Dofinansowanie na szkolnictwo zawodowe w Powiecie Choszczeńskim!

Z przyjemnością informujemy, że dwa przygotowane przez firmę Najda Consulting na zlecenie Powiatu Choszczeńskiego wnioski o dofinansowanie otrzymały dofinansowanie unijne w łącznej kwocie 7 111 220,67 złotych!
Projekty pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie” oraz „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół nr 2 Choszcznie” otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Przedmiotem obu inwestycji są prace budowlane przy obiektach warsztatów szkolnych polegające na: przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz zakup wyposażenia oprogramowania dla zawodów technik logistyk i technik mechanik (ZS nr 1) oraz dla zawodów ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń (ZS nr 2).

Całkowita wartość projektu opracowanego dla Zespołu Szkół nr 1 oszacowana została na kwotę 3 190 075,30 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 2 711 564,00 zł, natomiast wartość projektu opracowanego dla Zespołu Szkół nr 2 została oszacowana na 5 176 066,68 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie 4 399 656,67 zł.

Firma Najda Consulting gratuluje Powiatowi Choszczeńskiemu otrzymania dofinansowania na realizacje projektów!