Dofinansowanie szkoleń w woj. lubuskim w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Termin naboru marzec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Typ – Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy:
Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne),
nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy.
Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe,
wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia.
Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej:
wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.
Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:
niwelowanie barier jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa,- małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie- odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społecznej.

Poziom dofinansowania:
maksymalny poziom dofinansowania 85%
maksymalny poziom dofinansowania z udziałem środków budżetu państwa 95%

Wsparcie dla samo zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 31 grudnia 2015 roku i zakończy się 1 lutego 2016 roku/ wrzesień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach) poprzez:
bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 6-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia na osobę,
usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe),
wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej. Wsparcie koncentrować się będzie na obszarach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia. Obszary takie wskazywane są na stronie internetowej:http://wupzielonagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/informacje-miesieczne w ramach następującej kategorii interwencji:

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego ( JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społecznej.

Poziom dofinansowania
środków UE – 85 %
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Usługi rozwojowe dla MMŚP

Nabór wniosków: październik 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
I Typ – wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych;
II Typ – dostarczanie kompleksowych usług (szkoleniowych, doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw w oparciu o popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
związki zawodowe,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społecznej,
podmioty działające w obszarze rynku pracy Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania 85%

Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia

Termin naboru czerwiec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I Typ – Wsparcie MMSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i ich pracowników poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące:
doradztwo zawodowe;
poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwa pracy,
szkolenia i kursy zawodowe,
staże i praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
bon na zasiedlenie.

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
instytucje otoczenia biznesu (IOB),
podmioty ekonomii społeczne

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania 85%
Maksymalny poziom dofinansowania przy współudziale budżetu państwa 95%

Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Termin naboru: marzec 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych .

Kto może składać wnioski?
jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe

Poziom dofinansowania:
Środki UE – 85%
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Termin naboru: luty/marzec 2016

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie:
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, poprzez:
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
wsparcie realizacji zadań przez CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU dla określonych branż.
Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez:
uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz poodnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.

Kto może składać wnioski?

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.

Poziom dofinansowania:
Środki UE – 85%
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 95%.

Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Termin naboru: grudzień 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

Kto może składać wnioski?
stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
organizacje pozarządowe,
przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe

Poziom dofinansowania:
Środki UE – 85%
środków UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję – 90%.