Dofinansowanie projektów dla przedsiębiorstw zwiększających poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Duże przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii .

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przełomie II i III kwartału br. planuje ogłosić naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wnioskodawcami będą mogły być duże przedsiębiorstwa planujące inwestycje z zakresu wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Główną formą dofinansowania w ramach powyższego działania będzie pożyczka o preferencyjnym oprocentowaniu udzielona przez NFOŚiGW (oprocentowanie i koszty pożyczki określone będą w późniejszym terminie, będą to jednak warunki korzystniejsze niż obecnie oferowane na rynku).

Oprócz pożyczki dofinansowanie obejmować będzie również dotację bezzwrotną o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 15% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dotacji uzależniony będzie od planowanego poziomu efektywności energetycznej projektu (tzn. że dotację na poziomie 15% otrzymają projekty, które w najwyższym stopniu przyczynią do zwiększenia efektywności energetycznej, natomiast projekty o niższym wskaźniku poprawy efektywności otrzymają dofinansowanie w postaci bezzwrotnej na niższym poziomie). Szczegóły dotyczące wyliczenia wysokości dotacji przedstawione będą w późniejszym terminie.

Montaż finansowy projektu obejmować będzie musiał również wkład własny Beneficjanta, prawdopodobnie na poziomie min. 10% (wymagany poziom wkładu własnego również podany będzie w późniejszym terminie).

Zgodnie z zapisami Programu w ramach działania 1.2. przewiduje się wsparcie przebudowy lub wymiany urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód. Przewiduje się także wsparcie systemów automatyki i monitoringu mediów energetycznych. Ponadto, wsparciem może zostać objęta tzw. głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, a także modernizacja/wymiana lokalnych źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie (w tym wymiana na instalacje OZE).

Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach. W odniesieniu do produkcji energii z OZE wsparcie otrzymają inwestycje, które będą służyć pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną przedsiębiorstwa. W ramach realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi być w pełni dedykowana potrzebom energetycznym obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym (także pod względem efektywności energetycznej) jest jego podłączenie do ww. sieci.

Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie, o ile wynika to z audytu energetycznego.

Wszystkie elementy planowanych inwestycji będą musiały wynikać z uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych (jednak koszt ich przygotowania nie będzie stanowić wydatku kwalifikowalnego w ramach POIiŚ).

Wymagane będzie również aby projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków przyczyniły się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku o min. 25% (w przeliczeniu na energię końcową). Projekty nie spełniające ww. warunków nie będą mogły otrzymać dofinansowania.

Projekty oceniane będą głównie z wykorzystaniem kryteriów efektywności kosztowej (wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na jednostkową oszczędność energii końcowej oraz wartość wydatków planowanych do poniesienia ze środków UE na redukcję 1 tony CO2). W zakresie modernizacji energetycznej budynków preferowane będą również projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową). Punktowane będzie również wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz utworzenie nowych miejsc pracy.