Dofinansowanie dla firm planujących utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju w terminie od 01.09.2016 r. do 31.10.2016 r. prowadzić będzie nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla zgłoszonych w ramach naboru wynosić będzie 460 000 000 PLN, w tym 44 749 197,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są pod poniższym adresem:
http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/