Jakie dotacje możemy otrzymać w 2017 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30 listopada 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował harmonogram naboru wniosków na rok 2017. Poniżej znajdą Państwo informację kiedy składać wnioski oraz na jakie działania można uzuskać dofinansowanie.

Działanie: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej
Budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wykorzystujących odnawialne źródła energii

Rozpoczęcie naboru: maj 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 300.000.000 PLN

Działanie: 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Rozpoczęcie naboru: marzec 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 300.000.000 PLN

Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną

Rozpoczęcie naboru: marzec 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 300.000.000 PLN

Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji)

Rozpoczęcie naboru: luty 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie:bd

Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej Kogeneracji

Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo; Budowa nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub równej 20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa; Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu

Rozpoczęcie naboru: II kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: bd

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej Kogeneracji

Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy, budowy sieci ciepłowniczych.

Rozpoczęcie naboru: luty 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: bd

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko –dąbrowskie

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Przedsięwzięcia termoodernizacyjne w sektorze mieszkaniowym, realizowane na obszarze konurbacji śląsskodąbrowskiej, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną

Rozpoczęcie naboru: I kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 110.000.000 PLN

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, na terenie konurbacji sląsko-dąbrowskiej, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej i przyłączy do istniejących budynków w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym (zbiorowe źródła niskiej emisji)

Rozpoczęcie naboru: I kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: bd

Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji. Przedsięwzięcia z wykorzystaniem ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy, budowy sieci ciepłowniczych.

Rozpoczęcie naboru: I kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie:bd

Działanie: 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach

1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM

Rozpoczęcie naboru: czerwiec 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 460.000.000 PLN

Działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Rozpoczęcie naboru: kwiecień 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 75.000.000 PLN

2.a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

Rozpoczęcie naboru: marzec 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 34.000.000 PLN

6a Rozwój bazy ośrodkow prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Rozpoczęcie naboru: kwiecień 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

1. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów

Rozpoczęcie naboru: kwiecień 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 200.000.000 PLN

Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4) Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Rozpoczęcie naboru: II kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 500.000.000 PLN

1) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
2) Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;
3) Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
4) Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
5) Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
6) Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
7) Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego);
8) Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

Rozpoczęcie naboru: II kwartał 2017
Zakończenie naboru: bd
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 95.000.000 PLN