Dotacje na inwestycje MŚP dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego!

Równocześnie z naborem w ramach działania RPO WZ 1.7. Inwestycje w przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM) został ogłoszony konkurs dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)- Działanie 1.8. Oba nabory zostały skierowane do sektora MŚP i są planowane na okres od 2 marca do 5 maja 2017 r.

Rysunek 1. Obszar realizacji Strategii ZIT KKBOF.

Przedsiębiorstwa zależnie od wielkości będą mogły dofinansować swoje projekty na poziomie: mikro i małe przedsiębiorstwa – 55 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych, średnie przedsiębiorstwa – 45 %. Również w obu naborach limit dotyczący kwoty dofinansowania został ustalony w wysokości 1 000 000 zł, a alokacja w każdym z konkursów 19 000 000 zł.
Ponadto, katalog wydatków kwalifikowanych będący katalogiem zamkniętym został dla obu obszarów określony tożsamo. Wśród kosztów, które są kwalifikowane, w ramach ogłoszonych naborów, można wymienić koszty związane z realizacją inwestycji początkowej, a wśród nich:
1. Nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej (wydatek kwalifikowany w wysokości do 10 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
2. Nabycie środków trwałych;
3. Zakup robót i materiałów budowlanych (wydatek kwalifikowany do 50 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
5. Dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego;
6. Zakup środków transportu (wyłącznie rodzaj 743, podgrupa 76 wymienione w klasyfikacji środków trwałych).
Zachowane w przypadku konkursów zostały wymogi, które wcześniej już się pojawiły w działaniu skierowanym do sektora MŚP w działaniu 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji , a dotyczące limitów przyznanej pomocy na dywersyfikację istniejącego zakładu bądź na zasadniczą zmianę procesu produkcji.
Zgodnie z Regulaminem konkursów:
„W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac związanych z projektem”
oraz
„W przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowalne muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac związanych z projektem.”

Struktura obu konkursów jest podobna jednakże dla naboru dotyczącego KKBOF kryteria oceny (w szczególności kryteria jakości) różnią się względem tych określonych dla SOM i w związku z tym inne kwestie decydują o przewadze konkretnego projektu nad innymi.
Kryteria, dzięki którym projekty mogą uzyskać największe szanse na dofinansowanie zostały wymienione poniżej. Zostały one przedstawione od najwyżej do najniżej punktowanych:

1. Powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami realizującymi kierunki wytyczone w Strategii ZIT KKBOF oraz priorytety inwestycyjne RPO WZ.
Jest kryterium przyznające m.in. punkty za lokalizację (projekt zlokalizowany na obszarze terenu inwestycyjnego będącego przedmiotem projektu w ramach 1.12 RPO WZ lub innego terenu inwestycyjnego zlokalizowanego na obszarze KKBOF oraz powiązanie z innymi projektami (projekt zintegrowany/komplementarny z innymi przedsięwzięciami zrealizowanymi/trwającymi bądź planowanymi do realizacji w ramach Strategii ZIT KKBOF). Dodatkowo, punkty można otrzymać za powiązanie z projektami uwzględniającymi założenia takich priorytetów inwestycyjnych RPO WZ jak:
1a. Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy;
1b.Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych. technologii (…)

2. Wpisywanie się projektu do regionalnych specjalizacji wymienionych w Strategii ZIT KKBOF, tj. branża metalowo-maszynowa (najwyżej oceniania), turystyka, biogospodarka, branża drzewna i chemiczna, działalność morska i logistyka, usługi przyszłości, pozostałe.

3. Nawiązanie współpracy z partnerami gospodarczymi działającymi na obszarze oraz poza obszarem KKBOF. Kryterium jest najwyżej oceniane jeśli projekt zakłada zarówno współpracę na obszarze oraz poza obszarem KKBOF.

4. Wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej i nietechnologicznej wskutek realizacji projektu.
Jest to kryterium, w którym największa liczbę punktów można uzyskać w przypadku wprowadzenia przez Wnioskodawcę co najmniej 4 innowacji produktowych bądź procesowych oraz innowacji nietechnologicznej. ( W działaniu RPO WZ 1.7. jest to kryterium najwyżej oceniane, w przypadku opisywanego działania RPO WZ 1.8 jest ono na równi traktowane z wyżej wymienionymi kryteriami).

5. Wpływ na pozycję konkurencyjną Wnioskodawcy.
Ma tutaj znaczenie poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej w skali ponadregionalnej, natomiast jedynie projekty zwiększające konkurencyjność przedsiębiorcy w skali świata mogą uzyskać maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium.

6. Stopień innowacyjności projektu.
Nie tylko liczba wprowadzonych innowacji będzie miała znaczenie w przypadku niniejszego konkursu, również oceniany będzie stopień innowacyjności projektów. Prawdopodobieństwo uzyskania największej liczby punktów będą miały projekty polegające na: wprowadzeniu światowych innowacji produktowych oraz wdrożeniu innowacji procesowych co najmniej na skalę kraju.

7. Powstanie nowych miejsc pracy. Warunkiem, który musi być spełniony przez każdy projekt jest stworzenie w ramach projektu co najmniej 1 nowego miejsca pracy ( 1 etat). Największe szanse na pozyskanie dofinansowania będą miały projekty polegające na utworzeniu więcej niż 5 etatów.

8. Realizacja wskaźnika Strategii ZIT KKBOF
Dodatkowe punkty związane z innowacyjnością będzie można pozyskać, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo wprowadzi przynajmniej jeden produkt nowy na rynku i tym samym zrealizuje wskaźnik Strategii ZIT KKBOF pn. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku.

9. Gotowość do realizacji projektu.
W większości naborów jest to kryterium punktowane ma ono na celu premiowanie projektów, które są w pełni lub w znaczącym stopniu gotowe do realizacji.

10. Wykorzystanie walorów przyrodniczych w zakresie działalności turystycznej na terenie gmin leżących poza pasem nadmorskim.

11. Ponadprzeciętna trwałość projektu.

12. Wysokość dofinansowania.
W przypadku tegoż kryterium najwięcej punktów będzie można uzyskać w przypadku, gry wartość projektu będzie mniejsza niż 500 000 zł, punktowane również będą projekty w których wartość ta nie przekroczy 800 000 zł.

13. Ponadprzeciętna zdolność organizacyjna i finansowa Wnioskodawcy do utrzymania rezultatów projektu powyżej 3 lat,

14. Jakość i nowoczesność materiałów i technologii zastosowanych do wytworzenia produktów czy też stopień w jaki będą one spełniać przyszłościowe potrzeby beneficjentów.

15. Zastosowanie w projekcie rozwiązań dostosowujących infrastrukturę do zmian klimatu.