Dofinansowanie dla samorządów z woj. lubuskiego w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020

Województwo lubuskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Tereny inwestycyjne – projekty realizowane poza formułą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Termin naboru: wrzesień 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje (w tym na obszarze zdegradowanym lub obszarze typu brown field) (z wyłączeniem terenów pod inwestycje mieszkaniowe) w tym kampanie promocyjne dotyczące terenów przeznaczonych pod inwestycje (tylko jako element projektu polegającego na kompleksowym uzbrojeniu terenów przeznaczonych pod inwestycje).

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST)
związki, porozumienia i stowarzyszenia JST.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania. Beneficjentami Poddziałania mogą być wnioskodacy z MOF Zielonej Góry. Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Poziom dofinansowania:
max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu
zgodnie ze schematem pomocy publicznej

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Termin naboru: marzec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Udostępnienie informacji znajdujących się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji publicznej polegające na
inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu stopnia cyfryzacji, komunikacji i bezpieczeństwa przechowywania danych w zakresie e-zdrowia
zastosowanie w ochronie zdrowia technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez rozwój aplikacji telemedycznych

Kto może składać wnioski?
przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
spółki prawa handlowego będące własnością JST,
podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),
publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
jednostki naukowe,
jednostki badawczo-rozwojowe,
instytucje kultury,
jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia,
pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
jednostki Policji,
jednostki Straży Pożarnej,
jednostki Lasów Państwowych Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania.

Poziom dofinansowania:
max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu
zgodnie ze schematem pomocy publicznej

Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się 29 kwietnia 2016 r./ grudzień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST.
Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Dostawcy usług energetycznych, realizujący inwestycje w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.
Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020.

Możliwość uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związki ZIT wyłącznie na przedsięwzięcia inne niż wskazane do realizacji w formule ZIT.

Poziom dofinansowania

85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się31 marca 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST

Poziom dofinansowania

85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 r. i zakończy się30 czerwca 2016 r./ grudzień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I:Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach następujących kategorii interwencji:

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST
Dostawcy usług energetycznych, realizujący inwestycje w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020
Uczestnicy Partnerstw Publiczno-Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020

Poziom dofinansowania

85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nabór wniosków: czerwiec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe*
Typ II: Modernizacja floty transportu publicznego na terenach zurbanizowanych pod kątem ograniczenia emisji spalin*
Typ IV: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa** IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

** Realizacja projektów typu IV dopuszczalna będzie wyłącznie w połączeniu z projektami typu I, II, I i II lub III.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
Spółki prawa handlowego będące własnością JST
Dostawcy usług energetycznych realizujący inwestycje w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPOL2020
Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach- projektów hybrydowych usługi energetyczne na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO-L2020

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Poziom dofinansowania:
zgodnie ze schematem pomocy publicznej,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.

Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.

Nabór wniosków: listopad 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Typ I: Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe*

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia- i porozumienia
Spółki prawa handlowego będące własnością JST

Poziom dofinansowania:
zgodnie ze schematem pomocy publicznej,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.

Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 30 września 2015 r. i zakończy się 29 stycznia 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe. W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na:
inwestycje w ścieżki rowerowe, które mają pełnić funkcje korytarzy transportowych będących alternatywą dla innych środków transportu,
inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe,
inwestycje we wspólny bilet,
inwestycje w obiekty typu Park &Ride, Bike&Ride,
budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego (inwestycje w drogi lokalne/regionalne będą możliwe jedynie wtedy, gdy są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT, stanowią mniejszość wydatków w projekcie oraz mają na celu wprowadzenie ruchu uprzywilejowanego lub uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów transportu publicznego),
modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE (przedmiotowe projekty mogą być również realizowane w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE, tj. w formie umów o poprawę efektywności energetycznej),
uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
Spółki prawa handlowego będące własnością JST,
Dostawcy usług energetycznych realizujący inwestycje w formie umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC Energy Performance Contracting), o ile zakres projektu jest zgodny na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO – L2020,
Uczestnicy Partnerstw Publiczno Prywatnych realizujący w ramach projektów hybrydowych usługi energetyczne na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO – L2020,

Poziom dofinansowania
Do 85% dla projektów nie generujących dochodu.
W przypadku projektów generujących dochód – maksymalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu.

Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom

Nabór wniosków: marzec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I: Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego

Kto może składać wnioski?
Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące- poza KSRG)
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami

Poziom dofinansowania:

Max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Nabór wniosków: wrzesień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP I Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury.

TYPII Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

TYP III Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST),-
Związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość- prawną,
Spółki prawa handlowego będące własnością JST.
Samorządowe instytucje kultury.
Uczelnie i szkoły wyższe
Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT Gorzów Wlkp. i ZIT Zielona Góra.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%
Dla pozostałych projektów: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%.

Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.

Nabór wniosków: grudzień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

TYP I Ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury.

TYPII Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

TYP III Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego do rozwoju turystyki.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST),-

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%
Dla pozostałych projektów: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%.

Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Nabór wniosków: czerwiec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

II typ: Przebudowa instytucji kultury oraz dostosowanie obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
Samorządowe instytucje kultury.
Organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Poziom dofinansowania:
Dofinansowanie projektów objętych pomocą publiczną: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 85%
Dla pozostałych projektów: Udział środków EFRR w kwocie dofinansowania do 100%.

Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin naboru: Grudzień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Typ II: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione

Typ III: Realizacja projektów w zakresie tworzenia centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich oraz pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime

Typ IV: Budowa oraz modernizacja infrastruktury związanej z ochroną, a także przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków

Typ V: Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz opracowywanie planów/programów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

Typ VI: Prowadzenie komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich działań/kampanii informacyjno-edukacyjnych*

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.

* Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I, II, III, IV, V w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ VI

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
Spółki prawa handlowego będące własnością JST
Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
Organizacje pozarządowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
Uczelnie/szkoły wyższe
Jednostki naukowe
Jednostki badawczo-rozwojowe

Beneficjentami Poddziałania 4.5.1 mogą być wnioskodawcy z MOF Gorzowa Wlkp. Brak możliwości uzyskania wsparcia przez Jednostki tworzące Związkek ZIT Zielonej Góry

Poziom dofinansowania:
zgodnie ze schematem pomocy publicznej,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.

Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin naboru: czerwiec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ I: Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych

Typ II: Rozwój infrastruktury użytku publicznego służącej wyeliminowaniu presji ruchu turystycznego na obszary i gatunki chronione

IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów.

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia oraz podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub, dla których podmiotem założycielskim jest JST

Poziom dofinansowania:
zgodnie ze schematem pomocy publicznej,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną,
85% kosztów kwalifikowalnych projektu – dla projektów generujących dochód.

Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin naboru: czerwiec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST),
związki, stowarzyszenia i porozumienia JST,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
jednostki administracji rządowej,
kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje, samorządowe instytucje kultury,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego.

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Działania.

Brak możliwości uzyskania wsparcia przez jednostki tworzące Związki ZIT.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85%

Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp

Termin naboru: listopad 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
towarzystwa budownictwa społecznego

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85%

Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin naboru: marzec 2016/ wrzesień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich (w tym popegeerowskich) oraz miejskich, które będą miały na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość- prawną,
samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje,

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania środkami UE wynosi 85%