDICA S.C.

Beneficjent: „Cosmedica S.C.” Rafał Kuczyński, Monika Beton

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła zakupu urządzeń do wyposażenia dwóch gabinetów kosmetycznych:

 • urządzenia treningowego nowej generacji do ćwiczeń w podciśnieniu z jednoczesnym zastosowaniem wibrotreningu,
 • urządzenia redukującego ilość tkanki tłuszczowej poprzez wibrotrening,
 • urządzenia z systemami zabiegów na twarz i ciało pozwalających na przeprowadzenie szeregu zabiegów upiększających,
 • najnowszej generacji solarium z lampami pigmentacyjnymi p2 nowego typu,
 • kapsuły do hydromasażu, masażu, prysznica Vichy oraz do sauny parowej i IR,
 • urządzenia kształtującego sylwetkę poprzez zastosowanie technologii bezpiecznej kawitacji ultradźwięków niskiej częstotliwości,
 • specjalistycznego programu komputerowego do organizacji pracy biurowej oraz do kontaktu z klientami

Wartość projektu 928 499,00 zł
Dofinansowanie 456 638,84 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Sp. z o. o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1. Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Niniejszy projekt zakładał szereg działań inwestycyjnych mających na celu uruchomienie pierwszego w Szczecinie browaru restauracyjnego – lokalu w którym serwuje się piwo produkowane tylko w tym miejscu.

Wartość projektu 1 898 822,52 zł
Dofinansowanie 1 000 000,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora

Beneficjent: Hotel i restauracja „AURORA” Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu:
Niniejszy projekt zakładał wprowadzenia innowacyjnego systemu parkingowego Combilift na 55 miejsc parkingowych, zakupu innowacyjnego systemu wykorzystania energii odnawialnej (solary), zakupu systemów audio-video do pomieszczeń dyskoteki i sal konferencyjnych oraz zakupu systemów informatycznych. Dodatkowo w ramach niniejszego projektu zostanie uruchomiony punkt fryzjerski oraz usługi pralnicze na terenie hotelu.

Wartość projektu 3 493 815,40 zł
Dofinansowanie 1 718 200,00 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej

Beneficjent: Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A.

Opis projektu:
Inwestycja dotyczyła wprowadzenia do oferty kliniki nowoczesnego produktu w zakresie laseroterapii estetycznej (Laser Optolight) oraz innowacyjnego na skalę krajową urządzenia do radio ablacji (generator częstotliwości radiowej REG PLUS wraz z cewnikami VNUS CLOSURE FAST) Realizacja projektu przyczyni sie do posiadania przez Klinikę Asethetic Med. obu metod w swej ofercie, pozwoli to na indywidualne podejście do pacjenta oraz świadczenie usług najwyższej jakości

Wartość projektu 333 940,89 zł
Dofinansowanie 200 364,53 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki

Beneficjent: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu.

Opis projektu:

Celem realizacji projektu było powstanie Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki której działalność polega na realizacji regionalnych celów społecznych i gospodarczych m.in. poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a pozostałymi uczestnikami regionalnego i lokalnego rynku, intensyfikację regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości, przyspieszenie i ułatwienie obiegu informacji i wdrożenia zaawansowanych technologii.

Zakres projektu obejmuje:

 • prace modernizacyjne i przebudowa infrastruktury Pałacu Młodzieży,
 • zakup mebli do pomieszczeń Centrum,
 • zakup sprzętu komputerowego i informatycznego na potrzeby Centrum,
 • zakup oprogramowania i systemów informatycznych na potrzeby Centrum.

Wartość projektu 2 500 000,00 zł
Dofinansowanie 1 828 687,50 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie i renowacyjne jednego z najważniejszych zabytków Szczecina – XIV-wiecznej gotyckiej świątyni. Projekt obejmuje następujące etapy: 1. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy elewacjach wewnętrznych ceglanych. 2. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy elewacjach tynkowanych. 3. Prace konserwatorskie – elementy metalowe (ślusarka okien, okucia, kraty). 4. Montaż rozdzielni elektrycznej Katedry. 5. Uzupełnienie monitoringu wewnętrznego Katedry.

Wartość projektu 1 995 402,34 zł
Dofinansowanie 1 496 551,75 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Opis projektu:

 1. Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty:
  • wykonanie posadzki
  • prezbiterium
  • kaplice
  • renowacja ścian i sklepień
  • basen chrzcielny
 2. Ogrzewanie kościoła poprzez zastosowanie pomp ciepła
 3. Dokończenie iluminacji wewnętrznej kościoła
 4. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

Wartość projektu 4 399 252,16 zł

Dofinansowanie 3 299 439,12 zł

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Konferencja prasowa kończąca projekt „Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”

26 września 2013r o godz. 11:00 w sali spotkań biura Prezydenta Miasta Szczecin odbyła się konferencja prasowa podsumowująca realizację projektu szkoleniowego Nie Łykaj Jak Pelikan. Podczas konferencji prasowej zostały przedstawione wyniki badań ewaluacyjnych prowadzonych podczas szkoleń, które skomentowali zaproszeni goście: Longina Kaczmarek – Miejski Rzecznik Konsumenta, Katarzyna Brzychcy – Wojewódzki Urząd Pracy, Grzegorz Szulc – Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, Michał Hamera – Hossa Finance, Andrzej Najda – Najda Consulting.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasowymi jakie ukazały się w mediach:

wSzczecinie.pl
wzp24.pl
TVP Szczecin

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę rewitalizacji kolejki wąskotorowej w Rewalu

W dniu … października 2011r w Trzęsaczu miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego w związku z realizacją rewitalizacji kolejki wąskotorowej w gminie Rewal. Wmurowanie kamienia węgielnego to symboliczny początek projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”. Projekt ten pochłonie koszt wysokości 40 931 187 zł, z czego 15 446 031,51 zł zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach inwestycji zostanie stworzony kompleksowy produkt turystyczny na bazie istniejącej kolejki wąskotorowej. Obecnie turyści odwiedzający miejscowości w Gminie Rewal mają jedynie możliwość przejazdu przestarzałym składem kolejki. Dzięki realizacji projektu oferta zostanie poszerzona o szeroki zakres usług turystyczno – noclegowych. Inwestycja obejmuje przebudowę budynków dworców w Niechorzu, w Rewalu i w Pogorzelicy oraz budowę przystanków kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu, w Śliwinie i w Niechorzu („Przystanek Latarnia Morska”), a także przebudowę i konserwację linii kolejowej i infrastruktury.

Nasza firma przygotowywała dla zlecenie Gminy Rewal dokumentację aplikacyjną do RPO WZ a w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył Dyrektor firmy Pan Andrzej Najda.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Pierwsza konferencja otwierająca projekt „4×4 biznes”

Dnia 9 lutego 2012r. w hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbyła się pierwsza konferencja otwierająca projekt szkoleniowy pn.: „4×4 biznes”.

Założenia konferencji to:

 • promocja projektu „4×4 biznes”,
 • zapoznanie z zagadnieniem Inicjatywy Jessica i jakie daje ona możliwości w perspektywie kończących się bezzwrotnych dotacji,
 • przedstawienie pożyczki Jessica jako najtańszej formie pozyskiwania pieniędzy na inwestycję,
 • przedstawienie sposobu pozyskania i wykorzystywania środków z Jessica w naszym województwie.

Po konferencji przeprowadzona została debata z udziałem prelegentów z możliwością zadawania pytań ze strony uczestników konferencji, debata prowadzona była przez moderatora telewizyjnego.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Liderzy Innowacji i Rozwoju Wyróżnienie w kategorii Innowacyjna Mała Firma 2011

Ponad 900 firm z 16 województw rywalizowało o nagrody w 35 kategoriach w ramach IV edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. 26 stycznia podczas uroczystej Gali w sesji notowań Giełdy Papierów Wartościowych nasza firma odebrała Wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Mała Firma”. Dokładając do tego również dwie nagrody na szczeblu regionalnym (Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie rozwijająca się firma) możemy w pełni uznać to za ogromny sukces naszej firmy.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Uroczyste poświęcenie remontu wnętrza Katedry Szczecińskiej.

Dnia 21 kwietnia 2013r. odbyło się uroczyste poświęcenie remontu wnętrza Katedry Szczecińskiej realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św. Jakuba w Szczecinie” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Uroczysta msza na zakończenie projektu renowacji i konserwacji wnętrza kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Uroczysta msza dziękczynna połączona z koncertem muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Collegium Maiorum Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczenienie, a następnie zwiedzanie świątyni i prezentacja efektów renowacji kościoła pw. św. Jana Ewangelisty – tak wyglądały uroczystości zakończenia realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy unijnych, które odbyły się w sobotę 14 września br. Firma Najda Consulting odpowiedzialna była za nadzór nad realizacją prac, w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

Prace związane z renowacją wnętrza tego XIV-wiecznego, najstarszego gotyckiego kościoła w Szczecinie, wznoszonego przez franciszkanów, trwały od stycznia 2012 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 4,4 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to kwota prawie 3,3 milionów złotych.

W ramach realizacji projektu tego unikatowego szczecińskiego zabytku znajdującego się przy ulicy Świętego Ducha, który przetrwał naloty alianckie w czasie II wojny światowej, przeprowadzono: prace konserwatorskie i modernizacyjne jego wnętrza. Wymieniono posadzki, wykonano system ogrzewania i oświetlenia wewnętrznego, dokonano renowacji ścian i sklepień oraz zamontowano monitoring. Warto dodać że podczas renowacji wnętrza zostały odkryte oryginalne średniowieczne polichromie, które stanowią unikatową wartość historyczną.

Obecny projekt był kontynuacją poprzedniej inwestycji realizowanej pod nazwą „Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”. Również i on otrzymał wsparcie unijne.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Gmina Rewal – podpisanie umowy o dofinansowanie oczyszczalni w Pobierowie

Dnia 21 lutego 2009 roku w Koszalinie Gmina Rewal podpisała pierwszą w naszym województwie a drugą w Polsce umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu „Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”.

Pan Andrzej Najda, dyrektor firmy NajdaConsulting, która przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, został zaproszony na uroczystą inaugurację podpisania umowy w obecności Ministra Środowiska Stanisława Gawłowskiego.

Inwestycja dotyczy rozbudowy komunalnej oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją urządzeń części mechanicznej oczyszczalni i urządzeń gospodarki osadowej, w celu poprawy jakości oczyszczonych ścieków, zachowania stabilności procesów oczyszczania oraz zwiększenia przepustowości oczyszczalni.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Nagroda Gospodarcza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Usługa Roku 2011”.

Kapituła prestiżowego Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego przyznała główną nagrodę w kategorii „Usługa Roku 2011” za wdrożenie na rynek Hossa Finance.

Podczas uroczystej Gali, która odbyła się 19 października 2011 roku w obiekcie Opery na Zamku w Szczecinie Prezes Zarządu Hossa Finance Pan Andrzej Najda odebrał to bardzo prestiżowe wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Andrzeja Jakubowskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Konferencja otwierająca projekt „nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”

Dnia 4 kwietnia 2012 roku odbyła się konferencja otwierająca nasz drugi projekt szkoleniowy pn.: „Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” oraz spotkanie gospodarcze z udziałem prof. Dariusza Rosatiego.

Spotkanie gospodarcze jak również konferencja otwierająca projekt pn.: „Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego do inwestowania MŚP” odbyło się w Hotelu Park i poprzedzone było konferencją prasową Marszałka Olgierda Geblewicza.

Podczas konferencji odbyła się debata na której zostały poruszone następujące kwestie:

 • Nowe rynki: na Wschód cz na Zachód?
 • Unia Europejska: Czy Bruksela dostrzega polskich przedsiębiorców?
 • Gospodarka: Czy nadal opłaca się być przedsiębiorcą w Polsce?

Po zakończeniu debaty Pan Andrzej Najda Dyrektor Najda Consulting, przedstawił nasz projekt szkoleniowy pn.: „Nie łykaj jak Pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP” skierowany do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Forum Inwestycyjne Jessica – Druga konferencja otwierająca projekt 4×4 biznes

Ponad 60 firm wzieło udział w pierwszych Forum Inwestycyjnym Jessica organizowanym wspólnie przez 4×4 biznes, BOŚ Bank i Północną Izbę Gospodarczą.

Główne tematy Forum Inwestycyjnego:

 • zasady działania Funduszu Jessica;
 • oferta inwestycyjna zachodniopomorskich gmin;

Sala konferencyjna wypełniła się po brzegi. Przedsiębiorcy chętnie wzięli udział zarówno w panelach wykładowych, debacie i prywatnych rozmowach z przedstawicielami gmin.

Forum Inwestycyjne rozpoczeło się o godzinie 12.00. Najpierw zaprezentował się Urząd Marszałkowski – Pan Robert Michalski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, który w jasny i przystępny sposób opisał, czym jest Jessica i komu przysługuje tego typu wsparcie finansowe. Następnie głos zabrali przedstawiciele EBI i BOŚ Banku. Przedsiębiorcy zapoznali się z prxykładami wykorzystania Funduszu Jessica w Wielkopolsce, w województwie pomorskim i śląskim. Na koniec panelu wykładowego Andrzej Najda – Dyrektor firmy Najda Consulting omówił szanse i zagrożenia wynikające z Funduszu Jessica w naszym województwie.

Po kilku przerwach, podczas których przedsiębiorcy rozmawiali z analitykami i przedstawicielami urzędu, nastąpiła debata z udziałem Roberta Michalskiego z Urzędu Marszałkowskiego, Piotra Podębskiego z BOŚ Banku, Andrzeja Najdy z Najda Consulting i Michała Wąsika analityka BOŚ Banku. Prowadzący debatę – Andrzej Najda zadawał konkretne pytania np. na jakie problemy może napotkać przedsiębiorca i prosił swoich rozmówców o praktyczne wyjaśnienia. Przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań podczas debaty.

Na zakończenie Forum Inwestycyjnego swoją ofertę inwestycyjną zaprezentowały cztery gminy z województwa zachodniopomorskiego: Wałcz, Międzyzdroje, Choszczno i Kołobrzeg.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Gmina Resko – otwarcie Gimnazjum

Dnia 22 czerwca 2006r. w Resku odbyło się oficjalne otwarcie kompleksu edukacyjno – sportowego w skład którego wchodzą budynek gimnazjum oraz hala sportowa. W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, którzy aktywnie wspierali dążenie władz gminy do szybkiego ukończenia budowy, m.in. Kazimierz Nowicki – Członek Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego, Krzysztof Kierczuk – kierownik Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie a także władze Gminy Resko i powiatu łobeskiego oraz Proboszcz miejscowej Parafii. Firmę Najda Consulting reprezentował Andrzej Najda – dyrektor ds. inwestycji i funduszy UE, dumny z faktu, że współpraca Gminy z naszą firmą zaowocowała uzyskaniem, na budowę hali, dotacji ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 1 500 000,00 zł.
Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Zakończenie inwestycji „Rozbudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach”

W sierpniu 2010 roku zakończyliśmy 2,5 letnią inwestycję realizowaną dla gminy Międzyzdroje pn. „Rozbudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach” Przedmiotem inwestycji, była rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach. Rozbudowa zapewniła lepsze warunki do uprawiania sportu przez młodzież szkolną. Przebudowana hala pełni również rolę hali sportowej miejskiej. Inwestycja współfinansowana była ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Otwarcie Bastei w Stargardzie Szczecińskim

Dnia 13 czerwca 2013 odbyło się uroczyste otwarcie Bastei i prezentacja wystawy „Stargard – miejsce z historią”, będącej rezultatem projektu pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim” dofinansowanego ze środków EFRR (Program INTERREG IV A). Otwarcie Bastei jest jednym z punktów programu dwudniowej konferencji pt. ”Między tradycją nowoczesnością. Polskie i niemieckie muzealnictwo na Pomorzu” organizowanej w Stargardzie w dniach 13-14.06.2013. Konferencja ta była zwieńczeniem partnerskiego projektu realizowanego przez Gminę Miasto Stargard oraz Miasto Neubrandenburg,

Firmę Najda Consulting na uroczystości reprezentował Andrzej Najda – dyrektor ds. inwestycji i funduszy UE, dumny z faktu, że współpraca Gminy Miasta Stargard Szczeciński z naszą firmą zaowocowała ukończeniem realizacji projektu. Nasza firma pełniła rolę zarządzającego projektem pn. „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów w Neubrandenburgu oraz Bastei w Stargardzie Szczecińskim”.

Na uwagę oprócz tradycyjnych form wystawienniczych zasługują liczne stoiska multimedialne. Z ich pomocą historię i zbiory można odkrywać interaktywnie.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim

Od marca 2006r. do czerwca 2007r. NajdaConsulting na zlecenie Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: „Modernizacja i restauracja Katedry p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa a także z budżetu miasta Gorzowa i Parafii Rzymsko – Katolickiej zakłada:

 • renowację dachu
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • roboty stolarskie i adaptacyjne wieży katedralnej
 • iluminację zewnętrzną i wewnętrzną Katedry
 • wyposażenie Katedry

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej miasta dzięki modernizacji i restauracji cennego obiektu historycznego oraz nadaniu wieży katedralnej całkowicie nowych funkcji kulturalno – turystyczno – społecznych. Wśród licznych atrakcji turystycznych jakie przyniosła inwestycja wymienić należy przede wszystkim otwarcie w wieży katedralnej oddziału Muzeum im. Dekerta, stworzenie punktu widokowego na jej szczycie wraz z lunetą umożliwiającą podziwianie panoramy miasta. Ponadto udostępnione zostaną dla zwiedzających zachowany mechanizm zegara oraz sypialnia dzwonnika a na I piętrzę umieszczona będzie mapa miasta i okolic z zaznaczonymi miejscami o dużym znaczeniu kulturowym, historycznym i turystycznym. W celu wyeksponowania obiektu i nadania mu większej atrakcyjności turystycznej stworzona została artystyczna iluminacja zewnętrzna i wewnętrzna Katedry.

Galeria na stronie www.najdaconsulting.pl.

SEKTOR MSP

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1 Fabryka Domów Mobilnych i Szkieletowych „Lark Leisure Homes” Spółka z o.o. woj. zachodniopomorskie „Produkcja innowacyjnych na skalę światową domów mobilnych i szkieletowych” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia6 575 775,002 940 387,00
2 Dzieło Św. Jakuba Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie Dzieło św Jakuba sp zoo RPO 1.6 „Utworzenie Zakładu Przetwórstwa Rolno-Spożywczego w Korytowie, Gmina Choszczno” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia9 330 484,003 200 000,00
3 Tropicoco Sp zoo, woj. zachodniopomorskie Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji14 145 000,004 000 000,00
4 Cezary Mazur „HYDRO-FLEX”, woj. zachodniopomorskie Wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań z branży metalowo – maszynowej przez firmę Cezary Mazur „Hydro – Flex Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego3 781 570,45999 991,80
3 SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie referencje Scanwir sp.j. RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek zindywidualizowanych narzędzi mechanicznych dla przemysłu przetwórczego przez przedsiębiorstwo SCANWIR Łukasz Wojtkun Rafał Pankowski Spółka Jawna Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji4 666 940,601 707 417,27
4 Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne “Gotech” Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje GOTECH Sp zoo RPO 1.5 Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 532 459,0012 414 070,20
5 POLBIT Bartosz Polender, woj. zachodniopomorskie referencje Polbit RPO 1.5. pdf Wdrożenie autorskich rozwiązań w zakresie systematyzacji i automatycznego wspomagania sprzedaży sprzętu IT Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji1 913 967,635 231 511,54
6 Firma Budowlana Szubert Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie referencje FB Szubert RPO 1.5 Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji piwa i chleba w regionalnym minibrowarze Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 317 146,049 066 865,86
7 „MALMS” Mariusz Letkomiller, woj. zachodniopomorskie Malms RPO1.6 Wprowadzenie na rynek nowej generacji kołnierzy stalowych w wyniku rozbudowy zakładu firmy „MALMS” w Choszcznie Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy1 755 966,283 926 979,16
8 Pro-Trailer Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Budowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki przyczep firmy Pro-Trailer Sp. z o.o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy7 487 810,0016 745 466,00
9 SARL Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego3 739 755,847 525 570,57
10 Mac Drew Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Sp. z o. o. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł711 302,951 037 907,21
11Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie„Prace rozwojowe nad demonstratorem standardowego Jacketa wykorzystywanego jako fundament w morskiej energetyce wiatrowej”Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej20 055 204,558 022 081,82
12Mechatronic Engineering Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie Mechatronic Engineering sp zoo RPO 1.5 „Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 027 645,001 941 467,30
13Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” Spółka Akcyjna, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki cylindrów hydraulicznych firmy FMB Baumar Hydroma S.A. w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji10 981 586,464 000 000
12GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o., woj. pomorskie Referencje gdańsk zostań spawaczem„Zostań spawaczem – pracuj w branży konstrukcji stalowych!” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy999 992,50949 650,50
13Hullkon Tomasz Szczepanik, woj. zachodniopomorskie Hullkon T.Szczepanik RPO 2.10 „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii742 403,40513 043,00
14Mac Drew Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie MacDrew RPO 1.6 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia Regionalnego 6 189 000,00 3 404 000,00
15 Fundacja Dzieło Św. Jakuba, woj. zachodniopomorskie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2 „Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna 5 012 004,00 2 999 460,28
16 Flash Butrym sp.j., woj. zachodniopomorskie Flash Butrym RPO 1.15 Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash-Butrym sp.j. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw 191 404,00 124 848,89
17 Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o., woj. zachodniopomorskie referencje SARL RPO 2.6 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 1 819 846,50 643 103,00
18 PKS Złocieniec Sp. zo.o., woj. zachodniopomorskie PKS Złocieniec sp zoo RPO 2.4 „Stworzenie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej ” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu7 712 100,00 5 329 500,00
19Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje cz. 1

pdf_iconReferencje cz. 2
„Kompetentni w swoim fachu”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 954 780,451 944 754,55
20 Firma NajdaConsulting w partnerstwie z Bilfinger Mars Offshore Sp. z o.o.„Od stażysty do specjalisty”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy1 966 368,551 966 368,55
21Promenada Sp. z o.o., woj. zachodniopomorskie„Budowa Galerii w Międzyzdrojach. Budynek Usługowy: Handlowo-Gastronomiczny wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo -szkoleniowym”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA21 000 000,0012 600 000,00
20Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie„Budowa kompostowni materiałów zielonych z możliwością zagospodarowaniaosadów ściekowych w miejscowości Łęczyca”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.211 918 172,937 173 657,37
21Hoker S.C. Artur Kałużny, Rafał Kaczmarek, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Centrum Kulturalno-Rozrywkowe„Warzelnia” – renowacja i adaptacjazabytkowego budynku przy ul.Partyzantów 2”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,Poddziałanie 6.6.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym9 233 017,653 693 207,06
22Hotel i Restauracja „Aurora” Sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług i produktów w Hotelu Aurora”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa3 493 815,401 718 200,00
23Przedsiębiorstwo Importowo-Eksportowo_Usługowe „Agrykolex” Spółka z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa salonu samochodowego SUBARU oraz wprowadzenie innowacyjnych usług lakierniczo-blacharskich”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa5 380 158,602 000 000,00
24Firma „Estetic” Piotr Jakub Zawodny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług medycyny estetycznej w Salonie Piękności „Estetic”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”887 551.00427 097,00
24 Phoenix Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Phoenix Poland RPO 1.5 „Wprowadzenie na rynek unikatowej w skali świata usługi zautomatyzowanej kontroli parametrów tulei podczas procesu honowania”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 415 467,06 1 268 914,69
25 Flash-Butrym Spółka Jawna Flash Butrym RPO 1.5 Wprowadzenie na rynek nowej generacji maszyn do dymu, baniek i piany przez Flash-Butrym Sp. J.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji10 933 327,45 3 999 978,54
26Navikon SRY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Navikon SRY sp zoo RPO 1.5„Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi cięcia i ukosowania kształtowników i profili w co najmniej 7 osiach metodą cięcia plazmowego oraz cięcia termicznego zgodnej z wymogami normy EN 1090-2 w klasie EXC4 przez firmę Navikon SRY sp. z o.o. w Świnoujściu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego lata 2014 – 2020; Działanie 1.5 inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji3 298 983,00 1 072 840,00
27Brunn Lebdowicz Spółka jawna, woj. zachodniopomorskie„Budowa budynku niemieszkalnego związanego z prowadzeniem działalności w zakresie edukacji wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw2 687 833,00 300 000,00
28GLOBAL RA Spółka z o.o., woj. zachodniopomorskie„Innowacyjna technologia wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej w oparciu o Gazowe Pompy Ciepła GHP w obiekcie Laola”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie10 778 510,59 3 697 730,10
29Dental Plus Med., woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie przez firmę Dental Plus Med. innowacyjnej technologii protetycznej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie145 152,00 87 091,20
30Opieka Janusz Usługi Transportowe Leśne „PROMEX”, woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie innowacyjnej technologii pozyskiwania drewna oraz produkcji granulatu z łodyg kukurydzy oraz trocin”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie3 697 730,10 1 803 770,76
31P.H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek, woj. zachodniopomorskie„Wdrożenie innowacyjnego aparatu RTG w technologii wiązki stożkowej przez P. H. Centrum Rehabilitacyjno Ortopedyczno Stomatologiczne Michał Płatek”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie268 800,00 149 333,33
32WIDOK Kacprzak sp. z o.o. Spółka Komandytowa, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja i rozbudowa hotelu Widok wraz ze stworzeniem centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.2. Inicjatywa JESSICA8 600 000,005 260 500,00
33Michael Krull, woj. zachodniopomorskie„Budowa budynku rehabilitacji i odnowy biologicznej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”3 368 763,00300 000,00
34ROGALIK Tomasz Gandurski, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ROGALIK Tomasz Gandusrki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”549 163,00223 237,00
35Piotr Mazurkiewicz, woj. zachodniopomorskie„Nadbudowa budynku o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”740 319,00300 000,00
36FOLIOWO Jarosław Kądziela, woj. dolnośląskie„Utworzenie pierwszego na obszarze Rudaw Janowickich mninibrowaru restauracyjnego wraz z bazą noclegową”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Schemat 1.1.D1 Dotacje inwestycyjne dla MŚPzwiększające atrakcyjność turystyczną regionu3 415 246,041 537 001,74
37Michał Jan Płatek, woj.zachodniopomorskie„Rozwój działalności gospodarczej w oparciu o zakupiony innowacyjny sprzęt do pokazów oraz prezentacji kluczem do budowy pozycji konkurencyjnej oraz wzrostu zatrudnienia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”617 616,00273 589,50
38O. W. „Młyny” Zofia Błaszczyk, woj.zachodniopomorskie„Rozbudowa budynku letniskowego o funkcji zakwaterowania turystycznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”643 985,00253 179,00
39Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie„Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.1 200 822,06829 836,38
40Firma „PIRANIA” Figiel, Kałużny Spółka Jawna, woj. zachodniopomorskie„Remont i wyposażenie restauracji w Międzyzdrojach”Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – PO RYBY w ramach środka 4.1 i działania „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”.499 294,48172 935,93
41Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników firmy EkoWodrol Sp. z o.o.”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw387 195,25387 195,25
42Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Nie łykaj jak pelikan – szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw495 224,00429 350,00
43Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„4×4 biznes”Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw300 200,60270 200,00
44Ekologia Fair Play Plewko-Grzegorczyk s.c.woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Poprawa standardu oraz rozszerzenia zakresu świadczonych usług Spółki EkologiaFair Play w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami1 725 962,69875 739,37
45Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o. w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Podniesienie konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKOSp. z o.o. poprzez zakup oprogramowania wraz z właściwym do jego funkcjonowania sprzętem elektronicznym.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa120 042,5949 197,78
46Usługi Transportowo-Warsztatowe Piotr Tolwaj w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie„Zwiększenie konkurencyjności firmy Usługi Transportowo-Warsztatowe PiotrTolwaj poprzez zakup nowoczesnego modułu myjni bezdotykowej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B195 185,3695 992,80
47Aesthetic Med. Prywatne Centrum Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Andrzej Dmytrzak w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Rozszerzenie zakresu usług i wzmocnienie konkurencyjności kliniki Aesthetic Med poprzez zakup sprzętu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie przewlekłej niewydolności żylnej”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A333 940,89200 364,53
48Firma ZUBWIT „Mętlowie” Cezary Mętel i Dariusz Mętel w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Podniesienie konkurencyjności firmy Zubwit poprzez zakup maszyn budowlanych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa1 409 100,00 693 000,00
49Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane „Bewako” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnego urządzenia browarniczego i uruchomienie pierwszego w Szczecinie mini browaru restauracyjnego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A1 898 822,521 000 000,00
50Firma „Cosmedica S.C.” Rafał Kuczyński, Monika Beton w Szczecinie,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zakup innowacyjnych urządzeń w celu podniesienia konkurencyjności firmy COSMEDICA S.C.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat A928 499,00456 638,84
51Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Strategia Rozwoju Hossa Finance”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.3.1 Specjalistyczne doradztwo dla MSP36 900,0015 000,00
52Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Rozszerzenie oferowanych usług firmy Najda Consulting – Centrum Obsługi Przedsiębiorców”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”110 930,6054 556,03
53Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Zakup innowacyjnych urządzeń do badań endoskopowych w celu podniesienia konkurencyjności firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Igor Frulenko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstw – Schemat B „Małe dotacje”184 658,00110 794,00
54Paweł Kosikw Pogorzelicy, woj. zachodniopomorskie„Uruchomienie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do uruchomienia lokalu gastronomicznego”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”230 878,0094 622,00
55Firma ”EURO-DENT” Artur Gliszczyński i Małgorzata Piela Spółka Cywilna w Kołobrzegu, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Inwestycje w powstanie innowacyjnej Kliniki Stomatologiczno-Ortodontycznej w Kołobrzegu przy ulicy Pomorskiej 7”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”1 377 089,40662 297,40
56Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Sonomed” w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie„Zwiększenie konkurencyjności firmy Sonomed poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje”616 320.00369 792,00
57Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług firmy NajdaConsulting”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.107 116, 0044 070, 00
58Lepkowska Małgorzata ul. Górna 8 B74 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748,20 196 345,00/strong>
59Firma RS Consulting & Trading Sp. z o.o. ul. Zielona 25C/6, 73 – 140 IńskoWzrost konkurencyjności firmy RS Consulting & Trading poprzez inwestycje.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.388 086, 20154 114,00
60Firma CARILLON Wojciech Gołębiowski Ul. Krucza 5 71 – 747 Szczecin, woj. zachodniopomorskie„Rozwój firmy Carillon Wojciech Gołębiowski poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.31 170, 009 774,59
61Firma Pensjonat „Nenufar” Korebko Elżbieta ul. Okrzei 4 78 – 111 Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie„Wprowadzenie usług rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej w Pensjonacie Nenufar”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.714 748, 20186 630,00
62Firma Piekarnia-Cukiernia S.C. ul. IV Dywizji 9A, 78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie„Wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia-Cukiernia S.C. poprzez inwestycje”.PHARE 2003, Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.223 320, 00 51 145,56
63D.K. Daniel Kondaszewski Ustronie Morskie, ul. Górna 8d„Wzrost jakości świadczonych usług firmy D.K Daniel Kondaszewski poprzez inwestycje”- przebudowa pensjonatu w Ustroniu Morskim.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.195 000, 00126.750,00
64Firma Rafa Plandeki – Dawid Kuks z siedzibą w Gościnie, ul. Kolejowa 10, woj. zachodniopomorskie„Wzrost zdolności produkcyjnych firmy Rafa – Plandeki poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.427 000, 00151 450,00
65Firma NajdaConsulting z siedzibą w Szczecinie, ul. Walecznych 23„Wzrost jakości świadczonych usług poprzez inwestycje”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego –działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.43 400, 0021 700,00
66Firma „KAMI” Zakład Produkcji Drzewnej S.C. Mirosław Krajniak, Ryszard Łaszcz, Czesław Waszczeniuk z siedzibą w Dębie, ul. Hołdownicza 17„Zwiększenie zdolności produkcyjnych firmy KAMI poprzez powiększenie parku maszynowego”.PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.160 000, 0080 000,00
67Firma Krystyna Maria Sola, woj. zachodniopomorskie„Budowa mola spacerowego w Ustroniu Morskim”PHARE 2002 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.1 200 822,06829 836,38

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, STOWARZYSZENIA, INSTYTUCJE KULTURY, KOŚCIOŁY, INNE

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1Muzeum Narodowe w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.1Rozwój infrastruktury kulturalnej na obszarze metropolitalnym24 198 947,3214 691 958,26
2Fundacja Dzieło Św. Jakuba w Szczecinie Fundacja Dzieło św Jakuba RPO 9.2„Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Korytowie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna2 500 000,001 828 687,50
3Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie„Rewitalizacja kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe2 982 574,612 535 188,40
4Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Parlinie„Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe1 261 852,551 072 574,59
5Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie„Remont 2 zabytkowych kościołów filialnych w Łęczycy i Białuniu, Parafia Parlino koło Stargardu”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe1 261 852,551 072 574,59
4Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Gryficach parafia w gryficach RPO 4.1„Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe3 034 801,142 579 580,91
5Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie„Międzynarodowe Centrum Kulturalno-Kongresowe przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie”Regionalny Programu Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich4 468 782,772 904 708,75
6Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie„Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 1.2.1Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu2 500 000,001 828 687,50
7Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Podniesienie atrakcyjności historycznej XIV-wiecznego kościoła p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie jako unikatowego zabytku na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym4 000 000,002 976 210,00
8Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„Ostatni etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”1 762 760,00900 000,00
9Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie„II etap remontu dachu kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe” Priorytet 1 „Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych”655 288, 30600 000, 00
10Zrzeszenie Studentów Polskich ul. Ordynacka 9 00 – 364 Warszawa„Spotkania Euroregionalne – 36 Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA w Świnoujściu”.Program INTERREG III A Województwo Zachodniopomorskie – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia.725 110, 24362 555,12
11Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Prace renowacyjne i konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej Katedry p.w. św.Jakuba w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym1 995 402,341 496 551,75
12Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
pdf_iconReferencje
„Renowacja wnętrza XIV – wiecznego kościoła pw. św. Jana Ewangelisty ostatnim etapem prac konserwatorskich unikatowego szczecińskiego zabytku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego naobszarze metropolitalnym4 399 252,163 299 439,12

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO; JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JST

Lp.INWESTORRODZAJ INWESTYCJIPROGRAM DOFINANSOWANIAWARTOŚĆ INWESTYCJIWARTOŚĆ DOTACJI
1Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki40 931 187,0015 446 031,51
2Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach40 882 027,2420 817 384,33
3 Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych7 573 123,323 476 063,60
4Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach62 920 159,7332 655 165,10
5Gmina Miasto Stargard, woj. zachodniopomorskie GM Stargard RPO 2.6„Modernizacja energetyczna obiektów edukacyjnych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego4 198 812,133 568 990,24
6Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje rzgw 5.7„Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem860 130,00730 594,42
7Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Resko rpo 4.1„Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 4.1 Dziedzictwo narodowe3 233 981,332 748 884,11
8Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego3 190 075,302 711 564,00
9Powiat Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego5 176 066,684 399 656,67
10Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, woj. zachodniopomorskie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł3 219 411,841 225 194,66
11Gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł4 349 998,321 620 643,03
12Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł1 151 198,03828 862,58
13Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie „Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych”Program Współpracy Interreg V A, oś priorytetowa IV – Współpraca Transgraniczna.5 200 000,004 180 000,00
14Gmina Banie, woj. zachodniopomorskie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa Oczyszczalni ścieków w Baniach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków13 778 871,298 891 075,22
15Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji społecznych”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 293 680,103 999 232,76
16Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich5 705 882,353 999 999,89
17Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Międzyzdrojach, woj. zachodniopomorskie referencje ZWiK Międzyzdroje POIŚ 2.3„Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.62 920 159,7332 655 165,10
18Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 2.5„Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Darskowie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej2 248 707,331 911 401,23
19 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 8.9„Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na terenie Strefy Centralnej poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego4 456 990,003 788 441,49
20 Powiat Drawski, woj. zachodniopomorskie Powiat Drawski RPO 9.9„ Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego1 671 021,421 402 373,67
21Powiat Goleniowski, woj. zachodniopomorskie„ Rozbudowa, termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 21 w Nowogardzie” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego5 277 278,823 240 679,75
22Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie referencje Gmina Wałcz KS„Metalowa dźwignie regionu – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego” Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-202012 875 272,2011 232 520,43
23Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie Międzyzdroje POIS 2.5, RPO 4.9 „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego6 049 809,605 142 338,16
24Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie referencje komenda „Regionalny system prewencji na zagrożenia środowiskowe wywołane zmianami klimatu KWP w Szczecinie”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu546 448,33464 481,07
25Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie „Poprawa dostępności i jakości wychowania przedszkolnego na terenie gminy miejskiej Wałcz”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej1 219 216,381 032 463,65
26Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie „Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m. Resko, ul. Stodólna”Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-20193 290 031,601 645 015,80
27Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie Gmina Choszczno RPO 9.2

“Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna5 324 349,324 436 874,70
28Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. 26 Kwietnia

“Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu9 779 373,008 312 467,05
29Gmina Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie Referencje GM Szczecin – budowa dróg rowerowych ul. Ku Słońcu

“Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu8 699 094,006 418 778,40
16Mars Most Brdowski sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Połączenie mostowo – drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3 Schemat B Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)39 068 550,0032 299 617,50
17Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.28 693 217,0310 839 146,61
18Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”.Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś 1. Gospodarka – Innowacje -Technologie – działanie 1.3 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej.35 756 815,8614 468 159,14
19Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – Gmina Rewal”Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko28 925 613,2417 526 651,80
20Gmina Golczewo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Golczewo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków7 420 567,334 715 071,53
21Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Żabinek i Wierzchowo oraz przebudowa stacji uzdatniania wody dla miejscowości Wierzchowo w gminie Wierzchowo”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków9 845 089,147 676 930,94
22Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej jeziora Raduń oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście Wałcz”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 047 883,491 317 020,10
23Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Modernizacja infrastruktury kulturalnej Wału Pomorskiego w Mieście Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.2.1 Rozwój o odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem informacji kulturalnej2 877 720,932 120 790,69
24Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe Chrapowo, rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielice oraz budowa sieci wodociągowej w Będgoszczy i sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w obrębach Bielice i Parsów”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.5 359 786,253 261 200,00
25Gmina Goleniów, woj. zachodniopomorskie„Otwarte bramy – szlak turystyczny w Mieście Goleniów – etap I”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym5 545 185,312 600 559,01
26Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej328 000,08197 972,00
27Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej640 531,70390 568,00
28Gmina Resko, Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. woj. zachodniopomorskie„Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej1 654 133,37985 240,00
29Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Energia odnawialna i zarządzanie energią2 688 840,082 000 000,00
30Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Ochrona zasobów naturalnych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom3 130 660,372 541 425,69
31Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko”Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion1 061 100,001 061 100,00
32Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno – ściekowej1 631 062,60982 973,00
33Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont drogi gminnej ul. Polnej wraz z remontem i przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej i linii kablowej oraz wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Międzyzdroje – etap I”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”3 007 819,91989 673,06
34Wspólnota Mieszkaniowa „Zabytek” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Renowacja obiektu zabytkowego – budynku wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej 29-31 w Lipianach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych1 000 000,00500 000,00
35Wspólnota Mieszkaniowa „Wenecja” w Lipianach woj. zachodniopomorskie„Remont dachu budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 9, oraz termomodernizacja budynku wielorodzinnego położonego w Lipianach przy ul. Sikorskiego 7b”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych241 019,00120 509,50
36Wspólnota Mieszkaniowa „Ratusz” w Lipianach, woj. zachodniopomorskie„Renowacja części wspólnych budynków mieszkalnych położonych w Lipianach przy ul. Plac Wolności 5, 6, 18 i 19, Jedności Narodowej 44 i 46, Mickiewicza 15, Szkolna 15”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 5.5.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych755 138,79344 419,43
37Gmina Gryfice, woj. zachodniopomorskie„Przygotowanie do uzbrojenia strefy inwestycyjnej w Gryficach”Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych1 112 535,00945 654,75
38Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi752 697,86462 724,00
39Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Iglice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi391 575,05230 447,00
40Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku „Stanica” przy jeziorze Dobrzyca”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi296 151,20175 310,00
41Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Zagospodarowanie centrum miasta Resko poprzez budowę i modernizację oświetlenia”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi295 803,98150 287,00
42Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowe Chrapowo oraz modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielice”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi861 467,39500 000,00
43Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Swochowo”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi296 362,45181 076,00
44Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 „Dorzecze Regi” w Gminie Resko”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 4.5.1 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym NATURA 2000)1 172 560,30979 842,00
45Gmina Międzyzdroje ,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi ul. Ludowa i ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do ul. Turystycznej do ul. Pomorskiej, w tym budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”2 670 600,001 335 300,00
46Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa drogi łącznik ul. Południowa-Budowlanych oraz przebudowa skrzyżowania ul. Budowlanych-Wojska Polskiego w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa4 390 148,66914 608,33
47Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa ścieżki rowerowej Niechorze – Pogorzelica w Gminie Rewal”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 5.3 Ścieszki rowerowe2 662 199,001 951 997,25
48Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„ Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Działanie 7.2 Infrastruktura sportowa3 286 419,241 777 103,25
49Gmina Rewal, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu”Projekt indywidualny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1 Infrastruktura turystyki40 931 187,0015 446 031,51
50Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica-Siwkowice-Taczały, Gardzin-Gazdno, Resko-Policko-Łabuń Wielki, Ługowina-Święciechowo, oraz Komorowo-Luboradz-Słowikowo-Policko-Resko”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie 3.2.1 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.6 467 832,573 976 126,00
51Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko –obszar C i D”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.3 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków12 596 577,009 312 062,93
52Gmina Międzyzdroje,woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa ulicy Kolejowej C.K. Norwida i Stromej wraz z przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, oświetlenia grodowego”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”8 450 100,003 000 000,00
53Gmina Miasto Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Zespół Szkół Morskich w Świnoujściu – szkoła nowoczesna i bezpieczna”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna – szkolnictwo ponadgimnazjalne1 202 237.35512 028,03
54Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Przebudowa placu na cele rekreacyjne w miejscowości Chabowo oraz budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Linie”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”842 621,75500 000,00
55Gmina Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Osieku Drawskim wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Działanie „Odnowa i rozwój wsi”650 185,09399 703,00
56Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie,woj. zachodniopomorskie„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowych Laskach wraz z wyposażeniem”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”587 023,05360 874,00
57Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”709 872,74436 397,00
58Centrum Kultury w Resku, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym”Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi”479 233,76294 610,00
59Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa7 375 360,001 500 000,00
60Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulic: Kolejowej (na odcinku ul. Południowa-Wojska Polskiego) i Południowej (od torów PKP do byłej cegielni) w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa3 410 444,311 152 382,59
61Gmina Choszczno, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki6 909 780.243 422 198,68
62Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu”Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 5.1.1. Infrastruktura turystyki7 451 112.433 696 886.21
63Gmina Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa i przebudowa ulicy Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach”Program Wieloletni pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Województwo Zachodniopomorskie Lista B Drogi Gminne”7 347 300,002 600 000,00
64Gmina Miejska Wałcz, woj. zachodniopomorskie„Platforma cyfrowa e-W@łcz”Dofinansowanie projektów informatycznych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji1 168 000,00865 500,00
65Miasto i Gmina Wolin, woj. zachodniopomorskie„Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wolinie”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 26, w wysokości 100 000 zł.1 279 565,80 100 000, 00
66Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa hali sportowej w Resku”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu5 741 745,101 500 000, 00
67Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„I etap modernizacji boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kołbaczu”Projekt dofinansowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 – 2006 w roku budżetowym 2006272 565,47100 000, 00
68Gmina Stare Czarnowo woj. zachodniopomorskie„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu”Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu5 671 946,981 500 000, 00
69Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Poźrzadło Wielkie”Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.325 695, 00213 570, 00
70Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cybowo”.”Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Studnia”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 248 442, 00 2) 369 613, 001) 162 912, 00 2) 130 504, 00
71Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową w Ługowinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Gardzinie”,”Modernizacja świetlicy z kawiarenką internetową oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Dorowie”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006″- działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.1) 400 616, 00 2) 286 072, 00 3) 456 730, 001) 262 777,00 2) 178 240,00 3) 299 572,00
72Gmina Bielice, woj. zachodniopomorskie„Budowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Bielicach”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.5.1 Lokalna Infrastruktura Społeczna.606 798, 55455 097,00
73Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacją mechaniczną w szkole podstawowej w Kunowie gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 4.3- publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich.698 603, 20130.000,00
74Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie„Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Reptowie i Kobylance gmina Kobylanka”.SAPARD- działanie 3 – rozwój obszarów wiejskich.2 660 000, 001 330 000,00
75Gmina Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie„Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bralin”.Sektorowy Program operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie o ochrona dziedzictwa kulturowego.323 722, 00227 756,00
76Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Budowa przystani kajakowej na rzece Redze oraz modernizacja biblioteki publicznej w Resku”.Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.521 273,00 417 018,00
77Miasto i Gmina Resko, woj. zachodniopomorskie„Przebudowa ulicy dojazdowej im. B. Prusa do Gimnazjum w Resku”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.1 Obszary Wiejskie.706 736, 38577 011,97
78Miasto i Gmina Słubice, Miasto i Gmina Cybinka, Miasto i Gmina Rzepin, Miasto i Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Górzyca, woj. Lubuskie
pdf_iconReferencje
„Wrota Słubickie – wdrożenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim”.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.1 771 290, 001 328 467,50
78Gmina Kobylanka, woj. zachodniopomorskie
pdf_iconReferencje
„Budowa infrastruktury turystyczno – kulturalnej nad jeziorem Miedwie – Gmina Kobylanka”.Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – działanie 3.2 Obszary Podlegające Restrukturyzacji.14 030 000, 0010 522 500,00

OŚ PRIORYTETOWA VII: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – 1 000 000 000 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7E. Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez zabezpieczenie przesyłu i dystrybucji energii oraz zwiększenia bezpieczeństwa gazowego.

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu83 z wykorzystaniem technologii smart;
 • budowa i/lub przebudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii smart;
 • budowa i/lub przebudowa magazynów gazu ziemnego;
 • przebudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
Głównym beneficjentem w ramach priorytetu inwestycyjnego będą przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

OŚ PRIORYTETOWA VI: ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH – 2 299 183 655 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie wzrost liczby przewozów pasażerskich w miastach publicznym transportem zbiorowym.

Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej miast, służących podniesieniu jego bezpieczeństwa, jakości, atrakcyjności i komfortu. Przewiduje się wdrażanie projektów, które będą zawierać elementy redukujące/minimalizujące oddziaływania hałasu/drgań/ zanieczyszczeń powietrza oraz elementy promujące zrównoważony rozwój układu urbanistycznego. Projekty będą realizowane według najlepszej środowiskowo spośród badanych racjonalnych opcji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania danego problemu komunikacyjnego przy jak najmniejszym wpływie na klimat akustyczny i jakość powietrza (w szczególności minimalizacji emisji zanieczyszczeń powietrza) oraz redukcji gazów cieplarnianych. W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego, w pierwszym rzędzie poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową. Natomiast w pozostałych miastach finansowane będą inne niskoemisyjne formy transportu miejskiego spełniające normę co najmniej EURO 6. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem itp.). Inwestycje będą miały charakter zarówno infrastrukturalny (budowa, przebudowa, rozbudowa sieci szynowych, w tym infrastruktury metra, uzupełniana o elementy dotyczące sieci energetycznych, zapleczy technicznych do obsługi i konserwacji taboru, centrów przesiadkowych oraz elementów wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów), jak i taborowy, a także kompleksowy, obejmujący obydwa typy projektów. Realizowane będą także projekty wzbogacone o pozostałe komplementarne względem podstawowej infrastruktury liniowej elementy (inwestycje), w tym ITS, usprawniające funkcjonowanie całego systemu transportowego, dzięki którym nastąpi integracja infrastrukturalna istniejących środków transportu oraz dostosowanie systemu transportowego do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Inwestycje te nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W obszarze transportu miejskiego beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) – miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury służącej transportowi miejskiemu oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego.

 

OŚ PRIORYTETOWA V: ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE – 5 009 700 000 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie poprawa stanu połączeń kolejowych, która wpłynie na skrócenie czasu przejazdu koleją pomiędzy największymi miastami.

Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju wymagać będzie skoncentrowania interwencji na uzupełnianiu luk na głównych liniach (magistralach) kolejowych w TEN-T, w tym objętych umową AGTC, odcinkach łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze i liniach stanowiących elementy połączeń portów morskich z zapleczem gospodarczym w głębi kraju.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze kolejowym beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, a także spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) oraz samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy). Ponadto, dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz właściwe organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III. Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu.

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie poprawa stanu krajowych połączeń kolejowych i systemu kolejowego w miejskich obszarach funkcjonalnych, wpływające na ich większe wykorzystanie w transporcie osób i towarów.

W ramach priorytetu inwestycyjnego dofinansowanie otrzymają projekty kolei poza TEN-T oraz systemu kolejowego w miastach (koleje miejskie). Wsparcie transportu kolejowego poza siecią TEN-T będzie dotyczyło połączeń do sieci TEN-T, odcinków łączących ważne ośrodki przemysłowe i gospodarcze (tzw. feeder lines), a także linii stanowiących element połączeń portów morskich i lotniczych z zapleczem gospodarczym w głębi kraju oraz połączeń platform multimodalnych. Realizacja wybranych odcinków linii kolejowych przyczyni się do poprawy spójności terytorialnej województw i dostępności do regionalnych ośrodków miejskich. Ze względu na znaczenie pasażerskich przewozów kolejowych w obszarze ciążenia metropolii (uznanych za perspektywiczne), realizowane będą inwestycje infrastrukturalne w rozwój systemu kolei miejskiej na tych obszarach.

Przewiduje się realizację inwestycji w odniesieniu zarówno do infrastruktury liniowej (podstawowej i systemów sterowania ruchem) i punktowej (w tym m.in. przystanki kolejowe, dworce przesiadkowe), jak i taboru kolejowego. Dofinansowany tabor będzie wykorzystywany na obszarze, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej. Poza siecią TEN-T realizowane będą także pozostałe typy inwestycji kolejowych, wskazane w opisie PI 7.i. Typ prowadzonych prac (modernizacja, rehabilitacja, budowa nowej infrastruktury) będzie uzależniony od specyfiki danego odcinka, jego stanu i parametrów technicznych oraz roli i znaczenia w regionalnym i miejskim układzie transportowym. Nie przewiduje się projektów rewitalizacji linii kolejowych.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W obszarze kolei miejskiej beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego (w tym ich związki i porozumienia) oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne i spółki specjalnego przeznaczenia, a także zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy świadczący usługi w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych. W obszarze transportu kolejowego poza miastami (linie poza siecią TEN-T) beneficjentami będą zarządcy infrastruktury kolejowej (w tym dworcowej) oraz przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, a także spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) oraz samorządy terytorialne (infrastruktura dworcowa i tabor kolejowy). Ponadto, dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolei, beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne).

OŚ PRIORYTETOWA IV: INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST – 2 970 306 179 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T.

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie poprawa stanu infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność transportową miast oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego (tranzytowego) w miastach, które wpłynie korzystnie na stan bezpieczeństwa na drogach.

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą inwestycje na krajowej sieci drogowej w TEN-T dotyczące powiązania infrastruktury miejskiej z pozamiejską siecią TEN-T (drogi krajowe w miastach będących węzłami miejskimi sieci bazowej TEN-T62), odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego (obwodnice pozamiejskie na drogach krajowych i ekspresowych, drogi krajowe w miastach na prawach powiatu), a także poprawy ich dostępności (trasy wylotowe na drogach krajowych, odcinki dróg ekspresowych przy miastach). Projekty będą realizowane na drogach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przez miasta na prawach powiatu. Będą one uzupełniane o inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) obejmujące inwestycje infrastrukturalne (engineering).

Osiągnięcie efektu sieciowego w ramach krajowej sieci TEN-T nie będzie możliwe bez pełnego zintegrowania miejskiej infrastruktury drogowej z przebiegającymi przez te miasta głównymi ciągami komunikacyjnymi w TEN-T. W związku z tym, w uzupełnieniu do budowy dróg ekspresowych i autostrad w głównych ciągach transportowych, zakłada się realizację wybranych odcinków dróg krajowych, zapewniających płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a pozamiejskimi ciągami TEN-T.

Beneficjentami realizowanych projektów będzie zarządca sieci dróg krajowych, a także jednostki samorządu terytorialnego miast na prawach powiatu, w tym miast stanowiących węzły miejskie sieci bazowej TEN-T (jako zarządcy odcinków dróg krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu) oraz ich jednostki organizacyjne.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie poprawa stanu infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność transportową miast oraz zmniejszenie natężenia ruchu drogowego (tranzytowego) w miastach, które wpłynie korzystnie na stan bezpieczeństwa na drogach.

OŚ PRIORYTETOWA III: ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO – 9 532 376 880 EUR

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I. Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez inwestycje w TEN-T

Rezultatem realizacji projektów w ramach priorytetu inwestycyjnego będzie skrócenie czasu przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami dzięki poprawie stanu infrastruktury drogowej TEN-T w Polsce.

W obszarze infrastruktury transportu drogowego przewiduje się realizację projektów, których efektem będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej. W osi III. ze środków Funduszu Spójności będą realizowane odcinki dróg w TEN-T, w tym priorytetowo w sieci bazowej, a także dróg w sieci kompleksowej o dużym znaczeniu gospodarczym, przyczyniając się tym samym do poprawy spójności terytorialnej w skali europejskiej. Interwencja programu krajowego będzie dotyczyć kategorii dróg krajowych, w tym w osi III, zaliczających się do nich dróg ekspresowych i autostrad, a także dróg w ww. miejskim węźle sieci bazowej o strategicznym znaczeniu dla sieci TEN-T i ujętych w planach korytarzy sieci TEN-T. W pozostałych przypadkach drogi niższych kategorii niż krajowe będą finansowane z programów regionalnych. W ramach osi priorytetowej przewiduje się przede wszystkim budowę nowych dróg. W ciągach inwestycji obejmujących budowę dróg realizowane będą również obwodnice miast.

W uzupełnieniu do podstawowego zakresu interwencji związanego z budową nowych dróg, w ograniczonym zakresie będą finansowane przebudowy niektórych odcinków dróg i inne działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmujące inwestycje infrastrukturalne na sieci TEN-T (engineering) oraz projekty dotyczące całej krajowej sieci drogowej, związane z doposażeniem jednostek nadzoru nad ruchem drogowym i służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) (enforcement + emergency), jak również organizacją kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym (education), wynikających m.in. z Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Usprawnieniu warunków ruchu i zwiększeniu jego bezpieczeństwa będą służyły systemy ITS przekazujące informacje o stanie ruchu drogowego.

W związku z możliwością finansowania ze środków UE inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych związanych z poprawą bezpieczeństwa lub ochroną środowiska, w ograniczonym zakresie realizowane będą inwestycje służące poprawie przepustowości nawigacyjnej portów lotniczych, zwiększeniu przepustowości przestrzeni powietrznej oraz poprawie bezpieczeństwa i ochronie ruchu lotniczego w ramach lotniczej sieci bazowej TEN-T. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie infrastruktury umożliwiającej wykonanie usług w zakresie żeglugi powietrznej zgodnej ze standardami jakościowymi i bezpieczeństwa, a także zwiększenie poziomu i bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, przy jednoczesnym ograniczeniu opóźnień w ruchu lotniczym. Bardziej efektywne zarządzanie ruchem lotniczym przełoży się także na ograniczenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze drogowym w przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentami będą zarządcy dróg krajowych, natomiast dla pozostałych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne) oraz organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne oraz instytuty badawcze. W obszarze transportu lotniczego beneficjentami będą podmioty zarządzające portami lotniczymi leżącymi w sieci bazowej TEN-T oraz krajowy organ zarządzania przestrzenią powietrzną.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II. Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej

Rezultatem realizacji projektów w priorytecie inwestycyjnym będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów dzięki poprawie konkurencyjności portów morskich, transportu intermodalnego i podniesieniu parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter transportu intermodalnego, podstawowym działaniem wspierającym jego rozwój będzie modernizacja kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej wykorzystywanej w systemie tych przewozów (usytuowanej na sieci AGTC oraz na kolejowej sieci towarowej TEN-T), realizowana w ramach działania poświęconego interwencji w sektorze kolejowym. Dodatkowo na rozwój tej formy przewozów towarów będą miały wpływ inwestycje poprawiające funkcjonowanie i możliwości przeładunkowe terminali drogowo – kolejowych w portach morskich. W ramach interwencji skierowanych na rzecz rozwoju transportu intermodalnego przewidziane będą projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy istniejących terminali wraz z infrastrukturą dostępową, w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T, a także zwiększenia ich liczby, w tym terminali intermodalnych położonych w centrach logistycznych i portach morskich. Wdrażane będą systemy telematyczne i satelitarne, dostarczające użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym o aktualnym miejscu przewożonego ładunku, a przez to optymalizujące i sterujące procesami transportowymi, które przyczynią się do skrócenia czasu dostawy oraz ograniczenie zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków. Projekty będą dotyczyły również zakupu i modernizacji lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego (wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

Zwiększeniu konkurencyjności polskich portów morskich służyć będą projekty na rzecz poprawy infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nabrzeżowej.

W obszarze żeglugi śródlądowej realizowane będą projekty służące ujednoliceniu parametrów eksploatacyjnych dróg wodnych poprzez usuwanie tzw. „wąskich gardeł” oraz poprawie bezpieczeństwa żeglugi.

POTENCJALNI BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE
W sektorze intermodalnym beneficjentami będą operatorzy terminali intermodalnych i przedsiębiorcy ,świadczący lub zamierzający świadczyć działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego oraz podmioty zajmujące się wynajmowaniem/leasingiem taboru kolejowego, a także Zarządy Portów Morskich. W przypadku transportu wodnego śródlądowego beneficjentami będą organy administracji właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a morskiego – zarządy portów: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście oraz ww. miasta portowe (jednostki samorządu terytorialnego), urzędy morskie, służby ratownictwa morskiego oraz zarządcy kolejowej lub drogowej infrastruktury dostępu do portów morskich. Ponadto dla działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w ww. gałęziach transportu beneficjentami będą służby ratownicze (ratownictwo techniczne), a także organy administracji rządowej, podległe im urzędy i jednostki organizacyjne, działające w tym obszarze.

OŚ PRIORYTETOWA II: OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU – 3 508 174 166 EURO

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2 Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia ilości retencjonowanej wody oraz zwiększenia sprawności przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii.

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów m.in.:

 •  opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym lub przewidzianych w Strategicznym planie adaptacji dla obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, w tym opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców;
 •  poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy:

– projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji (np: renaturyzacja przekształconych cieków wodnych, obszarów zalewowych oraz obszarów wodnobłotnych);

– kontynuacja wsparcia dla projektów z zakresu małej retencji realizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (realizowanych na obszarze więcej niż jednego województwa);

– budowa lub modernizacja urządzeń wodnych – pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa UE, w tym uwzględnieniem ich w dokumentach strategicznych spełniających wymogi Ramowej Dyrektywy wodnej (RDW) i tzw. Dyrektywy powodziowej;

 • zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych:

–  zagospodarowanie wód opadowych (w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), w szczególności na obszarach miejskich;

–  ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych lub metod hydrotechnicznych wspartych metodami przyrodniczymi opartymi na ochronie biotechnicznej, z uwzględnieniem potrzeby zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej.

 • działania wspierające:

–  rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń oraz wsparcie;

–  systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, w celu zwiększenia zdolności reagowania na poszczególne rodzaje zagrożeń, uwzględnionych m.in. w Raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego;

–  wsparcie systemu monitorowania środowiska;

–  działania informacyjno-edukacyjne na temat zmian klimatu i adaptacji do nich skierowane do ludności terenów objętych zagrożeniami zmian klimatu i poważnych awarii, a także do instytucji i samorządów odpowiedzialnych za realizację założeń CT5 w zakresie wymaganym prawem;

–  tworzenie bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i adaptacji do nich.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, jednostek naukowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zmniejszenia ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Zostanie to osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu gospodarki odpadami (w tym m.in. dzięki zapewnieniu właściwej infrastruktury do zagospodarowywania odpadów).

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

– infrastruktura w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów;

– instalacje do recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji materiałowych odpadów;

– instalacje do mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów;

– instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z odzyskiem energii.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2. Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zwiększenia liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych (zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów). Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach.

Przewiduje się wsparcie kompleksowej gospodarki ściekowej w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM (próg RLM nie dotyczy regionów lepiej rozwiniętych), w tym wyposażenie ich w:

–  infrastrukturę zagospodarowania ścieków komunalnych (systemy odbioru, oczyszczalnie ścieków);

– infrastrukturę zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.

W uzasadnionych przypadkach i wyłącznie w ramach realizacji kompleksowych projektów, dopuszczalne będzie włączenie do zakresu projektu także działań związanych z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę (w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowanie strat wody). Inwestycje takie będą miały charakter uzupełniający i będą dopuszczalne wyłącznie na tych obszarach, gdzie równocześnie zostanie zapewniona gospodarka ściekowa zgodna z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Główną grupą docelową są indywidualni użytkownicy korzystający z zasobów środowiska, w tym przede wszystkim mieszkańcy miast wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie) oraz regionalnych i subregionalnych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III.  Ochrona i przywrócenie różnorodnościBiologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług Ekosystemowych, także poprzez program „natura 2000” i zieloną Infrastrukturę

 

Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego wzmocnienia mechanizmów służących ochronie przyrody. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez zwiększenie odsetka obszarów Natura 2000 objętych planami zarządzania oraz zwiększenie powierzchni siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony.

Przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

– ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych;

– rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych;

–  opracowanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w dokumentach strategicznych m.in. plany zadań ochronnych i plany ochrony;

–   wdrażanie instrumentów zarządczych w ochronie przyrody w tym opracowanie zasad kontroli i zwalczania gatunków obcych oraz wykonywanie wielkoobszarowych inwentaryzacji przyrodniczych;

– doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej (podlegających Parkom Narodowym);

– prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych55 w zakresie ochrony środowiska.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, jednostek naukowych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego zahamowania spadku powierzchni terenów zieleni w miastach. Zostanie to osiągnięte dzięki zwiększeniu powierzchni terenów zieleni w miastach (parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej), powstałych głównie dzięki rekultywacji terenów zanieczyszczonych/zdegradowanych.

Przewiduje się wsparcie w szczególności dla następujących obszarów:

 •  rekultywacja na cele środowiskowe zanieczyszczonych zdegradowanych terenów;
 •  rozwój miejskich terenów zieleni.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorząd terytorialnego.

OŚ PRIORYTETOWA I. ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI – 1 828 430 978 EURO

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cele szczegółowe:
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, co z kolei przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych oraz poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe:
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców.
Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i będzie dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych, gazowych (w zakresie biogazu) i ciepłowniczych.

Przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę:

 • lądowych farm wiatrowych;
 • instalacji na biomasę;
 • instalacji na biogaz;
 • w ograniczonym zakresie jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej;
 • sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Wpłynie to na oszczędność energii, a jej efektywne wykorzystanie przez przedsiębiorstwa obniży koszty ich funkcjonowania. Działania w ramach przedmiotowego priorytetu wpłyną również na zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Przewiduje się w szczególności wsparcie następujących obszarów:

 • modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
 • modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;
 • budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE;
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe:
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla dużych przedsiębiorców.
Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą odbiorcy usług/produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym poprzez racjonalne zużycie zasobów surowców energetycznych. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Przewiduje się wsparcie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z: 

 • ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
 • budową lub modernizacją wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła;
 • instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego);
 • instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla organów władzy publicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.
Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy korzystający ze wspartej infrastruktury.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia poprzez wdrożenie elementów sieci inteligentnych.

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

 • budowa lub przebudowa w kierunku inteligentnych sieci dystrybucyjnych średniego, niskiego napięcia dedykowanych zwiększeniu wytwarzania w OZE i/lub ograniczaniu zużycia energii, w tym wymiana transformatorów;
 • kompleksowe pilotażowe i demonstracyjne projekty wdrażające inteligentne rozwiązania na danym obszarze mające na celu optymalizację wykorzystania energii wytworzonej z OZE i/lub racjonalizację zużycia energii;
 • inteligentny system pomiarowy – (wyłącznie jako element budowy lub przebudowy w kierunku inteligentnych sieci elektroenergetycznych dla rozwoju OZE i/lub ograniczenia zużycia energii);
 • działania w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanymz inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego, wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorców oraz Urzędu Regulacji Energetyki (w zakresie popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii, rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi).
Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy indywidualni i przedsiębiorcy korzystający z sieci elektroenergetycznych.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Cele szczegółowe
Realizacja priorytetu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie produkcji i przesyłu. Działania przewidziane w przedmiotowym priorytecie ukierunkowane będą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenach miejskich.

Przewiduje się, że wsparcie będzie ukierunkowane m.in. na projekty takie, jak:

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia straty na przesyle;
 • likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa);
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym;
 • likwidacja indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji pod warunkiem podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

Działania te powinny być prowadzone w koordynacji z realizacją projektów z zakresu modernizacji
energetycznej budynków prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
Wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym ich związków i porozumień) oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych (w szczególności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych ), przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Przewiduje się wsparcie w szczególności następujących obszarów:

 • budowa, przebudowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację wykorzystujących technologie w jak największym możliwym stopniu neutralne pod względem emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz uzasadnione pod względem ekonomicznym;
 • w przypadku instalacji wysokosprawnej kogeneracji poniżej 20 MWt wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;
 • budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układach wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego;
 • wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych;
 • budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
W ramach priorytetu inwestycyjnego wsparcie przewidziane jest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, przedsiębiorców, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego a także podmiotów będących dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.Z uwagi na to, że interwencja będzie miała charakter horyzontalny i dotyczyła całego kraju, grupami docelowymi wsparcia będą użytkownicy wspartej infrastruktury

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

Cel szczegółowy IV osi priorytetowej (PI 1.1)- Wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami

Przykładowe typy projektów realizowane w IV osi PO IR:

 • Finansowanie badań naukowych
  Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewniona zostanie komercjalizacja wiedzy na wczesnym etapie prowadzonych badań naukowych.
  Wsparcie kierowane jest przede wszystkim na przedsięwzięcia realizowane w obszarach określonych jako inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne. W przypadku specjalizacji wspólnych dla kliku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym. Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.
  Finansowanie obejmuje:

  • strategiczne programy badawcze dla gospodarki,
  • regionalne programy badawcze, wspólne dla kilku regionów,
  • programy badawcze wirtualnych instytutów.
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
  Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. Podstawą do udzielenia wsparcia na rozwój infrastruktury jest m.in.:

  • udokumentowany potencjał naukowy, współpraca w ramach konsorcjów naukowych lub naukowo-przemysłowych (premiowana na etapie oceny projektu), przedstawienie programu budowy i długoterminowego planu prac badawczych, które będą realizowane w objętych inwestycjami obiektach;
  • wkład projektu w konsolidację krajowego potencjału naukowego (zapewnienie możliwości prowadzenia badań dla kilku jednostek naukowych);
  • wpisywanie się tematów badań realizowanych w finansowanej infrastrukturze w obszary inteligentnej specjalizacji;
  • sposób finansowania wspartej infrastruktury (schematy wsparcia bez pomocy publicznej oraz z uwzględnieniem pomocy publicznej);
  • umożliwienie dostępu do infrastruktury podmiotom spoza jednostki otrzymującej dofinansowanie, w szczególności przedsiębiorcom;
  • wpływ projektu na zapewnienie warunków dla rozwoju regionu i kraju (np. zgodność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego lub strategiami regionalnymi).
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych
 • Rozwój kadr sektora B+R
  Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających na:

  • rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w ramach międzynarodowych programów badawczych lub w ramach współpracy strategicznej z wiodącym ośrodkiem naukowym na świecie,
  • wsparciu projektów badawczych realizowanych przez wybitnych uczonych z zagranicy w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce,
  • rozwoju kadr B+R poprzez umożliwienie młodym uczonym z całego świata tworzenia zespołów naukowych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego,
  • rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego znaczne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, prowadzonych w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorstw,
  • wspieraniu prac naukowych opartych na wynikach badań doświadczalnych, które mają potencjał aplikacyjny (możliwość zastosowania gospodarczego lub komercjalizacji),
  • wspieraniu międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych przez polskie jednostki naukowe z udziałem partnera zagranicznego, w tym finansowanie projektów doktoranckich i pobytu doktorantów u partnera zagranicznego,
  • prowadzeniu programu staży podoktorskich dla młodych doktorów, realizowanych w wiodących ośrodkach za granicą.
 •  
  Typy beneficjentów: jednostki naukowe i ich konsorcja, naukowcy, studenci, doktoranci, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej

Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.2)- Wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw

Cel szczegółowy III osi priorytetowej (PI 3.4)- Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w celu tworzenia rozwiązań innowacyjnych

Przykładowe typy projektów realizowane w III osi PO IR:

 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa
  Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów badawczo-rozwojowych i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.
  Najważniejszymi czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia jest: wysoki poziom innowacyjności technologii, wartość inwestycji, prowadzenie badań, wartość nakładów na działalność badawczo-rozwojową, wielkość zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
  Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę naukowo-badawczą. Działanie jest skierowane do MŚP oraz dużych przedsiębiorstw.
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji
  W celu pobudzenia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie dzielenia się wiedzą i tworzenia nowych rozwiązań, wspierane są projekty polegające na rozwoju otwartych innowacji. Otwarta innowacyjność bazuje na tworzeniu partnerstw dla jak najlepszego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych zasobów, technologii oraz wiedzy.
  Istotną rolę w inicjowaniu takiej współpracy odegrać może podmiot pełniący funkcję brokera innowacji, który zbiera z dużych firm niewykorzystane pomysły oraz identyfikuje MSP zainteresowane dalszym rozwojem i komercjalizacją tej wiedzy. Finansowanie obejmuje inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. W ramach instrumentu możliwa jest realizacja projektów polegających na tworzeniu platform współpracy, które przyczynią się do pobudzenia i ułatwienia transferu technologii oraz know-how pomiędzy dużymi firmami a sektorem MSP.
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
  Wsparcie kierowane jest na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP) oraz realizację ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii.
  Wsparcie obejmuje również popularyzację korzyści wynikających z ochrony własności przemysłowej.
  Ponadto finansowane mogą być działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ochrony własności przemysłowej prowadzonych w sądach międzynarodowych.
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje
  Bony na innowacje umożliwiają rozwijanie kontaktów przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną lub usługową z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
  Wsparcie obejmuje projekty:

  • dotyczące innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe,
  • dotyczące innowacji w sektorze usług, o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego,
  • dotyczące innowacji nietechnologicznych.
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
  Celem instrumentu jest rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców (reprezentujących sektor nauki lub gospodarki) oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji).
  Finansowanie obejmuje:

  • diagnozowanie i stałe monitorowanie popytu na proinnowacyjne usługi IOB,
  • świadczenie usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw,
  • przygotowanie koncepcji świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym, w tym testowanie nowych rodzajów usług,
  • rozwój kadr instytucji otoczenia biznesu, służący podniesieniu jakości świadczonych usług, zwiększeniu ich efektywności lub ukierunkowaniu działalności IOB na rozwój inteligentnych specjalizacji,
  • niezbędne do realizacji usług proinnowacyjnych inwestycje w infrastrukturę i aparaturę badawczo-rozwojową, w szczególności w podmiotach takich jak: parki naukowo-technologiczne oraz inkubatory technologiczne.
 • Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
  Finansowanie dotyczy projektów konkursowych i systemowych, obejmujących działania takie jak:

  • programy promocji, służące zwiększeniu dostępu przedsiębiorców do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym;
  • wsparcie instytucji otoczenia biznesu w zakresie internacjonalizacji ich działalności (np. poprzez tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi i zagranicznymi IOB, tworzenie narzędzi informatycznych promujących ofertę lokatorów IOB na rynkach międzynarodowych, udział IOB w imprezach o charakterze wystawienniczym i kooperacyjnym za granicą);
  • świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorców w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów);
  • prowadzenie kampanii informacyjnej, promującej podejmowanie działalności międzynarodowej przez MŚP;
  • zwiększenie dostępu do źródeł informacji na temat rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń w formie e-learning’u;
  • prowadzenie badań wśród eksporterów i potencjalnych eksporterów oraz systematycznego monitoringu specjalizacji i trendów w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw.
 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki
  Wsparcie obejmuje projekty o charakterze systemowym, mające na celu zwiększenie wiedzy oraz skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności innowacyjnej, takie jak:

  • promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki oraz kształtowanie postaw innowacyjnych,
  • promocja współpracy nauki i biznesu (networking),
  • rozwój systemu brokerów innowacji, zwiększanie ich kompetencji i zdolności do świadczenia proinnowacyjnych usług,
  • promocja innowacyjnych rozwiązań o charakterze nietechnologicznym (innowacje w usługach, innowacje organizacyjne i w zakresie zarządzania, innowacje marketingowe, rozwój innowacji popytowych sprzyjających partycypacji konsumentów w procesie projektowania i wytwarzania nowych produktów i usług, rozwój innowacji społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstw itp.),
  • prowadzenie analiz, dotyczących zmiany stanu innowacyjności gospodarki, trendów w zakresie rozwoju nowych form innowacji i nowych narzędzi wsparcia innowacyjności oraz skuteczności instrumentów wsparcia realizowanych w Polsce, a także upowszechnianie ich wyników.
 •  
  Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, w tym MŚP, konsorcja przedsiębiorstw, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, klastry, jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym.

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 1.2)- Zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną

Cel szczegółowy II osi priorytetowej (PI 3.1)- Rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka

Celem osi priorytetowej jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R. Komercjalizacja, oznaczająca wdrożenie wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, stanowi kluczowy element tworzenia innowacji. Wdrożenie wyników prac B+R pozwala przedsiębiorstwu na dalszy rozwój. W porównaniu jednak do prac B+R, skuteczność komercjalizacji jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, związanymi m.in. ze strategią realizowaną przez firmę, marketingiem nowych produktów i usług.

Przykładowe typy projektów realizowane w ramach II osi PO IR:

 • Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym
  Celem wsparcia jest zapełnienie luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych a wprowadzeniem nowego produktu na rynek.
  Wsparcie ukierunkowane jest na projekty, polegające na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce. Finansowanie obejmuje w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych. W ramach projektu finansowane jest także wdrożenie technologii (posiadającej postać wyników prac B+R) oraz uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Efektem realizacji projektów jest udoskonalona technologia, która została wprowadzona na rynek.
 • Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R
  Wsparcie obejmuje projekty polegające na wdrażaniu nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R. Wsparcie będzie udzielane ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie częściowej spłaty kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Kredyt może zostać wykorzystany na zakup nowej technologii oraz na koszty wdrożenia nowej technologii, prowadzące do uruchomienia na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
  Wsparcie jest skierowane do MŚP. Warunkiem uzyskania kredytu technologicznego jest poniesienie przez przedsiębiorcę w ramach projektu określonego poziomu wydatków na zakup usług B+R lub zakup wyników prac B+R.
  W procesie udzielania wsparcia zostaną wykorzystane doświadczenia związane z realizacją Kredytu Technologicznego w perspektywie finansowej 2007-2013.
 • Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych
  Projekty realizowane w PO IR przez fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatory technologiczne obejmują m.in.:

  • wsparcie poszukiwania i selekcji innowacyjnych pomysłów, wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów (tzw. preinkubacja) oraz zasilenie kapitałowe nowo powstałych firm,
  • tworzenie mechanizmów finansowania syndykatowego (grupowego) przez aniołów biznesu, fundusze VC,
  • rozwój platform i sieci współpracy kojarzących inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi finansowania, w tym wsparcie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi funduszami PE, VC, sieciami aniołów biznesu,
  • kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania innowacyjnych przedsięwzięć, np. poprzez finansowanie usług doradczych z zakresu opracowania modelu biznesowego i biznesplanu, w tym analiz rynkowych i finansowych, przygotowania propozycji dla inwestora, poszukiwania inwestorów czy wsparcie w negocjacjach z inwestorem,
  • prowadzenie działań informacyjnych, szkoleniowych, warsztatowych dla przedsiębiorców i inwestorów o korzyściach płynących z pozyskania kapitałów o charakterze udziałowym.
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
  Fundusz gwarancyjny, utworzony w ramach projektu, zapewnia gwarancje dla banków, funduszy private equity oraz aniołów biznesu, udostępniających kapitał (w formie kredytów lub wejść kapitałowych) firmom z sektora MSP, które prowadzą działalność innowacyjną.

 
Typy beneficjentów: fundusze venture capital, sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne), MŚP, inkubatory technologiczne, koordynator funduszu gwarancyjnego.

OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE

Cel szczegółowy I osi priorytetowej (PI 1.2) – Pobudzenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R

Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane jest do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi.

Przykładowe typy projektów wspierane w ramach I osi priorytetowej:

 • Badania oraz prace rozwojowe (TRL I-IX)12
  Wsparcie obejmuje realizację badań naukowych (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.
  Przedsiębiorca może przeprowadzić prace badawcze samodzielnie i przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).
 • Demonstracja/Prace rozwojowe i demonstracje (TRL V-IX)13
  Wspierane projekty obejmują prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania w docelowym systemie i jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych.
  Przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.).

 
Typy beneficjentów: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (w tym spółek celowych jednostek naukowych).

OŚ PRIORYTETOWA IV. POMOC TECHNICZNA – 67 668 000 EUR

Cel szczegółowy 7 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu
Celem działań jest zapewnienie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej oraz zaplecza administracyjno-technicznego dla instytucji uczestniczących w systemie zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontrolowania i ewaluacji PO PC, co jest warunkiem koniecznym dla efektywnego, skutecznego, terminowego i prawidłowego realizowania zadań związanych z wdrażaniem PO PC oraz koordynacji CT2.

Cel szczegółowy 8 Informacja, promocja i doradztwo
Cel obejmuje działania dotyczące informacji i promocji skierowane do potencjalnych beneficjentów oraz różnych grup społecznych, a także doradztwo dla beneficjentów w celu zapewnienia prawidłowości procesu przygotowania projektów.

OŚ PRIORYTETOWA III. CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA – 135 000 000 EUR

Typy inwestycji:

1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, JST oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, jak również partnerstwa organizacji pozarządowych z JST.

2. Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej
Grupy beneficjentów: organizacje pozarządowe, partnerstwa powyższych z JST, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz szkoły wyższe.

3. e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych.

Typy inwestycji:
Realizacja projektu e-Pionier zakłada wsparcie pomysłów rozwiązujących konkretne problemy
społeczno-gospodarcze zgłoszone przede wszystkim przez administrację publiczną, najlepiej w formule zamówień przedkomercyjnych . Dużym atutem proponowanego instrumentu będzie wsparcie w postaci wiedzy i doświadczenia partnerów prywatnych wyspecjalizowanych we wspieraniu młodych przedsiębiorców.

W ramach projektu zakłada się udzielenie wsparcia beneficjentom polegające m.in. na:
– zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu,
– weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz rynku,
– świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, designu wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator),
– prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań.

Grupy beneficjentów: Państwowa jednostka organizacyjna Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Alokacja na działanie: 25 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,62%

4. Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych
Grupy beneficjentów: beneficjent projektu pozakonkursowego – jednostka administracji publicznej, której zadaniem będzie przede wszystkim opracowanie szczegółowej tematyki kampanii edukacyjnoinformacyjnych oraz wybór najbardziej efektywnej koncepcji ich realizacji przez wykonawcę lub wykonawców (np. domy mediowe, agencje reklamowe) wybranych w procedurze konkurencyjnej, opartej o przejrzyste i obiektywne kryteria.

OŚ PRIORYTETOWA II. E-ADMINISTRACJA I OTWARTY RZĄD – 1 032 656 000 EUR

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez: elektronizację nowych usług, poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Typy inwestycji:

1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typy inwestycji:
tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), sądy i jednostki prokuratury, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Alokacja na działanie: 689 804 018 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

2. Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Typy inwestycji:
przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT),
działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2.

Grupy beneficjentów: jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny
organ administracji rządowej.

Alokacja na działanie: 55 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

3. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Typy inwestycji:
cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Grupy beneficjentów: centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich, jednostki naukowe, partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Alokacja na działanie: 93 368 019 EUR
Planowane dofinansowanie: 100%

Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Typy inwestycji:
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Grupy beneficjentów: państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Alokacja na działanie: 101 431 981 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,63%

Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Typy inwestycji:
Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących Usług publicznych.

Grupy beneficjentów: jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak
również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.

Alokacja na działanie: 10 000 000 EUR
Planowane dofinansowanie: 84,63%

OŚ PRIORYTETOWA I. POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU – 1 020 276 000 EUR

Opis: Cel szczegółowy 1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Rolą środków publicznych będzie uzupełnianie inwestycji prywatnych i ich pobudzanie. Wsparciem będą objęte projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz z niezbędnymi odcinkami do węzłów sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych, a także z sieciami szkieletowymi i dystrybucyjnymi. Realizowane sieci dostępowe będą zapewniać co najmniej parametry NGA (min. 30 Mb/s). Sieci szkieletowe i dystrybucyjne mogą być budowane/rozbudowywane i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, a ich węzły szkieletowe i dystrybucyjne mogą być realizowane wyłącznie w lokalizacjach, które nie były przewidziane do realizacji w latach 2007-2013.
Ponadto, jeżeli inwestycje w perspektywie 2007-2013 oraz inwestycje operatorów prywatnych, będą niewystarczające do osiągnięcia celu EAC dotyczącego wykorzystania dostępu do internetu o parametrach min. 100 Mb/s dla co najmniej 50% gospodarstw domowych, wtedy, w ramach dostępnych środków, interwencja może być ściślej ukierunkowana na wsparcie rozwoju bardzo szybkich sieci szerokopasmowych (min. 100 Mb/s). Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, jak wyżej wskazano, możliwe będzie wsparcie projektów polegających na umożliwieniu dostępu do usług o parametrach niższych niż 30 Mb/s . Wdrożenie tak ściśle ukierunkowanej interwencji obejmie niewielki odsetek gospodarstw domowych i będzie rozpatrywane tam, gdzie inny sposób interwencji publicznej byłby nieskuteczny lub nieefektywny .
Wsparcie może być udzielane także na budowę/rozbudowę i przebudowę pasywnej infrastruktury szerokopasmowej oraz na roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej związane z infrastrukturą szerokopasmową. Wsparcie w ramach celu szczegółowego 1 będzie udzielane przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.
Wkład dla osiągania celu szczegółowego: Wsparcie w tym zakresie przyczyni się do ograniczenia terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu poprzez dalszy rozwój i uzupełnienie istniejących sieci dostępowych oraz szkieletowych i dystrybucyjnych.

Grupy beneficjentów: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze). Przewiduje się możliwość realizacji projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ukierunkowania terytorialne: projekty konkursowe będą realizowane na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, w tym na obszarach wiejskich oraz z uwzględnieniem właściwych przepisów o pomocy publicznej..

OŚ IV INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Celem projektów innowacyjnych i przedsięwzięć ponadnarodowych jest wypracowanie nowych rozwiązań, których zastosowanie i wykorzystanie dotyczy całego kraju. Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie realizacji różnych polityk publicznych – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa mazowieckiego) oraz przejściowych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu.

OŚ II EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

W ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji realizowane będą działania dotyczące wdrożenia reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. Z uwagi na powyższe oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji dotyczy wszystkich czterech celów tematycznych wskazanych w rozporządzeniu dotyczącym Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. W osi priorytetowej II zostały zatem skupione działania dotyczące

 1. promowania trwałego zatrudnienia wysokiej jakości i mobilności pracowników,
 2. promowania włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz dyskryminacją,
 3. inwestowania w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenie się przez całe życie oraz
 4. wzmacniania zdolności instytucjonalnych organów publicznych i zainteresowanych stron z sektora publicznego oraz skuteczności administracji publicznej.

OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

W ramach osi realizowane będzie wsparcie bezpośrednie dla osób młodych bez pracy, które będzie przyczyniało się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.

PROGRAM WSPÓŁPRACY EUROPA ŚRODKOWA 2020

budżet programu: 246 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: zasięg geograficzny: obszar 9 krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec (wybrane regiony), Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch (wybrane regiony)

Terytorium Europy Środkowej posiada wiele atutów, ale stoją też przed nim liczne wyzwania. Obszar ten jest wysoce niejednorodny, zarówno pod względem geograficznym, jak i gospodarczym oraz społecznym. Dążeniem programu jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy. Jej kluczowe zadanie to wspieranie projektów w dziedzinach takich jak: innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe w obszarze Europy Środkowej. Program będzie wspierał głównie działania o charakterze miękkim, możliwa będzie jednak realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Oś. 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności EUROPY ŚRODKOWEJ

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej.

1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej.

Oś. 2 Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w EUROPIE ŚRODKOWEJ

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych.

2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu obniżenia emisji CO2.

Oś. 3 Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego.

3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego.

3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia.

Oś. 4 Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych EUROPY ŚRODKOWEJ
4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi.

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSNARODOWEJ REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020

budżet programu: 260 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: zasięg geograficzny: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec oraz państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane regiony)

Morze Bałtyckie stanowi wspólny zasób środowiskowy i ekonomiczny, którego użytkowanie stawia wiele wyzwań, związanych między innymi z ochroną środowiska i transportem morskim, którym nie są w stanie sprostać pojedyncze państwa. Można im podołać, podejmując współpracę w gronie wielu krajów. W ten sposób w programie w latach 2014–2020 wspierane będą projekty w zakresie innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.

Priorytet 1 „Potencjał dla innowacji”
Cel szczegółowy 1.1 „Infrastruktura badań i innowacji”: Wspieranie wdrażania innowacji przez rynek w oparciu o zwiększony potencjał infrastruktury badań i innowacji oraz jej użytkowników.

Cel szczegółowy 1.2 „Inteligentna specjalizacja”:
Zwiększenie szans na rozwój w oparciu o większy potencjał uczestników innowacji do stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji.

Cel szczegółowy 1.3 „Innowacje nietechnologiczne”:
Wspieranie efektywności Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacji nietechnologicznych w oparciu o większy potencjał uczestników innowacji.

Priorytet 2 „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi”
Cel szczegółowy 2.1 „Czyste wody”:
Wzrost efektywności gospodarki wodnej ukierunkowanej na redukcję napływu biogenów oraz zmniejszenie zrzutu substancji niebezpiecznych do Morza Bałtyckiego i wód regionalnych w oparciu o zwiększony potencjał publicznych i prywatnych uczestników procesów dotyczących jakości wody.

Cel szczegółowy 2.2 „Energia odnawialna”:
Zwiększenie produkcji i wykorzystania zrównoważonych odnawialnych źródeł energii w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu i dostarczaniu energii.

Cel szczegółowy 2.3 „Efektywność energetyczna”
Zwiększenie efektywności energetycznej w oparciu o większy potencjał sektorów publicznego i prywatnego uczestniczących w planowaniu energii.

Cel szczegółowy 2.4 „Zasobooszczędny niebieski wzrost”:
Promowanie zrównoważonego niebieskiego wzrostu przy oszczędnym gospodarowaniu zasobami w oparciu o większy potencjał służb publicznych i podmiotów w sektorach niebieskiej gospodarki.

Priorytet 3 „Zrównoważony transport”
Cel szczegółowy 3.1 „Interoperacyjność transportu”:
Zwiększenie interoperacyjności transportu towarowego i pasażerskiego w połączeniach północ-południe i wschód-zachód przez zwiększony potencjał organizatorów transportu.

Cel szczegółowy 3.2 „Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi”
Poprawa dostępności najbardziej odległych obszarów i regionów, na których dostępność mają wpływ zmiany demograficzne poprzez zwiększony potencjał organizatorów transportu.

Cel szczegółowy 3.3 „Bezpieczeństwo morskie”
Poprawa bezpieczeństwa morskiego i ochrony w oparciu o zaawansowany potencjał podmiotów z sektora gospodarki morskiej.

Cel szczegółowy 3.4 „Żegluga przyjazna dla środowiska”
Wspieranie ekologicznej żeglugi w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora gospodarki morskiej.

Cel szczegółowy 3.5 „Mobilność miejska przyjazna dla środowiska”
Wspieranie ekologicznych systemów transportu w obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego.

Priorytet 4 „Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej”
Cel szczegółowy 4.1 „Seed money”
Zwiększenie potencjału w zakresie współpracy transnarodowej przy implementacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz współpracy z krajami partnerskimi w zakresie wspólnych priorytetów.

Cel szczegółowy 4.2 „Koordynacja współpracy makroregionalnej”
Zwiększenie zdolności instytucji publicznych i organizacji panbałtyckich w zakresie koordynacji transnarodowej przy implementacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz umożliwieniu implementacji priorytetów wspólnych z krajami
partnerskimi.

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIĘDZYREGIONALNEJ INTERREG EUROPA

budżet programu: 359 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: zasięg geograficzny: współpracę mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii

Program będzie w dalszym ciągu wspierał wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród władz i instytucji publicznych, które decydują o rozwoju regionów. Celem jest poprawa realizacji polityk rozwoju regionalnego. Instytucje z różnych części Europy, w ramach konsorcjów partnerskich, będą wspólnie pracować nad wybraną dziedziną polityki (przykładowo: tworzeniem i rozwojem klastrów,tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego etc.), tak aby ulepszyć istniejące rozwiązania lub stworzyć nowe mechanizmy. Tematyka programu obejmie: wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Oś. 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje

1.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z infrastrukturą badań i innowacji i podnoszeniem.
zdolności.

1.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, wspierających wprowadzanie innowacji przez podmioty prowadzące działalność w ramach regionalnych łańcuchów innowacji w obszarach
„inteligentnej specjalizacji” i szans innowacyjnych.

Oś 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw

2.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach, EWT, wspierających MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

Oś 3. Gospodarka niskoemisyjna

3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Oś. 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

4.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania efektami działalności środowiskowej.

 

PROGRAM LITWA–POLSKA

budżet programu: 51,5 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: po stronie polskiej – podregion ełcki, suwalski i białostocki;
po stronie litewskiej – okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyj. miasta Wilno)

W nowej edycji programu dofinansowanie uzyskają projekty w ramach różnorodnych dziedzin. Będzie można realizować działania z zakresu ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jak i rozwoju przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i mobilności siły roboczej. Szanse na uzyskanie wsparcia dostaną także przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia dostępności infrastruktury zdrowotnej, integracji społecznej oraz współpracy instytucji w dziedzinie edukacji i bezpieczeństwa.

Oś priorytetowa 1: Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

Cel tematyczny CT 6 – Ochrona środowiska i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów.

Priorytet inwestycyjny  – Ochrona środowiska i promocja efektywności.

Oś priorytetowa 2: Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników

Cel tematyczny CT 8 – Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników.

Priorytet Inwestycyjny  – Promowanie trwałego zatrudnienia o wysokiej jakości oraz wspieranie mobilności pracowników poprzez wsparcie rozwoju inkubatorów przedsiębiorczości i wsparcie inwestycji w zakresie własnej działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorstw i tworzenia przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Cel tematyczny CT 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Priorytet inwestycyjny Europejska współpraca terytorialna) – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami.

Oś priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna

Cel tematyczny CT 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji mpublicznych i zainteresowanych stron oraz sprawna administracja publiczna

Priorytet inwestycyjny Europejska współpraca terytorialna) – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez promowanie współpracy prawnej i administracyjnej między obywatelami a instytucjami.

POŁUDNIOWY BAŁTYK

budżet programu: 83,1 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: nadmorskie regiony 5 państw członkowskich UE: Danii, Litwy, Niemiec (Meklemburgii-Pomorza Przedniego), Polski i Szwecji

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować na ich wyrównaniu.

Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne. W ramach wszystkich priorytetów będzie istniała możliwość realizacji małych projektów wspierających inicjatywy lokalne, angażujące instytucje nieposiadające dużego doświadczenia we współpracy międzynarodowej (wymiana doświadczeń, wspólne planowanie zmian itp.).

PROGRAMY POLSKO-NIEMIECKIE: MEKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE – BRANDENBURGIA – POLSKA (PL-MV-BB), BRANDENBURGIA – POLSKA (PL-BB), POLSKA – SAKSONIA (PL-SN)

budżet programów: łącznie 304 mln euro z EFRR (PL-MV-BB: 134 mln euro, PL-BB: 100 mln euro, PL-SN: 70 mln euro)
obszar wsparcia: województwo zachodniopomorskie, lubuskie oraz dolnośląskie (tylko podregion jeleniogórski);
po stronie niemieckiej kraje związkowe: Meklemburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz Saksonia (powiaty z tych trzech landów leżące najbliżej granicy)

Nadrzędnym celem programów będzie poprawa atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza oraz integracja społeczności lokalnych. Pierwszym filarem współpracy będą projekty z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego dotyczące np. budowania marki regionu poprzez tworzenie wspólnych szlaków turystycznych i promocję miejsc cennych przyrodniczo.

Drugi filar stanowić będą projekty mające na celu poprawę transgranicznej mobilności i dostępności pogranicza (m.in. poprawa komunikacji publicznej). Kolejnymi tematami projektów będą m.in.: współpraca służb publicznych, inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną oraz miękkie projekty edukacyjne (tworzenie wspólnych programów kształcenia oraz nauki języka, wzbogacenie oferty oświatowej dla transgranicznego rynku pracy, staże i praktyki w kraju sąsiada itp.).

Program Współpracy INTERREG V A
Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Oś. 1. Współpraca transgraniczna.

Oś priorytetowe 2. Edukacja.

Oś. 3 Transport i mobilność.

Oś. 4. Natura i kultura. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności.

Program Współpracy INTERREG V A
Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Oś. 1. Integracja mieszkańców i współpraca administracji.

 • W zakresie administracji i społeczeństwa obywatelskiego;
 • W zakresie gospodarki, nauki i badań naukowych;
 • W zakresie usług publicznych;

Oś priorytetowa 2: Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji.Kształcenie:
a. kształcenie zawodowe
b.współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i podmiotami edukacyjnymi na rzecz koncepcji oferty dokształcania w oparciu o zapotrzebowanie;
c.zapewnienie odpowiedniego potencjału wykwalifikowanych kadr gospodarki;
d.transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży;
e.sieciowe powiązanie regionalnych rynków pracy i edukacji;
f.wzmocnienie współpracy szkół wyższych.
Dokształcanie:
a. dokształcenie – z priorytetem kwalifikacji trans granicznych;
b.współpraca podmiotów kształcenia ustawicznego (np. szkół wieczorowych).
Obszary przekrojowe:
a.poprawa dostępności oferty edukacyjnej sąsiada;
b.rozbudowa i modernizacja transgranicznych placówek edukacyjnych takich jak polsko-niemieckie przedszkola, szkoły ogólnokształcące, placówki szkolenia i dokształcania;
c.jakościowa poprawa wyposażenia placówek edukacyjnych na rzecz współpracy edukacyjnej;
d.inwestycje na rzecz wprowadzania transgranicznej oferty e-learningu;
e.edukacja na rzecz trwałego rozwoju;
f.edukacja językowa.

Oś priorytetowa 3 Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

CEL: Wzrost atrakcyjności transgranicznego wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

CEL: Wspólna stabilizacja i poprawa stanu naturalnych podstaw egzystencji.

Oś. 5 Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport.
CEL: Poprawa infrastruktury drogowej celem zwiększenia dostępności trans granicznej.

CEL: Poprawa mobilności transgranicznej przyjaznej środowisku.

POLSKA – SAKSONIA 2014 – 2020

Oś Priorytetowa I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Priorytet Inwestycyjny 6.(C). Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Oś Priorytetowa II Mobilność regionalna

Priorytet Inwestycyjny 7.(B). Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi.

Oś Priorytetowa III Edukacja transgraniczna

Priorytet Inwestycyjny 10.(EWT). Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia
.

Oś Priorytetowa IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny.

Priorytet Inwestycyjny 11.(EWT). Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami.

CZECHY–POLSKA

budżet programu: 226 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: części województw: dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie;
po stronie czeskiej: 5 krajów (liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski)

Program będzie dysponował największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa budżetu programu będzie przeznaczona na ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego.

Działania te będą uzupełnione przez wspólną promocję walorów regionu. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy. Do zmniejszenia bezrobocia doprowadzić mają również działania z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji i uznawalności dyplomów. Promowana będzie także nauka języka sąsiada. Innym ważnym obszarem, wspieranym przez program, jest bezpieczeństwo. Celem będzie wzmocnienie kompatybilności i połączenie systemów reagowania kryzysowego w Polsce i Czechach, m.in. poprzez transgraniczne szkolenia służb ratowniczych i porządkowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do wspólnych interwencji. Uzupełnieniem powyższych priorytetów programu będzie wsparcie współpracy instytucji publicznych, lokalnych społeczności i sektora pozarządowego. Zróżnicowane działania (w tak różnych dziedzinach, jak: kultura i bezpieczeństwo, czy edukacja i planowanie przestrzenne) skierowane będą do szerokich grup odbiorców. Mają pobudzić kreatywność, solidarność i ducha współpracy pomiędzy Polakami i Czechami oraz przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

OŚ PRIORYTETOWA 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
1.1. Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje
zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i
katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

OŚ PRIORYTETOWA 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
2.1: Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii
terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

OŚ PRIORYTETOWA 3: Edukacja i kwalifikacje
3.1: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

POLSKA – SŁOWACJA

budżet programu: 155 mln euro z EFRR
obszar wsparcia: części województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego;
po stronie słowackiej: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj)

W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego. Taki podział środków wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu. Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Mniejsza część środków posłuży wsparciu rozwoju transportu. Zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej to jedna z cech charakterystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Jakość lokalnych oraz regionalnych połączeń powinna ulec poprawie. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie. Wsparcie uzyskają także programy wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.

Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Priorytet inwestycyjny: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Oś priorytetowa 2. Zrównoważony transport transgraniczny
Priorytet inwestycyjny 1.: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Priorytet inwestycyjny 2.: Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

Oś priorytetowa 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie
Priorytet inwestycyjny: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia.

 

 

SYSTEMY JAKOŚCI PRODUKTÓW ROLNYCH I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Cel: Pomoc w uzyskaniu certyfikowanych systemów jakości

Wydatki objęte wsparciem:
Obejmują koszty poniesione przy przystępowaniu do systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu.

Beneficjenci
Rolnik aktywny zawodowo.

Kwoty i wielkość wsparcia
Do równowartości 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Kwoty możliwe do refundacji w ramach poszczególnych systemów jakości zostaną określone w przepisach krajowych.

Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych

Cel: Dofinansowanie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z usługami i produktami objętymi systemami jakości

Beneficjenci
Podmiot utworzony przez co najmniej dwóch producentów, wytwarzających produkty rolne lub środki spożywcze w ramach systemów jakości, zwany dalej „zespołem promocyjnym”.

Kwoty i wielkość wsparcia
70% kosztów kwalifikowalnych.

USŁUGI DORADCZE, USŁUGI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM I USŁUGI Z ZAKRESU ZASTĘPSTW

Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika

Cel: Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników na terenach objętych PROW

Wydatki kwalifikowalne:

 • koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego;
 • kosztów związanych z promocją i informacją.

Beneficjenci

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze  i konsorcja.

Kwoty i wielkość wsparcia

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż:

 • równowartość 1 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 3-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników,
 • równowartość 1 050 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie 2-letniego programu doradczego dla rolnika / grupy rolników.

Rolnik lub grupa rolników mogą skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych / Świadczenie kompleksowej porady dla właścicieli lasów

Cel: Realizacja działań związanych ze świadczeniem kompleksowej porady dla właścicieli lasów

Wydatki kwalifikowalne:

 • koszty bezpośrednio związane z opracowaniem i realizacją programu doradczego;
 • kosztów związanych z promocją i informacją.

Beneficjenci

 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • prywatne podmioty doradcze;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 500 euro za poradę – opracowanie i zrealizowanie programu doradczego dla właściciela lasu/ grupy właścicieli lasów. Właściciel lasu lub grupa właścicieli lasów mogą skorzystać z porady maksymalnie dwa razy w okresie realizacji PROW 2014-2020.

Wsparcie szkoleń dla doradców

Cel: Realizacja szkoleń dla doradców

Beneficjenci

 • Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • instytuty badawcze;
 • uczelnie;
 • konsorcja.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu szkoleniowego w okresie realizacji Programu.

TRANSFER WIEDZY I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności

Cel: Działania szkoleniowe organizowane w ramach tego poddziałania służą rozwojowi umiejętności zawodowych rolników i właścicieli lasów.

Beneficjenci

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne

Opis: W ramach tego poddziałania realizowane są operacje służące upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty mogą dotyczyć w szczególności technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE.
Poddziałanie realizowane jest poprzez demonstracje, tj. praktyczne sesje szkoleniowe.
Elementem demonstracji mogą być inwestycje dzięki którym możliwe będzie dostosowanie obiektów demonstracyjnych do prowadzenia zajęć praktycznych.

Wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie na:

 • koszty przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych;
 • koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego;
 • koszty zakupu sprzętu, materiałów, usług, służących realizacji operacji.

Beneficjenci

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze;
 • JST, lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

LEADER

Wsparcie przygotowawcze

Cel: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączania lokalnych społeczności w celu przygotowania i wdrożenia LSR.

Beneficjenci
Stowarzyszenie, fundacja lub związek stowarzyszeń, z wyłączeniem stowarzyszeń JST.

Warunki wsparcia:
Kwota i wielkość wsparcia w formie zryczałtowanej zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy.

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Beneficjenci

 • Osoby fizyczne.
 • Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe.
 • Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Kwota i wielkość wsparcia
Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.
Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.
Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.
Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.
Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Cel: Przygotowanie projektu współpracy i realizacja projektu współpracy. Projekty współpracy mogą dotyczyć współpracy międzyterytorialnej (pomiędzy LGD w ramach jednego województwa lub z różnych województw) lub międzynarodowej.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Kwota i wielkość wsparcia
Całkowity planowany koszt jednego projektu międzyterytorialnego wynosi minimum 50 000 zł. Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z Programu na daną LSR w ramach poddziałań Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.
Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych operacji.

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Cel: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji tych LSR. Wsparcie procesu aktywizacji związanej z realizacją LSR. Zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjentów w opracowaniu projektów, przygotowaniu wniosków i realizacji projektów (prowadzenie przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR). Wsparcie przyczyni się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej, zgodnie z zasadą partycypacyjności, w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich.

Beneficjenci
LGD, których LSR zostały wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu.

Warunki wsparcia:
Wysokość kwot ryczałtowych zostanie określona w przepisach krajowych z uwzględnieniem wyników analizy i będzie uwzględniać wielkość obszaru objętego LSR.

WSPÓŁPRACA

Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

Opis:
Wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.

Beneficjenci

Grupy operacyjne na rzecz innowacji utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w pkt. A.
A. Kategorie podmiotów:
a. rolnicy lub grupy rolników;
b. posiadacze lasów;
c. naukowcy; instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)),
d. przedsiębiorcy sektora rolnego lub spożywczego (w tym usług gastronomicznych);
e. przedsiębiorcy sektorów działających na rzecz sektora rolnego i spożywczego (np. producenci nawozów, pasz, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń do produkcji);
Grupa operacyjna nie może ograniczać się wyłącznie do rolników i właścicieli lasów będących rolnikami.
B. Członkami grupy operacyjnej mogą być także:
a. podmioty doradcze;
b. konsumenci i ich organizacje;
c. jednostki samorządu terytorialnego;
d. organizacje branżowe i międzybranżowe działające w obszarze łańcucha żywnościowego.

Rolą członków grupy operacyjnej, wymienionej w punkcie B, będzie inicjowanie, animowanie, popularyzacja operacji itd.

Kwoty i wielkość wsparcia

Poziom pomocy wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych, związanych z kosztami bieżącymi funkcjonowania grupy operacyjnej, studiów wykonalności, przygotowania planu operacyjnego grupy, animacji, promocji rezultatów operacji, przygotowania planu biznesowego operacji.
Poziom pomocy wynosi 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł.

PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW Z OGRANICZENIAMI NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI

Ogólny opis działania

Cel: Ułatwienie rolnikom kontynuowanie rolniczego użytkowania ziemi, a także umożliwić zachowanie walorów krajobrazowych obszarów wiejskich oraz utrzymanie i promowanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej na tych terenach. W efekcie wsparcie to będzie wpływało na utrzymanie żywotności obszarów wiejskich i na zachowanie różnorodności biologicznej.

Beneficjenci
Rolnicy aktywni zawodowo, którzy użytkują grunty rolne położone na obszarach z utrudnieniami naturalnymi lub innymi szczególnymi utrudnieniami.

Kwoty i wielkość wsparcia
Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.
Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:
1) do 25 ha – 100% płatności;
2) 25,01 – 50 ha – 50% płatności;
3) 50,01 – 75 ha – 25 % płatności.
Ustalając powyższe progi degresywności uwzględniono analizy zjawiska degresywności kosztów dla polskich gospodarstw na podstawie danych FADN. Zaproponowane progi zapewniają przy tym minimalną kwotę.

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

Cel: Wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego

Beneficjenci
Rolnicy oraz grupy rolników, którzy spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 792 zł/ha, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1310 zł/ha, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1325 zł/ha, Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji – 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – 559 zł/ha, Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego

Cel: Wsparcie dla utrzymania rolnictwa ekologicznego

Beneficjenci
Rolnicy, którzy dobrowolnie podejmują się przestrzegać praktyk i metod rolnictwa ekologicznego.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji – 966 zł/ha, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha, Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji – 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze), Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha oraz Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha.

Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha

DZIAŁANIE ROLNOŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE

Płatności w ramach zobowiązań rolno środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

Cel: Promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania, zapobieganie ubytkowi substancji organicznej w glebie.

Beneficjenci
Rolnik
Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: 400 zł/ha
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości: 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych. Stawka płatności jest ustalona w oparciu o bilans kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 1. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu mniejszego plonu związanego z ograniczeniem nawożenia oraz koszty badania gleby i przygotowania bilansu azotowego dla średniej wielkości gospodarstwa, natomiast po stronie korzyści oszczędności na nawożeniu azotem.

Płatności w ramach zobowiązań rolno środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

Cel: Odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną i wietrzną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie, ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Beneficjenci
Rolnik.
Kwoty i wielkość wsparciaStawka płatności: 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów).
Stawka płatności: 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%).
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:
a.  100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
b.  75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
c.  60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Płatności w ramach zobowiązań rolno środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

Cel: Zachowanie powierzchni sadów odmian drzew owocowych, środowiska życia wielu organizmów, tradycyjnego sposobu uprawy i charakterystycznego elementu krajobrazu wiejskiego.

Beneficjenci
Rolnik.

Kwoty i wielkość wsparcia:

Stawka płatności: 1964 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.
Stawka płatności jest ustalona na podstawie bilansu kosztów i korzyści gospodarstwa podejmującego działania w ramach Pakietu 3. W ramach poniesionych kosztów uwzględniono koszty z tytułu straty wartości plonów, koszty przycinki drzew i bielenia pni.

Płatności w ramach zobowiązań rolno środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Cel:

 • poprawa warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi występującymi na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO), poprzez dostosowanie użytkowania do wymogów gatunków ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach OSO,
 • utrzymanie bądź przywrócenie właściwego stanu lub zapobieganie pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej, chronionych w ramach sieci Natura 2000 oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk.

Beneficjenci
Rolnik.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności uzależniona jest od:
(i) ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha,
(ii) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz
(iii) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność rolno środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

a.  100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
b. 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
c.  60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Płatności w ramach zobowiązań rolno środowiskowo-klimatycznych / Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Cel: spełnienie wymogów w ramach pakietu prowadzi do utrzymania bądź przywrócenia właściwego stanu lub zapobiegania pogarszaniu się stanu cennych siedlisk przyrodniczych, określonych według typów siedlisk klasyfikacji Dyrektywy siedliskowej oraz innych cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach poza obszarami Natura 2000, poprzez stosowanie tradycyjnych i ekstensywnych sposobów użytkowania poszczególnych siedlisk.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów oraz inni zarządcy gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1277 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże-:1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha.
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie / Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Cel: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekotypów roślin uprawnych, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich, wytwarzanie nasion gatunków zagrożonych erozją genetyczną spełniających minimalne wymagania jakościowe, oraz produkcja materiału siewnego odmian regionalnych i amatorskich.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Stawka płatności: 750 zł/ha (w przypadku uprawy), 1000 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego). Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie / Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

Cel: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez wspieranie i utrzymanie hodowli lokalnych ras odpowiednich gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych programem ochrony zasobów genetycznych.

Beneficjenci
Rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów.

Kwoty i wielkość wsparcia
Wysokość wsparcia w ramach pakietu jest uzależniona od posiadanych przez rolnika cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich uczestniczących w programach ochrony wynosi dla: bydła- 1600 zł/szt., koni- 1500 zł/szt.,  owiec- 360 zł/szt., świń- 1140 zł/szt., kóz- 580 zł/szt.).

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

TWORZENIE GRUP I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

Tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym.

Cel: Wsparcie tworzenia i rozwoju grup producentów

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

Beneficjenci

 • Grupy producentów rolnych, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.
 • Organizacje producentów, które powstaną od dnia 1 stycznia 2014 r., działające jako przedsiębiorcy, składające się z osób fizycznych lub prawnych i które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności.

Kwoty i wielkość wsparcia
Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

INWESTYCJE W ROZWÓJ OBSZARÓW LEŚNYCH I POPRAWĘ ŻYWOTNOŚCI LASÓW

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Cel: Pomoc na zalesienie i tworzenie terenów zalesionych jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Beneficjenci

 • Rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa.
 • JST będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia.

Kwoty i wielkość wsparcia
Maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą w okresie programowania 2014-2020 na jednego beneficjenta nie będzie większa niż 20 ha. Stawki na zalesienie zostały określone ryczałtowo na 1 ha lub na metr bieżący. W przypadku premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej są to stawki jednoroczne.

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Cel: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Beneficjenci

 • gmina, powiat lub ich związki

Wielkość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Gospodarka wodno-ściekowa

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
a. Budowę, przebudowę, modernizację lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
b. Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodociągowych.

Wnioskodawca:
a. gmina
b. spółka, w której udziały mają wyłącznie JST,
c. związek międzygminny.

Warunki wsparcia:
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
a. Budowę, modernizację lub wyposażanie budynków pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury.
b. Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego.

Wnioskodawca:
a. gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST – w przypadku budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne,
b. gmina – w przypadku kształtowania przestrzeni publicznej.

Warunki wsparcia:
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.
Opis:
Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje budowę lub modernizację targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów.

Wnioskodawca:
Gmina, powiat lub ich związki.

Warunki wsparcia:
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 1 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego

Wsparcie w ramach tego typu operacji obejmuje:
a. Odnawianie lub poprawę stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
b. Zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z przeznaczeniem na cele publiczne.

Wnioskodawcy:
a. Gmina
b. Instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST
Warunki wsparcia:
Wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 000 zł na miejscowość w okresie realizacji Programu. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 000 000 EUR.

ROZWÓJ GOSPODARSTW I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników)

Cel: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem.

BeneficjenciMłody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący gospodarstwem, czyli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.
Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy winna rozpocząć urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej)

Cel: Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej.

Beneficjenci
Osoby fizyczne

Kwota i wielkość wsparcia
Do 100 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

W ramach poddziałania „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” pomocy udziela się z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności, w zakresie:

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • turystyki wiejskiej,
 • przetwórstwa i sprzedaży produktów nierolnych,
 • świadczenia usług społecznych ogólnego interesu, w tym opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi,
 • działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej, sprzedaży internetowej,
 • działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych, działalności weterynaryjnej.

Wsparciem nie może być objęta działalność polegająca na świadczeniu usług rolniczych.

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi

Opis:
Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Wnioskodawca:
Rolnik będący osobą fizyczną.

Warunki wsparcia:
Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie. Pomoc wypłaca się jednorazowo.

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw)

Cel: Pomoc jest przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży i sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz przetwórstwa produktów rolnych pochodzących głównie z gospodarstwa.

Beneficjenci
Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Rodzaj wsparcia
Pomoc ma formę premii.

Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Kwoty i wielkość wsparcia
Do 60 000 zł zgodnie z założeniami biznesplanu.

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Cel: Wsparcie działalności gospodarczej dotyczącej świadczenia usług rolniczych.

Beneficjenci
Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Kwoty i wielkość wsparcia
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I KATASTROF ORAZ WPROWADZANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje zapobiegawcze)

Cel: Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje zapobiegające wystąpieniu szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powodowanych przez powódź lub deszcz nawalny.

Beneficjenci
Spółka wodna, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek wodnych tworzone i działające na podstawie przepisów ustawy prawo wodne.

Kwoty i wielkość wsparcia
Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 20142020, nie może przekroczyć 500 000 zł.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.

Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje odtworzeniowe).

Cel: Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Beneficjenci
Rolnik

Kwoty i wielkość wsparcia
Do 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania, w okresie realizacji PROW 20142020, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł.

INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE

Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych)

Celem poddziałania jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w następujących obszarach, poprzez:

 • rozwój produkcji prosiąt,
 • rozwój produkcji mleka krowiego,
 • rozwój produkcji bydła mięsnego,
 • operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

Beneficjenci
Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników. W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o pomoc może ubiegać się jedynie spółka osobowa. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się wspólnie o pomoc w ramach tego poddziałania w celu zrealizowania inwestycji zbiorowej.

Koszty kwalifikowalne obejmują:
a. koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
b. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;
c. koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej,
d. koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
e. koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
f. koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Kwoty i wielkość wsparcia

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo,
 • do 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w tym na realizację projektów zbiorowych, w ramach poddziałania, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć:

 • 900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
 • 500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie może przekroczyć 200 tys. zł.

Powyższe limity nie łączą się.

Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 50 tys. zł.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Opis działania: Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Beneficjenci:

Rolnicy

Wydatki kwalifikowalne:
Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych,
Wyposażanie pastwisk,
Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.
Warunki wsparcia:
a.60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników
b.50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:
a. 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
b. 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Opis:
W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiadać urządzenia do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych o wielkości pozwalającej na co najmniej 6- miesięczne przechowywanie nawozów naturalnych, dzięki czemu możliwe jest ich racjonalne wykorzystanie w sposób minimalizujący zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane wsparcie inwestycyjne ma na celu ułatwienie gospodarstwom dostosowania się do nowych wymogów.

Wnioskodawcy:
Rolnicy

Wydatki kwalifikowalne:
a. Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych.
b. Koszty ogólne

Warunki wsparcia:

a.  60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników
b.  50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Podziałanie „Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/ marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)” adresowane jest do mikro- małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi oraz rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w ww. zakresie.

Opis:
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

Wnioskodawca:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
a.posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
b. działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wydatki kwalifikowalne:
a. koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska,
b. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
– maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
– aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
– urządzeń służących poprawie ochrony środowiska,
c. koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
d. koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
e. opłaty za patenty i licencje,
f. koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Warunki wsparcia:
Poziom pomocy wynosi 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Podziałanie „Scalanie gruntów” – przeprowadzenie procesu scalenia ułatwia restrukturyzację i modernizację gospodarstw – ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.
Opis:
W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Wnioskodawca:
Starosta

Wydatki kwalifikowalne:
a.  koszty opracowania projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej);
b. koszty zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
c. koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa powyżej.
Warunki wsparcia:
100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Wysokość pomocy na opracowanie projektu scalenia nie może przekroczyć kwoty:
a. równowartości 800 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
b. równowartości 650 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

Wysokość pomocy na wykonanie zagospodarowania poscaleniowego nie może przekroczyć kwoty:
a. równowartości 2 000 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego;
b. równowartości 1 900 euro na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym dla pozostałych województw.

OŚ PRIORYTETOWA IX. INFRASTRUKTURA PUBLICZNA

9.1 Infrastruktura zdrowia

Typy projektów
1. Budowa(w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia,
2. Zakup aparatury medycznej i sprzętu medycznego.
Zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym sprzętu komputerowego) możliwy jest wyłącznie jako element projektu.
Projekty powinny być :
– efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wskazują największą efektywność finansową,
– przewidujące zadania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów,
– przyczyniające się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie.

Typy wnioskodawcy
– w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej.

Alokacja na działanie
40 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.2 Infrastruktura społeczna

Typy projektów
1. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych,
2. Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie domów pomocy społecznej (DPS),
3. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), w tym:
– zakupu sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestnictwie w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
– przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4. Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej – nie dotyczy mieszkań chronionych, DPS-ów i ZAZ-ów.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie mieszkaniowe, TBS,
– podmioty ekonomii społecznej.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Typy projektów
1. Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru W ramach projektu wspierane będą m. in:
– przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,
– zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– przedsiębiorcy’,
– organizacje pozarządowe,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
– instytucje kultury,
– osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Alokacja na działanie
40 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.4 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji kluczowych(ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych)– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa, dostosowanie istniejącej infrastruktury przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych w zakresie kompetencji kluczowych(ICT, nauk przyrodniczo-matematycznych, języków obcych) – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

Typy wnioskodawcy
jednostki samorządu terytorialnego

Alokacja na działanie
1 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.6 Ośrodki popularyzujące naukę

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury, a w uzasadnionych przypadkach również na budowę niezbędnej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
W ramach typu projektów możliwa jest interwencja skierowana w głównej mierze na tworzenie specjalistycznych laboratoriów, pokojów doświadczalnych wraz z dostosowaniem infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
2 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych
specjalizacji.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego,
– inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z uwzględnieniem konieczności wsparcia działań wynikających z inteligentnych specjalizacji,
– tworzenie infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych– jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.
Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury.

Typy wnioskodawcy
– szkoły zawodowe,
– państwowe wyższe szkoły zawodowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
– rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem,
– inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z uwzględnieniem konieczności wsparcia działań wynikających z inteligentnych specjalizacji,
– dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS

Typy wnioskodawcy
– państwowe wyższe szkoły zawodowe,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,
– podmioty prowadzące działalność oświatową.

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych

Typy projektów
1. Rozwój e-usług publicznych (A2C),
2. Rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych,
3. Rozwój infrastruktury informatycznej niezbędnej dla funkcjonowania e-usług publicznych (informatyzacja procesów front i back-office w tym rozwój aplikacji i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.) oraz instytucji publicznych z klientami, zapewnienie bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
4. Digitalizacja zasobów kulturowych, naukowych oraz zapewnienie powszechnego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów –digitalizowane zasoby powinny być udostępnienie w sposób otwarty i dający możliwość ponownego wykorzystania. Utrwalenie zasobów kultury w postaci cyfrowej ma służyć zwiększeniu ich dostępności. By zapobiec powielaniu się zbiorów należy skupić się na digitalizacji nośników źródłowych, ograniczy to ryzyko wielokrotnej digitalizacji. Projekty realizowane w przedmiotowym zakresie powinny dotyczyć zasobów kultury z uregulowanymi prawami autorskimi.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– organizacje pozarządowe,
– instytucje kultury.

Alokacja na działanie
20 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

OŚ PRIORYTETOWA VIII. EDUKACJA

8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej

Typy projektów
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego . Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne,, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
d) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne.

3. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące w szczególności:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Typy wnioskodawcy
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Alokacja na działanie
10 483 230 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Typy projektów
1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez:
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k) realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologicznopedagogicznymi;
f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

3. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa z rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki128,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki130

5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez: 133 134
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.

Typy wnioskodawcy
– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji

Alokacja na działanie
3 116 770 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów
1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez:
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k) realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologicznopedagogicznymi;
f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

3. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez
a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa z rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

4. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki128,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki130

5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez: 133 134
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.

Typy wnioskodawcy
– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

Alokacja na działanie
7 800 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Typy projektów
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego.

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:1
a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące w szczególności:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

6. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez,
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem184, 185,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k) realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
m) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
n) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
o) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
p) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
q) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno pedagogicznymi;
r) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

8. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez:
g) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
h) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
i) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa z rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

9. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki197,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

10. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Typy wnioskodawcy
Dla typów projektów 1, 2, 3, 4, 5:
– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Dla typów projektów 6, 7, 8, 9, 10:
– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Maksymalna wartość zakupionych środków trwałych:
Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5:
nie więcej niż 10%
Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10:
nie więcej niż 30% (włączając cross-financing).

8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego.

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:1
a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmujące w szczególności:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

6. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez,
a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem184, 185,
b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,
d) wdrożenie nowych form i programów nauczania,
e) tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,
g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,
h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,
j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
k) realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

7. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez:
m) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
n) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
o) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,
p) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,
q) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkkami szkolno wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno pedagogicznymi;
r) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

8. Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez:
g) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem
tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
h) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,
i) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:
– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
– warsztatów,
– porad i konsultacji,
– zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa z rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

9. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:
a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki197,
b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

10. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
5 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
Typy projektów 1,2,3, 4, 5:
– 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.
Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10:
– 90 % z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Maksymalna wartość zakupionych środków trwałych:
Typy projektów 1, 2, 3, 4, 5:
nie więcej niż 10%
Typy projektów 6, 7, 8, 9, 10:
nie więcej niż 30% (włączając cross-financing).

8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Typy projektów
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego;

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem270,
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)271,
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e) realizację programów wspomagania,
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez :
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU obejmuje m.in.:
– wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży,
– rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU ,
b) wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym m.in.:
– inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
– tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk,
– wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,
– opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
– organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,
– realizacja usług doradztwa zawodowego
– gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
– prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typy wnioskodawcy
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Alokacja na działanie
33 891 295 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%
Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych
20%

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego;

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem270,
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)271,
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e) realizację programów wspomagania,
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez :
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU obejmuje m.in.:
– wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży,
– rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU ,
b) wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym m.in.:
– inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
– tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk,
– wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,
– opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
– organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,
– realizacja usług doradztwa zawodowego
– gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
– prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typy wnioskodawcy
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Alokacja na działanie
3 400 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%
Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych
20%

8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Typy projektów
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego;

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem270,
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)271,
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e) realizację programów wspomagania,
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez :
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU obejmuje m.in.:
– wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży,
– rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU ,
b) wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym m.in.:
– inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
– tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk,
– wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,
– opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
– organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,
– realizacja usług doradztwa zawodowego
– gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
– prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typy wnioskodawcy
– Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Alokacja na działanie
2 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%
Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych
20%

8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego;

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem270,
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)271,
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e) realizację programów wspomagania,
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez :
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU obejmuje m.in.:
– wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży,
– rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU do realizacji nowych zadań,
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU ,
b) wsparcie realizowania zadań przez CKZiU dla określonych branż lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, w tym m.in.:
– inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
– tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk,
– wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,
– opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
– organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,
– realizacja usług doradztwa zawodowego
– gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
– prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Poziom dofinansowania
Do 85%
Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych
20%

8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych.

Typy projektów
1. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie
2. Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w powyższym zakresie.

Typy wnioskodawcy
– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

OŚ PRIORYTETOWA VII. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Typy projektów
1. Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym obejmujące następujące typy operacji:
a) Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w ramach usług Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej,
b) Instrumenty aktywizacji zawodowej uwzględniające wsparcie osób i rodzin osób niepełnosprawnych w ramach usług Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej,
c) Kompleksowe programy, realizowane na podstawie indywidualnych planów działań, obejmujące co najmniej dwie formy wsparcia spośród następujących:
– Usługi wspierające aktywizację zawodową w tym m.in.: finansowanie trenera pracy, doradcy zawodowego,
– Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji, zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
– Poradnictwo zawodowe,
– Pośrednictwo pracy,
– Zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,
– Staże i praktyki zawodowe;
– Subsydiowane zatrudnienie,
– Skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ,
– Usługi przezwyciężające indywidualne bariery w integracji społecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usługi asystenta osobistego,
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia); specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
– Jednorazowy dodatek relokacyjny.

2. Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:
a) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia
c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

3. Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.
Na etapie ogłaszania konkursów zostanie określona minimalna efektywność społeczno-zatrudnieniowa. Będą premiowane te projekty, w których poziom ten jest wyższy od minimalnego. Zasady mierzenia efektywności społeczno-zatrudnieniowej określają Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
– podmioty ekonomii społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
– podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.
Typ projektu 2:
– ośrodki pomocy społecznej,
– powiatowe centra pomocy rodzinie.
Typ projektu 3:
– wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
82 180 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Typy projektów
Ważnym aspektem w celu zmniejszenia lub wyeliminowania ryzyka wykluczenia społecznego jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Tego typu wsparcie oferują podmioty integracji społecznej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. W związku z czym w ramach danego priorytetu inwestycyjnego przewidziane jest wsparcie dla tworzenia ww. podmiotów integracji społecznej, a także podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
– podmioty Ekonomii Społecznej zajmujące się aktywizacją społeczno-zawodową osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
– podmioty integracji społecznej (w tym: centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii
zajęciowej),
– podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Typy projektów
1. Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej79 składające się z następujących typów operacji:
a) Usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, tworzenie klastrów ekonomii społecznej. Podmioty te powinny również przygotowywać i wspierać lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać ww. działania,
b) Usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego, prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowywanie grup założycielskich,
c) Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym wsparcie na etapach tworzenia i działania podmiotu ekonomii społecznej, w formie doradztwa prawnego, wsparcie z zakresu podatków, biznesowe (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z zakresu zasobów ludzkich. W ramach usług możliwe jest przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju.

Typy wnioskodawcy
Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Alokacja na działanie
13 080 281 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej81 m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Typy projektów
a) Szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego (w tym nabycie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym i/lub spółdzielni socjalnej, adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym),
b) Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie miejsca pracy – zgodnie Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020,
c) Wsparcie pomostowe – wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest przyznawane w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego/spółdzielni socjalnej w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy, kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług jest ukierunkowane w szczególności na wzmocnienie kompetencji biznesowych.

Przyznanie dotacji jest powiązane z innymi usługami służącymi nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.

Typy wnioskodawcy
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
5 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie

Typy projektów
1. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej w województwie możliwa jedynie poprzez realizację działań wymienionych poniżej:
a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie,
b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej do istniejących na poziomie regionalnym organizacji branżowych (sieci, klastry),
c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług,
d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzące do
wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach
ekonomii społecznej czy też w przedsiębiorstwach,
e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy,
f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu rozpoznawalności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu),
g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,
h) wspieranie realizacji usług użyteczności publicznej przez podmioty ekonomii społecznej i współpraca z OWES w tym zakresie,
i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,
j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej,
k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Typy wnioskodawcy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Alokacja na działanie
1 419 719 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

Typy projektów
Świadczenie usług społecznych (m.in. pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych) w celu zwiększenia ich dostępności w tym:

1. Rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych(skierowanych do osób niesamodzielnych) w tym:
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
– inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
– wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki, systemów przywoławczych i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii oraz bezpośredniej pomocy (m.in. lekarzy, pielęgniarek i opiekunów medycznych) na wezwanie w szczególnej sytuacji,
– tworzenie miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
– przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej,
– poradnictwo, w tym psychologiczne oraz umożliwienie edukacji, w tym szkoleń, praktyk i wymiany doświadczeń dla opiekunów faktycznych (w tym pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych).

Wsparcie w ramach projektu nie spowoduje:
a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez beneficjenta oraz
b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.

2. Rozwój usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej93 w tym:
– działania prewencyjne mające na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej,
– działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych poniżej 14 dzieci,
– rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowych placówek wsparcia dziennego, jak również w ramach istniejących placówek rozwój istniejących placówek wsparcia dziennego,
– kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
– wsparcie rodzin w zakresie pełnienia ról opiekuńczo-wychowawczych w celu zapobiegania umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz w celu umożliwienia dzieciom będących w pieczy zastępczej powrotu do rodzin biologicznych,
– rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego obejmującego:
• poradnictwo pedagogiczne mające na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich, poprawę relacji rodzic – dziecko, wspomaganie rozwoju dziecka,
• poradnictwo prawne, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• działania, które zmierzają do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi rodzinnych.

3. Wsparcie dla świadczenia i rozwoju usług w mieszkaniach wspomaganych97 w tym tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących w mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwe jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (pomocy społecznej; wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej),
– organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług społecznych użyteczności publicznej,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Alokacja na działanie
11 400 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością

Typy projektów
W ramach przedmiotowego działania możliwe do wsparcia będą następujące typy projektów:
1. Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością, w tym dotyczące:
a) zaburzeń komunikowania się tj.:
– wdrożenie systemu badań przesiewowych100 słuchu, wzroku i mowy wykonywanych w pierwszej klasie szkoły podstawowej (system zarządzania programem, koordynacja działań podmiotów zaangażowanych, podział zadań i kompetencji),
– wdrożenie systemu szkoleń pielęgniarek lub higienistek szkolnych w środowisku nauczania i wychowania oraz lekarzy POZ,
– zaangażowanie podmiotów POZ w opiekę nad dziećmi ze stwierdzonymi wadami lub zagrożonych ich wystąpieniem,
– tworzenie i prowadzenie bazy danych wyników badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy, która posłuży m.in. do monitorowania rzeczywistej skali problemu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci oraz do prowadzenia analiz i przygotowywania wytycznych mających na celu podnoszenie jakości i efektywności ekonomicznej proponowanych świadczeń,
– podnoszenie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat zaburzeń słuchu, wzroku i mowy u dzieci, następstw niezdiagnozowanych i nieleczonych dysfunkcji, możliwości terapii oraz kształtowanie właściwych zachowań prozdrowotnych w tym obszarze,
b) zaburzeń psychicznych:
– zwiększenie dostępności do wczesnej diagnozy umożliwiającej wdrożenie terapii i rehabilitacji oraz zapewnienie odpowiedniej terapii aż do dorosłości,
– zwiększona liczba bezpłatnych godzin wysokospecjalistycznej terapii dla dzieci,
– rozszerzenie oferty terapeutycznej dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
– szkolenia dla lekarzy POZ w zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych dzieci,
– zaangażowanie podmiotów POZ w opiekę nad dziećmi ze stwierdzonymi wadami lub zagrożonych ich wystąpieniem,
– zapewnienie rodzicom edukacji i praktycznych umiejętności potrzebnych w postępowaniu z dziećmi dotkniętymi zaburzeniami psychicznymi.
c) wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych, a także programów przyczyniających się do wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych innych, niż wymienione powyżej, w szczególności dotyczących układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność statutową lub gospodarczą w obszarze usług użyteczności publicznej,
– podmioty lecznicze wymienione w ustawie o działalności leczniczej,
– podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Alokacja na działanie
7 600 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

OŚ PRIORYTETOWA VI. RYNEK PRACY

6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego

Typy projektów
1. Wsparcie9 skierowane do przedsiębiorców i przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w oraz ich pracowników11 ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych:
a) usługi szkoleniowe,
b) usługi rozwojowe o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umięjętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
c) inne usługi rozwojowe:
– usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
– coaching,
– mentoring,
– studia podyplomowe,
– projekt zmiany,
– egzamin,
d) usługi e-learningowe.

Wsparcie realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Typy wnioskodawcy
MSP

Alokacja na działanie
27 990 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%
1. Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) nie przekracza 50% kosztów usługi rozwojowej.
2. W przypadku skierowania wsparcia do pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, pracowników o niskich kwalifikacjach oraz przedsiębiorstw wysokiego wzrostu poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.
3. Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5 000 zł – bez względu na poziom dofinansowania kosztów usługi rozwojowej określony w pkt 1.

6.2 Wsparcie adresowane do przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmian gospodarczych oraz ich pracowników, mające na celu wspomaganie procesów adaptacyjnych

Typy projektów
Programy o charakterze doradczo-szkoleniowym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym m.in. przekształcenie profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizację procesów zarządzania oraz budowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Typy wnioskodawcy
MSP

Alokacja na działanie
3 600 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.3 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement

Typy projektów
1. Wsparcie typu outplacement17 dla pracowników zagrożonych zwolnieniem18, pracowników przewidzianych do zwolnienia19 lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
w tym m.in.:
a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
b) poradnictwo psychologiczne,
c) pośrednictwo pracy,
d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
e) staże, praktyki zawodowe,
f) subsydiowanie zatrudnienia,
g) dodatek relokacyjny.

Typy wnioskodawcy
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
3 510 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

Celem interwencji jest wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poprzez dotacje i pożyczki oraz wsparcie szkoleniowe, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w regionie.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie21 osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez:
a) przyznanie pożyczki na utworzenie działalności gospodarczej,
b) doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
c) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania pożyczki, w okresie do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,
d) przyznanie pożyczki na utworzenie dodatkowego miejsca pracy w ramach założonej działalności gospodarczej (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

2. Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe24 w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej obejmujące:
a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub
b) szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe, w szczególności:
– banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe,
– banki spółdzielcze,
– podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości przez udzielanie pożyczek,
– konsorcja powyższych podmiotów.
Typ projektu 2:
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia26 zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza te,
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach

Alokacja na działanie
18 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Typy projektów
1. Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących form wsparcia:
a) instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
– identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
b) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
c) instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,,
– wsparcie zatrudnienia osoby bezrobotnej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
d) instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności na rynku pracy:
– wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
– wsparcie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES.
e) instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
– niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
f) instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
– wsparcie osób bezrobotnych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie: pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
a) wsparcie oraz pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
– identyfikacja potrzeb osób biernych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
– kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
b) wsparcie w uzupełnieniu lub zdobyciu nowych umiejętności i kompetencji:
– nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
c) wsparcie zdobycia doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
– nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki spełniające obowiązujące standardy, wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Staży i Praktyk oraz Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży,
– wsparcie zatrudnienia osoby biernej zawodowo u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska,
– wolontariat,
d) wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
e) działania skierowane do osób niepełnosprawnych:
– niwelowanie barier jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno-gospodarczych regionu (typ projektu o charakterze warunkowym).

Typy wnioskodawcy
Typ projektów 1:
Powiatowe Urzędy Pracy.
Typ projektów 2, 3:
Tryb konkursowy:
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki

Alokacja na działanie
87 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Typ projektów 1:
100%50
Typ projektów 2, 3:
85%, z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Typy projektów
1. Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 352, poprzez.:
a) tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
b) wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
c) tworzenie odpowiednich, warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
d) finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (niania).

Typy wnioskodawcy
Wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej

Alokacja na działanie
12 900 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
1. Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi wieku do lat 353, poprzez.:
a) tworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki i kluby dziecięce),
b) wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce),
c) tworzenie odpowiednich, warunków do rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 (opiekun dzienny),
d) finansowanie pozainstytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 (niania).

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 90%

6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne

Typy projektów
1. Wdrożenie kompleksowych programów profilaktyczny dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;
2. Wdrożenie programów rehabilitacji medycznej55 ułatwiających powroty do pracy,
3. Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi.
Przykładowe typy operacji:
– realizacja usług zdrowotnych, w tym usługi rehabilitacji, rozszerzenie katalogu okresowych badań profilaktycznych (w zakresie wykraczającym poza schematy finansowane ze środków publicznych),
– realizacja usług medycznych
– działania informacyjno-edukacyjne o charakterze regionalnym,
– dojazdy na badania,
– opieka nad osobą zależną,
– zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop),
– działania informacyjno-szkoleniowe skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego (w tym w szczególności gminy i powiaty),
– podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą,
– organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji zdrowia,
– podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Alokacja na działanie
7 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

OŚ PRIORYTETOWA V. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)

Działanie nastawione jest na realizację zadań na drogach wojewódzkich. Inwestycje odbywać się będą w oparciu o plan inwestycji transportowych, który wiąże ze sobą wszystkie rodzaje transportu. Wiąże również planowane inwestycje z siecią TEN-T. Inwestycje przyczyniać się będą do rozwoju wspólnej przestrzeni transportowej.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich,
2. Przebudowa dróg wojewódzkich w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Alokacja na działanie
138 257 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT SOM.

Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
2. Przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące członkami SOM

Alokacja na działanie
8 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% na priorytet inwestycyjny 7b i nie więcej niż przewidziana alokacja na strategię ZIT SOM.

5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Działanie skupi się na dofinansowaniu zadań drogowych, na drogach gminnych i powiatowych, wskazanych w strategii ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Działanie służyło będzie realizacji strategii ZIT, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru ZIT KKBOF. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).
Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),
2. Przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
Jednostki samorządu terytorialnego będące sygnatariuszami porozumienia w sprawie realizacji instrumentu ZIT na terenie KKBOF

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% na priorytet inwestycyjny 7b i nie więcej niż przewidziana alokacja na strategię ZIT KKBOF.

5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych

Działanie ma na celu poprawę dostępności ośrodków wzrostu gospodarczego, na obszarach, także poza głównymi centrami rozwoju jakimi są oba wyznaczone w województwie ZIT. Projekty będą realizowane w zgodzie z planem inwestycji transportowych, przygotowanym w oparciu o koncepcję rozwoju dróg powiatowych wypracowaną przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służącą obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę
obwodnic lub obejść miejscowości. W ramach realizowanych przedsięwzięć przewiduje się także działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wspierane mogą być również przedsięwzięcia związane z organizacją ruchu, poprawiające przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe). Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa Inwestycji w drogi gminne i powiatowe ze środków EFRR są możliwe jedynie wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi.

Realizowane projekty nie mogą pogarszać warunków ruchu pojazdów komunikacji publicznej.

Typy projektów
1. Budowa i przebudowa dróg powiatowych,
2. Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, ich związki i stowarzyszenia,
– partnerstwa powiatów z gminami.

Alokacja na działanie
12 398 292 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
Ograniczenie środków na drogi lokalne (gminne i powiatowe) do maksimum 15% alokacji na priorytet inwestycyjny 7b

5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych

Działanie nastawione będzie na inwestycje z zakresu rewitalizacji sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym. W ramach rewitalizacji realizowane będą projekty kompleksowe, skutkujące długotrwałą poprawą stanu technicznego oraz dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników oraz pasażerów. Działanie ma na celu rozwój połączeń obszarów wykluczonych z siecią TEN-T. Kluczowym do realizacji projektem jest kompleksowa rewitalizacja linii 210 na odcinku Runowo Pomorskie – Szczecinek. W ramach działania nie będzie możliwości uzyskania wsparcia na bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz prace remontowe. Infrastruktura do obsługi pasażerów (perony, dojścia) powinna spełniać wymogi TSI PRM i karty UIC-741-OR, w szczególności wysokość peronów musi być dostosowana do wysokości przewidywanego taboru (0,76 m dla taboru elektrycznego i 0,55 m dla spalinowego), a odległość krawędzi peronu 1650 mm od osi toru).

Typy projektów
1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 W ramach projektu zostaną polepszone parametry eksploatacyjne infrastruktury kolejowej na odcinku Runowo Pomorskie – Szczecinek.
Zakres projektu ma obejmować przede wszystkim:
• całkowitą wymianę nawierzchni toru nr 1 na całej długości rewitalizowanego odcinka oraz toru nr 2 na odcinku Szczecinek – Drawsko Pomorskie (dzięki czemu przywrócony zostanie ruch dwutorowy na odcinku Szczecinek – Łubowo), wymianę lub wzmocnienie podtorza w miejscach wymagających interwencji,
• przebudowę przejazdów kolejowych w zakresie urządzeń zabezpieczenia ruchu, nawierzchni i oświetlania,
• przebudowę peronów wraz z elementami małej architektury,
• budowę systemu zapewnienia łączności systemów srk (łączność radiowa lub przewodowa).
2. Rewitalizacja sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym
W przypadku oszczędności środków w ramach projektu rewitalizacji linii kolejowej 210, możliwe będzie prowadzenie prac modernizacyjnych na innych odcinakach regionalnych linii kolejowych.

Typy wnioskodawcy
Zarządcy infrastruktury kolejowej

Alokacja na działanie
35 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego taboru kolejowego – elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego. Część środków zostanie także przeznaczona na kompleksową modernizację taboru pozostającego w zasobach województwa. W wyniku realizacji projektów poprawi się tempo i komfort podróży, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności kolei jako środka transportu. Inwestycje przyczynia się także do poprawy efektywności energetycznej taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów regionalnych.

Typy projektów
1. Zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych,
2. Modernizacja taboru kolejowego.

Typy wnioskodawcy
Województwo zachodniopomorskie – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego

Alokacja na działanie
75 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem

Działanie skoncentrowane jest na ułatwianiu transportu wodnego w obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz toru wodnego Szczecin-Świnoujście. Projekty będą komplementarne do przewidzianych do realizacji w ramach POIŚ 2014-2020. Projekty dotyczyły będą m.in. poprawy podejść do portów takich jak: Police, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, Trzebież, Nowe Warpno. Projekty nie dotyczą działań związanych wyłącznie z gospodarką rybacką. Efektem podejmowanych działań ma być ułatwiony wodny transport towarów szczególnie z obszarów inwestycyjnych.

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych,
2. Poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Szczecin-Świnoujście,
3. Monitoring dróg wodnych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki i stowarzyszenia,
– urzędy Morskie,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
– Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
– Urząd Żeglugi Śródlądowej.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

OŚ PRIORYTETOWA IV. NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA

4.1 Dziedzictwo kulturowe

Realizacja prac konserwatorskich i restauratorskich, które poprzez zachowanie historycznej substancji zabytkowej przyczynią się do dostosowania obiektów do celów użytkowych oraz do ich udostępnienia mieszkańcom regionu i turystom Działanie nakierowane jest na ochronę rodzimego dziedzictwa Pomorza Zachodniego, mającego wysoką wartość historyczną i kulturową a zarazem na zwiększenie potencjału turystycznego regionu. Ponadto projekty w ramach działania będą przyczyniać się pośrednio do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Renowacja/adaptacja obiektów zabytkowych będzie mogła być wsparta, jeśli projekt będzie stanowił część szerszej strategii rozwoju gospodarczego dla danego terytorium lub wpisywał się w cele i założenia Programu Strategicznego Przemysły Kreatywne i Przemysły Czasu Wolnego. Strategia ta charakteryzować się winna potencjałem przyczyniającym się do ogólnego wzrostu gospodarczego, powiązanego z tworzeniem miejsc pracy.
Wspierane projekty z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków muszą stanowić element szerszej grupy obiektów – zespołu, w którym poszczególne elementy łączy idea ochrony i popularyzacji rodzimego dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, tak wśród mieszkańców regionu jak i turystów, ludzi nauki i in. Wsparcie będzie nakierowane na rozwój kluczowych zespołów o znaczącej wartości zabytkowej i wskazujących na kulturową tożsamość województwa i mogących stanowić m. in. unikalną bazę dla rozwoju kultury, gospodarki i turystyki. W projektach musi zostać wykazana trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów.

Projekty muszą wykazać wkład w rozwój poniższych priorytetów kulturowych:
• zachowanie dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego) dla przyszłych pokoleń,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu.

Każdy projekt musi mieć przeprowadzoną analizę zapotrzebowania na daną inwestycję, w tym szacowaną liczbę odwiedzających, użytkowników. Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:
• obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych,
• zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków,
• dywersyfikację źródeł finansowania działalności – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
• dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Typy projektów
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
2. Prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków ruchomych.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,
– instytucje kultury,
– organizacje pozarządowe,
– kościoły i inne związki wyznaniowe,
– przedsiębiorcy,
– jednostki sektora finansów publicznych.

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Limity i ograniczenia
Finansowanie przewidziane w ramach wsparcia nie może zastąpić środków krajowych dotyczących utrzymania regionalnych zasobów

4.2 Wzmocnienie instytucji kultury

Działanie jest nakierowane na wsparcie kluczowych instytucji kultury w regionie. Efektem wsparcia ma być zwiększenie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych mieszkańców województwa. Wsparcie będzie udzielane dla projektów, które wykażą trwałość finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów.
Finansowanie przewidziane w ramach działania nie może zastąpić środków krajowych dotyczących utrzymania regionalnych zasobów. Wsparcie instytucji kultury może być udzielone jeśli projekt będzie stanowił część szerszej strategii rozwoju gospodarczego dla danego terytorium charakteryzującej się potencjałem przyczyniającym się do ogólnego wzrostu i celów związanych z tworzeniem miejsc pracy. Może to być strategia rozwoju województwa, jak i strategia branżowa z zakresu rozwoju zasobów kultury. Wsparte projekty muszą w sposób bezpośredni oddziaływać na otoczenie oraz mieć zdolność do kreowania nowych miejsc pracy.

W projektach musi zostać wykazana trwałość ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, z uwzględnieniem prognoz dotyczących popytu oraz przychodów generowanych przez bezpośrednich użytkowników, a także z uwzględnieniem środków własnych beneficjenta oraz subwencji ze strony właściwych podmiotów. Projekty muszą wykazać wkład w rozwój poniższych priorytetów kulturowych:
• poprawa dostępności do kultury – tj. w wymiarze fizycznym udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, jak również budowanie świadomości i edukacja kulturalna,
• umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze – tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju lub regionu.

Każdy projekt musi mieć przeprowadzoną analizę popytu oraz wykazać zapotrzebowanie na daną inwestycję, w tym szacowaną liczbę odwiedzających.
Promowane będą rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania obiektów/instytucji w długim okresie, w tym rozwiązania pozwalające na:
• obniżenie kosztów utrzymania na rzecz wydatków inwestycyjnych oraz na działalność kulturalną,
• zastosowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych – zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji budynków,
• dywersyfikację źródeł finansowania działalności – pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania,
• dodatnie efekty ekonomiczne – oddziaływanie na bezpośrednie otoczenie inwestycji,
• tworzenie nowych miejsc pracy.

Typy projektów
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
• rozbudowa, przebudowa wraz z wyposażeniem instytucji kultury,
• inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,
• instytucje kultury.

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 100%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Możliwe jest jedynie wsparcie dla projektów z zakresu kultury o maksymalnej wartości 5 mln euro kosztów całkowitych. Nie ma możliwości budowy nowych obiektów. Nie będą wspierane projekty obejmujące organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, takich jak festiwale i wystawy.

4.3 Ochrona różnorodności biologicznej

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
Działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime mogą odbywać się np. poprzez budowę lub modernizację centrów różnorodności biologicznej, banków genowych, parków miejskich, ogrodów botanicznych, ekoparków.

Centra różnorodności biologicznej to miejsca gdzie realizowane były by takie zadania jak:
• przechowywane zasoby genetyczne rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
• badania naukowe,
• szeroko pojmowana edukacja ekologiczna, zwłaszcza w dziedzinie ochrony przyrody,
• promocja walorów przyrodniczych regionu,
• aktywna ochrona gatunków zagrożonych, w tym ich rozmnażanie.

Promocja walorów przyrodniczych regionu w oparciu o rodzime gatunki chronione może się odbywać poprzez tworzenie ekspozycji zorganizowanych na bazie parków miejskich. Możliwa również będzie rozbudowa potencjału dydaktycznego ośrodków edukacji ekologicznej, działających poza Parkami narodowymi. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki.
2. Wsparcie dla ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
4 950 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
Działanie jest skoncentrowane na wzmocnieniu ochrony in situ. Ochrona in situ będzie polegała na inwestycjach nakierowanych przede wszystkim na zachowanie siedlisk i gatunków oraz odtworzenie ich tam, gdzie zostały zdegradowane. Ochrona gatunkowa będzie dotyczyła roślin, zwierząt i grzybów będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty – gatunek roślin lub zwierząt, który na terytorium państw członkowskich UE jest:
• zagrożony, z wyjątkiem gatunków, których naturalny zasięg na tym terytorium jest zasięgiem krańcowym i które nie są zagrożone lub podatne na zagrożenie w zachodnim regionie palearktycznym, lub
• podatny na zagrożenie, czyli mogący w najbliższej przyszłości zostać zakwalifikowanym do kategorii gatunków zagrożonych, jeśli czynniki będące przyczyną zagrożenia będą na niego nadal oddziaływać, lub
• rzadki, czyli o niewielkiej populacji, który nie jest obecnie zagrożony ani podatny na zagrożenie, ale podlega ryzyku zagrożenia ze względu na występowanie w obrębie ograniczonych obszarów geograficznych albo znaczne rozproszenie na większym obszarze, lub
• endemiczny i wymagający specjalnej uwagi ze względu na szczególny charakter jego siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na te siedliska lub potencjalne oddziaływanie jego eksploatacji na stan jego ochrony.

Stopień zagrożenia gatunków będzie odzwierciedlony w ocenie projektów. Najbardziej priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące gatunków o większym zagrożeniu.
W ramach ochrony in situ możliwe będzie finansowanie działań wynikających z Planów Ochrony i Planów Działań Ochronnych np. tworzenie platform na słupach elektroenergetycznych stanowiących gniazda dla ptaków. Wsparcie na ochronę in situ będzie dedykowane przedsięwzięciom mającym na celu zachowanie oraz ochronę różnorodności biologicznej w regionie, realizowane na terenie na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000). Możliwe wsparcie na eliminację gatunków inwazyjnych. Pomoc w działaniu ukierunkowana będzie na odtwarzanie i renaturalizację siedlisk cennych przyrodniczo oraz reintrodukuję zagrożonych gatunków zwierząt. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Zapewnienie ciągłości istnienia chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami.
2. Ochrona gatunków in-situ.
3. Odtwarzanie siedlisk i gatunków zdegradowanych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
2 885 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia
W ramach RPO nie będą finansowane działania na obszarach Natura 2000 (na obszarze których nie znajdują się parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody) i parków narodowych.

4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację

W ramach działania realizowane będzie prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (z wyłączeniem finansowania emisji spotów reklamowych w TV) w zakresie ochrony środowiska, promocji walorów przyrodniczych regionu oraz efektywnego wykorzystania jego zasobów, skierowane do szerokiego grona odbiorców np. poprzez szkolenia, edukację ekologiczną, kampanie edukacyjne. Kampanie informacyjno-edukacyjne powinny skupiać się na zidentyfikowanych w regionie potrzebach edukacyjnych, walorach przyrodniczych, problemach środowiskowych.
Wsparcie będzie udzielane jako komplementarne i uzupełniające w stosunku do działań realizowanych z programów krajowych. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
385 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

Wsparcie będzie udzielone projektom z zakresu zielonej infrastruktury tj. projektom, które przynoszą ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za pomocą naturalnych rozwiązań na obszarach wiejskich i w środowisku miejskim (np. odtworzenie naturalnych cech krajobrazu; ekodukty, zielone mosty; w miastach: zielone ściany, zielone dachy, parki miejskie, tereny zielone).
Zapewnienie lepszej ochrony wartości przyrodniczych regionu, ochrona cennych gatunków i siedlisk nastąpi także poprzez dostosowanie infrastruktury związanej z ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo do potrzeb danego obszaru ( np. ścieżki edukacji ekologicznej, infrastruktura ścieżek pieszych i szlaków turystycznych, punkty widokowe, parkingi, miejsca biwakowania).
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Zachowanie walorów krajobrazowych,
2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe, przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
14 655 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

Limity i ograniczenia
Maksymalna wartość dofinansowania z RPO WZ dla projektu – do 2 mln EUR.

4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

Działanie ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów krajobrazowych w regionie.
W ramach wzmocnienia mechanizmów ochrony ex situ finansowane będą przedsięwzięcia polegające na budowie, rozbudowie i wyposażeniu ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt w celu przywrócenia ich do środowiska naturalnego. Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Budowa, rozbudowa ośrodków rehabilitacji dla dziko żyjących zwierząt,
2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt,
3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
• instytucje naukowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
282 500 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego

W ramach działania wsparcie zostanie przeznaczone na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych gmin, docelowo dla potrzeb planów ochrony i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to na aktualizację wiedzy o środowisku oraz przyczyni się do racjonalnego planowania przez inwestorów planowanych inwestycji.
W ramach działania możliwa będzie realizacja projektów polegających na spisie podstawowych elementów przyrody syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy krajobrazu, przyrody ożywionej (flora, fauna) jak i wybranych elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe, koryta rzeczne, wodospady, itp.).
W ramach działania możliwe będzie opracowywanie planów/ programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz innych dokumentów dotyczących ładu przestrzennego w tym krajobrazu.
Typ beneficjenta rezerwaty przyrody oznacza podmiot zarządzający rezerwatem lub sprawujący nadzór nad rezerwatem lub podmiot, który uzyskał zgodę na wykonanie niezbędnych operacji od podmiotu zarządzającego rezerwatem lub od podmiotu sprawującego nadzór nad rezerwatem.

Typy projektów
1. Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ).

Typy wnioskodawcy
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. jednostki organizacyjne jst,
3. parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
4. szkoły wyższe,
5. przedsiębiorstwa,
6. organizacje pozarządowe,
7. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
8. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
9. instytucje naukowe,
10. partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
1 842 500 EUR

Poziom dofinansowania
85%, z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które będą kreować nowe produkty turystyczne oraz rozwój istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.
Efektem wsparcia będzie wzmocniony lokalny rynek pracy, jak również zmniejszone efekty zmian demograficznych. Planowana zmiana w ramach przewidzianej interwencji to rozwój lokalnych rynków w oparciu o spójną ofertę z zakresu turystyki aktywnej i uzdrowiskowej.
Poprzez działania wzmacniające potencjał dla powstawania nowych miejsc pracy poprawi się dostępność do rynku pracy. Projekty realizowane w ramach priorytetu muszą mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość. Wsparcie w głównej mierze skierowane będzie na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji w regionie stanowiące specjalną strefę włączenia w ścisłym
powiązaniu z programem działań dla tej strefy. Działania powinny tworzyć sprzyjające warunki do działalności gospodarczej na obszarach, na których ze względu na uwarunkowania prawne czy związane z ochroną środowiska prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z turystyką jest trudniejsze niż na innych obszarach. Wsparcie będzie warunkowane posiadaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego planu działań, opartego na strategii danego obszaru, zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty lub typy projektów. Plan działań rozumiany jako lista spójnych ze sobą przedsięwzięć, które łącznie stworzą produkt turystyczny. Plan ten powinien być stworzony w oparciu o istniejące strategie rozwoju lokalnego jednej lub kilku gmin. Tworząc taki plan jst muszą wziąć pod uwagę możliwość realizacji części przedsięwzięć przez podmioty prywatne. W przypadku uzdrowisk plan ten powinien wskazywać listę przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi danej oferty/usługi. Działania mogą również wynikać z Programu Strategicznego Przemysły kreatywne i Przemysły Czasu Wolnego.

W zakresie tras rowerowych planem takim będzie Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Wspierane pojedyncze projekty muszą być elementem szerszego produktu turystycznego. Działanie nakierowane na budowę i rozwój produktów, budujących potencjał turystyczny danego obszaru. Projekty realizowane w ramach tego priorytetu inwestycyjnego będą stanowić uzupełnienie działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Typy projektów
1. Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in.:
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią,
• budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej,
• tworzenie i rozwój szlaków rowerowych.
Projekty realizowane w ramach priorytetu muszą mieć wpływ na tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość.
Wsparcie w głównej mierze skierowane będzie na obszary o szczególnie niekorzystnej sytuacji w regionie stanowiące specjalną strefę włączenia w ścisłym powiązaniu z programem działań dla tej strefy.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• przedsiębiorcy.

Alokacja na działanie
45 401 645 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85% z zastrzeżeniem, że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego.

Limity i ograniczenia
W ramach priorytetu możliwe jest wsparcie jedynie dla projektów o limicie 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych.

OŚ PRIORYTETOWA III. OCHRONA ŚRODOWISKA I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

3.1 Ochrona zasobów wodnych

W ramach działania będą realizowane projekty, które przyczynią się spowolnienia odpływu wód ze zlewni, odtworzenia naturalnej retencji poprzez rozwój form małej retencji. Pozwoli to zniwelować zjawisko suszy, zapobiec powodzi oraz zwiększyć retencyjność w bilansie wodnym. Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne.

Typy projektów
1. Rozwój form małej retencji wodnej,
2. Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji,
3. Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej,
4. Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę.

Typy wnioskodawcy
Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna,

Alokacja na działanie
6 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

3.2 Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Projekty mające na celu ograniczenie wzrostu ryzyka powodziowego na obszarze o średnim ryzyku powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego. Inwestycje przeciwpowodziowe powinny w pierwszej kolejności wykorzystywać najmniej inwazyjne dla środowiska rozwiązania, w szczególności nietechniczne metody ochrony przeciwpowodziowej.

Typy projektów
Projekty mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, zgodnie z mapami ryzyka powodziowego:
1. Realizacja kompleksowych inwestycji na obszarach średniego ryzyka powodziowego,
2. Poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
3. Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych,
4. Dostosowanie koryta wód powodziowych do wielkości przepływu.

Typy wnioskodawcy
• Samorząd województwa – wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
• RZGW

Alokacja na działanie
16 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Realizacja projektów opartych na zarządzaniu ryzykiem w zlewniach musi być zgodna z Ramową Dyrektywa Wodną oraz Dyrektywą Powodziową, a także planowaniem przestrzennym i planami zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach średniego ryzyka powodziowego (zgodnie z mapami ryzyka powodziowego).
Projekty muszą wykazać zgodność z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Działanie ukierunkowane jest na minimalizowanie skutków (np. susze, podtopienia, zalania) niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak np. długotrwałe występowanie wysokich temperatur, intensywne opady atmosferyczne na obszarach miast o ludności mniejszej niż 100 tys. mieszkańców . Zabezpieczenie obszarów miast przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi ma na celu realizację projektów prezentujących kompleksowe rozwiązania problemów danego obszaru. Wsparcie uzyskają działania związane z systemami zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej, w tym budowy lub modernizacji kanalizacji deszczowej oraz z zapobieganiem uszczelnianiu gruntu np. poprzez tworzenie powierzchni biologicznie czynnych (preferowane będzie wykorzystanie naturalnego potencjału danego obszaru).

Typy projektów
1. Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami,
2. Systemy zbierania, retencjonowania i wykorzystania wody opadowej,
3. Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej,
4. Rozwój powierzchni biologicznie czynnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst.

Alokacja na działanie
4 200 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Projekty związane z budową lub modernizacją urządzeń wodnych muszą spełniać wymogi wynikające z zapisów prawodawstwa unijnego i polskiego w tym zakresie, w szczególności Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), Dyrektywy Siedliskowej, tzw. Dyrektywy Powodziowej. Projekty muszą wykazać zgodność z dokumentami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym.

3.4 Adaptacja do zmian klimatu

Działanie nakierowane na wsparcie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń związanych z wystąpieniem nagłych zjawisk meteorologicznych lub hydrologicznych, które przyczynią się do ograniczenia strat oraz pozwolą na efektywne planowanie działań. Wsparcie dotyczące tworzenia, rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń o krótkim czasie narastania (np. deszcze nawalne) i wolno narastającymi (np. susza) będzie polegało na budowie lub doposażeniu stanowisk do prognozowania i analizy tych zjawisk, obejmujące obszar województwa zachodniopomorskiego.
Integralnym będzie udzielenie wsparcia ratownictwu chemiczno-ekologicznemu i służbom ratowniczym na doposażenie w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych lub poważnych awarii oraz usuwania ich skutków.

Typy projektów
1. Rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń,
2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Typy wnioskodawcy
Typ projekt 1.
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst, administracja rządowa,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• parki narodowe i krajobrazowe,
• organizacje pozarządowe,
• RZGW,
• jednostki sektora finansów publicznych (pozostałe),
•Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.
Typ projektu 2.
•Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

Alokacja na działanie
Typ projektu 1: 300 000 EUR
Typ projektu 2: 3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Na wyposażenie służb ratunkowych zostanie przeznaczonych nie więcej niż 10% alokacji PI 5b (dotyczy typu projektu 2).

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę będą dotyczyć m.in. budowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych) a także zakupu sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej. Realizacja projektów związanych ze wsparciem systemów zaopatrzenia w wodę, będzie możliwa tylko w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub gdy na danym terenie odbiór ścieków jest zabezpieczony przez istniejące już sieci kanalizacyjne. Realizacja przedsięwzięć będzie możliwa w aglomeracjach od 2000 do 10 000 RLM. Na obszarze, na którym zapewniona została gospodarka ściekowa decydujące powinny być informacje zawarte w aglomeracji wyznaczonej zgodnie z KPOŚK, jednak w przypadku niewystarczających informacji zasadnym jest oparcie o dane dot. obszaru, przez który prowadzona będzie sieć wodociągowa. W ramach działania za przedsiębiorców uważa się podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Typy projektów
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
4 480 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Nabór wniosków:
od 04.01.2016 do 29.02.2016

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Priorytetem wsparcia systemów oczyszczania ścieków są inwestycje niezbędne do osiągnięcia celów dyrektywy ściekowej przewidziane do realizacji w tzw. Master Planem dla wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG. Premiowane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oczyszczalni ścieków komunalnych do wymogów dyrektywy ściekowej dot. jakości oczyszczonych ścieków, natomiast, w dalszej kolejności mające na celu takie zadania jak: zwiększenie przepustowości oczyszczalni, udoskonalenie sposobów zagospodarowania odpadów pościelowych

Typy projektów
1. Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2. Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
20 520 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Nabór wniosków:
od 04.01.2016 do 29.02.2016

3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania będą miały na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów. Planowane przedsięwzięcia muszą być skonstruowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa o odpadach), która nadaje priorytet zapobieganiu powstawania odpadów, przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingowi. Realizowane przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do kompleksowego rozwiązywania problemów poszczególnych regionach. Za kompleksowe projekty będą uznane takie rozwiązania, które zapewnią zintegrowane podejście zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań dyrektyw w danym regionie. Realizacja tego typu przedsięwzięć zapobiegnie negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne, w szczególności na wody powierzchniowe, podziemne, glebę, powietrze oraz zdrowie ludzkie, a także zminimalizuje niepożądane oddziaływanie. Przyczyni się to także, do ponownego wykorzystanie surowców i odzysk energii z odpadów. Dzięki temu wpłynie to na podniesienie zasobooszczędności gospodarki.

Typy projektów
Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcenia odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych.

Typy wnioskodawcy:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego),
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
15 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Możliwe do wsparcia będą tylko takie projekty, które są prowadzone w regionach (wyznaczonych przez Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), w których nie ma i nie planuje się uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach działania mają na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa, w tym budowę (przebudowę) zakładów oraz instalacje i urządzenia odzysku, unieszkodliwiania odpadów, jak również oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest wraz z zapewnieniem ich bezpiecznego unieszkodliwienia. W sytuacji gdy wykazany zostanie brak innego możliwego zagospodarowania odpadów możliwa będzie budowa, przebudowa, rozbudowa kwater do składowania odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu.
W ramach unieszkodliwiania azbestu wydatkami kwalifikowalnymi będą wyłącznie wydatki przyczyniające się do zmniejszenia zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. Zadania realizowane w ramach działania powinny dotyczyć azbestu, odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (np. zużyte baterie, przeterminowane substancje farmakologiczne, żarówki). W ramach kompleksowych projektów możliwe będzie wsparcie w ograniczonym zakresie na kampanie edukacyjne, kładące nacisk na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, segregacji itp. W ramach działania nie będą finansowane zadania związane z gospodarką odpadami, których wytwórcami są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Typy projektów
Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• przedsiębiorcy (świadczący usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego),
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia:
Możliwe do wsparcia będą tylko takie projekty, które są prowadzone w regionach (wyznaczonych przez Wojewódzki Program Gospodarki Odpadami), w których nie ma i nie planuje się uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

OŚ PRIORYTETOWA II. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu

Typy projektów
1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.
W ramach typu projektu mogą być realizowane m. in. budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego, inteligentne systemy transportu, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.
Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.
3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :
• modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,
• działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport,
• demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno-promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu samochodowego.

Typy wnioskodawcy
– przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– organizacje pozarządowe,
– państwowe jednostki budżetowe,
– przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
Typ 1 i 2:
16 850 000 EUR
Typ 3:
11 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów:
1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.
W ramach typu projektu mogą być realizowane m. in. budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego , inteligentne systemy transportu, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.
Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.
3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :
• modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,
• działania informacyjno-promocyjnych dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport.

Typy wnioskodawcy
– przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– zarządcy infrastruktury kolejowej.

Alokacja na działanie
Typ 1 i 2:
49 400 000 EUR
Typ 3:
500 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Typy projektów
1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.
W ramach typu projektu mogą być realizowane m. in. budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego , inteligentne systemy transportu, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.
Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.
3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :
• modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,
• działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport.

Typy wnioskodawcy
• przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst.

Alokacja na działanie
Typ 1 i 2:
14 500 000 EUR
Typ 3:
500 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Typ projektu
1. Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.
W ramach typu projektu mogą być realizowane m. in. budowa/rozbudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego , inteligentne systemy transportu, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.
2. Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego.
Priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych. W ramach powyższych typów projektów możliwe są inwestycje w drogi lokalne jedynie, jako niezbędny i uzupełniający element projektu.
3. Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.
W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :
• modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,
• działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii, kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne oraz niskoemisyjny transport.

Typy wnioskodawcy
– przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transport zbiorowego,
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst.

Alokacja na działanie
Typ 1 i 2:
5 250 000 EUR
Typ 3:
2 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Termin naboru
od 01.09.2015 do 30.10.2015

2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej

Typy projektów
Działanie będzie realizowane poprzez głęboką modernizacje energetyczną budynków publicznych.
Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej. Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia.

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
– jednostki organizacyjne jst,
– osoby prawne jst,
– partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
9 576 416 EUR

Poziom dofinansowania
85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Projekty mogą dotyczyć wyłącznie budynków jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek

2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów
Działanie będzie realizowane poprzez głęboką modernizacje energetyczną budynków publicznych.
Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.
Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia.
Głęboka modernizacja energetyczna budynków powinna zostać oparta o system monitorowania i zarządzania energią. Dotyczy to w szczególności instalacji indywidualnych liczników ciepła oraz termostatów, jeżeli wynika to z audytu energetycznego.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• osoby prawne jst,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
85%

2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Typy projektów
Działanie to będzie realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków wielomieszkaniowych.
Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.
Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409).

Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowalny

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• TBS,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• organizacje pozarządowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
13 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Typy projektów
Działanie to będzie realizowane poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków wielomieszkaniowych.
Głęboka modernizacja energetyczna budynku jest rozumiana jako kompleksowa termomodernizacja rozszerzona o działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej.
Modernizacja w rozumieniu prac budowlanych mieści się w pojęciu przebudowa zgodnie z Ustawą Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409).

Termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
• wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych.

Działania służące obniżeniu zużycia energii elektrycznej mogą obejmować na przykład modernizację klimatyzacji, wymianę urządzeń dźwigowych, oświetlenia itp.
Głęboka modernizacja oznacza, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do wsparcia. Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków będzie również konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• TBS,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• organizacje pozarządowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi

Typy projektów
Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w regionie, redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego oraz globalnie przyczyni się do realizacji polskich zobowiązań międzynarodowych oraz wynikających z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działanie obejmuje zastępowanie starych jednostek wytwarzających energię ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych jednostkami wytwarzającymi energię z odnawialnych źródeł. Efektem realizacji projektów będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.
Efektem projektu musi być wykazanie zamknięcia dotychczas używanego źródła energii opartego na konwencjonalnych źródłach energii.
Preferowanymi źródłami energii odnawialnej będą biomasa, biogaz i energia słoneczna.

Ewentualne inwestycje w instalacje w źródła oparte o energię wody mogą dotyczyć projektów wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej.
Wsparcie będzie kierowane do przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów wytwarzających energię na własne potrzeby.

W ramach działanie możliwe jest wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Na obszarach na których odnotowuje się przekroczenia wartości emisji PM10 promowane będzie zastosowanie rozwiązań niwelujących szkodliwy wpływ emisji pyłów ze źródeł opartych o biomasę i biogaz (np. poprzez wybór niskoemisyjnych, wysoko wydajnych układów spalania, układów wychwytywania pyłów, itp.), zgodnie z Programem ochrony powietrza.

Typy wnioskodawcy
• przedsiębiorcy,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• szkoły wyższe,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• instytucje oświatowe i opiekuńcze,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• grupy producentów rolnych,
• organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
4 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:
• dla energii wodnej (do 5 MWe),
• dla energii wiatru (do 5 MWe),
• dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
• dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
• dla energii z biogazu (do 1 MWe),
• dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Typy projektów
Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Typy wnioskodawcy
• przedsiębiorcy,
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• szkoły wyższe,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• instytucje oświatowe i opiekuńcze,
• zakłady opieki zdrowotnej,
• grupy producentów rolnych,
• organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
• organizacje pozarządowe,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
62 135 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:
• dla energii wodnej (do 5 MWe),
• dla energii wiatru (do 5 MWe),
• dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
• dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
• dla energii z biogazu (do 1 MWe),
• dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe).

2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Typy projektów
Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). Wsparte sieci muszą charakteryzować się zwiększonym potencjałem do odbioru energii ze źródeł odnawialnych.
Rezerwacja nowych mocy przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

Typy wnioskodawcy
Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)

Alokacja na działanie
1 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Typy projektów:
Działanie będzie polegało na budowie, rozbudowie, przebudowie jednostek wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji z konwencjonalnych źródeł energii.
Realizacja instalacji kogeneracyjnych wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, przez co ograniczona zostanie emisja zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza.
Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.
W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.
Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji CO2, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.
W ramach projektów możliwe będzie modernizowanie jednostki kogeneracyjnej w celu podniesienia jej sprawności.
Powstające nowe jednostki energii muszą być skonstruowane w wielkości odpowiadającej lokalnemu zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. Moc elektryczna jednostki powstała w wyniku realizacji projektów nie może przekroczyć 1 MWe.

Typy wnioskodawcy
• jednostki samorządu terytorialnego,
• jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorstwa,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• organizacje pozarządowe,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Do 85%

Termin naboru wniosków:
Od 04.01.2016 do 29.02.2016

OŚ PRIORYTETOWA I-GOSPODARKA-INNOWACJE-TECHNOLOGIE – 354 570 588 EURO

1.1 Projekty badawczo–rozwojowe przedsiębiorstw

Typy projektów
1. Małe projekty B+R
2. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
Typ projektu 2:
• mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
• partnerstwa przedsiębiorstw;
• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo

Alokacja na działanie
• 29 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
1. Typ projektu 1 – 85%
2. Typ projektu 2:
• 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
• 25 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
• 50 % wydatków kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
• Typ projektu 1 – jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jeden lub kilka bonów z zastrzeżeniem, iż łącznie jedno przedsiębiorstwo może otrzymać na realizację tego typu projektów maksymalnie 50 000 PLN dofinansowania
• Typ projektu 2 – Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 5 000 000 PLN

Termin naboru:
• Typ projektu 1 – Grudzień 2015
• Typ projektu 2 – 2016

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

Typy projektów
1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach,
2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
Typ projektów 1:
• mikro, małe, średnie, duże przedsiębiorstwa
• partnerstwa przedsiębiorstw,
• partnerstwa naukowo – przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo,
Typ projektów 2:
• instytucje otoczenia biznesu
• partnerstwo przedsiębiorstw

Alokacja na działanie
23 846 500 EUR

Poziom dofinansowania
• 35% duże przedsiębiorstwa,
• 45% średnie przedsiębiorstwa,
• 55% mikro i małe przedsiębiorstwa.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:- 10 000 000 PLN ,

1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R

Typy projektów
1. Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw.

Typy wnioskodawcy
• uczelnie wyższe,
• jednostki naukowe,
• konsorcja naukowo – przemysłowe ,

Alokacja na działanie
17 038 500 EUR

Poziom dofinansowania
85% – wydatki kwalifikowalne objęte pomocą de minimis
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Działanie jest przeznaczone wyłącznie dla przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym

1.4 Wdrażanie wyników prac B+R

Typy projektów
Wsparcie w ramach przedmiotowego działania zostanie ukierunkowane na rynkowe zastosowanie przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa wyników projektów badawczo-rozwojowych, w szczególności finansowanych w ramach działania 1.1 RPO WZ 2014–2020.
Celem wsparcia będzie wdrożenie w przedsiębiorstwach innowacji produktowych bądź procesowych w oparciu o nowe, współtworzone przez przedsiębiorstwo rozwiązania technologiczne i innowacyjne.
Warunkiem koniecznym do spełnienia będzie zgodność projektu z regionalną strategią na rzecz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego. Efektem tak udzielonego wsparcia będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe i wdrażających ich wyniki.

Wsparcie zostanie ukierunkowane na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne skutkujące wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań prowadzących m.in. do:
• wykreowania nowego dla rynku lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Uzyskanie wsparcia w Działaniu 1.4 warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu realizowanego w ramach działania 1.1 lub dysponowaniem przez przedsiębiorstwo przygotowanym do wdrożenia innowacyjnym produktem/usługą/technologią/rozwiązaniem powstałym w wyniku działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych nabytych przez przedsiębiorstwo. Warunkiem wsparcia jest wcześniejsze poddanie technologii walidacji/testom w skali demonstracyjnej w warunkach rzeczywistych produktu/usługi/technologii będącej przedmiotem wdrożenia. Wyłączone ze wsparcia w ramach niniejszego działania są inwestycje oparte na gotowym rozwiązaniu technologicznym oraz inwestycje w których wdrażanie nowego rozwiązania technologicznego nie stanowi kluczowego aspektu projektu oraz projekty zakładające kwalifikowanie do dofinansowania nakładów inwestycyjnych, które nie będą niezbędne (bądź ich skala nie będzie adekwatna) do wdrożenia wyniku prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia, które wspierać będą współpracę w obszarze prac badawczo-rozwojowych lub transfer wyników prac badawczo-rozwojowych z uczelni zachodniopomorskich (w szczególności realizowane przez spółki spinoff i spinout).

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
25 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
55% – mikro, małych przedsiębiorców,
45% – średnich przedsiębiorców.
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu : 10 000 000 PLN

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Typy projektów
Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Typy wnioskodawcy
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
42 100 000 EUR

Poziom dofinansowania
• 45% – średnie przedsiębiorstwa,
• 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.
Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 8 000 000 PLN.

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisywanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:
•biogospodarka
•działalność morska i logistyka
•przemysł metalowo-maszynowy
•usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),
•turystyka i zdrowie

Szczegółowy wykaz kodów PKD wpisujących się w powyższe specjalizacje znajduje się w linku poniżej:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/zalozenia_do_identyfikacji_iswzp_27012014.pdf

Termin naboru:
Grudzień 2015

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia

Celem działania jest ożywienie gospodarcze obszaru Specjalnej Strefy Włączenia. Wspierane będą inwestycje ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na wskazanym obszarze. Minimalna liczba miejsc pracy utworzona w wyniku realizacji projektu wspartego w ramach niniejszego działania to 10 etatów (EPC). Wspierane będą przedsięwzięcia, których realizacja prowadzić będzie do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej bądź procesowej co najmniej na poziomie firmy.
Przedmiotem przedsięwzięć mogą być inwestycje w budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzących do, budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa, wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy. Każde przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do utrzymania powstałych miejsc pracy co najmniej przez podstawowy okres trwałości projektu, tj. przez 3 lata od dnia płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. Dodatkowo premiowane będą projekty, w związku z realizacją których przedsiębiorstwo zobowiązuje się do utrzymania trwałości projektu przez okres min. 4 lat od dnia otrzymania płatności końcowej.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Alokacja na działanie
30 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej liczby miejsc pracy:
• 10 miejsc pracy – 2 000 000 PLN dofinansowania
• powyżej 10 miejsc pracy 200 000 PLN za każde kolejne miejsce pracy.
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN.
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
• 45% – średnie przedsiębiorstwa,
• 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Termin naboru:
• wrzesień 2015

Limity i ograniczenia w realizacji projektów

Projekt musi być realizowany na obszarze, który wpisuje się w Specjalną Strefę Włączenia. Obszary te zaznaczone są na mapce kolorem czerwonym. Szczegóły dotyczące SSW w tym wykaz gmin wchodzących do Specjalnej Strefy Włączenia: można znaleźć w linku poniżej.
http://bip.rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/specjalnastrefawlaczenianaobszarzewoj.zachodniopomorskiegoorazplanowanekierunkidzialaninterwencyjnych.pdf

1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM)

Typy projektów
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na obszarze SOM

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 45% – średnie przedsiębiorstwa,
– 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko–Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

Typy projektów
W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko– Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.
Priorytetowo będą traktowane projekty realizowane w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku. Wsparcie wynikać musi z założeń strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko– Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Typy wnioskodawcy
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące inwestycje na terenie KKBOF

Alokacja na działanie
5 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 45% – średnie przedsiębiorstwa,
– 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe

Typy projektów
Realizacja działania przyczyni się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego i innowacyjnego sektora MŚP w regionie. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw wymaga także zapewnienia im dostępu do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych, dzięki którym będą mogli wzmacniać lub rozwijać skalę i zakres prowadzonej działalności poprzez realizację nowych inwestycji, wdrażanie innowacji, wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. Wspierane będą także procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie technik informacyjno – komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C). Wsparcie w ramach działania zostanie przekazane do Funduszu Funduszy, którym zarządzać będzie wybrany w postępowaniu przetargowym Menager Funduszu. Jego zadaniem będzie dystrybucja poprzez Pośredników Finansowych (wybieranych w drodze konkursu) instrumentów finansowych.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych:
– poręczenia,
– mikropożyczki,
– pożyczki obrotowo-inwestycyjne,
– pożyczki inwestycyjne,
– pożyczki na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych.

Typy wnioskodawcy
Podmiot, który wdraża Fundusz Funduszy

Alokacja na działanie
72 900 000,00 EUR

Poziom dofinansowania
– 85% wydatków kwalifikowanych

1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych. Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– Jednostki organizacyjne jst
– związki jst,
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
29 165 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85% z zastrzeżeniem że zapisy mogą ulec zmianie po zawarciu aneksu do Kontraktu Terytorialnego

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu. (mniej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych)
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r. udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działanie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o wsparcie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentracje na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjale rozwojowym mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu.

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych
Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst
– związki jst
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
20 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.tzn mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r., udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego Działanie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego ubiegających się o wsparcie w ramach Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentracje na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjale rozwojowym mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu

Typy projektów
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych
Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst
– związki jst
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
10 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021, udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych

Typy projektów
Celem wsparcia jest zapewnienie przedsiębiorczości w postaci stref inwestycyjnych spełniających oczekiwania przedsiębiorstw które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działanie jest skierowane do jednostek samorządu ubiegającego się o wsparcie w ramach Kontraktu Samorządowych Wspierane przedsięwzięcia powinny wynikać z przedstawionej w Kontrakcie Samorządowym wizji/ strategii rozwoju gospodarczego, w szczególności dotyczyć branży/specjalizacji gospodarki, na rozwoju której Kontrakt Samorządowy został oparty. Dodatkowo premiowane będą przedsięwzięcia zakładające koncentrację na dziedzinach, branżach gospodarki o wysokim potencjalne rozwojowym, mogących stać się inteligentną specjalizacją regionu.
Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:
• prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
• kompleksowym wyposażeniu w media,
• modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, z zastrzeżeniem, iż wewnętrzne drogi komunikacyjne, to tzw. drogi wewnętrzne, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg
• uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
• adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy

Typy wnioskodawcy
– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne jst,
– związki jst,
– podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi.

Alokacja na działanie
17 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Katalog wydatków kwalifikowalnych będzie określany w Rocznym Planie Realizacji Działania i regulaminach poszczególnych konkursów na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (jeśli dotyczy) oraz szczegółowych uwarunkowań dotyczących poszczególnych konkursów. Należy mieć także na uwadze, iż każdy wydatek w ramach projektu będzie oceniany pod kątem adekwatności, zgodności z celem projektu, niezbędności.
1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.(mniej niż 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych)
2. Aby nie ograniczać rozwoju gospodarczego regionu, nie wyklucza się lokowania inwestycji dużych przedsiębiorstw na terenach wspieranych w ramach niniejszego działania, jednakże, z uwagi na fakt, iż jest ono przeznaczone wyłącznie na wsparcie przedsiębiorstw sektora MŚP, udział środków z RPO WZ w projekcie będzie pomniejszany proporcjonalnie do powierzchni zajętej przez duże przedsiębiorstwo. Redukcja ta może nastąpić zarówno na etapie aplikowania (Wnioskodawca ubiega się o proporcjonalnie niższe dofinansowanie), rozliczania, jak i trwałości projektu (mechanizmy proporcjonalnego obniżania dofinansowania oraz procedury korekt przyznanego dofinansowania zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu).
3. W przypadku niepełnego zagospodarowania wspartych terenów inwestycyjnych do końca 2021 r, udział Śródków z RPO WZ będzie pomniejszany proporcjonalnie do niezajętej powierzchni uzbrojonych terenów. Odpowiednie mechanizmy zostaną opracowane na poziomie dokumentów wdrażających dotyczących rozliczania i trwałości projektu

1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym

Typy projektów
Przedsięwzięcia wzmacniające wizerunek gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez:
• organizację wydarzeń promujących Pomorze Zachodnie jako region przyjazny innowacjom (np. festiwal innowacji, spotkania umożliwiające promocję nowatorskich pomysłów i projektów wypracowanych dzięki współpracy regionalnych podmiotów), aktywność regionu w międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacji,
• prezentację gospodarczego potencjału województwa podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych (kompleksowa oferta dla biznesu prezentująca regionalne specjalizacje, infrastrukturę gospodarczą, zasoby ludzkie i możliwości ich dostosowania zgodnie z potrzebami, wachlarz możliwości współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi, szeroko rozumiane otoczenie biznesowe, itp.),
• organizację wydarzeń promujących potencjał gospodarczy regionu,
• organizację konkursu na produkty produkowane na Pomorzu Zachodnim (np. „Made in West Pomeranian” „Made in Pomorze Zachodnie” ) i ich kompleksowe promowanie,
• wsparcie kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, w szczególności z partnerami zagranicznymi , w tym m.in. poprzez przygotowywanie grup przedsiębiorstw do profesjonalnej prezentacji oferty przed potencjalnymi kontrahentami, organizację zagranicznych misji gospodarczych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji, warunkach inwestowania na określonych rynkach, organizację wizyt studyjnych partnerów i mediów zagranicznych

Typy wnioskodawcy
Województwo Zachodniopomorskie

Alokacja na działanie
4 000 000,00 EUR

Poziom dofinansowania
Do 100%

Tryb pozakonkursowy

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Cel: ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP. Wsparcie w ramach działania obejmie m.in. pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi lub w tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także udostępnianie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na określonych rynkach, formułowanie strategii dotyczącej działań międzynarodowych, prowadzenie prezentacji dla potencjalnych kontrahentów, itp. Zakłada się realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wsparcie grup przedsiębiorstw działających w określonej branży czy specjalizacji zachodniopomorskiej gospodarki. Wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw jest możliwe pod warunkiem realizacji kompleksowych i możliwie długofalowych strategii ekspansji na rynki zagraniczne.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne. Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne pod warunkiem przystąpienia przedsiębiorstwa do jej realizacji w sposób kompleksowy, a nie w formie incydentalnych działań. W ramach realizacji strategii przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na działania w niej zaplanowane min. w zakresie:
• przygotowania do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,
• udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
• udziału w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,
• doradztwa w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,
• doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,
• doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,
• uzyskania niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe.
z zastrzeżeniem, iż jedynym przedmiotem wsparcia nie może być udział w misjach gospodarczych.
2. Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji
Wsparcie grup przedsiębiorstw odbywać się będzie za pomocą Wykonawcy Programu Ekspansji, który ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu programu ekspansji dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji), a następnie przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej poszczególnym przedsiębiorcom jako pomoc de minimis.
Szczegółowe zasady udziału w Programie Ekspansji określa Wykonawca. Przygotowany program ekspansji uwzględniać powinien zdywersyfikowane i dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia na zagranicznym rynku docelowym, np:
– udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami,
– – przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym,
– opracowanie i produkcji wspólnych materiałów informacyjnych na temat grupy przedsiębiorstw.
3. Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju
Celem wsparcia będzie zwiększenie skali kooperacji i integracji regionalnych przedsiębiorstw z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi poprzez organizację w województwie spotkań, pokazów, giełd kooperacyjnych dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji) i ich potencjalnych kooperantów tak krajowych, jak i zagranicznych. Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia towarzyszące imprezom promocyjnym bądź wystawienniczym o charakterze ponadregionalnym, także imprezom cyklicznym o udokumentowanej historii, pod warunkiem, iż wspierane przedsięwzięcie będzie nowością/innowacją w stosunku do dotychczasowej formuły tego wydarzenia. Wsparciem nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizowane jedynie dla członków danej organizacji.

Typy wnioskodawcy
Typ 1:
– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
Typ 2, 3:
– Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym organizacje zrzeszające przedsiębiorców), partnerstwa wymienionych podmiotów

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania:
85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu łącznie w ramach typu 1 i 2 (jako uczestnikowi programu ekspansji) nie może przekroczyć kwoty 150 000PLN.
Wsparcie udzielone jednemu przedsiębiorstwu w ramach typu 2 nie może przekroczyć kwoty 50 000 PLN,

1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Zwiększenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług Instytucji Otoczenia Biznesu

Typy projektów
1. Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu.
W ramach pierwszego typu projektów możliwe będzie dofinansowanie zakupu przez MŚP profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu:
• doradztwo w zakresie transferu technologii,
• doradztwo w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie),
• doradztwo w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie w tworzeniu konsorcjów naukowo-przemysłowych(w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych)
• doradztwo w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym m.in. analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO),
• doradztwo w zakresie jakości (projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, certyfikacja zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług),
• doradztwo w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego, w szczególności dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi),
• doradztwo w zakresie wdrażania ekoinnowacji i efektywności zasobów doradztwo w zakresie wspomagania innowacji w sektorze usług i projektowania.
• doradztwo w zakresie opracowania strategii ekspansji na rynki zagraniczne – wyłącznie dla przedsiębiorstw działających w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu
2. Zwiększenie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu
W ramach drugiego typu projektów realizowane będą projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie (co najmniej 2 lata) zakładające wdrożenie nowych (lub znacząco udoskonalonych) usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw.
W ramach drugiego typu projektów preferowane będzie wdrażanie usług w zakresie:
• usługi doradcze wspierające proces transferu technologii (m.in. wyceny własności intelektualnej, doradztwo prawne i podatkowe związane z transferem praw własności intelektualnej, tworzenie planów i strategii komercjalizacji, doradztwa w negocjacjach),
• usługi doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej w MŚP (w tym m.in. opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej, usługi rzeczników patentowych wraz z asystą przy ochronie praw własności przemysłowej, badanie czystości i zdolności patentowej, audyty prawne w zakresie ustalania przynależności praw i regulowania stosunków prawnych w tym zakresie, dostęp do specjalistycznych baz danych patentowych),
• usługi w zakresie kojarzenia partnerów gospodarczych i jednostek naukowych do współpracy w zakresie B+R, w tym wsparcie tworzenia partnerstw naukowo-przemysłowych, tworzenia nowych łańcuchów wartości;
• usługi doradcze i prawne we współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a jednostkami B+R (w zakresie umów/ porozumień o współpracy, schematów współpracy, zabezpieczania praw majątkowych);
• usługi w zakresie wprowadzania nowych modeli biznesowych, nowych produktów i usług (w tym analizy rynkowe, badania marketingowe, analizy FTO, wyszukiwanie i wsparcie w nawiązaniu relacji z partnerami biznesowymi i naukowymi)
• usługi doradcze w zakresie korzystania z finansowania zewnętrznego dla projektów związanych z transferem i komercjalizacją technologii (m.in. przygotowanie biznesplanów i teaserów inwestycyjnych, doradztwo prawne i biznesowe w negocjacjach z finansującymi).

Typy wnioskodawcy
Typ projektu 1: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa/podmiot będący beneficjentem projektu grantowego
Typ projektu 2: Centra Transferu Technologii, Parki Naukowo – Technologiczne, spółki celowe Uczelni (wyłącznie jako partner w projekcie Centrum Transferu Technologii Uczelni), niebankowe instytucje finansowe

Alokacja na działanie
3 000 000 EUR

Poziom dofinansowania
Typ projektu 1: 50%
Typ projektu 2: 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
1. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach 1 typu projektów: 50 000,00 PLN,
2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach 2 typu projektów: 400 000 PLN na rok (wartość średnioroczna)
3. W ramach 2 typu projektów maksymalny okres realizacji projektu – 2 lata.

1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju

Działanie skierowane na wzmocnienie systemu wspierającego proces inicjowania i rozwoju początkujących firm szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionów.
Podmioty wspierające inicjowanie i rozwój początkujących firm, w szczególności inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, powinny zintensyfikować współpracę ze swoimi klientami i nie powinna ona sprowadzać się wyłącznie do zapewnienia infrastruktury. Przewiduje się wsparcie poprzez
1. kompleksowe i ciągłe wsparcie inkubacji początkujących firm przez Inkubatory innowacyjne i technologiczne zakładające świadczenie nowych, wyspecjalizowanych usług inkubacji, m.in. :
• doradztwo w zakresie zaawansowanego planowania biznesowego, wprowadzenia produktów/usług na rynek, wzmocnienia procesów sprzedaży,• wprowadzania innowacji, identyfikacji nowych klientów, analizy ryzyka, itp.
• dostęp do branżowych baz danych, narzędzi online do wymiany informacji/wiedzy, wspólnej realizacji projektów;
• usługi inkubacji wirtualnej,
• organizację wyjazdów dla grup startupów na międzynarodowe spotkania startupowe;
2. wybrane w drodze konkursu kompleksowe programy akceleracyjne składające się z kilku (maksymalnie 4-miesięcznych) edycji obejmujące właściwe dla tej fazy rozwoju firm instrumenty wsparcia jak m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, coaching, mentoring;
3. wsparcie poprzez instrumenty kapitałowe firm w początkowej fazie rozwoju, powstałych w oparciu o wdrożenie wyników B+R.

Typy projektów
1. Kompleksowe wsparcie inkubacji,
2. Programy akceleracyjne,
3. Instrumenty kapitałowe.

Typy wnioskodawcy
Typy projektu 1,2:
– Instytucje Otoczenia Biznesu posiadające doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie inkubacji przedsiębiorstw
– partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu, z których co najmniej jedna posiada doświadczenie w zakresie inkubacji przedsiębiorstw
Typ projektu 3:
– podmiot wdrażający Fundusz Funduszy

Alokacja na działanie
5 500 000 EUR

Poziom dofinansowania
– 85%

Limity i ograniczenia w realizacji projektów
Typ projektu 1:
– średnia kwota wsparcia na jedną inkubację może wynosić maksymalnie 30 000 PLN,
Typ projektu 2:
– program akceleracyjny może być przygotowany przez jedną instytucję bądź w partnerstwie. Dana instytucja może uczestniczyć tylko w jednym programie akceleracyjnym ubiegającym się o finansowanie w danym konkursie. Średnia kwota wsparcia jednej edycji programu akceleracyjnego nie może przekroczyć 100 000 PLN. Wsparcie przeznaczone na jedno przedsiębiorstwo uczestniczące w programie akceleracyjnym nie może przekroczyć 10 000 PLN

OŚ PRIORYTETOWA 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA.

OPIS DZIAŁANIA 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typy projektów

  Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzie-lania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

  Typy wnioskodawcy

   Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
   – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
   – jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki budżetowej,
   – fundacje, stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia,
   – kościoły i związki wyznaniowe,
   – przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2)) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
   – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

   Alokacja na działanie: 61 257 020 EUR

    Poziom dofinansowania 85%

     OPIS DZIAŁANIA 13.2 Infrastruktura usług społecznych

     Typy projektów

      1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa141, przebudowa,, adaptacja, remont, modernizacja, wyposażenie infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym), w tym :
      a) ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji akty-wizujących osoby niepełnosprawne, dziennych i rodzinnych do-mów pomocy dla osób starszych,
      b) placówek środowiskowych i dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży,
      c) pieczy zastępczej,
      d) ośrodków wsparcia w tym specjalistycznych ośrodków wsparcia,
      e) placówek środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środowiskowych domów samopomocy,
      f) ośrodków interwencji kryzysowej,
      g) podmiotów reintegracyjnych,
      h) placówek DPS i DPR w celu przejścia od form instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji142 świadczenia usług,
      i) placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie w przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie usług w innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki.

      2. Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakup wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania.

      3. Remont, przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół przysposabiających do pracy.

      4. Remont, przebudowa, adaptacja (w uzasadnionych przypadkach także za-kup lokali mieszkalnych) i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.

      5. Remont przebudowa, adaptacja i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego.

      6. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja i wyposażenie infrastruktury usług opieki nad dziećmi do lat 3, w tym żłobków, klubów dziecięcych i oddziałów żłobkowych m.in. w celu zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach.

      Typy wnioskodawcy

      • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
      • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
      • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
      • Organizacje pozarządowe,
      • Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy:
      • – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       – Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
       – Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
       -Organizacje pozarządowe,

      • Organy prowadzące żłobki, kluby dziecięce i oddziały żłobkowe:
      • – Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
       – Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów pub-licznych posiadające osobowość prawną,
       – Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
       – Organizacje pozarządowe.

        Alokacja na działanie: 29 793 182 EUR

         Poziom dofinansowania 85%

          OPIS DZIAŁANIA 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

          Typy projektów

           1. Przebudowa, remont lub modernizacja149 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

           2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

           3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

           4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

           5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

           6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

           7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

           8. Tworzenie stref bezpieczeństwa150 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przy-stosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wy-łącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

           9. Rozwój miejskich terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

           10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.

           Typy wnioskodawcy

           • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
           • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
           • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
           • przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
           • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
           • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
           • Organizacje pozarządowe
           • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej
           • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)
           • Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014
            • Alokacja na działanie: 57 471 796 EUR

              Poziom dofinansowania

              • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
              • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
              • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
               • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych.
               • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro
                • OPIS DZIAŁANIA 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

                 Typy projektów

                  1. Przebudowa, remont lub modernizacja155 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                  2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nadanie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

                  3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich z wyposażenia niezbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                  4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, tury-stycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

                  5. Zakup wyposażenia – wyłącznie jako element projektów dotyczących adaptacji budynków na cele np. gospodarcze, społeczne, turystyczne lub kulturalne i bezpośrednio związanego z funkcją, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu.

                  6. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (wodno- kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu gospodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                  7. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                  8. Tworzenie stref bezpieczeństwa156 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, wyposażenie centrum monitoringu oraz koszty robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji centrum monitoringu, itp. wyłącznie ja-ko element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                  9. Rozwój terenów zielonych – wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szersze-go projektu.

                  10. Przebudowa, remont lub modernizacja budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia niniejszej działalności, z wyłączeniem prac dot. wsparcia działalności administracyjno-biurowej.

                  Typy wnioskodawcy

                  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
                  • Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
                  • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
                  • Przedsiębiorstwa społeczne, zgodnie definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
                  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
                  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
                  • Organizacje pozarządowe,
                  • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej,
                  • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego).
                   • Alokacja na działanie: 41 230 484 EUR

                     Poziom dofinansowania

                     • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                     • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                     • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                      • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów: brak ograniczeń kwotowych
                      • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kultury: 2 mln euro
                       • OPIS DZIAŁANIA 13.5 Infrastruktura przedszkolna

                        Typy projektów

                         Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej (celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych form edukacji przed-szkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lata) na obszarach deficytowych w tym m.in. poprzez:
                         – budowę, rozbudowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zapleczem socjalnym (m.in. place zabaw),
                         – zakup niezbędnego wyposażenia161 gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

                         Typy wnioskodawcy

                          Organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:

                         • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                         • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                         • Organizacje pozarządowe;
                         • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne;
                         • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                         • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                          • Alokacja na działanie: 5 291 202 EUR

                            Poziom dofinansowania

                            • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                            • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
                            • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                            • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN.
                             • OPIS DZIAŁANIA 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego

                              Typy projektów

                               – Prace modernizacyjne i dostosowawcze istniejącej infrastruktury, w szczególności rozbudowa lub przebudowa (w uzasadnionych przypadkach także budowa) pracowni/warsztatów kształcenia praktycznego jak również pracowni wykorzystywanych w procesie kształcenia i rozwoju kompetencji kluczowych zorientowanych na potrzeby regionalnego rynku pracy,
                               – zakup wyposażenia pracowni i warsztatów.

                               Typy wnioskodawcy

                                Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:

                               • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                               • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                               • Organizacje pozarządowe;
                               • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;
                               • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                               • Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w za-kresie nieobjętym interwencją PO WER;
                               • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                                • Alokacja na działanie: 15 873 604 EUR

                                  Poziom dofinansowania

                                  • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                  • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                  • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                   • OPIS DZIAŁANIA 13.7 Infrastruktura szkolna

                                    Typy projektów

                                     – modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),
                                     – zakup niezbędnego wyposażenia164 gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

                                     Typy wnioskodawcy

                                      Organy prowadzące szkół i placówek oświatowych:

                                     • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                                     • Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
                                     • Organizacje pozarządowe;
                                     • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkół i placówek oświatowych;
                                     • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
                                     • Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ).
                                      • Alokacja na działanie: 5 291 202 EUR

                                        Poziom dofinansowania

                                        • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                        • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                        • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                         • OPIS DZIAŁANIA 13.8 Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

                                          Typy projektów

                                           1. Przebudowa, remont lub modernizacja165 zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przy-wrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                                           2. Kompleksowe projekty obejmujące rekultywację / remediację zdegradowanych obszarów wraz z przebudową oraz adaptacją obiektów zdegradowanych, w tym obiektów poprzemysłowych i powojskowych zlokalizowanych na tych terenach, mające na celu przywrócenie lub nada-nie danemu obszarowi nowych funkcji użytkowych, tj. np. gospodarczych, turystycznych, kulturalnych lub społecznych.

