Aktualne dofinansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” POIR. Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie lub inną niezbędną infrastrukturę dla prowadzenia prac badawczo – rozwojowych. Wysokość pomocy zależna jest od województwa, w którym zrealizowany będzie projekt. Szczegóły przedstawiamy poniżej.


fot. Ousa Chea-www.unsplash.com

➡️ Rozpoczęcie naboru wniosków:

14 kwietnia 2020

➡️ Zakończenie naboru Wniosków:

30 czerwca 2020

➡️ Termin rozstrzygnięcia konkursu:

75 dni liczone po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie

 

➡️ Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

➡️ Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 2.1 PO IR wynosi 350 000 000 PLN, w tym:

  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 35 000 000 PLN.
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 315 000 000 PLN.

 

➡️ Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000 EUR.

➡️ Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1. Nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być  używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

  1. Nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;
  2. Nabycia robót i materiałów budowlanych
  3. Nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

5. Spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;

6. Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Koszty kwalifikowalne w ramach  pomocy na projekty badawczo – rozwojowe:

Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo – rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu. Koszt wynagrodzeń nie jest wydatkiem kwalifikowanym.

 

➡️ Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w zakresie infrastruktury – tj. regionalna pomoc inwestycyjna. Pomoc zależna jest od województwa, w którym zrealizowany będzie projekt i wacha się w przedziale od 10 % dla projektów zlokalizowanych na obszarze miasta stołecznego Warszawa do 50 % dla województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Ponadto pomoc ulega podwyższeniu o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.  Pomoc ta maksymalnie może wynieść zatem  70 %.

b) w przypadku pomocy na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

c) w przypadku pomocy pomoc de minimis (od 25 % do 45 %), maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

 

➡️ Typ beneficjenta:

  • mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy
  • przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.