Harmonogram naboru projektów na 2016r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Informujemy że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził harmonogram naboru wniosków na 2016r. Rusza najbardziej wyczekiwane przez przedsiębiorców działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Nabór wniosków: 18.01.2016 – 18.03.2016

Kto może składać wnioski?
• Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność w obszarach regionalnych specjalizacji lub inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych przez przedsiębiorstwa prowadzące inwestycje we wskazanych specjalizacjach lub w obszarach ściśle z tymi specjalizacjami powiązanymi. Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Planuje się organizację odrębnych konkursów dedykowanych poszczególnym specjalizacjom, jak również wybranym obszarom specjalizacji, a także konkursów celowanych, tj. ukierunkowanych na określoną specjalizację i jednocześnie ukierunkowanych terytorialnie.

Poziom dofinansowania
• 45% – średnie przedsiębiorstwa,
• 55% – mikro i małe przedsiębiorstwa.

Warunkiem wzięcia udziału w tym konkursie jest wpisywanie się w jeden z pięciu obszarów regionalnych specjalizacji wymienionych poniżej:
•biogospodarka
•działalność morska i logistyka
•przemysł metalowo-maszynowy
•usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy przemysły kreatywne),
•turystyka i zdrowie

Szczegółowy wykaz kodów PKD wpisujących się w powyższe specjalizacje znajduje się w linku poniżej:
http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/zalozenia_do_identyfikacji_iswzp_27012014.pdf

1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw

TYP 1: Małe projekty B+R
Nabór wniosków: 29.01.2016 – 30.06.2016

Kto może składać wnioski?
mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem zostanie objęty cały proces powstawania innowacji, od pomysłu do przygotowania do wdrożenia z zastrzeżeniem, iż wyłącznym etapem projektu nie może być etap pierwszej produkcji.

2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Nabór wniosków: 04.01.2016 – 29.02.2016

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV)

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działanie będzie polegało na wsparciu budowy, przebudowy, rozbudowy sieci energetycznych do odbioru energii ze źródeł odnawialnych. Projekty realizowane przez OSD (operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o napięciu SN i nn (poniżej 110kV). Wsparte sieci muszą charakteryzować się zwiększonym potencjałem do odbioru energii ze źródeł odnawialnych.
Rezerwacja nowych mocy przyłączeniowych wyłącznie dla instalacji odnawialnych źródeł energii.

3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych

Nabór wniosków: 04.01.2016 – 29.02.2016

Kto może składać wnioski?
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych,
2. Inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi

3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Nabór wniosków: 04.01.2016 – 29.02.2016

Kto może składać wnioski?
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jst,
• przedsiębiorcy,
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• partnerstwa wymienionych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków
Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej

Nabór wniosków: 20.01.2016 – 05.02.2016

Kto może składać wnioski?
Akredytowane podmioty świadczące usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
Do dofinansowania wybierane są OWES posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
1. Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących typów operacji:
a) Usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i partycypacji społecznej, tworzenie klastrów ekonomii społecznej. Podmioty te powinny również przygotowywać i wspierać lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać ww. działania,
b) Usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego, prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowywanie grup założycielskich,
c) Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym wsparcie na etapach tworzenia i działania podmiotu ekonomii społecznej, w formie doradztwa prawnego, wsparcie z zakresu podatków, biznesowe (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z zakresu zasobów ludzkich. W ramach usług możliwe jest przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem innowacji lub planów rozwoju.