Dofinansowanie dla samorządów z woj. pomorskiego w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Województwo pomorskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Termin naboru: IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa gotowości IOB do świadczenia poszerzonego zakresu usług proinnowacyjnych, wysokospecjalistycznych, usług doradczych i szkoleniowych poprzez m.in. rozbudowę, remont i/lub zakup wyposażenia IOB,
wdrażanie usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB i administrację samorządową.

Kto może składać wnioski?

1) IOB,

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych i wynosić nie więcej niż 85%.

Inwestorzy zewnętrzni

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zorganizowanie i prowadzenie systemu obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji realizowane w formule projektu grantowego. Na kompleksowe przedsięwzięcie, składają się m.in.:
uruchomienie regionalnego funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania (w tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), tworzenia stref przemysłowych,
promocja inwestycyjna regionu (np. udział w imprezach targowo-wystawienniczych, konferencjach, misjach gospodarczych, wizytach zagranicznych, zaangażowanie obecnych w regionie inwestorów do promowania regionu),
stworzenie regionalnego systemu zachęt inwestycyjnych.

Kto może składać wnioski?

1) IOB,

2) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3) związki i stowarzyszenia i jednostek samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta grantowego (operatora) wynosi 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien być ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, (jeśli dotyczy) i wynosić nie więcej niż 85%.

Systemy informatyczne i telemedyczne

Termin naboru: I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą z zakresu: tworzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin (w tym usługi zdalnej rejestracji przez Internet), platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia,

2) budowa, rozwój i wdrożenie usług telemedycznych w szczególności telediagnostyki, telekonsultacji, telerehabilitacji i teleopieki.

Kto może składać wnioski
publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym trójmiasta

Termin naboru: I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa rewitalizacja wskazanych w lokalnych programach rewitalizacji obszarów problemowych poprzez:

1) renowację, rewaloryzację, przebudowę i remont istniejącej zabudowy w tym zabytkowej, pełniącej funkcje edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze oraz inne społeczne, także w uzasadnionych przypadkach wybrane elementy wspólne w budynkach mieszkalnych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,

2) adaptację historycznej zabudowy na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia (prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane),

3) kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych i półpublicznych o lokalnym charakterze (w tym: renowacja parków, skwerów, zieleńców) i odnowa istniejących terenów zielonych wraz z budową małej architektury (w szczególności małej architektury dedykowanej konkretnym projektom i miejscom, w tym wybieranej w trybie konkursów architektonicznych i urbanistycznych) wraz z tworzeniem zagospodarowania miejskiego dedykowanego rozwojowi drobnych usług ogólnomiejskich,

4) budowę, rozbudowę i przebudowę podstawowej infrastruktury komunalnej (m.in. drogowej, rowerowej i pieszej, jak również sieci lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,

5) budowę nowej, publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji m.in. gospodarczych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych, rekreacyjnych (w szczególnych przypadkach).

Kto może składać wnioski?

Miasta działające w porozumieniach (partnerstwach) m.in. z:
innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi,
związkami i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego,
organizacjami pozarządowymi,
instytucjami pomocy i integracji społecznej,
instytucjami kultury,
kościołami i związkami wyznaniowymi,
przedsiębiorcami,
instytucjami edukacyjnymi,
szkołami wyższymi,
instytucjami rynku pracy,
klubami sportowymi,
wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi,
towarzystwami budownictwa społecznego.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Termin naboru: IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej),

2) budowa, przebudowa i rozbudowa liniowej publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym służącej rozwojowi całorocznych, specyficznych form turystyki w oparciu o jednolite standardy identyfikujące dziedzictwo regionu (m.in.: trasy rowerowe, szlaki wodne, konne, piesze wraz z oznakowaniem).

W ramach ww. typów projektów możliwa jest również realizacja inwestycji związanych z budową, przebudową i rozbudową publicznej infrastruktury poprawiającej dostępność do obiektów i atrakcji turystycznych (m.in. parkingi, ciągi komunikacyjne i infrastruktura dla niepełnosprawnych) oraz zagospodarowania ich bezpośredniego otoczenia.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe,
instytucje kultury,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni, gospodarstwa agroturystyczne),
ROT/LOT,
parki narodowe,
PGL Lasy Państwowe,
kluby sportowe.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Transport miejski

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy:
systemy parkingowe typu „parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź” oraz „podwieź i jedź” wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów w obszarach punktu transportowego,
rozbudowa i przebudowa dworców kolejowych lub innych obiektów obsługi podróżnych,
budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury liniowej transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych stanowiących funkcjonalne powiązania do przystanków i urządzeń „parkuj rower i jedź”,
rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego.
budowa nowej, rozbudowa i przebudowa istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych,
budowa zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi,
zakup lub modernizacja miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,

6) przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne

Termin naboru: styczeń 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje dotyczące obiektów użyteczności publicznej.

Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających m.in. na:
zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),likwidacji istniejących indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
modernizacji systemów grzewczo wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz spółki z większościowym udziałem jst,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki naukowe,

4) instytucje edukacyjne,

5) szkoły wyższe,

6) publiczne i prywatne podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie,

7) organizacje pozarządowe, 8) kościoły i związki wyznaniowe.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

Termin naboru: IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących:
słońce do 2 MWe,
biomasę do 5 MWt,
biogaz do 1 MWe,
geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.

2) przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wody w elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe,

3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,

4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe)

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
jednostki administracji rządowej,
inne jednostki sektora finansów publicznych,
organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
jednostki naukowe,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
grupy producentów rolnych,
przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Redukcja emisji

Termin naboru: I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2) likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3) budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE,

4) modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,

5) rozbudowa systemu monitoringu powietrza.

Uzupełniająco w ramach typów projektów nr 1) – 4) dopuszcza się budowę lub modernizację systemów zarządzania energią.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostki administracji rządowej,

4) inne jednostki sektora finansów publicznych,

5) organizacje pozarządowe,

6) jednostki naukowe,

7) instytucje edukacyjne,

8) szkoły wyższe,

9) przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Ograniczanie zagrożeń naturalnych

Termin naboru: I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?
budowa lub przebudowa urządzeń małej retencji (w tym zbiorników retencyjnych) oraz tworzenie innych form zwiększania retencyjności,
budowa, rozbudowa i przebudowa systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych,
budowa, rozbudowa i przebudowa indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania w ramach mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców,
tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu środowiska, w tym m.in. systemów informowania, ostrzegania i reagowania na zagrożenia w szczególności powodziowe,
zakup i modernizacja specjalistycznego wyposażenia jednostek ratownictwa,
zakup i instalacja systemów powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3) podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego,

4) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) jednostki administracji rządowej,

6) organizacje pozarządowe,

7) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

8) spółki wodne,

9) straż pożarna,

10) policja.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Gospodarka odpadami

Termin naboru: I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) budowa lub rozbudowa systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym wyposażone w segment napraw i ponownego wykorzystania oraz punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

2) rozbudowa, przebudowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym takich ich elementów jak: instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w tym przede wszystkim instalacje do przetwarzania selektywnie zbieranych bioodpadów,

3) budowa instalacji do odzysku lub recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów lub stacji przeładunkowych odpadów,

4) budowa, przebudowa i rozbudowa instalacji do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji wraz z systemami do selektywnego zbierania bioodpadów,

5) budowa i rozbudowa instalacji do odzysku komunalnych osadów ściekowych na terenie RIPOK.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

3) podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego/związku komunalnego,

4) podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) organizacje pozarządowe,

6) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

7) przedsiębiorcy.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.

Gospodarka wodno ściekowa

Termin składania wniosków od 18 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) budowa, rozbudowa sieci kanalizacji zbiorczych,

2) budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków,

3) przebudowa sieci wodociągowych, wraz z budową, rozbudową lub przebudową innych niż sieci urządzeń wodociągowych (ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, urządzenia regulujące ciśnienie wody),

4) tworzenie i rozbudowa systemów monitoringu i oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

5) budowa, rozbudowa infrastruktury zagospodarowania osadów ściekowych.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, 3) podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,

4) jednostki administracji rządowej,

5) spółki wodne,

6) jednostki naukowe,

7) szkoły wyższe.

Poziom dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód efektywny poziom dofinansowania wynosi 63,75%.

Ochrona różnorodności biologicznej

Termin naboru: IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
finansowanie ochrony i restytucji różnorodności gatunkowej i siedliskowej, w tym m.in. czynnej ochrony gatunkowej, monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych, opracowania i wdrażania programów odtwarzania i renaturalizacji ekosystemów, rewitalizacji siedlisk, przywracanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. między innymi ekosystemów strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego,
kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rewaloryzacji i zabezpieczania obszarów chronionych, obejmujące, np. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w wyznaczone miejsca (szlaki turystyczne: trasy rowerowe, szlaki piesze, szlaki wodne, ścieżki dydaktyczne; pomosty komunikacyjne; platformy widokowe; wieże obserwacyjne; parkingi itp.),
kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie wód w zlewni, w szczególności jezior i ekosystemów od wód zależnych obejmujące np.: rekultywację jezior, urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu powierzchniowego i antropopresji oraz renaturalizację obszarów wodno-błotnych (z wyłączeniem przedsięwzięć z zakresu zbierania, odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych),
tworzenie lub modernizacja obszarów biologicznie czynnych, w tym terenów zielonych, parków publicznych i elementów zielonej infrastruktury (takich jak np. zielone dachy, żyjące ściany) w miastach ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania bioróżnorodności poprzez ochronę gatunków rodzimych oraz eliminację gatunków inwazyjnych”,
opracowanie planów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, a także realizacji zapisanych w nich działań,
budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów służących, jako centra edukacji ekologicznej,
przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej oraz zwiększania świadomości na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu, m.in. rozwój systemów przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie w skali regionalnej.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
podmioty wykonujące zadania jednostki samorządu terytorialnego /związku komunalnego,
inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
jednostki administracji rządowej
organizacje pozarządowe,
kościoły i związki wyznaniowe,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
instytucje edukacyjne,
szkoły wyższe,
jednostki naukowe.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.