Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

  Daty

  Przewidywany termin rozpoczęcia naboru: 11.2021 r.
  Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

  Cel projektu

  Celem szczegółowym działania jest zwiększone wykorzystanie transportu publicznego.

  Dla kogo

  Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

  • Miasto Łódź
   Wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią:
  • jednostki organizacyjne jst. posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorcy

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 85%

  Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję): 95%

  Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 5%

  Wydatki kwalifikowane

  Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałanie III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski – miasto Łódź zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

  • budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci tramwajowej, np. układu torowego oraz sieci trakcyjnej na trasach, w tym na pętlach, bocznicach, w zajezdniach,
  • budowa, przebudowa przystanków lub węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu, a także systemów parkingów dla samochodów („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach lub węzłach przesiadkowych komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów,
  • zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zakup, budowa lub przebudowa infrastruktury niezbędnej do jego obsługi i ładowania paliwem alternatywnym (np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacja do dystrybucji ekologicznych nośników energii)

  Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  łódzkie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych