Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach!

Beneficjent: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Międzyzdrojach

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Opis projektu:
W ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje” zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach, w tym budowę nowego reaktora biologicznego i wymianę przestarzałych elementów. W wyniku realizacji projektu w znacznym stopniu zwiększy się przepustowość oczyszczalni oraz zapewniony zostanie odpowiedni – wymagany przepisami unijnymi – poziom oczyszczania ścieków.
W ramach inwestycji planuje się również budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, zapewniając prawie 100% poziomu skanalizowania miasta Międzyzdroje. Łącznie planuje się budowę odcinków sieci o długości ok. 7,56 km, do której podłączonych zostanie 64 gospodarstw domowych i ok. 1 450 miejsc noclegowych.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest jedną z kluczowych inwestycji Gminy Międzyzdroje, ponieważ w niedalekiej przyszłości obecna oczyszczalnia nie będzie miała technicznych możliwości oczyścić wszystkich dopływających do niej ścieków, co wynika ze stale zwiększającej się liczby turystów w mieście oraz realizowanych i planowanych inwestycji w nowe obiekty hotelowe.

Wartość projektu 62 920 159,73 zł

Dofinansowanie 32 655 165,10 zł

Bezpieczniej na szlakach wodnych!

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.
Opis projektu:
Drogi wodne Odrzańskiej Drogi Wodnej i Szczecińskiego Węzła Wodnego prowadzą z południa Polski do portów morskich oraz łączą Szczecin i południe Polski z Niemcami. Na wodach tych występuje duży zróżnicowany wolumen ruchu obejmujący zarówno jednostki śródlądowe transportujące towary, jak i ludzi, wycieczkowce, jachty i małe jednostki pływające (skutery, łodzie motorowe), statki morskie. Na wodach odbywa się ruch towarowy i turystyczny. Skutkuje to skomplikowanym systemem nawigacyjnym, zwłaszcza w kontekście znaczących braków infrastrukturalnych na szlaku wodnym, które obejmują przestarzałe oznakowanie nawigacyjne, ubytki w tym oznakowaniu i niską jego widoczność na większe odległości. Żegluga nocna w tej chwili w ogóle jest niedozwolona, mimo, że na granicznym odcinku Odry jest ona realizowana bez przeszkód.

W wyniku realizacji projektu pn.: „Modernizacja oznakowania nawigacyjnego szlaków żeglownych na śródlądowych drogach wodnych Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz ze sprzętem do obsługi” na odcinku 58 km dróg wodnych zmodernizowana zostanie infrastruktura dróg wodnych: oznakowanie nawigacyjne pływające, jak również stałe – poprzez wymianę pław na pławy nowoczesnego typu, dostosowane do warunków hydrologicznych Odry oraz montaż oświetlenia – solarnych lamp nawigacyjnych i zestawów do podświetlenia znaków nawigacyjnych.

Wartość projektu 860 130,00 zł

Dofinansowanie 730 594,42 zł

„Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap”

Beneficjent: Tropicoco sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Opis projektu:

Przedmiotem wnioskowanej inwestycji pn.: „Budowa największego i najnowocześniejszego aquaparku nad Morzem Bałtyckim – I etap” będzie poszerzenie oferty Aquaparku Panorama Morska w Jarosławcu o 11 zjeżdżalni wodnych, w tym jednej w zadaszonym budynku. Głównym elementem innowacyjnego produktu turystycznego będzie najdłuższa zjeżdżalnia – o długości ok. 243 m (będzie to najdłuższa zjeżdżalnia w Polsce i jedna z najdłuższych na świecie). Zjeżdżalnie te funkcjonować będą w ramach kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego Health Resort & Medical SPA Panorama Morska w Jarosławcu – tj. jedynego z największych kompleksów basenowych z podgrzewana wodą w Polsce o powierzchni lustra wody ok. 1 700 m2, składającego się aż z pięciu basenów (każdy z podgrzewaną wodą) – zewnętrznych i wewnętrznych, strefy Wellnes i SPA.
W wyniku realizacji projektu obiekt ten stanowić będzie samodzielny generator ruchu turystycznego, wpływający na zwiększenie atrakcyjności nie tyko Wnioskodawcy, ale również obiektów hotelowych i turystycznych zlokalizowanych w otoczeniu kompleksu. Aquapark w Jarosławcu stanowi bowiem jeden z głównych elementów decydujących o wielkości ruchu turystycznego w okolicznych miejscowościach.

Wartość projektu 14 145 000,00 zł

Dofinansowanie 4 000 000,00 zł