Aktualne konkursy w ramach POIiŚ

Poniżej zamieszczone zostały aktualne nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środkowisko – stan na 28.10.2016r

DZIAŁANIE 2.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH

Nabór wniosków:
rozpoczęcie: 30 września 2016

zakończenie: 28 lutego 2016

Na co można starać się o dotację?

W ramach działania kwalifikowane są:

budowa kanalizacji sanitarnej:
w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu,
w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości.
budowa sieci wodociągowej:
w tym przypadku za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych poza granicami nieruchomości przyłączanej, a w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu.
Dofinansowanie udzielane będzie na następujące typy projektów:

Typ projektów 1 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
Typ projektów 2 Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM
Kto może ubiegać się o wsparcie?

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.
Poziom dofinansowania: 85%.

DZIAŁANIE 2.4 OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA

Nabór wniosków:

rozpoczęcie: 31 października 2016

zakończenie: 31 stycznia 2017

Na co można starać się o dotację?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących opracowania instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych w zakresie planów ochrony, zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014 – 2020 (PAF) lub w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015–2020. Wyłączeniu ze wsparcia podlegają obszary Natura 2000 leżące na terenach rezerwatów, jeśli działania ochronne dla Natury 2000 zostały uwzględnione w planie ochrony dla danego rezerwatu, co zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną między POIiŚ 2014 – 2020 a programami regionalnymi jest finansowane w ramach programów regionalnych.

W ramach działania wspierane będą projekty związane z:

ochroną wybranych gatunków i siedlisk na terenach parków narodowych oraz obszarach Natura 2000 jak również poza obszarami chronionymi np. w korytarzach ekologicznych oraz na obszarach występowania cennych gatunków i siedlisk,
rozwojem zielonej infrastruktury jako nośnika usług ekosystemowych.
Kto może ubiegać się o wsparcie?

Ministerstwo Środowiska,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
parki narodowe,
jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
jednostki badawczo-naukowe,
uczelnie,
pozarządowe organizacje ekologiczne – POE,
jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
urzędy morskie.
Poziom dofinansowania: 85 %.

DZIAŁANIE 2.5 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO

Nabór wniosków:

rozpoczęcie: 28 października 2016

zakończenie: 30 grudnia 2016

Na co można starać się o dotację?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty, dzięki którym powierzchnia terenów zieleni w miastach (w tym parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej) ulegnie zwiększeniu. Planowane dofinansowanie projektów dotyczy:

poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych,
inwentaryzacji terenów zdegradowanych,
rozwój terenów zielonych,
opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.
Kto może ubiegać się o wsparcie?

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
regionalne dyrekcje ochrony środowiska.
Poziom dofinansowania: 85%.