Dofinansowanie dla przedsiębiorstw w 2016r w ramach POIiŚ 2014-2020

Instytucja zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko opublikowała najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami odnośnie poszczególnych konkursów.

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Termin naboru: II kwartał 2016r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo;

2. budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza (w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii przebudowa istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki wysokosprawnej kogeneracji skutkująca redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji, a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne;

3. realizacja kompleksowych projektów (spełniających kryteria z punktów 1 lub 2 dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu, dzięki którym możliwe będzie wykorzystania ciepła / chłodu powstałego w danej instalacji.

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),

jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne(forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),

spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),

podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

Poziom dofinansowania:

do 85%

5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T

Termin naboru: listopad 2016r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. budowa, modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych, w tym z możliwością:
– instalacji ERTMS,
– budowy i modernizacji przystanków kolejowych, systemów zasilania trakcyjnego i sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów usprawniających zarządzanie przewozami pasażerskimi i towarowymi oraz obiektów inżynieryjnych

2. zabudowa ERTMS na liniach kolejowych,

3. unowocześnienie (zakup lub modernizacja) taboru kolejowego do realizacji przewozów pasażerskich o charakterze ponadregionalnym, wraz z niezbędną infrastrukturą służącą jego utrzymaniu, w tym taboru i urządzeń niezbędnych do przygotowania składów/pociągów dla ruchu pasażerskiego (np. lokomotywy manewrowe), zakup i modernizacja taboru kolejowego do realizacji przewozów towarowych,

4. modernizacja lub przebudowa dworców, w tym infrastruktury obsługi podróżnych, w tym dostosowanie do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, określonych w Decyzji KE ws. TSI PRM265, a także polegające na poprawie elementów infrastruktury lub montażu systemów służących poprawie jakości świadczonych usług, takich jak systemy dynamicznej informacji pasażerskiej, zakupu biletów, przechowywania bagażu, systemy służące integracji z innymi rodzajami transportu i osiągnięciu multimodalności itp.

5. horyzontalne projekty multilokalizacyjne mające na celu zastosowanie systemowych rozwiązań prowadzących do poprawy konkurencyjności transportu kolejowego w Polsce, w tym m. in.:
– modernizacja przystanków kolejowych i innej infrastruktury obsługi podróżnych i ich dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
– poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych na sieci kolejowej (m. in. mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść pod torami, przepustów, tuneli liniowych, ścian oporowych),
– wzmocnienie zasilania trakcyjnego,
– likwidacja miejsc niebezpiecznych na liniach kolejowych np. likwidacja lub zabezpieczenie nielegalnych przejść przez tory, modernizacja niestrzeżonych przejść przez tory lub kładek nad /przejść pod torami, modernizacja przejazdów drogowo-kolejowych lub ich zastępowanie skrzyżowaniami dwupoziomowymi, zabudowa elementów infrastruktury o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa (np. rozjazdy, systemy srk).

Kto może składać wnioski?

zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116);

podmioty zarządzające infrastrukturą dworcową (forma prawna – kod 116);

przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna – kod 116);

spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) (forma prawna – kod 019, 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);

przedsiębiorstwa kolejowe przewozów towarowych (forma prawna – kod 116)

jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia (forma prawna – kod 431).

Poziom dofinansowania:

PKP PLK S.A. – 100%

Pozostali beneficjenci – 85%

5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T

Termin naboru: listopad 2016r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. typy projektów analogiczne jak w przypadku działania 5.1,

2. projekty na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei, w tym: doposażenie jednostek służb ratowniczych (ratownictwo techniczne) w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny,
– tworzenie centralnych systemów monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego, jak również organizacja kampanii i szkoleń o zasięgu ogólnokrajowym służących wzrostowi świadomości społecznej w zakresie unikania zagrożeń występujących przy prowadzeniu ruchu kolejowego,
– zakup lub modernizacja pojazdów kolejowych i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa na całej sieci linii kolejowych.

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa kolejowych przewozów pasażerskich (forma prawna – kod 116, kod 117);

spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);

przedsiębiorstwa kolejowe przewozów towarowych (forma prawna – kod 116)

zarządcy infrastruktury kolejowej (forma prawna – kod 116, kod 117);

podmioty zarządzające infrastrukturą dworcową (forma prawna – kod 116);

służby ratownicze zarządcy infrastruktury kolejowej, Komenda Główna i Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (forma prawna – kod 116, kod 401);

Urząd Transportu Kolejowego;

Poziom dofinansowania:

PKP PLK S.A., PKP S.A., PSP – 100%

Pozostali beneficjenci – 85%