Dofinansowanie dla samorządów z woj. wielkopolskiego w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Województwo wielkopolskie opublikowało najnowsze zmiany do harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020. Analizując poszczególne działania oraz zapisy uszczegółowiające postanowiliśmy przybliżyć Państwu możliwość uzyskania wsparcia dotacyjnego.

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Termin naboru: III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM
dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.
Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie m.in.:
baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów
geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej)
pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych
udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/ lokalnego, m.in. przedsięwzięcia:
zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP)
służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych oraz geodezyjnych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w 2. typie projektu
administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym)
organizacje pozarządowe
jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw
podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń)

Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianie, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a przekłada się w szczególności na działania związane z:
opracowaniem baz danych i metadanych tych zbiorów, dotyczących przede wszystkim zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,
dostarczeniem lub rozbudową rozwiązań technicznych, aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów,
tworzeniem i rozwojem geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS, portali, instrumentów i systemów zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej,
tworzeniem i udostępnianiem nowych usług oraz zwiększeniem dojrzałości usług już dostępnych
pozyskaniem i przetwarzaniem danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych określonych dla geodezyjnych rejestrów publicznych.

Kto może składać wnioski?
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Powiaty/jednostki samorządu terytorialnego,

Poziom dofinansowania
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Termin naboru od 31-12-2015 do 31-03-2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana m.in. z:
ociepleniem obiektu,
wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
wymianą oświetlenia na energooszczędne,
systemami monitorowania i zarządzania energią,
finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Kto może składać wnioski?
jst i ich związki,
jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
samorządowe jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego – przedsiębiorcy tylko w roli Partnera.

Poziom dofinansowania:

maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin naboru III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
samorządowe jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Poziom dofinansowania

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Termin naboru III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.
samorządowe jednostki organizacyjne,
organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Poziom dofinansowania

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Termin naboru I kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:
. Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.
Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego w tym np. :
sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)
zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych − parkingów typu P&R, B&R
zintegrowanych centrów przesiadkowych
zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,
pasów ruchu dla rowerów.
Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).
Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszorowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)
Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego
Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).).

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.
Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
Przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2).
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.
Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
. Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin naboru I kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,
Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego – w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu – na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego.
Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
Przedsiębiorcy (w zakresie poddziałania 3.3.2).
Podmioty wdrażające instrumenty finansowe.
Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
. Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Mała retencja

Termin naboru IV kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji (w tym: projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych, projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych oraz budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej) – realizowane wyłącznie na terenie województwa

Kto może składać wnioski?
jst i ich związki,
jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną,
państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,
OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;
dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Gospodarka wodno – ściekowa

Termin naboru III kwartał 2016r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W celu wypełnia wymagań dyrektywy ściekowej59 wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM60 ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

Kto może składać wnioski?
jst i ich związki,
podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Termin naboru IV kwartał 2016r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W celu wypełnia wymagań dyrektywy ściekowej59 wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM60 ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:
budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

Kto może składać wnioski?
jst i ich związki,
podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin

Poziom dofinansowania:

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem, iż:
dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin naboru: III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Kto może składać wnioski?
Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
Jednostki samorządu terytorialnego.
Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. posiadające osobowość prawną,
Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
Inne instytucje z sektora finansów publicznych.
Szkoły wyższe.

Poziom dofinansowania:

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Termin naboru: III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Kto może składać wnioski?
Instytucje kultury (samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).
Jednostki samorządu terytorialnego.
Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. posiadające osobowość prawną,
Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe.
Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.
Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania.
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.
Inne instytucje z sektora finansów publicznych.
Szkoły wyższe.

Poziom dofinansowania:

Dokładny zakres stosowania wymiaru terytorialnego określony zostanie po zakończeniu negocjacji Strategii ZIT oraz uzyskaniu rozstrzygnięć w zakresie pozostałych instrumentów terytorialnych założonych w WRPO 2014+ (w tym regulowanych przez właściwe Wytyczne MIR).

Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne oraz drogi wojewódzkie, będące w zarządzie miast na prawach powiatu)

Termin naboru: III kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg powiatowych i gminnych, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Budowa, przebudowa rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach powiatowych i gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Budowa, przebudowa, modernizacja drogowych obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą na drogach powiatowych i gminnych
Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach pkt. 1-3).

Kto może składać wnioski?
Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia
Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną

Poziom dofinansowania:

Maksymalnie 75%

Transport kolejowy, Poddziałanie 5.2.2 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich.

Termin naboru od 03-12-2015 do 31-01-2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:
zakupu jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie),
modernizacji jednostek taboru kolejowego dla regionalnych przewozów pasażerskich (przewozy wojewódzkie).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Poziom dofinansowania:
Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Termin naboru od 14 03 2016 do 25 03 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą.
Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich.
Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych.

Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami:
stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego;
stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego.

Możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;
poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych;
tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego lub dziennego;
sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.
Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekty zwiększające dostęp do mieszkalnictwa wspomaganego.

Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych możliwie jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu..
Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 lub 3).

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się:
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe,
instytucje rynku pracy,
podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
państwowe jednostki budżetowe,
jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Poziom dofinansowania:
85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
95% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu