Skip to main content
Social media

Obserwuj nas

i bądź na bieżąco

Facebook
LinkedIn
YouTube
Sprawdź możliwość dofinansowania

Sprawdź możliwość dofinansowania

Wypełnij formularz i otrzymaj szczegółowe informacje
  Planowany termin realizacji  Nazwa programu

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

  Daty

  Przewidywany termin rozpoczęcia naboru: 11.2021 r.
  Szczegółowe informacje podamy wkrótce.

  Cel projektu

  Celem szczegółowym działania jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.

  Dla kogo

  Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:

  – Miasto Łódź
  – podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

  • instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty ekonomii społecznej;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
  • przedsiębiorcy.

  wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.
  Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

  Maksymalna kwota dotacji

  Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:

  • 85,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),
  • 95,00% – pozostałe projekty.

  Poziom wkładu własnego:

   • 15,00% – projekty jednostek pomocy społecznej (OPS, PCPR),
   • 5,00% – pozostałe projekty.

  Wydatki kwalifikowane

  • programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej,
  • wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ.

  POWRÓT DO MAPY

  Lista konkursów w województwie

  łódzkie

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj szczegółowe informacje

  Kontakt

  Udostępnij

  Kliknij aby podzielić się tą informacją w mediach społecznościowych