Dofinansowanie szkoleń w woj. wielkopolskim w 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020

Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Termin naboru: II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:
diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji), 2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub finansowe wsparcie pomostowe.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Poziom dofinansowania:

85% kosztów kwalifikowanych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną)

95% kosztów kwalifikowanych w przypadku współfinansowania z budżetu państwa

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Termin naboru od 04-04-2016 do 15-04-2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:
doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
dodatek relokacyjny,
wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Poziom dofinansowania:

85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Termin naboru od 01-02-2016 do 12-02-2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty w zakresie rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjne). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Kto może składać wnioski?
pracodawcy,
instytucje rynku pracy,
podmioty ekonomii społecznej,
organizacje pozarządowe, podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Poziom dofinansowania:

85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Termin naboru od 28 12 2015 do 25 01 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1,2).
Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Poziom dofinansowania:
85% – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
90% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy

Termin naboru od 01 02 2016 do 12 02 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych organizowanych we współpracy z pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.)
Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Poziom dofinansowania:
85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
90% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Termin naboru: I kwartał 2016 / II kwartał 2016

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym, (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).
Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu, (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2).
Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Poziom dofinansowania:
85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
90% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN