Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: program krajowy Inteligentny Rozwój 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (konkurs 5: Inwestycja w miastach średnich)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców “Badania na rynek: Inwestycja w miastach średnich”. Dotacja dot. projektów badawczo-rozwojowych, a jej celem jest wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów lub procesów technologicznych. Otrzymać można aż do 70% wartości projektu! Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich (sprawdź swoje miasto na: https://www.gov.pl/attachment/e963c47e-f0aa-424f-97a1-c0f0f788fb96).

3.2.1 Badania na rynek (Inwestycja w miastach średnich)

Rozpoczęcie naboru wniosków:
1 października 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:
31 października 2019r

Pula środków w konkursie:
– zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 18 000 000,00 zł,
– zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 182 000 000,00 zł.

Na co można aplikować?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców z miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
1. wydatki inwestycyjne:
• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
• zakup nieruchomości
• roboty budowlane
• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
3. eksperymentalne prace rozwojowe
4. usługi doradcze

Maksymalna kwota dofinansowania:
Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR.
Dofinansowanie wyniesie do 70% wartości projektu (55% dla woj. zachodniopomorskiego), w tym:
– na eksperymentalne prace rozwojowe: max. 450 000 zł,
– na usługi doradcze: max. 500 000 zł.

Typ beneficjenta:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Kryteria punktowane:
1. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych LUB Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie wskazanym w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej)
2. Projekt jest przygotowany do realizacji
3. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami
4. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu
5. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu
6. Projekt dotyczy jednej z dopuszczalnych w ramach poddziałania 3.2.1 POIR form inwestycji początkowej
7. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
8. Innowacyjność produktu lub procesu technologicznego
9. Opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji
10. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
11. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego
12. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego
13. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach poddziałania
14. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia
15. Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami klasyfikacji PKD/EKD określonymi w regulaminie danego konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej))
16. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy konkursów ogólnych) LUB Projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych realizacji Pakietu dla miast średnich))

Maksymalnie można uzyskać 26 pkt (w przypadku konkursów dedykowanych danej branży/obszarowi działalności gospodarczej 27 pkt).

W punktowanych kryteriach z wyjątkiem kryteriów:
• „Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację”,
• „Wnioskodawca jest członkiem klastra posiadającego status Krajowego Klastra Kluczowego”,
• „Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego” trzeba uzyskać min. 1 pkt, żeby móc uzyskać rekomendację do dofinansowania.