Wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii

Beneficjent: Hullkon Tomasz Szczepanik

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Opis projektu:
Głównym celem projektu pn. „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie” ” jest wzrost wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych przez firmę Hullkon Tomasz Szczepanik poprzez założenie instalacji Fotowoltaicznej o mocy 0,1MW posadowionej na dachu istniejącego budynku hali przy ulicy Nehringa 73.
Wartość projektu 742 403,40zł

Dofinansowanie 513 043,00zł

Ekspansja na rynki zagraniczne

Beneficjent: Flash Butrym Spółka Jawna

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

Opis projektu:
Projekt pn. „Realizacja strategii ekspansji na rynek Czarnogóry przez firmę Flash Butrym sp.j.” dotyczy realizacji przez firmę Flash-Butrym strategii ekspansji na nowy rynek Czarnogóry. Głównym celem strategii ekspansji jest podniesienie konkurencyjności firmy Flash-Butrym działającej w obszarze Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego, a także wzrost potencjału eksportowego firmy oraz kreowanie współpracy gospodarczej między firmą Flash-Butrym sp.j., a firmami z branży oświetlenia scenicznego zlokalizowanymi w Czarnogórze.
Wartość projektu 191 404,00 zł

Dofinansowanie 124 848,89 zł

Modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie

Beneficjent: Stargardzkia Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Opis projektu:
Dzięki realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35” stan techniczny budynku znacznie się poprawi poprzez kompleksową termomodernizację obejmującą ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Zaplanowane prace w biurowcu spowodują zmniejszenie strat energii oraz energochłonności budynku czego wynikiem będzie obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz lepsze warunki użytkowania budynku dla stargardzkich przedsiębiorców.
Wartość projektu 1 819 846,50zł

Dofinansowanie 643 103,00 zł

Projekt zrealizowany dla GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Beneficjent: GSG Akademia Rozwoju Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Opis projektu:
Projekt pn.: „Zostań Stoczniowcem” będzie realizowany w Stoczni Gdańskiej i zakłada wsparcie dla 100 osób bezrobotnych (do 29 roku życia), poprzez realizację następujących zadań:
1. rekrutacja,
2. doradztwo zawodowe i psychologiczne (400 godzin doradztwa zawodowego i 200 godzin pracy z psychologami),
3. szkolenia zawodowe (specjalistyczne szkolenia w deficytowych zawodach województwa pomorskiego – m.in. monter kadłubów okrętowych, spawacz-operator, spawacz kadłubowy
4. staże zawodowe na terenie zakładu Stoczni (trzymiesięczne w pełni płatne staże zawodowe na terenie stoczni).
Warto dodać, że wszelkie zaplanowane szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i nadaniem uprawnień dla uczestników projektu. Dodatkowo ponad 40% najlepszych, uczestników projektu otrzyma propozycję pracy w branży stoczniowej. Pozostali będą mieli szansę – dzięki uzyskanym certyfikatom i uprawnieniom oraz praktykom stoczniowym poszukać pracy w firmach związanych z gospodarka morską.Wartość projektu 1 667 245,34 zł

Dofinansowanie 1 583 883,06 zł

Zakład produkcyjny urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych SMD na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie

Beneficjent: Mechatronic Engineering Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Opis projektu:
Decyzję o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej poprzedziły zrealizowane z sukcesem przez spółkę prace badawczo-rozwojowe najnowocześniejszych na świecie rozwiązań technologii urządzeń do montażu powierzchniowego podzespołów elektronicznych ( Sufrace-Mounted Devices – SMD) w zakresie rozwoju algorytmów do optycznego pomiaru położenia elementów elektronicznych, napędów silników BLDC, intuicyjnych systemów komunikacji na styku „człowiek-maszyna”, systemów wizji maszynowej, napędów silników liniowych. Mikrodozowania substancji ciekłych i past lutowniczych stworzyły bazę technologiczną umożliwiającą konstruowanie, wdrażanie oraz produkcję wysoce zaawansowanych technologicznie maszyn, które z powodzeniem będą konkurować na rynkach światowych. Wszystkie urządzenia już w niedługim czasie będą produkowane na terenie Parku Regionalnego w Gryfinie.
Wartość projektu 3 027 645,00 zł

Dofinansowanie 1 941 467,30zł

Zakład produkcyjny w Bierzwniku

Beneficjent: Mac Drew Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy
Opis projektu:
Zakład produkcyjny został zakupiony od Syndyka po upadłym przedsiębiorstwie przetwórstwa drewna w Bierzwniku, dzięki realizacji projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.” czemu zostanie odbudowany przemysł drzewny w powiecie choszczeńskim.
Dzięki realizacji inwestycji powstanie 31 miejsc pracy.

Wartość projektu 6.189.000,00zł

Dofinansowanie 3.404.000,00 zł

Rozwój terenów zieleni w Gminie Międzyzdroje

Beneficjent: Gmina Międzyzdroje

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Opis projektu:
Projekt pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach” to kontynuacja idei rozwoju miasta w poszanowaniu środowiska przyrodniczego i wykorzystaniu jego bogactwa naturalnego. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych terenów do rekreacji i spędzania wolnego czasu w mieście. Tereny objęte projektem mają powierzchnię 8,8053 ha, i podzielone zostały na 8 obszarów (Zielona Brama, Plac Przyrodniczy, Park Rzeźb, Park Leśny, Park Zdrojowy, Plac Gwiazd, Park Aktywności, Park Popołudniowy) z których każdy zaprojektowany został w sposób umożliwiający zarówno wypoczynek jak i rekreację. Zostały one zaprojektowane zgodnie z najnowocześniejszymi trendami i normami architektury zieleni, dzięki czemu znacząco wpłyną na atrakcyjność terenów zieleni jak i całego miasta Międzyzdroje. Ponadto projekt zakładał także nasadzenia drzew przyulicznych i pnączy.

Wartość projektu 6 049 809,60zł

Dofinansowanie 5 142 338,16zł

Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Choszcznie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Opis projektu:
W ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gminie Choszczno” zostaną wykonane: przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie wraz z infrastrukturą wodno- kanalizacyjną, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części miejscowości Piasecznik oraz zostanie wdrożony system zarządzania siecią wodno-kanalizacyjną GIS.

Wartość projektu 40 882 027,24zł

Dofinansowanie 20 817 384,33zł

Szkolnictwo zawodowe na terenie powiatu drawskiego oraz powiatu goleniowskiego

Beneficjent: Powiat Drawski

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze Strefy Centralnej na terenie powiatu drawskiego”

Wartość projektu 1 671 021,42zł

Dofinansowanie 1 402 373,67zł

Beneficjent: Powiat Goleniowski

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
„Kompleksowa termomodernizacja i doposażenie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. ks. J.Poniatowskiego 21 w Nowogardzie”

Wartość projektu 5 277 278,82zł

Dofinansowanie 3 240 679,75zł

Stworzenie zintegrowanego niskoemisyjnego systemu publicznej komunikacji miejskiej na obszarze Strefy Centralnej

Beneficjent: PKS Złocieniec Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
Opis projektu:
Celem głównym projektu jest uruchomienie zintegrowanego, niskoemisyjnego systemu komunikacji miejskiej na terenie Strefy Centralnej. Stanie się to możliwe dzięki inwestycji w zakup
16 nowoczesnych środków transportu: 9 autobusów 40-osobowych i 7 autobusów 20-osobowych, spełniających normę emisji EURO 6.
Wartość projektu 7 712 100,00 zł

Dofinansowanie 5 329 500,00 zł