Aktualizacja naboru wniosków o dofinansowanie projektów w województwie zachodniopomorskim

Informujemy, iż dnia 30 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2017 rok.
Kiedy można aplikować oraz na jakie działania można uzyskać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej.

Działanie: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
TYP 1: Małe projekty B+R
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000 PLN

Działanie: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej
Rozpoczęcie naboru: 16 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 16 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 52.000.000 PLN

Działanie: 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R
TYP 1: Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 maja 2017 r
Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

Działanie: 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R
TYP 1 Wdrażanie wyników prac B+R
Rozpoczęcie naboru: 31 października 2017 r.
Zakończenie naboru: 29 grudnia 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 42.000.000PLN

Działanie: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 31 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 29 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 42.000.000 PLN

Działanie: 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia
TYP 1: Inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 31 lipca 2017 r.
Zakończenie naboru: 28 września 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 30.000.000 PLN

Działanie: 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 05 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 05 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
TYP 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne
TYP 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji
TYP 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju
Rozpoczęcie naboru: 31 lipca 2017 r
Zakończenie naboru: 28 września 2017 r
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 3.500.000 PLN

Działanie: 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu
TYP 1: Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu – konkurs na beneficjenta projektu grantowego
Rozpoczęcie naboru: 03 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 02 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 11.500.000 PLN

Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
TYP 1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017 r.
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 21.500.000 PLN

Działanie: 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
TYP 1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Rozpoczęcie naboru: 25 maja 2017 r.
Zakończenie naboru: 08 czerwca 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 10.680.000 PLN

Działanie: 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi
TYP 1: Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017 r
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 14.500.000 PLN

Działanie: 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
TYP 1: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego)
TYP 2: Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej Kogeneracji
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 35.000.000 PLN

Działanie: 3.1 Ochrona zasobów wodnych
TYP 1: Rozwój form małej retencji wodnej
TYP 2: Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji
TYP 3: Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej
TYP 4: Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę
Rozpoczęcie naboru: 03 kwietnia 2017
Zakończenie naboru: 31 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 21.500.000 PLN

Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
TYP 1: Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, TYP 2: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, TYP 3: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017 r
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 52.000.000 PLN

Działanie: 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi
TYP 1: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych
Rozpoczęcie naboru: 02 października 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi
TYP 1: Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne
Rozpoczęcie naboru: 02 października 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 11.000.000 PLN

Działanie: 4.1 Dziedzictwo kulturowe
TYP 1: Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
Rozpoczęcie naboru: 04 maja 2017
Zakończenie naboru: 03 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 40.000.000 PLN

Działanie: 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej
TYP 1: Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (parki miejskie i ogrody botaniczne).
TYP 2: Wsparcie dla ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. (drugi typ projektu opcjonalny)
Rozpoczęcie naboru: 01 sierpnia 2017
Zakończenie naboru: 02 października 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 13.500.000 PLN

Działanie: 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
TYP 1: Odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie mieszkań chronionych
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.300.000 PLN

Działanie: 9.2 Infrastruktura społeczna
Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
Rozpoczęcie naboru: 15 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 15 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 5.000.000 PLN

Działanie: 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
Rozpoczęcie I naboru: 01 marca 2017
Zakończenie I naboru: 02 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 30.000.000 PLN

Rozpoczęcie II naboru: 01 grudnia 2017
Zakończenie II naboru: 01 lutego 2018
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 90.000.000 PLN

Działanie: 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
TYP 1: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.
Rozpoczęcie naboru: 31 maja 2017
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 36.000.000 PLN