Dofinansowanie projektów inwestycyjnych w woj. lubuskim dla sektora MSP w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

Województwo lubuskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Badania i innowacje

Termin naboru: marzec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
I.Projekty B+R przedsiębiorstw.
II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R.
III. Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych.

Typów projektów nie można łączyć. IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorcy
– instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
– partnerstwo przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,
– partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%.
Dla pozostałych projektów: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%

Rozwój przedsiębiorczości

Termin naboru: w przypadku typu projektu I i II grudzień 2016, w przypadku typu III marzec 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?
I.Wspieranie inkubowania przedsiębiorczości
II.Profesjonalizacja usług świadczonych przez IOB.
III.Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

Typów projektów nie można łączyć. IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu.

Kto może składać wnioski?
– instytucje otoczenia biznesu (IOB),
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP,
– uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe,
– jednostki badawczo-rozwojowe
– jednostki naukowe
– jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.

Przewiduje się realizację projektów w partnerstwie z Beneficjentami Osi Priorytetowej.

Poziom dofinansowania:
– zgodnie ze schematem pomocy publicznej, – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.
99% kosztów kwalifikowalnych projektu – w ramach bonu na innowacje

Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin naboru: czerwiec 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?
I. Promocja gospodarcza regionu.
II. Ekspansja gospodarcza MŚP.
III. Rozwój inwestycyjny regionu.

Typ I i III można łączyć w ramach jednego projektu. IZ RPO– L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu.

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP
– instytucje otoczenia biznesu (IOB),
– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Poziom dofinansowania:
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną (typ I i III projektu)
99% kosztów kwalifikowalnych projektu
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na udział indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów kwalifikowalnych (projekt realizowany przez operatora, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp.

Termin naboru: kwiecień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
I.Promocja gospodarcza regionu.
II. Ekspansja gospodarcza MŚP.
III. Rozwój inwestycyjny regionu.

Typ I i III można łączyć w ramach jednego projektu. IZ RPO– L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu.

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP
– instytucje otoczenia biznesu (IOB),
– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodawcy z MOF Zielonej Góry. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Poziom dofinansowania:
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną (typ I i III projektu)
99% kosztów kwalifikowalnych projektu
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną na udział indywidualnego przedsiębiorcy z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną na udział grupy przedsiębiorstw z sektora MŚP w charakterze wystawcy, w targach, misjach gospodarczych i wystawach – 99% kosztów kwalifikowalnych (projekt realizowany przez operatora, który udziela wsparcia na zasadach i wysokości wynikających z odpowiednich programów pomocowych)
Pomoc de minimis – 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Termin naboru: marzec 2016

Na co można otrzymać wsparcie?
Typ I Wdrożenie wyników prac B+R. przez MŚP
Typ II Wsparcie inwestycyjne MŚP.

Typów projektów nie można łączyć . IZ RPO – L2020 może zawęzić zakres naboru wniosków do wybranego/ych typu/typów projektu.

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
– partnerstwa/zrzeszenia MŚP

Poziom dofinansowania:
Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw (tzw. „inwestycja początkowa), w tym wdrożenie wyników prac B+R zgodnie z mapą pomocy regionalnej
45% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku średnich przedsiębiorstwa:
55% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Pomoc na eksperymentalne prace rozwojowe:
25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych intensywność pomocy można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych poprzez dodanie:
A.10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw,
B.20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
C.15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z warunków:
1) projekt zakłada efektywną współpracę.
między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub
między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
2) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane (konferencje, publikacje ogólnodostępne, oprogramowanie bezpłatne lub otwarte)
Pomoc na wspieranie innowacyjności – 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Pomoc de minimis – 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 10 milionów zł