Dotacje na żłobki i kluby dziecięce w woj. łódzkim.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 4.12.2015 r. do 14.12. 2015 r.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu.

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3:
w formie instytucjonalnej:
a) żłobków
b) klubów dziecięcych
c) opiekuna dziennego
i pozainstytucjonalnej:
d) niani.
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
a) doradztwa zawodowego
b) doradztwa indywidualnego
c) pośrednictwa pracy
d) szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 91,00%

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 29 898 355 zł.

http://www.rpo.lodzkie.pl/wiad/472-fundusze-na-zlobki-kluby-dzieciece-i-nianie