Dofinansowanie dla PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH!

W terminie od 1 marca do 2 maja 2017 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Można ubiegać się o dofinansowanie kompleksowych projektów obejmujących rewitalizację obszarów całościowo lub częściowo zdegradowanych w takich sferach jak: sfera społeczna, gospodarcza, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna i techniczna.
Projekty wnioskujące o dofinansowanie powinny mieć na celu następujące kwestie: włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych i peryferyjnych oraz niwelowanie wszystkich zjawisk związanych z problemami społecznymi dotyczącymi tychże obszarów.
Zgodnie z Regulaminem konkursu typem projektu podlegającego wsparciu będzie:
Kompleksowa realizacja działań na podstawie programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.

W przypadku konkursu szeroko zostało określone grono podmiotów uprawnionych do dofinansowania. Wśród nich znalazły się takie podmioty jak:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki
• organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorcy,
• organizacje pozarządowe,
• jednostki sektora finansów publicznych,
• kościoły i związki wyznaniowe,
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
• instytucje kultury,
• partnerstwa ww. podmiotów.
Pomimo dość licznej potencjalnej grupy wnioskodawców nie każdy projekt będzie mógł wnioskować o dofinansowanie. Zakres projektów został ograniczony poprzez wyznaczenie w Dokumentacji konkursowej warunków, które muszą być spełnione aby uzyskać wsparcie, jak również kwestii, które będą premiowane i de facto zwiększą szansę określonych projektów na dofinansowanie.
A zatem pierwszym krokiem określającym możliwości dofinansowania powinna być analiza projektu pod kątem warunków obligatoryjnych, tj. takich bez których spełnienia projekt na pewno zostanie odrzucony. Wśród nich można wymienić:
a) znajdowanie się projektu na liście projektów głównych właściwego miejscowo programu rewitalizacji, który został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego. (!)

KOMENTARZ: Aby móc wziąć udział w tymże działaniu 61 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego przystąpiło w roku 2016 do konkursu na dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Ostatecznie 46 gmin zostało rekomendowanych do dotacji na tenże cel.
b) zawarcie w projekcie rewitalizacji w sferze fizycznej jak i gospodarczej wyznaczonego obszaru w ramach właściwego miejscowo programu rewitalizacji,

c) komplementarność projektu z działaniami o charakterze społecznym, realizowanymi w ramach wsparcia EFS w osiach priorytetowych VI, VII i VIII.
d) ukierunkowanie projektu na poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne danego obszaru przyczyniające się do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia
społecznego na tych terenach,

e) zgodność projektu z uwarunkowaniami wskazanymi w SOOP oraz zapisami Zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020

Dla projektów dotyczących mieszkalnictwa czy termomodernizacji również określono warunki konieczne do spełnienia.
W przypadku projektów z zakresu mieszkalnictwa ich realizacji będzie możliwa jedynie jeśli będzie dotyczyć części wspólnych budynków, natomiast w przypadku termomodernizacji dokumentem koniecznym będzie audyt energetyczny wykonany zgodnie z przepisami prawa i przez uprawnioną osobę,

W przypadku projektów obejmujących finansowanie infrastruktury drogowej (dróg lokalnych), infrastruktura ta będzie mogła być jedynie elementem projektu (rozumianym jako mniej niż 50% wydatków całkowitych) stanowiącym jednakże element kompleksowej rewitalizacji.

Jeżeli projekt spełni warunki obligatoryjne będzie należało następnie zwrócić uwagę na kwestie, które w największym stopniu zwiększą szanse na otrzymanie dofinansowania, tzn. te które na etapie oceny merytorycznej są najwyżej oceniane. Wśród nich należy wymienić:
1. Pełną gotowość do realizacji projektu. Jest to kryterium najwyżej punktowane, a spełnienie jego jest możliwe w sytuacji gdy Wnioskodawca posiada dokumentację projektową oraz wszystkie wymagane pozwolenia na budowę konieczne do realizacji przedsięwzięcia;
2. Wpływ projektu na ograniczenie co najmniej 3 problemów społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, problemy związane ze starością czy też długotrwałą i ciężką chorobą, uzależnienie ( alkoholizm lub narkomania);
3. Efektywność kosztową projektu względem pozostałych projektów ocenianych w ramach naboru;
4. Komplementarność projektu względem realizowanych bądź zrealizowanych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
5. Zaangażowanie w realizację projektu co najmniej 20 % osób zamieszkujących obszar rewitalizacji;
6. Zatrudnienie co najmniej 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji wskutek realizacji projektu;
7. Efektywność projektu polegająca na aktywizacji społeczno-zawodowej co najmniej 6 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji rozumiana jako wyjście tych osób z systemu pomocy społecznej na otwarty lub chroniony rynek pracy;
8. Wpływ projektu na poprawę jakości przestrzeni publicznej w zakresie estetyki, funkcjonalności oraz dostępności;
9. Realizacja projektu w partnerstwie JST, NGO oraz przedsiębiorca;
10. Projekt jest realizowany w obszarze wskazanym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w obszarze zdegradowanym wymagającym przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji bądź remediacji ( nie dotyczy terenów rolnych oraz leśnych);
11. Realizacja projektu została zaplanowana na obszarze gminy w której występują „problemy popegeerowskie”;
12. Powierzenie prac związanych z realizacji projektu Podmiotom Ekonomii Społecznej w wartości nie mniejszej niż 10 % wartości całkowitej projektu;
13. Wykonanie zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych na usługi wynoszące co najmniej 10 % wartości całkowitej projektu.
Dodatkowe punkty będą mogły uzyskać projekty, które poprzez inwestycję rozwiążą wskazany we wniosku problem społeczny, uwzględniające rozwiązania dostosowujące produkty projektu do zmian klimatu oraz które dzięki doświadczeniu Wnioskodawcy gwarantują ponadstandardową trwałość projektu ( ponad 5 lat).
Łącznie na konkurs zostało przeznaczonych 30 mln zł, z czego 15 mln zł na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie gminy typu A ( gminy znajdujące się w Specjalnej Strefie Włączenia (SSW), w których zdiagnozowano najsłabsze paramentry rozwoju społeczno-gospodarczego) i B (pozostałe gminy znajdujące się w SSW) oraz 15 mln zł na projekty realizowane na terenie gmin typu C ( gminy spoza SSW znajdujące się w województwie zachodniopomorskim).

Rysunek: Mapa województwa zachodniopomorskiego z podziałem na obszary interwencji.

Źródło: Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Szczecin, styczeń 2017 r., s.12.

W przypadku ogłoszonego konkursu intensywność dofinansowania będzie uzależniona od miejsca realizacji projektu, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela: Maksymalny poziom dofinansowania w zależności od typu gminy.

Źródło: Regulamin konkursu nr RPZP.09.03.00-12.00-32-001/17, Szczecin styczeń 2017, s. 19-20.

W przypadku konstruowania budżetu, poza poziomem dozwolonej intensywności pomocy, Wnioskodawcy powinni wziąć pod uwagę również limity dofinansowania obowiązujące w obecnym konkursie. W ramach konkursu ustalono maksymalną kwotę w wysokości 4 mln zł oraz minimalną kwotę dofinansowania na poziomie 500 000 zł. Wyjątek stanowią tu projekty z zakresu kultury, gdzie wartość pojedynczego projektu nie może być większa niż 2 mln euro wydatków kwalifikowalnych.

______________________________________
1.Na podstawie art. 53 ust 6 rozporządzenia 651/2014.
2.Jw.
3.Jw.