Dofinansowanie na instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii

Od 31.01.2017 r. do 28.02.2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Rolę Instytucji organizacyjnej konkurs pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Konkurs przeznaczony jest dla:
-przedsiębiorców,
-jednostek samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
-jednostek organizacyjnych jst,
-jednostek sektora finansów publicznych,
-szkół wyższych,
-kościołów i związków wyznaniowych,
-wspólnot mieszkaniowych,
-spółdzielni mieszkaniowych,
-instytucji oświatowych i opiekuńczych,
-zakładów opieki zdrowotnej,
-grup producentów rolnych,
-organów administracji rządowej prowadzące szkoły,
-organizacji pozarządowych,
-PGL Lasów Państwowych i jego jednostki organizacyjne.

W ramach naboru można starać się o dofinansowanie dla następujących typów instalacji:
-dla energii wodnej (do 5 MWe),
-dla energii wiatru (do 5 MWe),
-dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
-dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
-dla energii z biogazu (do 1 MWe),
-dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
-dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
-dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe),
-dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

Alokacja finansowa przeznaczona na aktualny konkurs w ramach 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł wynosi 75 200 000,00 zł i została podzielona na:
projekty dotyczące wytwarzania tylko i wyłącznie energii cieplnej z OZE w kwocie 37 600 000,00 zł
projekty pozostałe w kwocie 37 600 000,00 zł

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, jednakże dotyczy to w szczególności projektów niekomercyjnych realizowanych przez podmioty publiczne lub pomocy w formie de minimis np. dla przedsiębiorców. W przypadku pomocy de minimis jest ona ograniczona do maksymalnie 200 tys. EUR w ciągu 2 poprzednich lat podatkowych oraz okresu bieżącego.

W przypadku pozostałych projektów został udostępniony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie kalkulator pomocy horyzontalnej, który jest pomocy przy ustaleniu maksymalnego poziomu dofinansowania. Jest on uzależniony od mocy i produktywności instalacji.

Dostępny od jest pod linkiem: https://www.wfos.szczecin.pl/files/rpo/konkursy/2016/2.10-2/Zal_9_do_Reg_Kalkulator_20161230.xls

W ramach naboru nie występuje maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych.

Czynnikiem wpływającym na ostateczny sukces aplikowania o środki unijne ma punktacja uzyskana na ocenie merytorycznej projektu. W ramach tej oceny weryfikowane są następujące aspekty:
komplementarność projektu względem innych podejmowanych przez Wnioskodawcę projektów o podobnym charakterze np. termomodernizacja obiektu na rzecz którego powstanie instalacja OZE,
gotowość do realizacji projektu pod względem wymaganych dokumentów, decyzji i pozwoleń np. przygotowany projekt budowlany, uzyskane pozwolenie na budowę,
relację kosztu instalacji do generowanej ilości energii elektrycznej lub cieplnej,
emisję pyłów przez instalację.

Zweryfikuj bezpłatnie swoje szanse na dofinansowanie inwestycji pod nr tel. 091-4613081.