Dotacje dla szkół zawodowych w woj. łódzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 4.12.2015 r. do 14.12.2015 r.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu,

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
2. Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących ustawiczne kształcenie zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych, w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
3. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami,
4. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 91 882 621,65 zł.

http://www.rpo.lodzkie.pl/wiad/471-dotacje-dla-szkol-zawodowych