Dofinansowanie dla projektów związanych z ochroną prawa własności przemysłowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 11 kwietnia br. ogłosi nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z uzyskaniem ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie regionalnym, krajowym, unijnym lub międzynarodowym. Nabór wniosków będzie prowadzony w ramach Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w terminie od 16 maja do grudnia 2017 r.

Kto może być wnioskodawcą?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Na co można uzyskać dofinansowanie?
Dofinansowanie można otrzymać na realizację ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Dofinansowaniu podlegają również działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia, czyli: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe.

Jakie koszty podlegają dofinansowaniu?
Do kosztów podlegających dofinansowaniu należy m.in. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, dokonanie samego zgłoszenia a następnie prowadzenie postępowania przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej.
Ponadto koszty związane z tłumaczeniem przysięgłym dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.
Przedsiębiorca może liczyć na pokrycie kosztów zarówno zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania jak i samego uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie?
50.000.000,00 zł

Poziom dofinansowania oraz limity i ograniczenia?

Przewidywalna minimalna wartość projektu wynosi 10.000,00 zł, natomiast maksymalna wartość projektu to 1.000.000,00 zł.
Kolejnym ograniczeniem jest poziom dofinansowania, który wynosi 50% bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu.