Dotacje na ekspansję na rynki międzynarodowe dla przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego.

W dniach 01.08.2016r. do 30.09.2016r. prowadzony będzie nabór wniosków z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego – działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw.
O dofinansowanie starać się będą mogły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę lub oddział w województwie zachodniopomorskim działające w branży wpisującej się w tzw. Inteligentne Specjalizacje Województwa, tzn. należące do jednej z poniższych branż:

• Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
• Zaawansowane wyroby metalowe
• Produkty drzewno-meblarskie
• Opakowania przyjazne środowisku
• Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
• Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
• Multimodalny transport i logistyka
• Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Dofinansowanie można otrzymać na działania obejmujące m.in.:
• Przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych o charakterze międzynarodowym;
• Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych;
• Udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami.

Dofinansowanie wynosić będzie 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w wypadku gdy wnioskodawca może otrzymać pomoc de minimis lub 50% w przypadku gdy pomoc de minimis nie będzie mogła być udzielona.
Maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorstwu w ramach naboru nie będzie mogła przekroczyć kwoty 150 000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu w którym szczegółowo opisane zostały warunki konkursu.