Dofinansowanie szkoleń w woj. pomorskim w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Termin naboru: I kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:

wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej), obejmujące m.in.:

doradztwo (indywidualne i grupowe),

kursy, szkolenia, warsztaty,

pomoc prawną,

wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,

wsparcie pomostowe obejmujące m.in.:
usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) IOB,

4) instytucje pomocy i integracji społecznej,

5) instytucje rynku pracy,

6) izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

7) przedsiębiorcy,

8) organizacje pozarządowe,

9) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.

Aktywizacja społeczno-zawodowa

Termin naboru: II kwartał 2016/ I kwartał 2017

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:

1) społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, obejmujących m.in.:

poradnictwo psychologiczne lub psychospołeczne,

warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste,

poradnictwo prawne i obywatelskie,

wsparcie środowiskowe (np.: animacja pracy, asysta, streetworking),

pracę socjalną w przypadku projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,

zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujących m.in.: kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie,

usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, wyłącznie w powiązaniu z usługami o charakterze zawodowym, wskazanymi w pkt b), obejmujących m.in.: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych, zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

usługi wspierające aktywizację edukacyjną (np. poprzez brokera edukacyjnego).

2) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji poprzez:

a) tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach,

b) wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach.

3) Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) obejmujące:

a) wsparcie nowych uczestników w istniejących WTZ usługami aktywnej integracji,

b) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą, wzbogaconą o usługi aktywnej integracji, w szczególności o charakterze zawodowym.

4) Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1 lub 2 lub 3.

Kto może składać wnioski?

1) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

2) związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3) instytucje pomocy i integracji społecznej,

4) podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej,

5) instytucje resocjalizacyjne,

6) instytucje opiekuńczo-wychowawcze,

7) instytucje rynku pracy,

8) związki zawodowe,

9) organizacje pozarządowe,

10) podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,

11) instytucje edukacyjne,

12) szkoły wyższe,

13) instytucje kultury,

14) kluby sportowe,

15) ROT/LOT.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi nie więcej niż 85%.
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, przy czym poziom ten będzie każdorazowo uzależniony od decyzji IZ RPO WP.