Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii OZE szansą na rozwój Pomorza Zachodniego

2 stycznia ruszył nabór wniosków na dofinansowanie w ramach działania 2.10 – zwiększenie odnawialnych źródeł energii. Jest to drugi konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczony dla działań z zakresu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Firma Najda Consulting ze 100% skutecznością przygotowała w poprzednim konkursie aż 6 projektów na łączną wartość inwestycji 12 007 591,03 złotych, natomiast łączne dofinansowanie dla tych projektów wyniosło 6 179 717,61 złotych.

Nasze działania przyczyniły się do dofinansowania między innymi takich projektów jak:

→ „Budowa pomp ciepła w budynku użyteczności publicznej – Gimnazjum w Resku”,

→ „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa MAC DREW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,

→ „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na wybranych budynkach użyteczności publicznej Powiatu Drawskiego”,

→ „Hala Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie”.

→ „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Smolęcin”

W ramach nowo ogłoszonego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest prowadzenie powyższych działań na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozpoczęcie naboru wniosków:
2 stycznia 2020

Zakończenie naboru wniosków:
28 lutego 2020

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w konkursie:
29 840 300 zł

W konkursie nie określono wartości minimalnego ani maksymalnego poziomu kwotowego dotacji.

Typ beneficjenta:
Przedsiębiorcy,
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
Jednostki organizacyjne JST,
Jednostki sektora finansów publicznych,
Szkoły wyższe,
Kościoły i związki wyznaniowe,
Wspólnoty mieszkaniowe,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Instytucje oświatowe i opiekuńcze,
Zakłady opieki zdrowotnej,
Grupy producentów rolnych,
Organy administracji rządowej prowadzące szkoły,
Organizacje pozarządowe,
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można aplikować?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty, które obejmują :

wsparcie na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii oraz na niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
wsparcie źródeł wytwarzających energię w kogeneracji

Ważne!
W ramach konkursu nie będą wspierane instalacje do spalania węgla ani do współspalania biomasy z węglem.

Wstępna lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie prekwalifikacji. Projekty w kolejności od projektów, które otrzymały największą liczbę punktów, do wysokości 130% alokacji, będą miały status projektów podstawowych. Pozostałe projekty będą projektami rezerwowymi.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej.

Przewiduje się pomoc publiczną dwojakiego rodzaju: pomoc de minimis oraz pomoc horyzontalną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowanie w ramach jednego projektu będzie mogło stanowić pomoc wyłącznie jednego rodzaju.
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych.
Pomoc horyzontalna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych wyliczana jest za pomocą kalkulatora pomocy horyzontalnej. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach pomocy horyzontalnej nie może przekraczać:
1) 80% – dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

2) 70% – dla średniego przedsiębiorcy,

3) 60% – dla dużego przedsiębiorcy (w tym JST).

Katalog kosztów kwalifikowanych przewiduje:

a) Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu, nie więcej niż 1,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, np.: – projekt budowlany, dokumentacja przetargowa i geodezyjna, opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych;
b) Wydatki na usługi dotyczące czynności nadzoru w procesie budowlanym zlecane na zewnątrz, nie więcej niż 1,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, np.: inspektor nadzoru inwestorskiego, inżynier kontraktu;
c) Wydatki poniesione na zakup nieruchomości: do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
d) Wydatki na prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne, np.: budowa/przebudowa instalacji/infrastruktury wykorzystującej OZE, przygotowanie terenu pod budowę (zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów);
e) Wydatki na informację i promocję dotyczące oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych.
Maksymalna moc instalowanych elektrowni/jednostek to:

dla energii wodnej (do 5 MWe),
dla energii wiatru (do 5 MWe),
dla energii słonecznej (do 2 MWe/MWth),
dla energii geotermalnej (do 2 MWth),
dla energii z biogazu (do 1 MWe),
dla energii z biomasy (do 5 MWth/MWe),
dla energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji (do 1 MWe),
dla energii wytwarzanej z biomasy w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 5 MWe),
dla energii wytwarzanej z biogazu w kogeneracji niespełniającej warunku wysokosprawności (do 1 MWe).

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój