Dotacje na innowacje – Program Operacyjny Polska Wschodnia

Dnia 31 lipca ogłoszono konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia.
Terminy składania wniosków o dofinansowanie: od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:1) do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców; 2) przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze; 3) działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski; 4) w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej; na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie:
Projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 80 mln zł.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp/