Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza konkurs projektów w ramach działania poddziałania 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza konkurs projektów w ramach działania poddziałania 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Termin naboru: 30.11.2015 29.01.2016

Kto może składać wnioski?
– parki narodowe
– pozarządowe organizacje ekologiczne
– jednostki administracji rządowej lub samorządowej
– Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
-jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP)
– jednostki badawczo-naukowe
– uczelnie
– urzędy morskie

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na ochronę in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

https://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-2/