Dofinansowanie dla firm z branży stoczniowej szansą na rozwój Pomorza Zachodniego

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących dofinansować inwestycje w ramach działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji – projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności przemysłu stoczniowego. Warunkami uzyskania dotacji jest realizowanie inwestycji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wyłącznie w obszarze kluczowych branż gospodarczych.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
2 grudnia 2019r.

Zakończenie naboru wniosków:
3 luty 2019r

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:
27 634 950,00 zł zł

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
300 000,00 zł.

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

• wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
• zaawansowane wyroby metalowe,
• produkty drzewno-meblarskie,
• produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
• multimodalny transport i logistyka,
• produkty oparte na technologiach informacyjnych,

Na co można aplikować?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:
• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Warunki otrzymania wsparcia dotacyjnego:

Realizacja projektu musi prowadzić do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie firmy. Dodatkowo realizacja projektu może prowadzić do wdrożenia innowacji nietechnologicznej w przedsiębiorstwie.

Warunkiem koniecznym jest, aby realizacja projektu prowadziła do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie ponadregionalnym, tzn. zrealizowana inwestycja i jej rezultaty będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec konkurencji (w działalności, której projekt dotyczy) w skali co najmniej ponadregionalnej.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
• 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
• 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Typ beneficjenta:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Premiowane będą w szczególności projekty, które:

1. Dotyczą bezpośrednio budowy statków, konstrukcji pływających lub łodzi (tj. przedmiot projektu dotyczy działalności sklasyfikowanych jako kody PKD 30.11.Z oraz 30.12.Z), jak również dotyczące bezpośrednio budownictwa okrętowego w zakresie wykraczającym poza działalność sklasyfikowaną jako kody PKD 30.11.Z, 30.12.Z;
2. Inwestycje prowadzące do:
• wdrożenia innowacji produktowej, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu (lub usługi) charakteryzującego się nowością – w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności – w porównaniu do produktów dostępnych na docelowym rynku regionalnym, krajowym lub światowym;
• wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej, tj. wdrożenia nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy co najmniej w skali rynku regionalnego lub polskiego;
3. Wykazujące poprawę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na poziomie krajowym lub światowym

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój