Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z woj. pomorskiego na 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Województwo pomorskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne

Nabór wniosków: od 04 maja 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku.

Na co można otrzyma dofinansowanie?
W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:
1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,
2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:
5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych:
7) stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego.

Typy projektów 1), 2), 3), 5) i 6) można łączyć w jednym projekcie

Kto może składać wnioski?
1.Dla typów 1), 2) 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
– innymi przedsiębiorcami,
– jednostkami naukowymi,
– szkołami wyższymi,
– IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– organizacjami pozarządowymi,
– innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
2.dla typu projektu 4):
– jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.
3. dla typu projektu 7):
– jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

Poziom dofinansowania
Maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowanych nie może przekroczy 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Wnioski należy składać w terminie od 01 lutego 2016 roku do 15 marca 2016 roku.

Na co można otrzyma dofinansowanie?
Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:
a. poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,
b. poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
c. redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:
1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),
2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Kto może składa wnioski?
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

Poziom dofinansowania
Maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowanych nie może przekroczy 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Aktywność eksportowa

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia eksportowego MŚP realizowane w formule projektu grantowego.
Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się:
– udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP.
– organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,
– przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych,
ponadto w ramach ww. przedsięwzięcia możliwe będzie m.in.:
– przeprowadzanie badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, prowadzące do lepszego ukierunkowania działań wspierających rozwój eksportu,
– tworzenie ułatwień w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów gospodarczych pomorskich firm (poprzez np. sieć brokerów, elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).

Kto może składać wnioski?
IOB w ewentualnych partnerstwach z:
– innymi IOB,
– izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
– jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
– przedsiębiorcami,
– organizacjami pozarządowymi,
– związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
– jednostkami sektora finansów publicznych posiadającymi osobowość prawną (niewymienione wyżej)

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta grantowego (operatora) wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, (jeśli dotyczy) i wynosić nie więcej niż 50%.

Specjalistyczne usługi doradcze

Termin naboru: IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Realizowane w formule projektu grantowego kompleksowe przedsięwzięcie polegające na stworzeniu regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Wybrany operator dystrybuować będzie środki na dofinansowanie usług m.in. z zakresu planowania strategicznego, globalizacji produktów, transferu technologii i know-how.

Kto może składać wnioski?
– przedsiębiorcy,
– IOB,
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
– związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta grantowego (operatora) wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, (jeśli dotyczy) i wynosić nie więcej niż 50%.