                                           3. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków i ich wyposażenia nie-zbędnego dla wprowadzenia funkcji, jaką będzie pełnić będzie budynek po realizacji projektu w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych np.: społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem.

                                           4. Uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych (przebudowa, remont lub modernizacja) w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np.: społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych.

                                           5. Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej (m.in. wodno-kanalizacyjna, energetyczna oraz infrastruktura z zakresu go-spodarki odpadami). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                                           6. Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Przedmiotowe prace dopuszczalne są wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy są niezbędne do realizacji celów projektu.

                                           7. Tworzenie stref bezpieczeństwa166 i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu itp. wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                                           8. Rozwój miejskich terenów zielonych -wyłącznie jako element zapewniający spójność kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będący uzupełnieniem szerszego projektu.

                                           Typy wnioskodawcy

                                            Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                             Alokacja na działanie: 16 720 000 EUR

                                              Poziom dofinansowania

                                              • Projekty nie objęte pomocą publiczną: 85%
                                              • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                                              • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                                              • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów z zakresu kul-tury: 2 mln euro.

  OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE.

  OPIS DZIAŁANIA 12.1 Edukacja przedszkolna

  Typy projektów

   1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wie-ku 3 – 4 lata.
   2. rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

   Typy wnioskodawcy

    1. Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące
    lub
    2. Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

    Alokacja na działanie: 12 848 336 EUR

     Poziom dofinansowania 85%

      OPIS DZIAŁANIA 12.2 Kształcenie ogólne

      Typy projektów

       1. Projekty w zakresie
       a) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
       b) podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
       c) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– pedagogicznej,
       d) tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT;
       2. Programy pomocy stypendialnej dla uczniów zdolnych.

       Typy wnioskodawcy

        Typ projektu nr 1:
        1. W zakresie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia ogólnego – szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne, specjalistyczne, w tym szkoły artystyczne I i II stopnia realizujące kształcenie w oparciu o dwie podstawy programowe,
        2. organy prowadzące podmiotów wymienionych w pkt 1
        lub
        3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.;

        Typ projektu nr 2:
        Instytucja Zarządzająca RPO WL.

         Alokacja na działanie: 29 979 450 EUR

          Poziom dofinansowania 85%

           OPIS DZIAŁANIA 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

           Typy projektów

            1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji.
            2. Szkolenia językowe zakończone procesem certyfikacji.

            Typy wnioskodawcy

             1. Wszystkie podmioty, które mają możliwość prowadzenia oferty edukacyjnej dla osób dorosłych, w zakresie ICT bądź języków obcych.
             2. Podmioty uprawnione do potwierdzania umiejętności z zakresu ICT bądź języków obcych.

              Alokacja na działanie: 6 278 093 EUR

               Poziom dofinansowania 85%

                OPIS DZIAŁANIA 12.4 Kształcenie zawodowe

                Typy projektów

                 1. Projekty w zakresie:
                 a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży za-równo dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
                 b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
                 c) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
                 d) dodatkowych zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
                 e) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
                 f) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych136,
                 g) programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;

                 2. organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych:
                 a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
                 b) kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów umożliwiają-ce uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

                 3. możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

                 Typy wnioskodawcy

                  Typ projektu nr 1 lit. a-f:
                  1. Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:
                  a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe,
                  b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
                  c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub prze-kwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;
                  oraz
                  2. ich organy prowadzące
                  lub
                  3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

                  Typ projektu nr 1 lit. g:
                  Instytucja Zarządzająca RPO WL.

                  Typ projektu nr 2-3:
                  1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty:
                  a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
                  b) niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
                  c) publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
                  d) instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
                  e) podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
                  oraz
                  2. ich organy prowadzące lub
                  3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

                   Alokacja na działanie: 74 629 216 EUR

                    Poziom dofinansowania 85%

   OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE.

   OPIS DZIAŁANIA 11.1 Aktywne włączenie

   Typy projektów

    1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym:
    a) programy na rzecz społeczności marginalizowanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach objętych działania-mi rewitalizacyjnymi, w tym realizacja programów aktywności lokalnej,
    b) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
    c) kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej,
    d) programy wychodzenia z bezdomności,
    e) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków, m.in. placówek opiekuńczo – wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo – wychowawczym prowadzonych przez Ochotni-cze Hufce Pracy,
    f) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu i bezdomności;

    2.Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie użytecznych.

    Typy wnioskodawcy

     Typy projektów nr 1 lit. a-b, d-f oraz nr 2:

    • Instytucje pomocy i integracji społecznej.
    • Instytucje rynku pracy.
    • Instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
    • Podmioty reintegracyjne.
    • Organizacje pozarządowe, działające w obszarze rynku pracy/ pomocy i integracji społecznej.
    • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym jednostki pomocy społecznej.
    • PFRON.
    • Ochotnicze Hufce Pracy.
    • Centra aktywności lokalnej.
    • Podmioty ekonomii społecznej.
    • Typ projektu nr 1 lit. c:

    • Jednostki pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego we współpracy z powiatowymi urzędami pracy.
     • Alokacja na działanie: 112 135 449 EUR

       Poziom dofinansowania 85%

        OPIS DZIAŁANIA 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

        Typy projektów

         1. Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.

         2. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.

         3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.:
         a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
         b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.

         4. Usługi z zakresu mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego.

         5. Tworzenie warunków do opieki domowej, m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

         6. Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym, w tym:
         a) rozwój środowiskowych form i placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w tym świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, oferujących zajęcia/programy socjoterapeutyczne,
         b) rozwój i upowszechnienie profesjonalnego i zintegrowanego poradnictwa rodzinnego oraz specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (m.in. wsparcie tworzenia/funkcjonowania międzygminnych punktów konsultacyjno – doradczych, zapewnianie dostępności do bez-płatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego),
         c) rozwój usług wspierających i interwencyjnych (w tym usług ośrodków wsparcia i usług pomocy całodobowej),
         d) upowszechnianie działań asystentów rodziny, działań rodzin wspierających,
         e) rozwój placówek wsparcia dziennego.

         7. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym:
         a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
         b) upowszechnianie działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
         c) podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez planowana restrukturyzację tych placówek w celu zmniejszenia liczby dzieci oraz podwyższania wieku dzieci umieszczanych w tych placówkach.

         8. Realizacja zintegrowanych usług o charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w szczególności do osób starszych, osób niepełno-sprawnych, osób niesamodzielnych.

         9. Wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego, w tym:
         a) organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym usług świadczonych w miejscu zamieszkania,
         b) tworzenie punktów doradczych/ konsultacyjnych zapewniających wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym centra zdrowia psychicznego, zespoły leczenia środowiskowego oraz usług interwencji kryzysowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na obszarach deficytowych.

         10. Realizacja programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i re-habilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

         11. Realizacja działań na rzecz dzieci dotkniętych problemem nadwagi, otyłości, wad postawy oraz zaburzeniami rozwoju układu ruchu.

         W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również szkolenia i przekwalifikowania osób świadczących usługi w ramach realizowanych projektów (np. opiekunów, wolontariuszy, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).

         Typy wnioskodawcy

         • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
         • Podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej, w tym ośrodki wsparcia (w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia), instytucje wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, placówki wsparcia dziennego, jednostki specjalistycznego poradnictwa.
         • Centra Aktywności Lokalnej.
         • Organizacje pozarządowe.
         • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą113 lub ich podmioty tworzące.
         • Podmioty ekonomii społecznej.
          • Alokacja na działanie: 49 727 472 EUR

            Poziom dofinansowania 85%

             OPIS DZIAŁANIA 11.3 Ekonomia społeczna

             Typy projektów

              1. Kompleksowe wsparcie na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstw społecznych, w tym:
              a) wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej (obejmujące m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe, przyznanie dotacji, wsparcie pomostowe, mentoring w zakresie prowadzenia działalności),
              b) bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie nowych pod-miotów ekonomii społecznej, w tym podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego (np. spółdzielni socjalnych) .

              2. Wsparcie tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, w szczególności w przedsiębiorstwach społecznych, w tym:
              a) subsydiowane zatrudnienie,
              b) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
              c) zatrudnienie przejściowe dla osób opuszczających podmioty re-integracyjne czy placówki opiekuńczo – wychowawcze,
              d) dotacja na przystąpienie oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

              3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych świadczone przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), w tym:
              a) usługi animacji lokalnej,
              b) usługi rozwoju ekonomii społecznej, obejmujące m.in. wsparcie przygotowawcze (w tym usługi doradcze i szkoleniowe), narzędzia inkubacji i preinkubacji,
              c) usługi wsparcia rozwoju i funkcjonowania istniejących przedsiębiorstw społecznych, w tym głównie poprzez zwiększanie kompetencji menadżerskich i zarządczych, zawodowych i społecznych, np. w formie doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, m.in. z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, planowania strategicznego, marketingu.

              4. Działania w zakresie podnoszenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza przedsiębiorstw społecznych.

              5. Koordynacja obszaru ekonomii społecznej w regionie

              Typy wnioskodawcy

               Typy projektów nr 1-3:

              • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
              • Organizacje pozarządowe.
              • Podmioty ekonomii społecznej (zgodnie z definicją Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej), w tym podmioty o charakterze reintegracyjnym (Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej).
              • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
              • Typ projektu nr 4:

              • Instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy.
              • Typ projektu nr 5:

              • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
               • Alokacja na działanie: 18 647 801 EUR

                 Poziom dofinansowania

                 • Typy projektów nr 1-4: 95%
                 • Typ projektu nr 5: 85%

    OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW I PRACOWNIKÓW DO ZMIAN.

    OPIS DZIAŁANIA 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP

    Typy projektów

     Usługi rozwojowe adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym:
     a) analiza potrzeb rozwojowych,
     b) szkolenia,
     c) doradztwo.

     Typy wnioskodawcy

     • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
     • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy.
     • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
      • Alokacja na działanie: 20 885 538 EUR

        Poziom dofinansowania 85%

         OPIS DZIAŁANIA 10.2 Programy typu outplacement

         Typy projektów

          Programy typu outplacement obejmujące:
          a) doradztwo zawodowe,
          b) poradnictwo psychologiczne,
          c) pośrednictwo pracy,
          d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
          e) staże i/lub praktyki zawodowe,
          f) subsydiowane zatrudnienie,
          g) bony na zasiedlenie, dodatek relokacyjny,
          h) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
          – szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
          – przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji bezzwrotnych lub instrumentów finansowych,
          – wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

          Typy wnioskodawcy

           W przypadku instrumentów finansowych:
           1. podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

           W pozostałych formach wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
           2. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy
           3. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
           4. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

            Poziom dofinansowania Do 85%

            • Limity i ograniczenia w realizacji projektów
            • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.
            • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych.
             • OPIS DZIAŁANIA 10.3 Programy polityki zdrowotnej

              Typy projektów

               1. Realizacja programów zdrowotnych opracowanych na poziomie krajowym:
               a) programy profilaktyczne w zakresie nowotworów: rak szyjki macicy, rak piersi i rak jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa101, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
               b) programy zdrowotne z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, do-tyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa.

               2. Opracowanie i realizacja regionalnych programów zdrowotnych:
               a) regionalne programy zdrowotne (w tym tworzone i realizowane we współpracy z pracodawcą) obejmujące także działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne,
               b) programy zdrowotne ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (w tym działania szkoleniowe) .

               Typy wnioskodawcy

               • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
               • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, organizacje non-profit, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w za-kresie działań profilaktycznych.
               • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
               • Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą105 lub ich podmioty tworzące.
               • Pracodawcy, w szczególności pracodawcy aktywnie działający w zakresie włączenia społecznego.
                • Alokacja na działanie: 18 647 802 EUR

                  Poziom dofinansowania 85%

     OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY.

     OPIS DZIAŁANIA 9.1 Aktywizacja zawodowa

     Typy projektów

      1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
      a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
      b) staże i/lub praktyki zawodowe,
      c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
      d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
      e) wsparcie adaptacyjne73 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy,
      f) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;

      2. Działania sieci EURES w zakresie realizacji ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu (Realizacja tego typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT).

      Typy wnioskodawcy

      • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy.
      • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy, niepubliczne agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego.
      • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
      • Pracodawcy.
      • Alokacja na działanie: 23 309 752 EUR

        Poziom dofinansowania 85%

         Limity i ograniczenia w realizacji projektów

         • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
         • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
          • OPIS DZIAŁANIA 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

           Typy projektów

            Instrumenty i usługi rynku pracy, wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych.

            Typy wnioskodawcy

             Powiatowe Urzędy Pracy/ Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego

             Alokacja na działanie: 69 929 257 EUR

              Poziom dofinansowania 85%

               OPIS DZIAŁANIA 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

               Typy projektów

                1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
                a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
                b) przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
                c) wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

                2. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
                a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
                b) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci:
                – instrumentów finansowych,
                – instrumentów finansowych połączonych z dotacją na spłatę od-setek,
                – instrumentów finansowych w połączeniu z dotacjami.

                Typy wnioskodawcy

                 1. W przypadku form wsparcia: dotacji bezzwrotnych, szkoleń/ doradztwa/ mentoringu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
                 a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,
                 b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,
                 c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

                 2. W przypadku instrumentów finansowych:
                 a) podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wymienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014.

                  Alokacja na działanie: 55 943 406 EUR

                   Poziom dofinansowania 85%

                    Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                    • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN
                    • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                     • OPIS DZIAŁANIA 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

                      Typy projektów

                       1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
                       a) żłobków,
                       b) klubów dziecięcych,
                       c) usług dziennych opiekunów,
                       d) usług niani.

                       2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
                       a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
                       b) staże i praktyki zawodowe,
                       c) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
                       d) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
                       e) wsparcie adaptacyjne91 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.

                       Typy wnioskodawcy

                       • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
                       • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
                       • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
                       • Organizacje pozarządowe.
                        • Alokacja na działanie: 48 762 047 EUR

                          Poziom dofinansowania 85%

                           Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                           • Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.
                           • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych

      OŚ PRIORYTETOWA 8 MOBILNOŚĆ REGIONALNA I EKOLOGICZNY TRANSPORT.

      OPIS DZIAŁANIA 8.1 Regionalny układ transportowy

      Typy projektów

       Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich (w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, polegająca głównie na przebudowie dróg istniejących, prowadząca do wzrostu ich nośności, poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
       Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z ww. typem projektów, w zakresie:

      • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciw olśnieniowe, bariery ochronne, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
      • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
      • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych
      • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
      • Typy wnioskodawcy

       • Jednostki samorządu terytorialnego
       • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
        • Alokacja na działanie: 191 772 142 EUR

          Poziom dofinansowania 85%

           OPIS DZIAŁANIA 8.2 Lokalny układ transportowy

           Typy projektów

            W ramach działania finansowane będą następujące typy projektów:
            1. Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych (z wyłączeniem dróg wewnętrznych), prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
            2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z pkt 1, w zakresie:

           • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciw olśnieniowe, bariery ochronne, na-wierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
           • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
           • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych
           • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
           • Typy wnioskodawcy

            • Jednostki samorządu terytorialnego
            • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem samorządu województwa)
             • Alokacja na działanie: 29 842 143 EUR

               Poziom dofinansowania 85%

                OPIS DZIAŁANIA 8.3 Transport kolejowy

                Typy projektów

                 1. Modernizacja, rewitalizacja69 oraz rehabilitacja70 sieci kolejowej stanowiącej połączenie regionalnej sieci transportowej z siecią TEN-T zarówno na potrzeby transportu towarowego oraz pasażerskiego, w tym:

                • roboty budowlane i modernizacja nawierzchni kolejowej (tory, rozjazdy, podsypka) wraz z układami stacyjnymi,
                • roboty budowlane i modernizacja podtorza kolejowego (rowy odwadniające, ławy, skarpy),
                • roboty budowlane i modernizacja obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
                • roboty budowlane i modernizacja punktów przeładunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
                • roboty budowlane i modernizacja przejazdów kolejowych z ewentualną budową skrzyżowań bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego,
                • roboty budowlane i modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym (SRK), a w szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń komputerowych na stacjach i poste-runkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych,
                • roboty budowlane i modernizacja urządzeń telekomunikacji kolejowej,
                • roboty budowlane i modernizacja urządzeń elektroenergetycznych (zasilanie, trasy kablowe, sieć trakcyjna z podstacjami, kabinami sekcyjnymi),
                • roboty budowlane i modernizacja urządzeń towarzyszących i likwidacji barier dla przemieszczania się zwierząt (np. przejść dla zwierząt nad i pod liniami kolejowymi) w przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy ekologicznych,
                • modernizacja kolejowych obiektów dworcowych (w tym przystosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów,
                • 2. Zakup i modernizacja pojazdów szynowych do obsługi ruchu regionalnego, pasażerskiego w zakresie wymiany taboru na niskoemisyjny oraz dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

                 Typy wnioskodawcy

                 • Jednostki samorządu terytorialnego
                 • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
                 • Zarządcy infrastruktury kolejowej
                  • Alokacja na działanie: 45 416 755 EUR

                    Poziom dofinansowania 85 %

                     Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

                      OPIS DZIAŁANIA 8.4 Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                      Typy projektów

                       W ramach działania finansowane będą następujące typy projektów:
                       1. Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych/wojewódzkich, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych/wojewódzkich (z wyłączeniem dróg wewnętrznych),prowadząca do wzrostu ich nośności, w szczególności poprawiająca dostępność do dróg znajdujących się w sieci TEN-T.
                       2. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z typami projektów wymienionych w pkt. 1, w zakresie:

                      • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: chodniki, przejścia dla pieszych, oświetlenie, osłony przeciwolśnieniowe, bariery ochronne, nawierzchnie antypoślizgowe, zatoki dla autobusów,
                      • ochrony środowiska: ogrodzenia, ekrany akustyczne, pasy zieleni, przejścia dla zwierząt, urządzenia odwadniające, kanalizacja deszczowa, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych,
                      • turystyki: ciągi pieszo-rowerowe, parkingi dla podróżnych,
                      • infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: kanalizacja teletechniczna.
                      • Typy wnioskodawcy

                        Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                         Alokacja na działanie: 4 000 000 EUR

                          Poziom dofinansowania 85%

       OŚ PRIORYTETOWA 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO.

       OPIS DZIAŁANIA 7.1 Dziedzictwo kulturowe

       Typy projektów

        1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane (z wyłączeniem rozbiórki) dotyczące zabytków i zespołów tych zabytków wraz z otoczeniem i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne.
        2. Ochrona zabytków ruchomych jako element projektu.
        3. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury (w szczególności ośrodki kultury, biblioteki publiczne itp.) przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze.
        4. Projekty z zakresu ochrony dziedzictwa niematerialnego.
        5. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.
        6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wy-mienionych w pkt 1 i 3.
        7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji projektów wymienionych w pkt 1 i 3.

        Typy wnioskodawcy

        • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
        • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
        • Parki narodowe i krajobrazowe
        • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
        • Organizacje pozarządowe
        • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
        • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
        • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
        • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki
        • W przypadku jednostek współprowadzonych z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dofinansowanie projektów będzie możliwe w ramach PO IŚ.
        • Alokacja na działanie: 39 527 977 EUR

          Poziom dofinansowania

          • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
          • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
          • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

          • Minimalna wartość projektu o zasięgu regionalnym: 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
          • Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: poniżej 4 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
          • Maksymalna wartość projektu w ramach działania: 5 mln euro kosztów całkowitych
           • OPIS DZIAŁANIA 7.2 Dziedzictwo naturalne

            Typy projektów

             1. Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków,
             2. Projekty dotyczące zwiększenia zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) w ramach rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością człowieka,
             3. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, infrastruktura zlokalizowana wokół istniejących zbiorników wodnych (kąpieliska, plaże, pomosty, mola, przystanie wodne, bulwary, promenady), itp.
             4. Tworzenie i poprawa funkcjonowania istniejących geoparków, parków krajobrazowych, centrów ochrony bioróżnorodności64 parków botanicznych, arboretów, ostoi zwierząt, mini zoo, wolier i innych form prezentacji przy-rody także na terenach miejskich i wiejskich,
             5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów,
             6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.

             Typy wnioskodawcy

             • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
             • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
             • Parki narodowe i krajobrazowe,
             • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
             • Organizacje pozarządowe,
             • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
             • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne,
             • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
             • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska, kultury, turystyki.
              • Alokacja na działanie: 10 740 231 EUR

                Poziom dofinansowania

                • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                 • Minimalna wartość projektu o zasięgu regionalnym 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
                 • Maksymalna wartość projektu o zasięgu lokalnym: 2 mln PLN całkowitych kosztów projektu.
                 • Maksymalna wartość projektu: 5 mln euro kosztów całkowitych
                  • OPIS DZIAŁANIA 7.3 Ochrona różnorodności przyrodniczej

                   Typy projektów

                    1. Zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków i siedlisk przyrodniczych66, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie sieci NATURA 2000,
                    2. Odbudowa zdegradowanych siedlisk, przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych,
                    3. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach kompleksowych projektów o zasięgu regionalnym na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000 będących częścią parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody)i ogrodów botanicznych,
                    4. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej (w tym m.in. opracowanie planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowanie planów ochrony,
                    5. Projekty związane z ochrona bioróżnorodności w miastach i na obszarach wiejskich (parki, ogrody niebędące zabytkami).
                    6. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej.
                    7. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną jak element powyższego typu projektu.
                    8. Budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów dla zwierząt i roślin w ogrodach zoologicznych lub w ogrodach botanicznych

                    Typy wnioskodawcy

                    • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                    • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                    • Parki narodowe i krajobrazowe
                    • Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi
                    • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
                    • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                    • Jednostki naukowe
                    • Szkoły wyższe
                    • Organizacje pozarządowe
                    • Instytucje oświatowe
                    • Ośrodki edukacji ekologicznej
                    • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                     • Alokacja na działanie: 4 975 567 EUR

                       Poziom dofinansowania

                       • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                       • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                        • OPIS DZIAŁANIA 7.4 Turystyka przyrodnicza

                         Typy projektów

                          1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym m.in: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń).
                          2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w niezbędną infrastrukturę.
                          3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu.
                          4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).
                          5. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów.
                          6. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów.
                          7. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej.

                          W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.

                          Typy wnioskodawcy

                          • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                          • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                          • Parki narodowe i krajobrazowe
                          • Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające obszarami chronionymi
                          • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
                          • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                          • Jednostki naukowe
                          • Szkoły wyższe
                          • Organizacje pozarządowe
                          • Instytucje oświatowe
                          • Ośrodki edukacji ekologicznej
                          • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                           • Alokacja na działanie: 7 463 351 EUR

                             Poziom dofinansowania 85%

                              OPIS DZIAŁANIA 7.5 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                              Typy projektów

                               1. Ochrona i regeneracja obszarów NATURA 2000.
                               2. Ochrona siedlisk i gatunków w parkach krajobrazowych i jego otulinach.
                               3. Projekty związane z ochroną bioróżnorodności w miastach i na obszarach wiejskich(parki, ogrody niebędące zabytkami).
                               4. Kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące promocji różnorodności biologicznej w ramach edukacji ekologicznej jako element projektu związanego z ochroną różnorodności biologicznej.
                               5. Wyposażenie, rozbudowa i modernizacja centrów edukacji ekologicznej wraz z komplementarnymi do krajowych kampaniami promocyjnymi i edukacyjnymi dotyczącymi bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukację ekologiczną jak element powyższego typu projektu.
                               6. Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przyrodniczej ( w tym m.in. Opracowywanie planów ochrony gatunków i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej, opisu stanu istniejącego wraz z analizą potrzeb oraz analizą opcji), opracowywanie planów ochrony.
                               7. Ochrona in situ i ex situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach kompleksowych projektów na obszarach parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody (w tym na obszarach Natura 2000będą-cych częścią parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody), ogrodów botanicznych, stref ochronnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu.
                               8. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowana
                               presja turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń
                               9. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń jako element projektu.
                               10. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) -jako element realizacji powyższych typów projektów.
                               11. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m. in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów
                               12. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej.

                               W zakres projektów nie mogą wchodzić elementy infrastruktury sportowej.

                               Typy wnioskodawcy

                                Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                 Alokacja na działanie: 8 000 000 EUR

                                  Poziom dofinansowania 85%

        OŚ PRIORYTETOWA 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW.

        OPIS DZIAŁANIA 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne

        Typy projektów

         Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów dla OSP, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii w tym zakup samochodów ratownictwa chemicznego, ratownictwa ekologicznego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, pomp, łodzi, sprzętu zaplecza socjalnego dla ewakuowanych, nośników kontenerów z innym sprzętem specjalistycznym z wyłączeniem samochodów ratownictwa medycznego.

         Typy wnioskodawcy

         • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
         • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
         • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
          • Alokacja na działanie: 4 427 784 EUR

            Poziom dofinansowania 85%

             OPIS DZIAŁANIA 6.2 Mała retencja

             Typy projektów

              1. Projekty w zakresie małej retencji57, wpisujące się w kompleksową realizację zadań dotyczących danej zlewni, z uwzględnieniem zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej58 i Dyrektywy Sie-dliskowej59, zgodnych z dokumentami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego(studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego), w tym m.in.:

             • roboty budowlane, modernizacja60 i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (m.in.: wały przeciwpowodziowe, przepompownie, poldery, suche zbiorniki) wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, przy uwzględnieniu powyższych wymogów,
             • renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenówkompensacyjnych
             • roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych w ramach systemów małej retencji,
             • 2. Rozwój systemów zarządzania ryzykiem powodziowym z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań (jako uzupełniający element wsparcia), w tym m.in.:

             • tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej,
             • rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.
             • Typy wnioskodawcy

              • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
              • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
              • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
              • Alokacja na działanie: 39 850 053 EUR

                Poziom dofinansowania 85%

                 OPIS DZIAŁANIA 6.3 Gospodarka odpadami

                 Typy projektów

                  Kompleksowe projekty, obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:
                  1. Infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papieru, metalu, plastiku, szkła oraz odpadów biodegradowalnych).
                  2. Infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów organicznych).
                  3. Instalacje do odzysku energii z biogazu składowiskowego lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dla pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów.
                  4. Likwidacja nielegalnych wysypisk składowisk odpadów oraz rekultywacja zamkniętych składowisk odpadów
                  5. Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, w szczególności w zakresie unieszkodliwiania azbestu poprzez zorganizowanie i wdrożenie kompleksowego systemu unieszkodliwiania azbestu z nieruchomości należących do osób fizycznych, budowę, rozbudowę i dostosowanie istniejących składowisk odpadów niebezpiecznych, w tym budowę kwater przy istniejących składowiskach . Kampanie informacyjne, dotyczące segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców dzikich składowisk i nielegalnych wysypisk odpadów (jako uzupełnienie kompleksowych projektów infrastrukturalnych).

                  Typy wnioskodawcy

                  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                  • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
                  • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                  • Podmioty wdrażające instrument finansowy, które spełniają kryteria wy-mienione w rozporządzaniu delegowanym nr 480/2014
                   • Alokacja na działanie: 34 365 345 EUR

                     Poziom dofinansowania 85%

                      Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

                       OPIS DZIAŁANIA 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa

                       Typy projektów

                        1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.

                        2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków,

                        3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:

                       • jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub,
                       • gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub,
                       • kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości,
                       • 4. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych,

                        5. Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

                        Typy wnioskodawcy

                        • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                        • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                        • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posia-dają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                        • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne
                        • Spółki wodne
                        • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska
                        • Alokacja na działanie: 75 972 429 EUR

                          Poziom dofinansowania 85%

                           Projekty generujące dochód: poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową.

         OŚ PRIORYTETOWA 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

         OPIS DZIAŁANIA 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

         Typy projektów

          1. Głęboka termomodernizacja35 obiektów w przedsiębiorstwach,
          2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
          3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
          4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po-zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
          5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
          6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
          7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

          Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

          Typy wnioskodawcy

          • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
          • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
          • Podmioty wdrażające instrument finansowy,
          • Alokacja na działanie: 45 787 659 EUR

            Poziom dofinansowania

            • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
            • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
            • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
            • Duże Przedsiębiorstwa 50%
             • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

              • Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych
              • Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln euro
               • OPIS DZIAŁANIA 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

                Typy projektów

                 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).
                 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią.
                 3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

                 Typy wnioskodawcy

                 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                 • Jednostki naukowe
                 • Szkoły wyższe
                 • Organizacje pozarządowe
                 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
                 • Podmioty wdrażające instrument finansowy,
                 • Alokacja na działanie: 97 970 663 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                   • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
                   • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
                    • OPIS DZIAŁANIA 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego

                     Typy projektów

                      1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
                      2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),45 włącznie z systemami zarządzania energią.
                      3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

                      Typy wnioskodawcy

                      • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                      • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                      • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                      • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki
                      • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF)
                      • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
                      • Alokacja na działanie: 25 444 737 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                        • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej.
                         • OPIS DZIAŁANIA 5.4 Transport niskoemisyjny

                          Typy projektów

                           W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki niskoemisyjnej:
                           1. Roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
                           a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                           b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                           c) modernizacja istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym m.in.:

                          • roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolej-busów) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki)
                          • roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty)
                          • roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych
                          • wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego
                          • budowa kanalizacji teletechnicznej
                          • Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego49. Zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu roweru miejskiego, jako elementu uzupełniającego miejski system transportowy.

                           2. Roboty budowlane i modernizacja dworców intermodalnych, przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Park”) wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów i zagospodarowaniem terenu.
                           Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru miejskiego.
                           3. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.:

                          • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
                          • systemy sygnalizacji akustycznej,
                          • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
                          • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
                          • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,
                          • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
                          • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy online,
                          • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,
                          • 4. system obsługi roweru miejskiego Projekty z obszaru transportu miejskiego

                          • projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami podmiejskimi i miejskimi obszarami funkcjonalnymi.
                          • zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie)
                          • zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.
                          • Typy wnioskodawcy
                           Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 30 tys. oraz obszary powiązane z nimi funkcjonalnie i działające na ich obszarze:

                          • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
                          • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadają-ce osobowość prawną,
                          • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
                          • podmioty świadczące usługi transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na terenie miast objętych działaniem wyłonione do świadczenia tych usług zgodnie z Prawem zamówień publicznych w zakresie projektów dotyczących rozwoju zbiorowego transportu miejskiego.
                          • Alokacja na działanie: 12 216 678 EUR

                            Poziom dofinansowania: 85%

                             OPIS DZIAŁANIA 5.5 Promocja niskoemisyjności

                             Typy projektów

                              1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.
                              2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego 3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów wymienionych w pkt 1 i 2.
                              4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
                              5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego

                              Typy wnioskodawcy

                               W ramach projektów wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej dla po-szczególnych typów obszarów, do głównych grup beneficjentów należą:

                              • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
                              • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
                              • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                              • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
                              • MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie województwa lubelskiego)
                              • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
                              • Alokacja na działanie: 13 770 238 EUR

                                Poziom dofinansowania

                                • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                                • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                                • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
                                 • OPIS DZIAŁANIA 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

                                  Typy projektów

                                   W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki niskoemisyj-nej:
                                   1. Roboty budowlane i modernizacja55 sieci trolejbusowych oraz autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
                                   a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                                   b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
                                   c) modernizacja istniejącej lub utworzenie nowej sieci systemu / linii transportu zbiorowego, w tym m.in.:

                                  • roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, zjazdy, podjazdy, bocznice pętle, ciągi piesze oraz wydzielenia pasów ruchu dla autobusów i/lub trolejbusów oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki),
                                  • roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty),
                                  • roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych – wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego,
                                  • budowa, montaż stacji do ładowania pojazdów elektrycznych,
                                  • budowa kanalizacji teletechnicznej,
                                  • zakup środków transportu zbiorowego,
                                  • zakup rowerów,
                                  • zakup pojazdów elektrycznych typu melex, rowerów elektrycznych i sku-terów elektrycznych.
                                  • Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub taboru trolejbusowego56. Zakup rowerów w ramach tworzenia lub rozbudowy systemu roweru miejskiego/gminnego, jako elementu uzupełniające-go system transportowy.

                                   2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja: dworców intermodalnych, przystanków, stacji, poczekalni i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemów parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”) oraz dla rowerów („Bike&Ride) wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasaże-rów (w tym m. in. niezbędna budowa/przebudowa dróg, ścieżek rowerowych/dróg dla rowerów, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, energooszczędnego oświetlenia ulicznego, wiat przystankowych)” oraz zagospodarowaniem terenu. Budowa lub montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru miejskiego/gminnego.

                                   3. Budowa, modernizacja centrów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu zbiorowego wraz z infrastruktura towarzyszącą.

                                   4. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym m. in.:

                                  • systemy centralnego sterowania sygnalizacją,
                                  • systemy sygnalizacji akustycznej,
                                  • systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy (sygnalizacja akomodacyjna),
                                  • systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
                                  • systemy dystrybucji i identyfikacji biletów,
                                  • system biletu elektronicznego (np. zakup, wymiana kart biletu elektronicznego),
                                  • doposażenie pojazdów w urządzenia niezbędne do systemu informacji pasażerskiej,
                                  • system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
                                  • system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,
                                  • systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze.
                                  • 5. Projekty z obszaru transportu miejskiego

                                  • projekty realizowane w granicach administracyjnych miast wraz z obszarami podmiejskimi,
                                  • zakup taboru – tylko w przypadku wymiany starego na nowy tj. taki który będzie spełniać standardy techniczne i ekologiczne (pojazdy spełniające normę emisji spalin co najmniej EURO VI lub inną, wyższą normę obowiązującą w danym czasie)
                                  • zakup taboru zgodnie z procedurą opisaną w Wytycznych ministra właściwego d.s. rozwoju regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym.
                                  • 6. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym oświetlenia ulicznego

                                   7. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.

                                   Typy wnioskodawcy

                                    Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                    Alokacja na działanie: 63 749 393 EUR

                                     Poziom dofinansowania

                                     • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                                     • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                                     • Średnie przedsiębiorstwa: 60%

          OŚ PRIORYTETOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

          OPIS DZIAŁANIA 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

          Typy projektów

           1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
           2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody,
           3. Budowa i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
           4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości,
           5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
           6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).

           Typy wnioskodawcy

           • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
           • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
           • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
           • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

            Alokacja na działanie: 100 000 000 EUR

            Poziom dofinansowania

            • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
            • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej

             OPIS DZIAŁANIA 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

             Typy projektów

              Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
              2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji,
              3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody, wraz z budową i modernizacją dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
              4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości oraz poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
              5. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach budowy i modernizacji sieci).
              Do wsparcia kwalifikują się inwestycje w jednostki, których moc mieści się w zakresie:
              – energia wodna (do 5 MWe),
              – energia wiatru (do 5 MWe),
              – energia słoneczna (do 2 MWe/MWth),
              – energia geotermalna (do 2 MWth),
              – energia biogazu (do 1 MWe),
              – energia biomasy (do 5 MWth/MWe).

              Typy wnioskodawcy

              • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
              • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

               W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

               Alokacja na działanie: 50 866 891 EUR

                Poziom dofinansowania

                • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                • Średnie przedsiębiorstwa: 60%

           OŚ PRIORYTETOWA 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW.

           OPIS DZIAŁANIA 3.1 Tereny inwestycyjne

           Typy projektów

            Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych17 m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania18 (tereny typu „greenfiled”19 oraz „brown-field”20) obejmujące w szczególności:
            1. Prace studyjno-koncepcyjne – wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.
            2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

           • Budowa / modernizacja21 sieci zaopatrzenia w wodę,
           • Budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
           • Budowa / modernizacja sieci gazowej,
           • Budowa / modernizacja sieci energetycznej,
           • Budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
           • Budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej.
           • 3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego22 terenu inwestycyjnego – wyłącznie jako uzupełniający element projektu.
            4. Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze.
            5. Zagospodarowanie otoczenia, wyłącznie jako uzupełniający element kompleksowego projektu (m.in. parkingi, zieleń).

            Typy wnioskodawcy

            • Jednostki samorządu terytorialnego
            • Alokacja na działanie: 49 484 594 EUR

              Poziom dofinansowania 85%

               OPIS DZIAŁANIA 3.2 Instrumenty kapitałowe

               Typy projektów

                Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporzą-dzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych.

                Typy wnioskodawcy

                 Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw spełniające kryteria wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskie-go i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społeczne-go, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, np.

                • inkubatory, w tym inkubatory przedsiębiorczości akademickiej,
                • centra transferu technologii i innowacji,
                • akceleratory technologii,
                • parki naukowo-technologiczne
                • Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

                 Alokacja na działanie: 11 500 000 EUR

                  Poziom dofinansowania

                  • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                  • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                  • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                   • Minimalna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN
                   • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                    • OPIS DZIAŁANIA 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe

                     Typy projektów

                      Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.
                      Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.

                      Typy wnioskodawcy

                       Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych

                      • Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji macierzystej (np. uczelni).
                      • Spin-out to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii, niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadające niezależne źródła finansowania.
                      • UWAGA: W terminologii funkcjonującej w Polsce pojęcia spin-off i spin-out używane są zamiennie (w zależności od publikacji/autora).
                       W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

                       Alokacja na działanie: 5 000 000 EUR

                        Poziom dofinansowania

                        • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                        • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
                        • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                         • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
                         • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000,00 PLN
                         • Minimalna kwota wsparcia: 60 000,00 PLN
                         • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN
                          • OPIS DZIAŁANIA 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku

                           Typy projektów

                            Wsparcie w ramach Działania obejmuje następujące rodzaje inwestycji:

                           • Profesjonalizację usług doradczych instytucji otoczenia biznesu. Wsparcie obejmuje koszty podniesienia jakości tych usług do określonych standardów międzynarodowych.
                           • Wsparcie doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez IOB na tzw. drugim poziomie.
                           • Dostosowanie infrastruktury IOB do potrzeb przedsiębiorstw, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
                           • Typy wnioskodawcy

                             Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
                             Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
                             Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                             1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                             2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                             3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                             4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                             Alokacja na działanie: 13 500 000 EUR

                              Poziom dofinansowania 70%

                               Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                               • Minimalna wartość projektu wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN
                               • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 000 000 PLN
                                • OPIS DZIAŁANIA 3.5 Bon na doradztwo

                                 Typy projektów

                                  Udzielane wsparcie będzie polegało na przyznaniu przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy w postaci bonów, które przedsiębiorca wykorzysta do uzyskania wybranego przez siebie doradztwa specjalistycznego. Usługa doradcza będzie związana z charakterem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
                                  Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

                                 • prawa własności intelektualnej
                                 • zarządzania wzornictwem przemysłowym
                                 • prawa zamówień publicznych
                                 • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
                                 • procesów przekształceniowych spółek
                                 • jakość.
                                 • Podmioty uprawnione do świadczenia usług doradczych oraz szczegółowy zakres doradztwa specjalistycznego możliwego do dofinansowania zostaną określone w regulaminie konkursu.

                                  Typy wnioskodawcy

                                   Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

                                   Alokacja na działanie: 6 072 608 EUR

                                    Poziom dofinansowania 50%

                                     Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                    • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN
                                    • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN
                                     • OPIS DZIAŁANIA 3.6 Marketing gospodarczy

                                      Typy projektów

                                       W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
                                       1. Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w targach, wystawach, misjach gospodarczych (w tym zagranicznych) wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu.
                                       2. Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania

                                       Typy wnioskodawcy

                                       • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                                       • samorząd województwa lubelskiego.
                                       • Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności. IOB musi pro-wadzić działalność na terenie województwa lubelskiego.
                                       • Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                                        1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                                        2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                                        3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                                        4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                                        Alokacja na działanie: 20 000 000 EUR

                                         Poziom dofinansowania

                                         • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP: 80 %
                                         • Instytucje otoczenia biznesu: 80 %
                                         • Samorząd województwa lubelskiego: 85 %
                                          • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                           • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 000,00 PLN
                                           • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN
                                            • OPIS DZIAŁANIA 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

                                             Typy projektów

                                              W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
                                              1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa;
                                              2. Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie pro-duktów/usług uprzednio nieoferowanych;
                                              3. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług;
                                              4. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opar-tych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
                                              5. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
                                              6. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

                                              W ramach Działania przewiduje się również możliwość zastosowania instrumentów finansowych mających zapewnić finansowanie zewnętrzne związane z rozwojem prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.

                                              Typy wnioskodawcy

                                              • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                                              • Podmioty wdrażające instrument finansowy
                                              • Alokacja na działanie: 186 082 249 EUR

                                                Poziom dofinansowania

                                                • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70% (zgodnie z mapą po-mocy regionalnej).
                                                • Średnie przedsiębiorstwa: 60% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).
                                                • Podmiot wdrażający instrument finansowy: 85 %.
                                                 • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                                  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 000,00 PLN
                                                  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
                                                  • Minimalna kwota wsparcia: 30 000,00 PLN
                                                  • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 PLN
                                                   • OPIS DZIAŁANIA 3.8 Tereny inwestycyjne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskie-go Obszaru Funkcjonalnego

                                                    Typy projektów

                                                     Projekty dotyczące organizacji terenów inwestycyjnych m. in. na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych i popegeerowskich oraz ich kompleksowego zagospodarowania (tereny typu „greenfield” oraz „brownfield”) obejmujące w szczególności:
                                                     1. Prace studyjno-koncepcyjne –wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.
                                                     2. Kompleksowe wyposażenie/doposażenie terenu inwestycyjnego w media, tj.:

                                                    • Budowa / modernizacja28 sieci zaopatrzenia w wodę,
                                                    • Budowa / modernizacja sieci kanalizacyjnej,
                                                    • Budowa / modernizacja sieci gazowej,
                                                    • Budowa / modernizacja sieci energetycznej,
                                                    • Budowa / modernizacja sieci ciepłowniczej,
                                                    • Budowa / modernizacja lokalnej sieci teleinformatycznej.
                                                    • 3. Budowa lub modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego

                                                     Typy wnioskodawcy

                                                      Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia Gmin LOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                                                      Poziom dofinansowania 85%

            OŚ PRIORYTETOWA 2 CYFROWE LUBELSKIE

            OPIS DZIAŁANIA 2.1 Cyfrowe Lubelskie

            Typy projektów

             1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.
             Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwięk-szeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodano-wych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszech-nienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.

            • uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,
            • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
            • zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,
            • informatyzacja procedur wewnętrznych,
            • zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.
            • 2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych
             Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury. W tym m.in.

            • budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,
            • zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,
            • apewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG 2.0
            • Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. musza być realizowane w ramach jednego projektu.

             3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publiczne-go.
             Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:

            • digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:
            • – budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,
             – prowadzenie prac digitalizacyjnych,
             – tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz
             – tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wy-korzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.

            • tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.
            • Typy wnioskodawcy

             • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
             • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
             • Szkoły wyższe
             • Jednostki naukowe
             • Organizacje pozarządowe
             • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
             • Publiczne podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
             • Administracja rządowa zespolona i niezespolona
             • Alokacja na działanie: 71 394 674 EUR

               Poziom dofinansowania

              • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
              • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
              • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu
               • OPIS DZIAŁANIA 2.2 Cyfryzacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

                Typy projektów

                 1. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji.
                 Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji LOF w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.
                 W tym m. in.:

                • uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,
                • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
                • zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,
                • informatyzacja procedur wewnętrznych,
                • zakup lub wykorzystanie podpisu elektronicznego.
                • 2. Projekty dotyczące rozwoju elektronicznych usług publicznych
                 Budowa, rozbudowa lub zakup systemów teleinformatycznych zapewniających dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie m.in. e-administracji, e-zdrowia (z wyłączeniem projektów telemedycyny), e-kultury.
                 W tym m.in.:

                • budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów teleinformatycznych rozumianych jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniających przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci komputerowe,
                • zapewnienie interoperacyjności, integracji i bezpieczeństwa systemów,
                • zapewnienie elektronicznej dostępności usług publicznych z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z WCAG 2.016,
                • stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców, w tym SMS-owego, mailowego itp.,
                • stworzenie systemu elektronicznych tablic informacyjnych na terenie LOF,
                • tworzenie portali turystycznych promujących walory turystyczne LOF.
                • Projektydotyczące rozwoju elektronicznej administracji i rozwoju elektronicznych usług publicznych stanowić muszą jedno przedsięwzięcie inwestycyjne tzn. muszą być realizowane w ramach jednego projektu.

                 3. Projekty dotyczące zwiększenia dostępności informacji sektora publicznego.

                 Wsparcie dotyczyć będzie projektów z zakresu:

                • digitalizacji zasobów kulturowych, naukowych (w tym bibliotecznych), obejmujących co najmniej:
                • – budowę, rozbudowę systemów teleinformatycznych służących digitalizacji zasobów,
                 – prowadzenie prac digitalizacyjnych,
                 – tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych z zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania danych cyfrowych oraz
                 – tworzenie i rozwijanie platform służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób otwarty i zapewniających możliwość ponownego wykorzystania w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych,

                • tworzenia, modernizacji, integracji baz danych i geodezyjnych zasobów cyfrowych tworzących infrastrukturę informacji przestrzennej, ich udostępnienia w celu umożliwienia tworzenia na ich podstawie nowych usług cyfrowych.
                • 4. Projekty dotyczące zarządzania bezpieczeństwem w LOF.
                 Wsparcie będzie dotyczyć projektów z zakresu:

                • implementacji systemów geodezyjno-kartograficznychinformacji przestrzennej (GIS) do tworzonego systemu zarządzania bezpieczeństwem,
                • utworzenia systemu monitoringu środowiska.
                • Typy wnioskodawcy

                  Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego będące stroną Porozumienia GminLOF o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego dnia 30 marca 2015 r.

                  Alokacja na działanie: 861 000 EUR

                   Poziom dofinansowania

                   • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
                   • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                   • Projekty generujące dochód: zgodnie z luką w finansowaniu

             OŚ PRIORYTETOWA 1 BADANIA I INNOWACJE

             DZIAŁANIE 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo – rozwojowa

             Typy projektów

              Wsparcie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych prowadzących działalność gospodarczą, w tym zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw. Możliwość współfinansowania infrastruktury B+R musi być powiązana z mechanizmem skutecznej komercjalizacji.
              Dodatkowo dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego. Zakresem wsparcia nie będą objęte konkretne badania celowe.

              Typy wnioskodawcy

              • Jednostki naukowe
              • Dopuszcza się możliwość współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami, innymi jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
              • Alokacja na działanie: 10 041 676 EUR

               Poziom dofinansowania

               • 50%
               • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                • Minimalna wartość projektu: 400 000,00 PLN
                • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                 • OPIS DZIAŁANIA 1.2 Badania celowe

                  Typy projektów

                   Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych10, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz11.
                   Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.
                   Przedsiębiorstwa muszą realizować dofinansowany projekt na terenie województwa lubelskiego.

                   Typy wnioskodawcy

                   • Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
                   • Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
                    W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

                    Alokacja na działanie: 39 732 176 EUR

                    Poziom dofinansowania

                     Badania przemysłowe:

                    • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 80 %
                    • Średnie przedsiębiorstwa: 75 %
                    • Duże przedsiębiorstwa: 65 %
                    • Eksperymentalne prace rozwojowe:

                     • Mikro-, małe przedsiębiorstwa: 60%
                     • Średnie przedsiębiorstwa: 50%
                     • Duże przedsiębiorstwa: 40 %
                     • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                      • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000,00 PLN
                      • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000,00 PLN
                      • Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 PLN
                      • Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN
                       • OPIS DZIAŁANIA 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

                        Typy projektów

                         Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności:
                         – zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

                         Typy wnioskodawcy

                         • Przedsiębiorstwa
                         • Dopuszcza się możliwość współpracy przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.
                          W przypadku projektów obejmujących wyłącznie inwestycje, dla których nie jest możliwe określenie lokalizacji projektu Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.

                          Alokacja na działanie: 37 732 177 EUR

                          Poziom dofinansowania

                          • Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%
                          • Średnie przedsiębiorstwa: 60%
                          • Duże przedsiębiorstwa: 50%
                          • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                           • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000,00 PLN
                           • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN
                           • Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 PLN
                           • Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 PLN
                            • OPIS DZIAŁANIA 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

                             Typy projektów

                              Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.
                              W szczególności wspierane będą następujące przedsięwzięcia:
                              1. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych;
                              2. Budowanie i utrzymywanie sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym;
                              3. Pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych (przez naukowców we współpracy z uczelnią);
                              4. Doradztwo w zakresie zawierania umów np. : licencyjnych, sprzedaży praw własności do wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o powiązaniu kooperacyjnym, o wykonanie usług badawczych, o współ-pracę badawczo-rozwojową, o przeniesienie autorskich praw majątkowych itp.

                              Typy wnioskodawcy

                               Instytucje otoczenia biznesu (IOB) – podmiot, bez względu na formę prawną, który co do zasady nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe, a prowadzona przez niego działalność służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
                               Beneficjenci pomocy zobowiązani są do posiadania siedziby, zakładu lub oddziału na terenie województwa lubelskiego najpóźniej w dniu wypłaty pomocy, oraz utrzymania go przynajmniej w okresie trwałości projektu.
                               Możliwe są m.in. następujące formy prawne działalności instytucji otoczenia biznesu:
                               1) agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
                               2) izby i stowarzyszenia zrzeszające przedsiębiorców, np. izby gospodarcze, przemysłowe i handlowe,
                               3) instytucje wspierające przedsiębiorczość, m.in. inkubatory i akceleratory przedsiębiorczości, podmioty wspierające firmy typu spin-off i spin-out, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii (działające jako instytucje wspierające zaplecze badawczo – rozwojowe), ośrodki innowacyjności,
                               4) jednostki organizacyjne administracji publicznej nastawione na wspieranie rozwoju gospodarki regionalnej/lokalnej.

                               Alokacja na działanie: 6 910 726 EUR

                               Poziom dofinansowania

                               • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 95%
                               • Projekty objęte pomocą publiczną: zgodnie z programami pomocy publicznej
                               • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                • Minimalna wartość projektu: 500 000,00 PLN
                                • Maksymalna wartość projektu: brak ograniczeń kwotowych
                                 • OPIS DZIAŁANIA 1.5 Bon na patent

                                  Typy projektów

                                   Wsparcie na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka i automatyka).

                                   Typy wnioskodawcy

                                   • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
                                   • Alokacja na działanie: 6 000 000 EUR

                                    Poziom dofinansowania

                                    • Maksymalny poziom dofinansowania : 80%
                                    • Limity i ograniczenia w realizacji projektów

                                     • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000,00 PLN
                                     • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 60 000,00 PLN

              OŚ PRIORYTETOWA VII – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego EUR

              Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

              Typy projektów
              Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty służące tworzeniu lub poprawie zdolności beneficjenta do wykonywania usług w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych i może polegać na:
              rozbudowie, przebudowie, modernizacji istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia (z wyłączeniem termomodernizacji) w celu dostosowania do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa/ Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158).

              W szczególności będzie to dotyczyć:
              szpitali, zakładów opiekuńczo- leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, przychodni, ośrodków zdrowia, poradni, ambulatoriów, jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.
              W ramach działania nie przewiduje się wsparcia dla inwestycji prowadzących do powiększenia sektora ochrony zdrowia.

              Będą możliwe działania dotyczące zarówno kompleksowych remontów obiektów, jak też tylko części np. oddziału szpitalnego, bloku operacyjnego, pracowni diagnostycznych.
              Dopuszcza się, tylko w wyjątkowych przypadkach (wynikających z rachunku ekonomicznego), dofinansowanie budowy obiektów podstawowej opieki zdrowotnej – gdy będzie nieopłacalna modernizacja istniejącej infrastruktury, w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa.

              Również możliwa będzie budowa nowych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Poprzez tworzenie tych zakładów nie powiększamy sektora ochrony zdrowia,a obejmujemy całodobową opieką osoby, które nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

              Zakup niezbędnego (nowego) wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększającego możliwości diagnozowania i leczenia (aparaty lub urządzenia medyczne, w tym wyroby medyczne z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenie obiektów ochrony zdrowia w celu podniesienia jakości usług medycznych.
              dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania nowego sprzętu medycznego.
              Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów i ich otoczenia są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.

              Typy wnioskodawcy
              Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ)
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia (tylko prace polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji obiektów). Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania obiektu objętego wsparciem dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) – poprzez prowadzenie w tym budynku własnego ZOZ, bądź udostępnienie budynku na potrzeby NZOZ, działającego w publicznym systemie ochrony zdrowia w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji.
              Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia – (zakontraktowane z NFZ) – z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotami tworzącymi są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych) Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oświadczenia przez podmiot wnioskujący, iż otrzymane wsparcie będzie wykorzystane dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ)
              Wsparcie nie dotyczy zoz, świadczących usługi leczenia uzdrowiskowego.
              Wsparcie nie dotyczy ratownictwa medycznego.
              Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
              Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową zgodną z celami Działania 7.1.

              Alokacja na działanie EUR104 836 983 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji.

              Typy projektów
              Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) istniejących obiektów, obiektów dydaktycznych (budynków i pomieszczeń) takich jak m.in. przedszkola, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy (tylko działania związane z funkcjonowaniem warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych dla uczestników), szkoły wyższe.
              Budowa, rozbudowa, modernizacja przyszkolnej infrastruktury pomocniczej m.in.
              – laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych, w tym komputerowych,
              – bibliotek,
              – świetlic,
              – przyszkolnej infrastruktury sportowej: w szczególności sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych,
              -gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
              – obiektów infrastruktury społeczno – edukacyjnej ( w szczególności burs, internatów, stołówek, domów studenckich).
              Adaptacja, remont obiektów w związku z ich dostosowaniem do pełnienia nowych funkcji społecznych (jak np. edukacja przedszkolna).

              Zakup niezbędnego wyposażenia:
              – obiektów dydaktycznych (zakupy inwestycyjne: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
              np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),
              – obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej (nie dotyczy zakupu książek do bibliotek),
              – obiektów sportowych, w związku z ich budową, modernizacją, podnoszeniem jakości świadczonych usług lub wprowadzaniem nowych usług i funkcji.

              Zagospodarowanie otoczenia obiektów wyłącznie w przypadku realizacji ww. projektów (tylko gdy jest elementem projektu)
              – prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO)
              – dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia jest możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu.
              Ze wsparcia wykluczone są projekty związane z kształceniem na odległość, przy wykorzystywaniu Internetu (e-learning).

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi: przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły (podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), placówki służące wyrównywaniu szans (CKU/CKP), młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy – działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Organizacje pozarządowe
              Szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne

              Nie będą realizowane te projekty szkół wyższych, które są wspierane w ramach POIiŚ.

              Nie przewiduje się wsparcia dla szkół artystycznych.
              Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną,1
              Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, prowadzące działalność edukacyjną,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

              Alokacja na działanie EUR115 238 399 euro

              Poziom dofinansowania
              85% lub na poziomie wynikającym z właściwego programu pomocowego (w przypadku wystąpienia pomocy publicznej)

              Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

              Typy projektów
              – Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), zagospodarowanie ich otoczenia: pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej, zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
              – Budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszącej infrastruktury pomocniczej (pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, gabinetów lekarskich, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych np.: jadalni, kuchni, szatni)
              – Budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej
              – Zakup niezbędnego wyposażenia do ww. obiektów.
              – Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO WM)
              – Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów i otoczenia są możliwe wyłącznie jako jeden z elementów projektu

              Typy wnioskodawcy
              1. Działania, dotyczące domów pomocy społecznej:
              Jednostki samorządu terytorialnego osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej,
              organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej.
              Warunkiem ubiegania się o środki RPO WM jest:
              – posiadanie zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej,
              – posiadanie warunkowego zezwolenia wojewody,
              – rozpoczęcie procedury uzyskania zezwolenia wojewody.
              2. Działania, dotyczące stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej:
              Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi określone w celach działania,
              Organizacje pozarządowe,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
              Beneficjenci działań, dotyczących stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej muszą mieć podpisany kontrakt na świadczenie usług z NFZ.

              Alokacja na działanie EUR19 347 798 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              OŚ PRIORYTETOWA VI – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

              Działanie 6.1. Kultura.

              Typy projektów
              1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
              rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, w tym:
              – obiektów sakralnych
              – zespołów fortyfikacyjnych
              – budowli i zespołów obronnych
              – parków zabytkowych
              – obiektów poprzemysłowych
              – konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie
              – zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą
              – digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia
              – tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego
              – oznakowania obiektów atrakcyjnych kulturowo jako element projektu
              – usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych jako element projektu

              2. Rozwój infrastruktury kulturalnej:
              – budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej,
              – rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, w tym obiektów poprzemysłowych,
              – usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

              3. Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych
              – systemy/centra/ośrodki informacji kulturalnej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji kultur projektu)
              – tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej
              – tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo
              – usługi dla zwiedzających
              – działalność promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury, w tym udział w wystawach i imprezach kulturalnych
              – przygotowanie programów rozwoju lub promocji produktów kulturowych, w tym przede wszystkim wykonanie analiz
              – imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje
              – organizacja wydarzeń kulturalnych mających wpływ na wzrost znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy
              – katalogowanie i poznawanie dziedzictwa.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
              Instytucje kultury,
              Organizacje pozarządowe,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

              Alokacja na działanie EUR106 947 292 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 6.2. Turystyka.

              Typy projektów
              1. Promowanie walorów przyrodniczych:
              działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych regionu w tym m.in. wykonanie analiz, ekspertyz, badań rynkowych i marketingowych, inwentaryzacja oraz ocena potencjału turystycznego, określenie produktów markowych, rynków promocji, narzędzi i technik promocyjnych;
              udział w targach i imprezach promocyjnych, w tym udział w targach turystycznych, których celem jest promocja atrakcyjności turystycznej regionu.

              2. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego:
              budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową;
              budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych
              na działalność sportową i rekreacyjną, w tym infrastruktury okołoturystycznej;
              tworzenie i rozwój parków tematycznych;
              realizacja nowych produktów turystycznych ;
              usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych;
              Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych:
              systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów
              i publikacji służących informacji turystycznej jako element projektu);
              tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym, systemy e-informacji turystycznej);
              trasy i szlaki turystyczne oraz infrastruktura okołoturystyczna
              tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych.

              3. Ścieżki rowerowe:
              budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych);
              wytyczenie dróg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie śluz rowerowych, przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie drogowe;
              miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
              Parki narodowe i krajobrazowe,
              PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
              Instytucje kultury,
              Organizacje pozarządowe,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
              Przedsiębiorcy sektora turystyki,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

              Alokacja na działanie EUR152 363 268 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              OŚ PRIORYTETOWA V – Transport miejski.

              Działanie 5.1. Transport miejski.

              Typy projektów
              Poprawa systemu transportu publicznego w miastach, w tym:
              – zakup nowego taboru,
              – budowa nowych, przedłużenie lub odnowienie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą,
              – budowa, przebudowa, rozbudowa, wykonywanie robót remontowych lub modernizacja infrastruktury transportu publicznego (zajezdnie, przystanki, zatoki autobusowe),
              – budowa, modernizacja zajezdni wraz z obiektami zawierającymi wszystkie niezbędne dla zajezdni funkcje oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu (służących prowadzeniu działalności podstawowej tj. bez prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej otwartej na inne podmioty),
              – tworzenie infrastruktury towarzyszącej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska (w tym: sygnalizacja świetlna i akustyczna, pochylnie i windy dla osób niepełnosprawnych przy przejściach wielopoziomowych, budowa kanalizacji teletechnicznej, ekrany akustyczne),
              – budowa zintegrowanego systemu monitorowania i zarządzania ruchem (w tym: monitoring bezpieczeństwa, zakup i montaż systemów sterowania i nadzoru ruchu),
              – budowa kanalizacji teletechnicznej,
              – tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej (systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla podróżnych, w tym systemy on-line).

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki
              i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
              Przedsiębiorcy wykonujący zadania jst w zakresie publicznego transportu miejskiego.

              Alokacja na działanie EUR16 180 400 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 5.2. Rewitalizacja miast.

              Typy projektów
              Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast powinny być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:
              – renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
              – adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych adaptacja, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym:
              – budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków
              – budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków
              tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe) jako element projektu m.in.: wymiana elementów zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych
              – Infrastruktura mieszkalnictwa

              Projekty muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnych Programach Rewitalizacji, które są opracowywane i zatwierdzane przez lokalny samorząd zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Uszczegółowienia RPO WM pn. Zasady przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji.

              Projekty z zakresu mieszkalnictwa mogą dotyczyć wyłącznie:
              – renowacji, remontu lub modernizacji części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym zakresie: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja)
              – przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.

              Schemat JESSICA:
              Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

              Przykładowe rodzaje projektów miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
              Projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny być zlokalizowane na obszarach objętych Zintegrowanym Planem Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) przygotowanym zgodnie
              z załącznikiem nr 8 „Zasady przygotowania Zintegrowanych Planów Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich (ZIPROM) w ramach Inicjatywy JESSICA.
              Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich:
              – renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym, m.in. zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej, w tym prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu;
              – adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków oraz przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, w tym między innymi: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej lub obiekty służące pomocy społecznej;
              – adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych;
              – adaptacja, budowa, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa lub remonty budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, lub edukacyjnych;
              – remonty, budowa lub przebudowa infrastruktury technicznej, w tym:
              – budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,
              – budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody;
              porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w tym remonty, budowa lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, tworzenie nowych terenów zieleni i parków;
              – tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu;
              – poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe) jako element projektu m.in.: wymiana elementów zawierających azbest, poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych.
              – Infrastruktura mieszkalnictwa:
              Projekty z zakresu mieszkalnictwa mogą dotyczyć wyłącznie:
              – renowacji, remontu lub modernizacji części wspólnych istniejących budynków wielorodzinnych (tj. budynków mieszkalnych, w których występują więcej niż dwa lokale mieszkalne) w następującym zakresie: odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje techniczne budynku, podniesienie efektywności (oszczędności) energetycznej budynku (termomodernizacja)
              – przygotowania do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych Zaadaptowane pomieszczenia na cele mieszkaniowe mogą być przeznaczone wyłącznie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub dla osób o szczególnych potrzebach.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
              Spółki z większościowym udziałem jst,
              Instytucje kultury,
              Szkoły wyższe,
              Organizacje pozarządowe,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
              Organy administracji rządowej,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

              Schemat JESSICA:
              Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006.
              Typ beneficjentów realizujących projekty miejskie
              w ramach inicjatywy JESSICA:
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną posiadające osobowość prawną,
              Spółki z większościowym udziałem jst,
              Instytucje kultury,
              Szkoły wyższe,
              Organizacje pozarządowe,
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
              Organy administracji rządowej,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
              Przedsiębiorcy.

              Alokacja na działanie EUR
              221 400 000 euro, w tym 24 049 062,53 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Schemat JESSICA – nie dotyczy na poziomie funduszu Powierniczego powołanego na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.

              OŚ PRIORYTETOWA IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

              Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.

              Typy projektów
              1. Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:
              budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych – jako część projektów wodno-ściekowych.
              2. Woda pitna (zarządzanie i dystrybucja):
              budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę:
              – sieci wodociągowych,
              – ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej,
              – urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody,
              – urządzeń regulujących ciśnienie wody,
              – działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń),
              3. Wody użytkowe (oczyszczanie):
              – budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych:
              – sieci kanalizacyjnych,
              – oczyszczalni ścieków,
              – przepompowni

              W ramach Działania nie przewiduje się wspierania projektów dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy:
              – inwestycja dotycząca systemu zbiorczego odprowadzania ścieków nie byłaby efektywna ekonomicznie,
              – przedsięwzięcie dotyczące oczyszczalni przydomowych jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również np. z punktu widzenia rozwoju turystyki,
              – suma środków EFRR przewidzianych na realizację przedsięwzięć dotyczących oczyszczalni przydomowych ma udział nie większy niż 5 % całej puli środków przewidzianych na gospodarkę wodno-ściekową w ramach RPO WM.

              W ramach Działania przewiduje się możliwość finansowania budowy sieci kanalizacji deszczowej, pod warunkiem, że stanowi ona element projektu dotyczącego kanalizacji ściekowej w aglomeracji oznaczonej w KPOŚK.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu, terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
              Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego
              na świadczenie usług z danej dziedziny.

              Alokacja na działanie EUR140 139 441 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi.

              Typy projektów
              Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi:
              – tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
              – budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
              – recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
              – budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,
              – kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest lub/oraz usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów,
              – budowa składowisk odpadów niebezpiecznych,
              – projekty zmierzające do likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości (w tym mogilników), również „dzikich wysypisk śmieci”,
              – dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów, w tym budowa nowych, modernizacja i rozbudowa istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania – odpadów komunalnych (RIPOK) oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji zastępczych przetwarzania odpadów w celu uzyskania statusu RIPOK.

              Promocja bioróżnorodności i ochrona natury (w tym program NATURA 2000):
              – rekultywacja terenów zdegradowanych (przemysłowych, poprzemysłowych, powojskowych, gruntów skażonych, składowisk odpadów).

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
              Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
              Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
              Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym,
              Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
              Przedsiębiorstwa,
              Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

              Alokacja na działanie EUR64 277 755 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka.

              Typy projektów
              1. Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii:
              – budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym:
              – budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW,
              – budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostałych OZE
              – budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,
              – budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
              – inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE,
              – budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja),
              – budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka).

              2. Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza:
              – budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, w tym:
              – budowa lub modernizacja istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej,
              – wymiana lub budowa sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
              – wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym,
              – modernizacja lub budowa nowych węzłów cieplnych,
              – budowa elektronicznych systemów nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziału energii,
              – wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
              – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
              – ocieplenie obiektu,
              – wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
              – modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
              – modernizacja systemów grzewczych, wymiana istniejących źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska, w tym instalacja kotłów kondensacyjnych

              Schemat JESSICA
              Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów
              w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

              Przykładowe rodzaje Projektów Miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
              Energia odnawialna: wiatrowa, słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i inne, efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii:
              budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), w tym:
              – budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących biomasę, biogaz, energię słoneczną, wiatru oraz wody w elektrowniach wodnych do 10 MW,
              – budowa jednostek wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu biomasy, energii geotermalnej i pozostałych OZE
              – budowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu przy wykorzystaniu OZE,
              – budowa lub modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
              – inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania OZE,
              – budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja),
              – budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka).

              Efektywność energetyczna, kogeneracja, opanowanie energii, jakość powietrza:
              – budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, w tym:
              – budowa lub modernizacja istniejących systemów wytwarzania energii cieplnej,
              – wymiana lub budowa sieci ciepłowniczych w technologii preizolowanej,
              – wymiana izolacji termicznych na sieciach ciepłowniczych będących w złym stanie technicznym,
              – modernizacja lub budowa nowych węzłów cieplnych,
              – budowa elektronicznych systemów nadzoru i sterowania systemami ciepłowniczymi, przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz efektywnego ekonomicznie i ekologicznie rozdziału energii,
              – wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,
              – termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne:
              – ocieplenie obiektu,
              – wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych,
              – modernizacja systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji,
              – modernizacja systemów grzewczych, wymiana istniejących źródeł ciepła na bardziej przyjazne dla środowiska, w tym instalacja kotłów kondensacyjnych.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
              Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
              Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
              Przedsiębiorstwa
              Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi,
              Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
              Parki narodowe i krajobrazowe,
              Jednostki naukowe,
              Instytucje kultury,
              Szkoły wyższe,
              Organy administracji rządowej
              Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Organizacje pozarządowe.

              Schemat JESSICA:
              Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.
              Typ beneficjentów realizujących projekty miejskie w ramach Inicjatywy JESICA:
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
              Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
              Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
              Przedsiębiorstwa
              Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi,
              Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ,
              Parki narodowe i krajobrazowe,
              Jednostki naukowe,
              Instytucje kultury,
              Szkoły wyższe,
              Organy administracji rządowej
              Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
              Organizacje pozarządowe.

              Alokacja na działanie EUR
              159 026 150 euro, w tym 19 435 725,52 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Dla Przedsiębiorców:
              podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
              podregion: warszawski zachodni – do 40%
              Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

              Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

              Typy projektów
              Zapobieganie zagrożeniom:
              – regulacja cieków wodnych,
              – tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych,
              – budowa i modernizacja małych zbiorników wielozadaniowych o pojemności mniejszej niż 10 mln m3 i stopni wodnych,
              – utrzymywanie w dobrym stanie rzek oraz związanej z nimi infrastruktury,
              – zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki,
              – budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych (np. wały, przepompownie, poldery, suche zbiorniki),
              – zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom,
              – zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń naturalnych i poważnych awarii dla służb ratowniczych,
              – wsparcie techniczne regionalnego systemu reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-gaśniczego w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego,
              – monitoring środowiskowy,
              – budowa lub doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i poważnych awarii, w tym wyposażenie w sprzęt specjalistyczny przedsięwzięcia w zakresie metod i narzędzi do analizowania zagrożeń poważnymi awariami,
              – wprowadzanie systemów wczesnego ostrzegania,

              Zapobieganie i zintegrowana kontrola zanieczyszczeń:
              -działania związane z realizacją operacji mających na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do:
              – eliminacji i zapobiegania szkodliwych oddziaływań na środowisko, optymalizacji wykorzystania surowców, eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska,

              Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku:
              – przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,
              udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji,
              – zahamowanie strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym,
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd,
              Podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny,
              Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
              Regionalny Zarządy Gospodarki Wodnej w Warszawie,
              Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
              Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska,
              Komenda Główna oraz komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej,
              Parki narodowe i krajobrazowe,
              Spółki wodne i ich związki.
              Szkoły wyższe

              Alokacja na działanie EUR23 492 208 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              OŚ PRIORYTETOWA III – Regionalny system transportowy.

              Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

              Typy projektów
              1. Budowa dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
              poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie) inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt) turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne) przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych).

              2. Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągach tych dróg w zakresie:
              poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zatoki przystankowe, chodniki, oświetlenie) inteligentnych systemów transportowych (np. elementy z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem, w tym znaki drogowe o zmiennej treści oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej) ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, kanalizacja deszczowa, parkingi dla samochodów przewożących substancje niebezpieczne, przejścia dla zwierząt turystyki (np. ścieżki rowerowe, parkingi dla podróżnych, elementy informacyjne) przyczyniającej się do realizacji polityki wspólnotowej w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (np. kanalizacja teletechniczna dla sieci szerokopasmowych).

              3.Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych

              4.Tworzenie systemów zarządzania ruchem drogowym w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.

              Alokacja na działanie EUR525 778 600

              Poziom dofinansowania85 %

              Limity i ograniczenia w realizacji projektów
              Drogi powiatowe – minimalna całkowita wartość projektu: 1,5 mln zł
              Odcinki dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu: 1,5 mln zł
              Drogi gminne – minimalna całkowita wartość projektu: 1 mln zł

              Działanie 3.2. Regionalny transport publiczny.

              Typy projektów
              Zakup nowego lub używanego taboru szynowego,
              Modernizacja taboru szynowego,
              Tworzenie i wdrażanie inteligentnych systemów transportowych przyczyniające się do poprawy jakości usług oraz bezpieczeństwa pasażerów (np. systemy centralnego sterowania ruchem, elektroniczne systemy informacyjne dla podróżnych, elektroniczne systemy dystrybucji biletów, elektroniczna informacja pasażerska, monitoring bezpieczeństwa).
              Budowa parkingów “Parkuj i Jedź” lub przystosowanie istniejących parkingów do funkcji “Parkuj i Jedź”.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
              Podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
              Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd.

              Alokacja na działanie EUR88 161 040

              Poziom dofinansowaniaDo 85 %

              Działanie 3.3. Lotniska i infrastruktura lotnicza.

              Typy projektów
              Budowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz towarzyszącej, w tym:
              – budowa lub przebudowa infrastruktury lotniskowej: np. pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska, stanowisk postojowych, hangarów,
              – budowa lub przebudowa terminali pasażerskich,
              – budowa lub przebudowa infrastruktury nawigacyjnej,
              – budowa i przebudowa infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego.

              Typy wnioskodawcy
              Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego zarządzające portami lotniczymi.
              Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

              Alokacja na działanie EUR66 656 024 euro

              Poziom dofinansowaniaDo 50%

              Limity i ograniczenia w realizacji projektów
              Dla infrastruktury bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego maksymalna wartość projektu – 4 mln PLN

              OŚ PRIORYTETOWA II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

              Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

              Typy projektów
              W ramach Działania realizowane będą następujące przedsięwzięcia:
              – budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci dostępowych;
              – budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office);
              – tworzenie lub rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
              – budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie regionalnym i lokalnym;
              – rozwój telefonii internetowej VoIP w instytucjach publicznych;
              – Publiczne Punkty Dostępu do Internetu (PIAP);
              – budowa, przebudowa i wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę teleinformatyczną;
              – Systemy Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym i lokalnym;
              – budowa lub rozbudowa lokalnych, regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych zwłaszcza na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (transmisja satelitarna, droga radiowa);
              – informatyzacja instytucji publicznych;
              – wdrażanie w budynkach użyteczności publicznej inteligentnych systemów, w tym m.in.: systemu zarządzania zużyciem energii (sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem oraz wentylacją i klimatyzacją), systemu dostępowego i/lub systemu alarmowego i monitoringu.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
              Jednostki naukowe.
              Szkoły wyższe.
              Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.
              Instytucje Otoczenia Biznesu.
              Organizacje pozarządowe.
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.
              Spółki w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.
              Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
              Administracja rządowa

              Alokacja na działanie EUR182 184 670

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 2.2 Rozwój e-usług

              Typy projektów
              W ramach Działania przewiduje się:
              – tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w zakresie egovernment oraz zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną (front-office);
              – elektroniczne usługi i treści dla biznesu i obywateli – dziedzinowe platformy usług, rozwój zasobów cyfrowych realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im jednostki organizacyjne;
              – e-usługi w administracji publicznej;
              – elektroniczny obieg dokumentów i system elektronicznych tożsamości (eID);
              – e-usługi świadczone przez jednostki naukowe i szkoły wyższe na rzecz mieszkańców regionu;
              – tworzenie i rozwój platform cyfrowych związanych z e-zdrowiem, e-opieką, e konsultacjami, w tym systemów umożliwiających jednostkom służby zdrowia bezpieczną wymianę danych o pacjentach.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
              Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.
              Jednostki naukowe.
              Szkoły wyższe.
              Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
              Administracja rządowa.
              Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

              Alokacja na działanie EUR75 940 355

              Poziom dofinansowaniaDo 85%

              Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP

              Typy projektów
              W ramach Działania realizowane będą projekty z zakresu:
              – zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym:
              – zintegrowanych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (Enterprise Resource Planning);
              – systemów wspomagających zarządzanie relacjami z klientem klasy CRM (Customer Relationship Management).
              – usług doradczych dotyczących zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
              – budowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w firmie.

              Wsparcie otrzymają mikro i małe przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 12 miesięcy.
              Wsparcie średnich przedsiębiorstw – bez ograniczenia czasu działalności.

              Typy wnioskodawcy
              Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa.
              grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

              Alokacja na działanie EUR23 525 114

              Poziom dofinansowania
              podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
              podregion: warszawski zachodni – do 40%
              Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

              OŚ PRIORYTETOWA I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

              Działanie 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo – rozwojowego

              Typy projektów
              Realizowane będą projekty mające na celu wzmocnienie potencjału sfery badawczo – rozwojowej:
              budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym, w tym działających na bazie konsorcjum naukowo-przemysłowym, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej;
              budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów infrastruktury szkół wyższych służącej prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej;
              wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze;
              zakup aparatury specjalistycznej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w laboratoriach;
              dostosowywanie laboratoriów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP i ochrony środowiska.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki naukowe.
              Szkoły wyższe.
              Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny realizujący projekt kluczowy.

              Alokacja na działanie EUR 85 266 287

              poziom dofinansowania do 85%

              Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka

              Typy projektów
              Wnioskodawca będzie składał jeden wniosek obejmujący całość projektu (część badawczą i wdrożeniową), przy czym możliwa będzie realizacja projektu bez konieczności samodzielnego przeprowadzenia przez wnioskodawcę części badawczej, która może być zlecona lub zakupiona od jednostki naukowej.

              Przedsiębiorca, który otrzyma wsparcie, będzie sam decydował o wykonawcy prac B+RT – może przeprowadzić je sam, jeśli dysponuje bazą infrastrukturalną i innymi niezbędnymi zasobami, bądź też może zakupić lub zlecić prace badawcze jednostce naukowej.

              W ramach części badawczej przewiduje się dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone zarówno przez samych przedsiębiorców, jak i zlecone / wykupione od jednostek naukowych. Składane projekty mogą także dotyczyć wsparcia jedynie części wdrożeniowej, w przypadku gdy beneficjent:
              przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie sam przeprowadził prace B+RT;
              przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zakupił od jednostki naukowej wyniki prac B+RT;
              zamierza dokonać wyłącznie komercjalizacji prac B+RT.

              Złożony wniosek będzie podlegał całościowej ocenie obejmującej zarówno część badawczą, jak i wdrożeniową. W przypadku pomyślnego przejścia procedury oceny, wnioskodawca otrzymuje decyzję o dofinansowaniu projektu.

              Jeżeli w wyniku realizacji części badawczej okaże się, że realizacja części wdrożeniowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, beneficjent może złożyć wniosek o odstąpienie od dalszej realizacji projektu. Wówczas wniosek o dofinansowanie wraz z wnioskiem o odstąpienie kierowany jest do ponownej oceny wykonalności, która uwzględnia wyniki przeprowadzonych badań.

              Możliwość odstąpienia od części wdrożeniowej nie dotyczy badań przeprowadzonych lub nabytych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz projektów, w których wsparciem objęta jest tylko część wdrożeniowa.

              Typy wnioskodawcy
              Przedsiębiorcy.
              Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

              Alokacja na działanie EUR21 065 978

              Poziom dofinansowania
              podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
              podregion: warszawski zachodni – do 40%
              Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

              Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.

