Dofinansowanie na innowacyjne inwestycje dla sektora MSP w branży metalowo maszynowej oraz chemicznej w woj. zachodniopomorskim

Od 18 stycznia do 18 marca 2016 trwa nabór wniosków na działanie 1.5. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na lipiec 2016.

Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mającej wpływ na gospodarkę regionu przy wykorzystaniu potencjału regionalnych
i inteligentnych specjalizacji.

Wsparcie będzie udzielane na projekty mające na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych oraz organizacyjnych i marketingowych, co najmniej na poziomie firmy, w branżach
i obszarach tj. chemia oraz przemysł metalowo-maszynowy. Należy jednak zauważyć, iż głównym elementem projektu ma być innowacja produktowa lub/i procesowa.

Dofinansowane będą inwestycje początkowe m.in. inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne. Będzie można również pozyskać środki na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 000 000 zł

Minimalny poziom wydatków kwalifikowalnych projektu to 400 000 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 4 000 000 zł.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.
45% – średnie przedsiębiorstwa.