Aktualne konkursy w ramach POIR

Poniżej zamieszczone zostały aktualne nabory wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – stan na 28.10.2016r

PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Kiedy można wnioskować o dotację?

01.09.2016 – 30.12.2016

Na co można starać się o dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

Beneficjent ma możliwość powierzenia realizacji części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jaki jest poziom dotacji?

25% – 80%.

DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE INWESTYCJI W INFRASTRUKTURĘ B+R PRZEDSIĘBIORSTW

Kiedy można wnioskować o dotację?

01.09.2016 – 16.12.2016

Na co można starać się o dotację?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.:

opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury,
zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub potencjał infrastrukturalny,
poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.
Kto może ubiegać się o wsparcie?

przedsiębiorstwa
Jaki jest poziom dotacji?

10% – 55% dla Koperty Mazowieckiej,
25% – 70% dla Koperty 15 województw.

PODDZIAŁANIE 2.3.1 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP

Kiedy można wnioskować o dotację?

04.11.2016 – 31.03.2017

Na co można starać się o dotację?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Do świadczenia usług finansowanych w ramach niniejszego poddziałania uprawnione są podmioty akredytowane. Proces akredytacji IOB prowadzony jest przez Ministerstwo Gospodarki. Przedsiębiorca może wybrać do realizacji usługi podmiot, który nie jest akredytowany. Podmiot ten musi jednak spełniać kryteria akredytacji i zostać akredytowany przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z MŚP. W takiej sytuacji proces akredytacji IOB prowadzony jest równolegle z oceną wniosku MŚP o dofinansowanie projektu. Rezultatem realizacji usług proinnowacyjnych powinien być rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności przedsiębiorstw.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jaki jest poziom dotacji?

70%.

PODDZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Kiedy można wnioskować o dotację?

06.06.2016 – 30.01.2017

Na co można starać się o dotację?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące zakupu od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Przez opracowanie nowego projektu wzorniczego rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jaki jest poziom dotacji?

80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

PODDZIAŁANIE 2.3.4 OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Kiedy można wnioskować o dotację?

18.07.2016 – 20.01.2017

Na co można starać się o dotację?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów związanych z:

uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej,
realizacją ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczyunieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
Kto może ubiegać się o wsparcie?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
Jaki jest poziom dotacji?

50%.

PODDZIAŁANIE 4.1.4 PRPOJEKTY APLIKACYJNE

Kiedy można wnioskować o dotację?

03.10.2016 – 02.11.2016

Na co można starać się o dotację?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Powinny one charakteryzować się nowością przewidywanych rezultatów w stosunku do aktualnego stanu wiedzy i techniki na poziomie światowym.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Jaki jest poziom dotacji?

100% w przypadku jednostek naukowych oraz
25% – 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw.