Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów oraz harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Opublikowano nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 (SZOOP) oraz zaktualizowano harmonogram naborów dla tego programu.

W nowej wersji SZOOP uzupełniono Wykaz Projektów Zidentyfikowanych o nowo zidentyfikowane projekty – łącznie dodano 20 projektów

Bieżąca aktualizacja harmonogramu uwzględnia natomiast:
• zaplanowany na październik 2016 r. nabór w działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna – dla podtypu projektu 2.4.3 b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych,
• dodatkowe nabory w IV kwartale 2016 r. w działaniu 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oraz 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

Dokumenty dostępne są pod poniższymi adresami:
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/