Fundusze Norweskie stawiają na rozwój przedsiębiorczości i innowacji.

Fundusze Norweskie to – obok Regionalnego Programu Operacyjnego – doskonały sposób na pozyskanie dotacji na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Do końca marca br. trwa nabór w programie „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”, który zakłada wsparcie innowacyjnych rozwiązań w polskich firmach, w trzech obszarach:
→ zielone technologie, czyli te które są przyjazne środowisku,
→ niebieskie technologie, czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych,
→ technologie poprawiające jakość życia, w tym osób starszych.
Program ma też wzmocnić współpracę pomiędzy firmami z Polski i partnerami z Norwegii.

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi.
Wnioskodawcy muszą mieć zamknięty jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy, a także w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyli wniosek, osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro (przy schemacie Technologie przyjazne środowisku) lub 20 tysięcy euro (przy dwóch pozostałych schematach).
Działania projektowe obejmują opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań.
Wydatki, które są objęte wsparciem, to:
• koszty inwestycyjne:
maszyny i urządzenia,
roboty budowlane,
wartości niematerialne i prawne,
dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
• eksperymentalne prace rozwojowe,
• usługi doradcze.

Wysokość dofinansowania kosztów inwestycyjnych zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu

Rozpoczęcie naboru wniosków:
7 stycznia 2020

Zakończenie naboru wniosków:
31 marca 2020

Przy ocenie projektów pod uwagę będą brane następujące kryteria:
• Czy przedmiot projektu jest zgodny z celami Programu oraz celami właściwego schematu?
• Czy projekt jest opłacalny i jego realizacja jest uzasadniona?
• Czy i w jakim stopniu produkt, proces lub rozwiązanie będące przedmiotem wdrożenia w projekcie są innowacyjne?
• Czy i w jakim stopniu projekt jest przygotowany do realizacji?
• Czy i w jakim stopniu wnioskodawca posiada odpowiednie środki finansowe do sfinansowania całości wydatków w ramach projektu?
• Jaki jest wpływ społeczno-ekonomiczny projektu (projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, projekt wnosi wartość dodaną na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej)?
• Czy wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu oraz celów Programu i danego schematu?
• Jaka jest jakość partnerstwa w projekcie (dotyczy tylko projektów realizowanych w partnerstwie)?
• Czy i w jakim stopniu wnioskodawca przewidział w projekcie współpracę z polskimi jednostkami badawczo-rozwojowymi?

Schemat: Technologie przyjazne środowisku (szczegóły)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 50 000 000 euro
Maksymalny poziom dofinansowania to równowartość 1 000 0000 euro.
Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 000 euro.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:
• na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
• na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa)

Schemat: Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (szczegóły)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia poprzez działania prowadzące do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 10 000 000 euro
Maksymalny poziom dofinansowania to równowartość 2 000 000 euro.
Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 000 euro.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:
• na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
• na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na inwestycję w portach morskich lub śródlądowych: do 80% wartości kosztów kwalifikowanych,
• na dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa).

Schemat: Technologie poprawiające jakość życia (szczegóły)

Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych o nowoczesne technologie, które poprawią jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysku lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów: 18 700 000 euro
Maksymalny poziom dofinansowania to równowartość 2 000 000 euro.
Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 000 euro.

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:
• na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
• na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.

#NajdaConsulting #PotęgujemyRozwój