              Typy projektów
              Przewiduje się tworzenie warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dostępu
              do infrastruktury terenów inwestycyjnych poprzez:
              – projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje (niezależnie od powierzchni, jaką zajmują), z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe. Uzbrojenie związane będzie z dostarczeniem podstawowych mediów: kanalizacji, wodociągu (nie stosuje się kryterium aglomeracji), instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg wewnętrznych. Możliwa będzie również budowa drogi dojazdowej łączącej teren inwestycyjny z najbliższą drogą;
              – budowę nowych lub modernizację istniejących obiektów, w tym poprzemysłowych i powojskowych, w celu stworzenia strefy aktywności gospodarczej (z wyłączeniem przedsięwzięć wspieranych w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja miast;
              – przystosowanie oraz budowa nowych obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości;
              – działania studyjno– koncepcyjne (dokumentacja, prace analityczne) dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych o powierzchni poniżej 15ha.

              Typy wnioskodawcy
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
              Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z przepisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym.
              Podmioty wykonujące zadania lub usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego.

              Alokacja na działanie EUR85 973 241  

              Poziom dofinansowania 85%

              Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu

              Typy projektów
              Przewiduje się realizację projektów dotyczących:
              – powstawania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu;
              – wsparcia parków przemysłowych oraz parków technologicznych zarówno nowych, jak i już istniejących;
              – tworzenia sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu lokalnym i regionalnym, w tym wsparcie nowej lokalizacji, modernizacji, rozbudowy dotychczasowej siedziby IOB w celu zwiększenie ich zdolności do świadczenia usług przedsiębiorcom działającym w województwie mazowieckim;
              – stworzenia infrastruktury niezbędnej do świadczenie usług doradczych i konsultacyjnych dla MSP;
              – prowadzenia działalności oraz służących poprawie funkcjonowania IOB:
              budowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury w celu poprawy lub świadczenia nowych usług;
              poprawa dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych przeznaczonych na strefy aktywności gospodarczej;
              opracowanie i wdrożenie pakietów usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców (rozwój dotychczas świadczonych usług doradczych oraz wprowadzenie nowych usług).
              – dokapitalizowania funduszy pożyczkowyc i poręczeń kredytowych działających na rynku lokalnym i regionalnym.

              W ramach schematu dla Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE:
              Utworzenie i zarządzanie,- Funduszem Powierniczym alokującym w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia. Rady (WE) 1083/2006 z późn. zm., działające na rynku zwrotnego wsparcia MSP w województwie.

              Typy wnioskodawcy
              Instytucje Otoczenia Biznesu.
              Fundusze pożyczkowe/ poręczeniowe
              (w odniesieniu do projektów dokapitalizowania funduszu), jako osoby prawne, które:
              – nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, utrzymując odpowiedni poziom kapitału,
              – uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz.
              W ramach schematu dla Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, rolę menadżera FP może pełnić:
              – bank krajowy,
              – bank zagraniczny,
              – instytucja finansowa,
              – instytucja kredytowa,
              – banki spółdzielcze

              Alokacja na działanie EUR153 034 089

              Poziom dofinansowania
              85% lub na poziomie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w przypadku wystąpienia pomocy publicznej
              100% w projektach dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz w schemacie dla Menadżera Funduszu PowierniczegoJEREMIE

              Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

              Typy projektów
              Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje obejmujących:
              środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
              – utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
              – rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
              – dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
              – zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
              – nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

              Nową inwestycją nie jest:
              – inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
              – nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

              W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:
              – nowego produktu lub usługi;
              – systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
              – zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.
              Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) o prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

              Typy wnioskodawcy
              Przedsiębiorcy.
              Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja)

              Alokacja na działanie EUR483 047 490

              Poziom dofinansowania
              podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
              podregion: warszawski zachodni – do 40%
              Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

              Limity i ograniczenia w realizacji projektów
              Maksymalna wartość projektu: poniżej 8 mln zł;

              Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym

              Typy projektów
              W ramach Działania przewiduje się:
              – tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym;
              – doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra;
              – wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster;
              – działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze;
              – wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.

              W ramach Programu wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego.

              Schemat JESSICA
              Utworzenie i zarządzanie Funduszem Powierniczym w celu realizacji – poprzez zastosowanie instrumentów inżynierii finansowej, o których mowa w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006 – projektów w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do lokowania inwestycji w województwie mazowieckim.

              Przykładowe rodzaje Projektów Miejskich realizowanych w ramach Inicjatywy JESSICA:
              – tworzenie i rozwój klastrów o charakterze regionalnym;
              – doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju klastra;
              – wspieranie działalności podmiotów prowadzących klaster;
              – działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze;
              – wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
              Wspierane będą powiązania kooperacyjne leżące na terenie województwa mazowieckiego.

              Typy wnioskodawcy
              Osoby prawne: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja), jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.
              Schemat JESSICA:
              Fundusz Powierniczy, powołany na podstawie art. 44 Rozporządzenia 1083/2006.

              Typy beneficjentów realizujących projekty miejskie w ramach Inicjatywy JESSICA:
              Osoby prawne: przedsiębiorcy, grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja), jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.

              Alokacja na działanie EUR
              20 260 115 euro w tym 5 882 352,94 euro na Inicjatywę Wspólnotową JESSICA

              Poziom dofinansowania
              do 50% – w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
              do 85% – w przypadku udzielania pomocy de minimis,
              do 50% – w przypadku udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej,
              do 50% – w przypadku udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu.

              Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

              Typy projektów
              W ramach Działania przewiduje się wsparcie i integrację działań w zakresie marketingu i promocji gospodarczej regionu poprzez:
              – organizację imprez oraz kampanii promocyjnych i marketingowych;
              – uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy;
              – udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych;
              – przygotowanie materiałów promocyjnych;
              – budowę, rozwój i obsługę spójnego regionalnego systemu promocji regionu, jako miejsca inwestycji poprzez systemy informacji gospodarczej o regionie oraz zintegrowane bazy danych przestrzennych gromadzonych przez administrację publiczną w regionie, w tym:
              budowa i rozbudowa baz danych i systemów informacyjnych dla przedsiębiorców;
              budowa regionalnego systemu informacji o innowacjach;
              budowa systemu ofert inwestycyjnych i promocji terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą.

              Przedsiębiorcy, jako beneficjenci Działania, będą mogli otrzymać dofinansowanie na:
              – uczestnictwo przedsiębiorców w targach, imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy,
              – udział w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

              Typy wnioskodawcy
              Przedsiębiorcy.
              Grupy przedsiębiorców (w tym klastry lub konsorcja).
              Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
              Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
              Instytucje regionalne wspierające promocję regionu.
              Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców.
              Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

              Alokacja na działanie EUR56 072 012

              Poziom dofinansowania
              Do 50% – w przypadku udzielania pomocy na usługi doradcze,
              Do 85% – w przypadku udzielania pomocy de minimis.

              Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

              Typy projektów
              Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) dotyczyć będzie:
              – zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do środowiska;
              – zmiany technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów;
              – zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT;
              – inwestycje w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji.
              Wsparcie nie może być udzielane na dostosowanie się przedsiębiorstw do standardów, dla których okres przejściowy się skończył.

              Typy wnioskodawcy
              Małe i średnie przedsiębiorstwa

              Alokacja na działanie EUR21 329 033

              Poziom dofinansowania
              podregion: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski i warszawski wschodni – do 55%
              podregion: warszawski zachodni – do 40%
              Miasto stołeczne Warszawa: do 30%

              OŚ PRIORYTETOWA 10. ENERGIA

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.3
              Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

              Planowany zakres wsparcia:
              Wspierane będą inwestycje podnoszące efektywność energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Możliwa będzie także poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. W ramach kompleksowych projektów przewiduje się modernizację energetyczną budynku wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródła ciepła. Zakres prac musi wynikać z przeprowadzonej uprzednio analizy możliwych rozwiązań w ramach sporządzanego audytu energetycznego, a wybrany wariant realizacyjny musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do efektu ekologicznego
              (np. redukcji emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1
              Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

              Planowany zakres wsparcia:
              Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (wiatru, słońca, wody, biomasy, biogazu, ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej, przy czym interwencja w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będzie wyłącznie modernizacji istniejących obiektów. Wsparciem objęta będzie budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, w tym zakup niezbędnych urządzeń, jak również budowa infrastruktury służącej przyłączeniu źródła do sieci.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.5
              Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

              Planowany zakres wsparcia
              Wspierane będą przedsięwzięcia prowadzące do obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pochodzącej z produkcji energii oraz do ograniczenia tzw. niskiej emisji, szczególnie w gminach, w których stwierdzono przekroczenia standardów jakości powietrza. Wsparciem objęta będzie budowa nowych niskoemisyjnych bądź modernizacja istniejących niskosprawnych źródeł ciepła, a także modernizacja bądź zwiększanie zasięgu scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło. W tym zakresie wspierane będą przede wszystkim inwestycje wykorzystujące gaz ziemny, biogaz i biomasę. Przewiduje się również wsparcie dla działań służących wymianie indywidualnych źródeł ciepłaz zastosowaniem technologii niskoemisyjnych, realizowanych w formie ukierunkowanych terytorialnie pakietów przedsięwzięć.

              W ramach Osi 11 przewiduje się realizację działań dotyczących PI 5.2, 6.1, 6.2 oraz 6.4. Zintegrowanie w jednej osi priorytetowej PI z CT 5 i 6, tj. działań związanych z rozwojem infrastruktury ochrony
              środowiska, w tym dotyczących adaptacji do zmian klimatu wpłynie na poprawę spójności wdrażania
              projektów oraz zapewni większą komplementarność i synergię realizowanych przedsięwzięć w tych
              obszarach.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.2
              Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
              Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.2
              Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.4
              Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę

              OŚ PRIORYTETOWA 9. MOBILNOŚĆ

              W ramach Osi przewiduje się realizację działań dotyczących PI 4.5 oraz 7.2 i 7.4. Integracja w ramach jednej osi działań transportowych odnoszących się do transportu zbiorowego miejskiego, kolejowego oraz sieci drogowej pozwoli zapewnić efekt synergii projektów transportowych, a przez to przyczyni się do lepszego osiągania założonych celów

              Planowany zakres wsparcia:

              • Wsparcie w zakresie transportu miejskiego adresowane będzie do miast oraz ich obszarów funkcjonalnych i ukierunkowane zostanie na wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie zbiorowym, wynikających z zapisów lokalnych strategii niskoemisyjnych lub dokumentów spełniających ich wymogi.
              • Interwencja dotyczyć będzie kompleksowej modernizacji istniejących i budowy nowych elementów liniowej infrastruktury transportu szynowego, trolejbusowego i autobusowego oraz węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego (węzły integrujące podsystemy transportu zbiorowego, w tym kolejowego (wraz z budynkami dworców kolejowych) oraz transportu rowerowego zgodnie z ustaleniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego)

              OŚ PRIORYTETOWA 8. KONWERSJA

              W ramach osi przewiduje się realizację działań w ramach PI 9.2,8.2 i 6.3. interwencja będzie ukierunkowana na wsparcie zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki przestrzennej najistotniejszych obszarów problemowych występujących w województwie pomorskim – w szczególności zdegradowanych obszarów miast oraz obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach endogenicznych, w tym zdegradowanych obszarach cennych kulturowo. Bariery i możliwości rozwojowe ww. typów obszarów, wymagają różnej specyfiki interwencji, jednak dla skuteczności podejmowanych działań, jak również spójności przestrzennej województwa pomorskiego zasadne jest powiązanie ich ze sobą. Połączenie CT przyczyni się do spójności planowania i realizacji projektów, a dzięki temu pozwoli na lepsze osiągnięcie założonych celów, niż miałoby to miejsce w przypadku oddzielnych Osi. Taka konstrukcja Osi, poprzez różne kierunki działań (przezwyciężenie problemów społecznych, niedoborów infrastrukturalnych oraz stanu kryzysowego zasobów stwarzających potencjał dla rozwoju) wpłynie na ograniczenie poziomu wykluczenia oraz na podniesienie potencjału gospodarczego obszarów problemowych, a przez to stworzenie warunków dla wsparcia zatrudnienia. Interwencja w ramach Osi dotyczyć będzie przede wszystkim kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz wykorzystania i rozwoju endogenicznych potencjałów obszarów problemowych wynikających ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych.

              OŚ PRIORYTETOWA 7. ZDROWIE

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.1
              Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.

              Planowany zakres wsparcia:
              Interwencją objęte zostaną przedsięwzięcia pozwalające na uporządkowanie, rozwój i dostosowanie do obowiązujących standardów regionalnej bazy szpitalnej prowadzącej specjalistyczne usługi zdrowotne w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Dotyczyć to będzie przede wszystkim:

              1. uporządkowania i rozwoju oddziałów kardiologicznych, neurologicznych, onkologicznych, pneumonologicznych, diabetologicznych,
              2. poprawy dostępności do oddziałów z deficytami łóżek, w tym oddziałów chorób wewnętrznych, ośrodków opieki geriatrycznej, ośrodków opieki długoterminowej, ośrodków rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej pneumonologicznej,
              3. restrukturyzacji lecznictwa psychiatrycznego, w tym utworzenia sieci centrów zdrowia psychicznego,
              4. utworzenia sieci referencyjnych placówek w zakresie oddziałów chirurgii urazowo-ortopedycznej.

               
              PRIORYTET INWESTYCYJNY 2.3
              Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

              OŚ PRIORYTETOWA 6. INTEGRACJA

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4
              Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności

              Planowany zakres wsparcia:
              Interwencja realizowana będzie poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych (zarówno w zakresie diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem, jak prowadzonych działań) programów aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych zawodowo oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy wykorzystaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej (w tym m.in. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy/szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców). Uzupełniająco w stosunku do ww. działań, realizowane będzie także wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, którym objęte zostaną rodziny ww. osób przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej. Interwencja ta będzie dotyczyć przede wszystkim dzieci i młodzieży (tzw. profilaktyka wykluczenia społecznego). Przewiduje się także realizację przedsięwzięć uzgodnionych w ramach ZIT.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.7
              Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.8
              Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych

              OŚ PRIORYTETOWA 5. ZATRUDNIENIE

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.5 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

              Planowany zakres wsparcia
              Wsparcie realizowane będzie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. Działania te podejmowane będą poprzez wsparcie w ramach usług rynku pracy i z wykorzystaniem aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Interwencja będzie prowadzona poprzez przedsięwzięcia realizowane na potrzeby ww. osób, w oparciu o przeprowadzoną indywidualną diagnozę. Osoby pozostające bez pracy będą mogły skorzystać m.in.: z profesjonalnego wsparcia psychologiczno-doradczego, stażów, praktyk zawodowych, subsydiowanych miejsc pracy, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy. Realizowane będą przedsięwzięcia umożliwiające zdobywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Komplementarnie będą wykonywane działania analityczne mające na celu pomiar efektywności wsparcia.

              Preferowane będą projekty:

              • realizowane w porozumieniu z pracodawcami,
              • partnerskie, w tym przede wszystkim instytucji rynku pracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz z co najmniej jednym z spośród następujących podmiotów:
               • instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
               • organizacje pozarządowe,
               • pracodawcy,
               • IOB,
              • ukierunkowane w szczególności na osoby w wieku 25-30 lat, 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, wykluczone, długotrwale bezrobotne oraz powracające po przewie na rynek pracy,
              • uzgodnione w ramach ZPT,
              • identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.8
              Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.

              Planowany zakres wsparcia:
              Wsparcie ukierunkowane będzie na wdrażanie rozwiązań ułatwiających powrót na rynek pracy oraz
              łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi osobom, które opiekują się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie różnych form opieki nad nimi oraz wspieranie powstawania i rozwoju istniejących miejsc zorganizowanej opieki dla dzieci w tej grupie wiekowej (m.in. żłobki, kluby dziecięce).

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.10
              Aktywne i zdrowe starzenie się

              Planowany zakres wsparcia:
              Wsparcie ukierunkowane będzie na realizację kompleksowych programów zdrowotnych o zasięgu co najmniej ponadlokalnym, obejmujących profilaktykę, diagnostykę i promocję zdrowia, ukierunkowanych w szczególności na: wykrywanie chorób cywilizacyjnych będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, zapobieganie występowaniu chorób zawodowych ograniczających aktywność zawodową, zapobieganie niepełnosprawności i uwzględnianie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej. Programy te wdrażane będą jako projekty koordynowane przez samorząd województwa, realizowane w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.9
              Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

              Planowany zakres wsparcia
              Wsparcie będzie realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług, w którym przedsiębiorcy będą decydować o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. Interwencja realizowana będzie m.in. poprzez wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców (poprzedzonej diagnozą potrzeb), w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu.

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.7
              Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

              Planowany zakres wsparcia
              Interwencja ukierunkowana będzie na powstawanie mikroprzedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach projektów osoby podejmujące działalność gospodarczą w ich wyniku będą mogły uzyskać także wsparcia m.in. w zakresie pomocy prawnej, konsultacji, szkoleń i doradztwa związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz z jej prowadzeniem w początkowej fazie.
              Preferowane będą projekty:

              • ukierunkowane w szczególności na osoby w wieku 25-30 lat oraz 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz powracające po przerwie na rynek pracy,
              • identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania

              OŚ PRIORYTETOWA 4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

              Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

              Planowany zakres wsparcia:
              Interwencja zostanie zrealizowana przede wszystkim poprzez stosowne przedsięwzięcie strategiczne zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej, obejmujące swym zasięgiem obszar całego województwa, komplementarne i bezpośrednio powiązane z przedsięwzięciem strategicznym dotyczącym jakości ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego. Wspierane będą działania na rzecz ukształtowania sieci szkół zawodowych w regionie, m.in. poprzez doposażenie/wyposażenie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, w szczególności w pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego, a także w uzasadnionych przypadkach –budowę/przebudowę/remont infrastruktury ww. szkół. Interwencja skierowana zostanie również na utworzenie oraz wyposażenie/doposażenie w ramach ww. sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych ośrodków egzaminacyjnych umożliwiających w szczególności potwierdzanie efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

              OŚ PRIORYTETOWA 3. EDUKACJA

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 10.1
              Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego.

              Cel szczegółowy:

              1. Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej.
              2. Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej

              Planowany zakres wsparcia:
              Wsparcie ukierunkowane będzie przede wszystkim na kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli. W tym zakresie realizowane będą głównie przedsięwzięcia obejmujące wypracowanie standardów kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli (w szczególności diagnozowania potrzeb rozwojowych, doboru dostosowanych do potrzeb form doskonalenia i pomocy we wdrażaniu zmian). Dodatkowo planuje się realizacje przedsięwzięć związanych z wypracowaniem standardów edukacji uczniów z niepełnosprawnościami i uczniów z zaburzeniami rozwoju.
               
              Ponadto w ramach osi realizowane będzie:

              • doskonalenie zawodowe nauczycieli;
              • organizowanie zajęć nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych;
              • organizację zajęć w ramach edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, regionalnej/obywatelskiej oraz kultury fizycznej;
              • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
              • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów;
              • rozbudzanie zainteresowań i kreatywności;
              • organizację form pracy z uczniem.

               
              Ponadto wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, w tym finansowanie wyposażenia i adaptacji/remontu infrastruktury na potrzeby: przedszkoli (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych), oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych form wychowania przedszkolnego, tj. punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego

              OŚ PRIORYTETOWA 2. PRZEDSIĘBIORSTWA

              Planowany zakres wsparcia:
              a) Inwestycje podstawowe
              Wspierane będą mikro i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza te będące we wczesnej fazie rozwoju. Finansowane będą m.in. inwestycje związane z wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy, jak również z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych.

              Preferowane będą projekty:
              1) ukierunkowane na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym,
              2) przyczyniające się do powstawania trwałych miejsc pracy.
              Ukierunkowanie terytorialne
              Preferowane będą obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

              Grupy docelowe: Mikro i małe przedsiębiorstwa

              b) Inwestycje profilowane Wspierane będą małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te dysponujące potencjałem do ekspansji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne
              – w tym zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza
              – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, poszerzenie palety oferowanych produktów lub znaczącą poprawę ich jakości

              Wsparcie adresowane będzie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji, w tym realizujących przedsięwzięcia wpisujące się w cele
              Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, o których mowa w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego.
              W ww. zakresie preferowane będą projekty:
              1) partnerskie, w tym realizowane w ramach współpracy klastrowej,
              2) ukierunkowane na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.
              Interwencja będzie ukierunkowana także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności
              przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu
              technologii informacyjno-komunikacyjnych

              Wspierane będą także inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto-, i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii

              Grupy docelowe
              Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.2 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia

              Planowany zakres wsparcia:
              Zrealizowane zostanie przede wszystkim przedsięwzięcie strategiczne określone w ramach RPS w zakresie rozwoju gospodarczego, dotyczące stworzenia kompleksowej oferty dla pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne.

              Grupy docelowe
              Przedsiębiorcy nastawieni na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków, potencjalni inwestorzy, jednostki samorządu terytorialnego aktywne w zakresie kreowania wizerunku regionu i produktów regionalnej gospodarki

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 3.4
              Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynku regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji

              Planowany zakres wsparcia:
              Wsparcie przyjmie przede wszystkim formułę systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych IOB w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorstwa. Uzyskają one bezzwrotne wsparcie
              z przeznaczeniem na zakup usługi lub pakietu usług od podmiotu, który zostanie przez nie wybrany. Wsparcie obejmie m.in. takie usługi, jak: pośrednictwo (prawne, finansowe) w procesie transferu technologii i know-how, wycena wartości technologii, doradztwo z zakresu umiędzynarodowienia produktów i usług, itp.

              OŚ PRIORYTETOWA 1. KOMERCJALIZACJA WIEDZY

              PRIORYTET INWESTYCYJNY 1.2
              Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu

              Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających i rozwijających działalność B+R. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy (od fazy badawczej do proof-of-concept) oraz proces urynkowienia produktów, względnie na poszczególne fazy tych procesów. Wsparcie będzie kierowane także na uzyskanie praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technologicznych, w tym na uzyskanie ochrony własności przemysłowej zagranicą, jak również na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, w tym na zakup aparatury specjalistycznej i urządzeń laboratoryjnych.

              Ponadto możliwy będzie także zakup i wdrożenie przez przedsiębiorstwa wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Przewiduje się, że wsparciem objęte zostaną też nowe przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie zalążkowej i działające w sektorach zaawansowanych technologicznie.

              Grupy docelowe: Przedsiębiorcy wdrażający innowacyjne rozwiązania i/lub prowadzący prace B+R i/lub korzystające z usług jednostek sfery B+R, innowacyjne start-upy, szkoły wyższe i podmioty sfery B+R współpracujące z przedsiębiorstwami w realizacji i praktycznym wdrożeniu wyników badań oraz prac rozwojowych i/lub dysponujące ich wynikami

              OŚ PRIORYTETOWA 9. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA. – 85 MLN EUR

              Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

              Typy projektów:

              • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów (m.in. choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne, geriatryczne) oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne
              • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem (między innymi w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii, kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, chirurgii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej hematologii i onkologii dziecięcej).
              • Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rozwojowi usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, wpływające na rozwój regionalny i lokalny, poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia (np. w zakresie geriatrii, infrastruktury rehabilitacyjnej, projekty infrastrukturalne sprzyjające aktywizacji społeczno-zawodowej, projekty związane z zapewnieniem usług opiekuńczych i wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej).
              • Typy wnioskodawcy:

               • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
               • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
               • kościoły związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
               • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
               • podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ
               • Alokacja na działanie: 26 134 736,00 EUR

                 Poziom dofinansowania

                  Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                  Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych

                  Typy projektów:

                  • Kompleksowa rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom
                  • Typy wnioskodawcy:

                   • jednostki samorządu terytorialnego (JST)
                   • związki, stowarzyszenia i porozumienia JST
                   • kościoły związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                   • organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
                   • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                   • jednostki administracji rządowej
                   • Alokacja na działanie: 32 668 420,00 EUR

                     Poziom dofinansowania

                      Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                     Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

                     Typy projektów:

                     • Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną
                     • Inwestycje w infrastrukturę edukacji ogólnej
                     • Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego
                     • Typy wnioskodawcy:

                      • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
                      • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                      • ochotnicze hufce pracy i ich jednostki organizacyjne,
                      • inne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
                      • szkoły resortowe (w tym szkoły artystyczne).
                      • Alokacja na działanie: 24 581 085,00 EUR

                        Poziom dofinansowania

                         Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

              OŚ PRIORYTETOWA 8. NOWOCZESNA EDUKACJA. – 62 MLN EUR

              Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej

              Typy projektów:

              • Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego190, w tym również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym
              • Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, poprzez
              • a) zajęcia specjalistyczne, w tym: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
               b) gimnastyka korekcyjna,
               c) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne

              • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
              • a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
               b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
               c) studia podyplomowe;
               d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
               e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi

               Typy wnioskodawcy:

               • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
               • stowarzyszenia i porozumienia
               • organizacje pozarządowe
               • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
               • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
               • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
               • podmioty ekonomii społecznej
               • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
               • Alokacja na działanie: 12 413 483 EUR

                 Poziom dofinansowania

                  Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                  Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

                  Typy projektów:

                   Realizacja programów edukacyjnych szkół w zakresie:

                  • Kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, poprzez:
                  • a) realizacja projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,
                   b) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,
                   c) realizację zajęć rozwijających uzdolnienia,
                   d) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,
                   e) otworzenie klas o autorskim profilu nauczania,
                   f) organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,
                   g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym w celu realizacji programów edukacyjnych;
                   h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
                   i) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
                   j) realizacja zajęć pozaszkolnych lub pozalekcyjnych;
                   k) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

                  • Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
                  • Doradztwo i opieki psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
                  • Rozszerzania oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym
                  • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia
                  • Szkolenia, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki)
                  • Typy wnioskodawcy:

                   • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                   • stowarzyszenia i porozumienia
                   • organizacje pozarządowe
                   • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                   • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                   • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                   • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                   • podmioty ekonomii społecznej
                   • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                   • Alokacja na działanie: 6 120 927 EUR

                     Poziom dofinansowania

                      Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                      Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

                      Typy projektów:

                      • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                      • Typy wnioskodawcy:

                       • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                       • stowarzyszenia i porozumienia
                       • organizacje pozarządowe
                       • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                       • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                       • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                       • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                       • instytucje rynku pracy,
                       • podmioty ekonomii społecznej
                       • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                       • Alokacja na działanie: 7 580 709 EUR

                         Poziom dofinansowania

                          Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                          Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego

                          Typy projektów:

                          • Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:
                          • 1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
                           a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
                           b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
                           c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
                           d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
                           2. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez:
                           a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży;
                           b) wsparcie realizacji zadań przez CKZiU dla określonych branż.
                           3. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego,poprzez:
                           a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu;
                           b) tworzenie SzPiK;
                           c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego

                           Typy wnioskodawcy:

                           • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                           • Alokacja na działanie: 34 922 410 EUR

                             Poziom dofinansowania

                              Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

                              Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych

                              Typy projektów:

                              • Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                              • Typy wnioskodawcy:

                               • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                               • stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                               • organizacje pozarządowe,
                               • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                               • instytucje rynku pracy,
                               • podmioty ekonomii społecznej,
                               • szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                               • Alokacja na działanie: 6 000 000 EUR

                                 Poziom dofinansowania

                                  Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%

              OŚ PRIORYTETOWA 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA. – 68 MLN EUR

              Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

              Typy projektów:

              • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:
              • a. kontrakt socjalny,
               b. program aktywności lokalnej,
               c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

               Typy wnioskodawcy:

               • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej
               • Alokacja na działanie: 18 918 832 EUR

                 Poziom dofinansowania: do 85%.

                  Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

                  Typy projektów:

                  • Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
                  • a. kontrakt socjalny,
                   b. program aktywności lokalnej,
                   c. program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

                   Typy wnioskodawcy:

                   • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie
                   • Alokacja na działanie: 8 108 071 EUR

                     Poziom dofinansowania: do 85%.

                      Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

                      Typy projektów:

                      • Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego
                      • Typy wnioskodawcy:

                       • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                       • stowarzyszenia i porozumienia
                       • organizacje pozarządowe
                       • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                       • w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                       • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                       • instytucje rynku pracy
                       • podmioty ekonomii społecznej
                       • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                       • Alokacja na działanie: 10 579 256 EUR

                         Poziom dofinansowania: do 85%.

                          Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej

                          Typy projektów:

                          • Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej
                          • Wsparcie dla działalności podmiotów integracji społecznej167 tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), przyczyniające się do zwiększenia miejsc w tych placówkach
                          • Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 i 2
                          • Typy wnioskodawcy:

                           • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                           • stowarzyszenia i porozumienia
                           • organizacje pozarządowe
                           • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                           • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                           • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                           • instytucje rynku pracy
                           • podmioty ekonomii społecznej
                           • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                           • Alokacja na działanie: 4 905 000 EUR

                             Poziom dofinansowania: do 85%.

                              Działanie 7.5 Usługi społeczne

                              Typy projektów:

                              • Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej w celu przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie społeczności lokalnych, poprzez m.in. działania profilaktyczne, które maja na celu ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących i planujących sprawować pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania
                              • Wsparcie rozwoju usług opiekuńczych skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym niepełnosprawnych, starszych i dzieci), również poprzez tworzenie mieszkań chronionych/ wspomaganych
                              • Wsparcie tworzenia miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkań o charakterze wspieranym dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
                              • Wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających i interwencyjnych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
                              • Zapewnienie dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wyłącznie w połączeniu z całym procesem reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)
                              • Typy wnioskodawcy:

                               • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                               • stowarzyszenia i porozumienia
                               • organizacje pozarządowe
                               • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                               • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
                               • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów
                               • instytucje rynku pracy
                               • podmioty ekonomii społecznej
                               • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                               • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                                 Poziom dofinansowania

                                  Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                                   – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                                   – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                                   Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                                    Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej

                                    Typy projektów:

                                    • Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych, biznesowych i promocyjnych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES, zgodnie z KPRES przez ośrodki wspierania ekonomii społecznej
                                    • Tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej
                                    • Typy wnioskodawcy:

                                     • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej
                                     • Alokacja na działanie: 14 161 419 EUR

                                       Poziom dofinansowania

                                        Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

               OŚ PRIORYTETOWA 6. REGIONALNY RYNEK PRACY. – 86 MLN EUR

               Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

               Typy projektów:

               • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
               • a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
                b. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

               • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
               • a. nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
                b. nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.

               • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
               • a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
                b. wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.

               • Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
               • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej.
               • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych
               • Typy wnioskodawcy:

                • Powiatowe Urzędy Pracy
                • Alokacja na działanie: 29 793 266 EUR

                  Poziom dofinansowania: do 85%.

                   Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

                   Typy projektów:

                   • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy
                   • Typy wnioskodawcy:

                    • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                    • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                    • organizacje pozarządowe,
                    • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                    • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                    • instytucje rynku pracy,
                    • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
                    • podmioty ekonomii społecznej
                    • Alokacja na działanie: 3 927 461 EUR

                      Poziom dofinansowania: do 85%.

                       Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

                       Typy projektów:

                       • Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
                       • Typy wnioskodawcy:

                        • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                        • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                        • organizacje pozarządowe,
                        • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                        • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                        • instytucje rynku pracy,
                        • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
                        • podmioty ekonomii społecznej
                        • Alokacja na działanie: 7 107 612 EUR

                          Poziom dofinansowania: do 85%.

                           Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

                           Typy projektów:

                           • Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach
                           • Typy wnioskodawcy:

                            • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                            • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                            • organizacje pozarządowe,
                            • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                            • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                            • instytucje rynku pracy,
                            • podmioty ekonomii społecznej
                            • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej),
                            • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
                            • Alokacja na działanie: 8 053 806 EUR

                              Poziom dofinansowania: do 85%.

                               Działanie 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP

                               Typy projektów:

                               • wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                               • dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych
                               • Typy wnioskodawcy:

                                • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                                • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                                • organizacje pozarządowe,
                                • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                                • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                                • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                                • podmioty ekonomii społecznej
                                • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
                                • związki zawodowe
                                • Alokacja na działanie: 15 000 000 EUR

                                  Poziom dofinansowania: do 85%.

                                   Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

                                   Typy projektów:

                                   • Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
                                   • a) doradztwo zawodowe;
                                    b) poradnictwo psychologiczne,
                                    c) pośrednictwa pracy,
                                    d) szkolenia i kursy zawodowe,
                                    e) staże i praktyki zawodowe134,
                                    f) subsydiowane zatrudnienie,
                                    g) bon na zasiedlenie

                                    Typy wnioskodawcy:

                                    • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                                    • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                                    • organizacje pozarządowe,
                                    • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                                    • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                                    • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                                    • podmioty ekonomii społecznej
                                    • Alokacja na działanie: 2 000 000 EUR

                                      Poziom dofinansowania: do 85%.

                                       Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

                                       Typy projektów:

                                       • Wdrożenie regionalnych programów zdrowotnych ukierunkowanych w szczególności na wykrywanie i zapobieganie chorobom układu krążenia, psychicznych, układu kostno-mięśniowo-stawowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych (raka jelita grubego, szyjki macicy, piersi), w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne
                                       • Wdrożenie programów zdrowotnych dot. chorób będących specyficznym problemem zdrowotnym regionu
                                       • Wdrożenie programów zdrowotnych w kierunku rehabilitacji medycznej umożliwiających powrót do pracy, tj. ukierunkowanie na grupy docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych
                                       • Wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, wdrażanych w oparciu o pogłębioną analizę występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy (w tym realizacja szkoleń i programów przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
                                       • Typy wnioskodawcy:

                                        • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
                                        • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
                                        • organizacje pozarządowe,
                                        • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
                                        • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
                                        • instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB)
                                        • podmioty ekonomii społecznej
                                        • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia,
                                        • podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
                                        • Alokacja na działanie: 5 053 806 EUR

                                          Poziom dofinansowania

                                           Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                                            – mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                                            – średnie przedsiębiorstwa: 45%
                                            Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                OŚ PRIORYTETOWA 5. TRANSPORT. – 157 MLN EUR

                Działanie 5.1 Transport drogowy

                Typy projektów:

                • Inwestycje w rozbudowę regionalnej infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych
                • Typy wnioskodawcy:

                 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                 • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                 • Alokacja na działanie: 94 704 559,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                    Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                    Działanie 5.2 Transport kolejowy

                    Typy projektów:

                     Rewitalizacja istniejącej infrastruktury:

                    • Rewitalizacja linii kolejowych
                    • Zakup taboru
                    • Modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej
                    • Typy wnioskodawcy:

                     • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                     • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                     • spółki prawa handlowego będące własnością JST
                     • pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
                     • zarządcy linii kolejowych, w tym PKP PLK SA
                     • zarządcy infrastruktury dworcowej, w tym PKP S.A.
                     • Alokacja na działanie: 41 350 812,00 EUR

                       Poziom dofinansowania:

                        Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                OŚ PRIORYTETOWA 4. ŚRODOWISKO I KULTURA. – 98 MLN EUR

                Działanie 4.1 Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

                Typy projektów:

                • Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego
                • Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
                • Typy wnioskodawcy:
                 Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego

                 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG)
                 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
                 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
                 • Typy wnioskodawcy:
                  Typ II: Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

                  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
                  • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
                  • Alokacja na działanie: 26 134 736,00 EUR

                    Poziom dofinansowania:

                     Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                     Działanie 4.2 Gospodarka odpadami

                     Typy projektów:

                     • Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO)
                     • Kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami innymi niż komunalne (w tym zadania związane z recyklingiem)
                     • Poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi
                     • Typy wnioskodawcy:

                      • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                      • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                      • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                      • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym realizujący zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami
                      • Alokacja na działanie: 8 533 684,00 EUR

                        Poziom dofinansowania:

                         Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                        • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                        • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                        • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                         Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

                         Typy projektów:

                         • Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywana aktualizacją KPOŚK)
                         • Kompleksowe wsparcie budowy systemów indywidualnych oczyszczania ścieków w terenach zabudowy rozproszonej (budowa przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków – na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna) – tylko w granicach aglomeracji
                         • Budowa i modernizacja linii wodociągowych (systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody) w ramach kompleksowych projektów gospodarki wodno-ściekowych w aglomeracjach poniżej 10 tys. RLM lub gdy na danym terenie zapewniona jest sieć kanalizacyjna
                         • Zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakupu i remontu urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody
                         • Typy wnioskodawcy:

                          • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                          • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                          • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                          • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                          • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
                          • Alokacja na działanie: 30 668 420,00 EUR

                            Poziom dofinansowania:

                             Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                            • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                            • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                            • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                             Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa naturalnego

                             Typy projektów:

                             • Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury
                             • Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej
                             • Wykorzystanie dziedzictwa naturalnego do rozwoju turystyki
                             • Typy wnioskodawcy:

                              • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                              • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
                              • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                              • Instytucje kultury
                              • Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje
                              • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                              • Alokacja na działanie: 19 601 052,00 EUR

                                Poziom dofinansowania:

                                 Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                                • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                                • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                                • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                                 Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

                                 Typy projektów:

                                 • Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych
                                 • Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione
                                 • Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime
                                 • Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków
                                 • Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz opracowywanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo
                                 • Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych
                                 • Typy wnioskodawcy:

                                  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
                                  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                                  • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                                  • Organizacje pozarządowe
                                  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
                                  • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
                                  • Uczelnie/szkoły wyższe
                                  • Jednostki naukowe
                                  • Jednostki badawczo-rozwojowe
                                  • Alokacja na działanie: 6 533 684,00 EUR

                                    Poziom dofinansowania:

                                     Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                                    • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                                    • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                                    • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                OŚ PRIORYTETOWA 3. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. – 98 MLN EUR

                Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

                Typy projektów:

                • Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej
                • Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia
                • Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji
                • Typy wnioskodawcy:

                 • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                 • Uczelnie/szkoły wyższe
                 • Jednostki naukowe
                 • Jednostki badawczo-rozwojowe
                 • Instytucje kultury
                 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego
                 • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
                 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
                 • Grupy producentów rolnych
                 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego)
                 • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze)
                 • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym)prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą
                 • Alokacja na działanie: 19 601 052,00 EUR

                   Poziom dofinansowania:

                    Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                   • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                   • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                   • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                    Działanie 3.2 Efektywność energetyczna

                    Typy projektów:

                    • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
                    • Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach
                     a. w ramach Strategii ZIT miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie: budynki mieszkalne wielorodzinne, których właścicielem są podmioty inne niż spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
                     b. poza Strategią ZIT miast wojewódzkich: wszystkie kategorie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niezależnie od podmiotu, który jest ich właścicielem
                    • Typy wnioskodawcy:

                     • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki
                     • stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
                     • Alokacja na działanie: 39 202 104,00 EUR

                       Poziom dofinansowania:

                        Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                       • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                       • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                       • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                        Działanie 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach

                        Typy projektów:

                        • Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe
                        • Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin
                        • Inwestycje z zakresu budownictwa zero emisyjnego
                        • Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa
                        • Typy wnioskodawcy:

                         • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                         • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                         • Alokacja na działanie: 36 134 736,00 EUR

                           Poziom dofinansowania:

                            Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                           • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                           • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                           • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.

                            Działanie 3.4 Kogeneracja

                            Typy projektów:

                            • Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe
                            • Budowa przyłączeń do sieci
                            • Typy wnioskodawcy:

                             • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
                             • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
                             • Spółki prawa handlowego będące własnością JST
                             • Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
                             • Uczelnie/szkoły wyższe
                             • Jednostki naukowe
                             • Jednostki badawczo-rozwojowe
                             • Instytucje kultury
                             • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
                             • Alokacja na działanie: 13 067 368,00 EUR

                               Poziom dofinansowania:

                                Dla projektów objętych pomocą publiczną:

                               • mikro i małe przedsiębiorstwa: 55%
                               • średnie przedsiębiorstwa: 45%
                               • Projekty nie objęte pomocą publiczną: do 85%.