Dofinansowanie dla przedsiębiorstw w woj. zachodniopomorskim w 2016r w ramach RPOWZ 2014-2020

Województwo zachodniopomorskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami odnośnie poszczególnych konkursów.

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

TYP 1: Małe projekty B+R

Nabór wniosków: 29.01.2016 – 30.06.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące zakup w jednostce naukowej usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowanie. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach i obszarach tematycznych wpisanych w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. Konkurs dedykowany jest następującym obszarom:
– chemia,
– przemysł metalowo-maszynowy.
Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD wymienionym w Założeniach do inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego dla naboru w 2015 r. w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw stanowiących załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.
Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa.

Kto może składać wnioski?

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

• 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych,

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej

Nabór wniosków: 01.12.2016 – 31.01.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia, z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

Finansowanie będzie obejmować:
– prace badawczo-rozwojowe realizowane na różnych poziomach gotowości technologicznej,
– w tym także prace demonstracyjne i tworzenie prototypów,
– działania w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa.

Kto może składać wnioski?

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

• partnerstwa przedsiębiorstw,

• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania

• 85 %

1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

TYP 1: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach

TYP 2: Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków: 01.08.2016 – 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Niniejsze działanie ma na celu wzmacniane możliwości przedsiębiorstw do podejmowania i prowadzenia własnej działalności badawczo-rozwojowej lub intensyfikacji współpracy przedsiębiorstwa z jednostkami naukowymi poprzez tworzenie i rozwój własnej infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wsparcie jest przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim (w szczególności w wyposażenie specjalistycznych laboratoriów badawczych).

Przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służyć ma realizacji wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu opisu prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce).

Dofinansowaniu będą podlegały w szczególności wydatki na nabycie aparatury badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwie.

Kto może składać wnioski?

Typ projektów 1:

• Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

• partnerstwa przedsiębiorstw,

• partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo.

Typ projektów 2:

• instytucje otoczenia biznesu

• partnerstwa przedsiębiorstw,

Poziom dofinansowania

35% duże przedsiębiorstwa

45% średnie przedsiębiorstwa

55% mikro i małe przedsiębiorstwa

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji

Nabór wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

Drugi nabór: 16.01.2017 – 16.03.2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom (chemia, przemysł metalowo-maszynowy, turystyka i zdrowie, biogospodarka, usługi przyszłości), jak również wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Kto może składać wnioski?

• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania

45% średnie przedsiębiorstwa

55% mikro i małe przedsiębiorstwa

1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw

TYP 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

TYP 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

TYP 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju

Nabór wniosków: 01.08.2016 – 30.09.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne

Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne (której przygotowanie przedsiębiorstwa mogą współfinansować w ramach bonu na specjalistyczne usługi IOB w działaniu 1.16), pod warunkiem przystąpienia przedsiębiorstwa do jej realizacji w sposób kompleksowy, a nie w formie incydentalnych działań.

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na wybrane bądź wszystkie etapy/działania zaplanowane w Strategii. W ramach realizacji strategii przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie na działania w niej zaplanowane min. w zakresie:

− przygotowania do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,

− udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,

− udziału w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,

− doradztwa w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,

− doradztwa w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,

− doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,

− uzyskania niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe, z zastrzeżeniem, iż jedynym przedmiotem wsparcia nie może być udział w misjach gospodarczych.

2. Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji

Wsparcie grup przedsiębiorstw odbywać się będzie za pomocą Wykonawcy Programu Ekspansji, który ubiega się o dofinansowanie projektu polegającego na zorganizowaniu programu ekspansji dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji), a następnie przekazuje wsparcie w formie bezzwrotnej poszczególnym przedsiębiorcom jako pomoc de minimis. Wykonawca Programu Ekspansji zobowiązany będzie do wykazania, że planowane rezultaty projektu będą wyższe niż potencjalne rezultaty wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom indywidualnie. Warunkiem koniecznym realizacji tej formuły projektu będzie transferowanie na drugim poziomie całości wsparcia do uczestników projektu – MŚP oraz zagwarantowanie, że docelowi odbiorcy zostaną wybrani z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Wsparcie przedsiębiorcy udzielane w ramach typu 2 może obejmować realizację działania/etapu wynikającego z indywidualnej Strategii ekspansji, pod warunkiem, iż przedsiębiorca nie uzyskał wsparcia na to działanie/etap w ramach typu projektu 1. Szczegółowe zasady udziału w Programie Ekspansji określa Wykonawca. Przygotowany program ekspansji uwzględniać powinien zdywersyfikowane i dostosowane do specyfiki danej grupy przedsiębiorstw formy wsparcia na zagranicznym rynku docelowym, np:

– udział w misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowej imprezie targowo-wystawienniczej (nie w charakterze wystawcy) lub z pokazami, spotkaniami branżowymi bądź spotkaniami bilateralnymi z potencjalnymi kontrahentami,

− przygotowanie (poprzez np. mentoring, coaching) do profesjonalnej prezentacji i spotkania z potencjalnymi kontrahentami na rynku docelowym,

− opracowanie i produkcji wspólnych materiałów informacyjnych na temat grupy przedsiębiorstw.

3. Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju

Celem wsparcia będzie zwiększenie skali kooperacji i integracji regionalnych przedsiębiorstw z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi poprzez organizację w województwie spotkań, pokazów, giełd kooperacyjnych dla grupy zachodniopomorskich przedsiębiorstw (działających w danym segmencie rynku, specjalizacji) i ich potencjalnych kooperantów tak krajowych, jak i zagranicznych. Priorytetowo będą traktowane przedsięwzięcia towarzyszące imprezom promocyjnym bądź wystawienniczym o charakterze ponadregionalnym, także imprezom cyklicznym o udokumentowanej historii, pod warunkiem, iż wspierane przedsięwzięcie będzie nowością/innowacją w stosunku do dotychczasowej formuły tego wydarzenia.

Kto może składać wnioski?

Typ 1:

− mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typ 2, 3:

− Instytucje Otoczenia Biznesu (w tym organizacje zrzeszające przedsiębiorców), partnerstwa wymienionych podmiotów.

Poziom dofinansowania

85%

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Nabór wniosków: 31.03.2016 – 29.04.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Kto może składać wnioski?

− przedsiębiorcy,

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

− jednostki organizacyjne jst,

− jednostki sektora finansów publicznych,

− szkoły wyższe,

− kościoły i związki wyznaniowe,

− wspólnoty mieszkaniowe,

− spółdzielnie mieszkaniowe,

− instytucje oświatowe i opiekuńcze,

− zakłady opieki zdrowotnej,

− grupy producentów rolnych,

− organy administracji rządowej prowadzące szkoły,

− organizacje pozarządowe,

− PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

− partnerstwa wymienionych podmiotów.

Poziom dofinansowania

85%

9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nabór wniosków: 04.11.2016 – 30.12.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru

W ramach projektu wspierane będą m. in:

− przebudowa lub adaptacja zdegradowanych budynków i obiektów, zwłaszcza związanych z byłymi PGR-ami,

− zagospodarowanie lub zmiana zagospodarowania terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych.

Kto może składać wnioski?

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,

− przedsiębiorcy’,

− organizacje pozarządowe,

− jednostki sektora finansów publicznych,

− kościoły i związki wyznaniowe,

− spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

− instytucje kultury,

− osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Poziom dofinansowania

85%