Aktualne dofinansowania dla przedsiębiorców: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Przedsięwzięcia biorące udział w naborze muszą koncentrować się na wprowadzeniu innowacji procesowej lub produktowej w skali co najmniej regionalnej. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których lokalizacja znajduje się na obszarze ZIT KKBOF (patrz: mapka). Informacje o Strategii ZIT KKBOF są dostępne na stronie internetowej www.koszalin.pl/zit.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
1 października 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:
2 grudnia 2019r

Pula środków w konkursie:
8 110 368,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
1 000 000,00 zł

Na co można aplikować?
Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w:
• grunty,
• budynki,
• budowle,
• nowoczesne maszyny i urządzenia,
• wartości niematerialne i prawne,
• wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych prowadzące do:
• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
• 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
• 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Typ beneficjenta:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Warunki:
1. Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, tj. w skali województwa zachodniopomorskiego. Warunek ten jest warunkiem dopuszczającym.

2. Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie regionalnym, co oznacza, że zrealizowana inwestycja i jej rezultaty będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której dotyczy projekt) w skali województwa zachodniopomorskiego.

3. Każdy projekt musi być zgodny z celami, założeniami i kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii ZIT KKBOF w zakresie Działania 2.2.1 „Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw” w następującym zakresie:
• − projekt bezpośrednio przyczyni się do realizacji adekwatnego celu/działania Strategii ZIT KKBOF (Cel 2 „Innowacyjna gospodarka, czerpiąca z endogenicznych potencjałów”, Priorytet 2.2 „Wysoki potencjał i konkurencyjność przedsiębiorstw, oparte o innowacje”, Działanie 2.2.1 „Wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw”);
• − realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika, adekwatnego dla danego typu projektu/działania Strategii ZIT KKBOF, tj. „Udział liczby przedsiębiorstw wdrażających innowacje w ogólnej liczbie przedsiębiorstw na obszarze KKBOF”;
• − projekt przyczyni się do wzmocnienia integralności i funkcjonalności KKBOF.

4. W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty, których lokalizacja znajduje się na obszarze ZITKKBOF.

5. Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym.

6. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu.

Premiowane (poprzez przyznanie punktacji) będą w szczególności projekty, które:
a) w największym stopniu przyczynią się do realizacji Strategii ZIT KKBOF, w szczególności poprzez:
− lokalizację projektu na obszarze terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na obszarze KKBOF;
− będą kontynuacją lub uzupełnieniem zrealizowanych/trwających przedsięwzięć, bądź zaplanowanych przedsięwzięć w ramach Strategii ZIT KKBOF;
− charakteryzować się będą przynależnością do regionalnych specjalizacji, wymienionych w Strategii ZIT KKBOF;
− prowadzić będą do rozwoju kooperacji z lokalnymi i ponadlokalnymi partnerami gospodarczymi;
− wpływają na innowacyjność lokalnej branży gospodarczej;
b) prowadzić będą do wprowadzenia innowacji na poziomie wyższym niż minimalny (tj. na poziomie ponadregionalnym/krajowym/światowym w przypadku innowacji produktowej lub na poziomie ponadregionalnym/krajowym w przypadku innowacji procesowej);
c) prowadzić będą do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, krajowym lub światowym.