Dofinansowanie dla przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego na 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Województwo wielkopolskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw wielkopolski

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R) Typy projektów można łączyć.

Wsparciem nie zostaną objęte projekty dotyczące wyłącznie fazy tzw. pierwszej produkcji. Zakres projektu musi obejmować także poprzednie fazy, tj. eksperymentalne prace rozwojowe/fazę demonstracji i fazę walidacji.

Kto może składać wnioski?
przedsiębiorstwa (w tym głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub ich grupy
konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo)
podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Poziom dofinansowania:

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
45% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro, małych przedsiębiorstw;
35% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
25% kosztów kwalifikowanych projektu dla dużych przedsiębiorstw.

Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw

Termin naboru: I kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój potencjału i poprawa jakości specjalistycznych usług oraz infrastruktury instytucji otoczenia biznesu na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, w tym dla regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kto może składać wnioski?
Instytucje otoczenia biznesu

Pod pojęciem „instytucji otoczenia biznesu” należy rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, a także przedsiębiorcę innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, bez względu na formę prawną, który nie działa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Przy czym: – „mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” („MŚP”)

Poziom dofinansowania

Pomoc de minimis do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Dla projektów inwestycyjnych IOB:
45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw;
25% kosztów kwalifikowalnych projektu dla dużych przedsiębiorstw.