Jakie dotacje możemy otrzymać w 2017 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 przyjął Harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2017.
Kiedy składać wnioski oraz na jakie działania możemy otrzymać dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej.

Działanie: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
TYP 1: Małe projekty B+R
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.000.000 PLN

Działanie: 1.1 Projekty badawczo- rozwojowe przedsiębiorstw
TYP 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej
Rozpoczęcie naboru: 16 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 16 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 52.000.000 PLN

Działanie: 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R
TYP 1: Inwestycje w publiczną infrastrukturę B+R na rzecz przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 maja 2017 r
Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 50.000.000 PLN

Działanie: 1.4 Wdrażanie wyników prac B+R
TYP 1 Wdrażanie wyników prac B+R
Rozpoczęcie naboru: 31 października 2017 r.
Zakończenie naboru: 29 grudnia 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 42.000.000PLN

Działanie: 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 31 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 29 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 42.000.000 PLN

Działanie: 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia
TYP 1: Inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 31 lipca 2017 r.
Zakończenie naboru: 28 września 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 9.000.000 PLN

Działanie: 1.7 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 05 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego
TYP 1: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw
Rozpoczęcie naboru: 02 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 05 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
TYP 1: Działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych
Rozpoczęcie naboru: 02 marca 2017 r
Zakończenie naboru: 05 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 20.000.000 PLN

Działanie: 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
TYP 1: Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne
TYP 2: Kompleksowe wsparcie dla grup przedsiębiorstw w zakresie międzynarodowej kooperacji
TYP 3: Organizacja przedsięwzięć kooperacyjnych w kraju
Rozpoczęcie naboru: 31 lipca 2017 r
Zakończenie naboru: 28 czerwca 2017 r
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 3.500.000 PLN

Działanie: 1.16 Zwiększenie dostępu do usług Instytucji Otoczenia Biznesu
TYP 1: Bony dla MŚP na zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu – konkurs na beneficjenta projektu grantowego
Rozpoczęcie naboru: 03 marca 2017 r.
Zakończenie naboru: 02 maja 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 11.500.000 PLN

Działanie: 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu
TYP 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną
Rozpoczęcie naboru: 01 sierpnia 2017 r
Zakończenie naboru: 02 października 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 4.000.000 PLN

Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
TYP 1. Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017 r.
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017 r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 21.500.000 PLN

Działanie: 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi
TYP 1: Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017 r
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017r.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 14.500.000 PLN

Działanie: 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
TYP 1: Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych
Rozpoczęcie naboru: 31 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 28 lutego 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 75.000.000 PLN

Działanie: 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii
TYP 1: Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego)
TYP 2: Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej Kogeneracji
Rozpoczęcie naboru: 03 lipca 2017
Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 35.000.000 PLN

Działanie: 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa
TYP 1: Kompleksowa głeboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej
Rozpoczęcie naboru: 02 listopada 2017
Zakończenie naboru: 29 grudnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 9.000.000 PLN

Działanie: 3.1 Ochrona zasobów wodnych
TYP 1: Rozwój form małej retencji wodnej
TYP 2: Budowa lub modernizacja urządzeń wodnych małej retencji
TYP 3: Zwiększenie retencji jeziornej lub korytowej
TYP 4: Rozwój lub odtworzenie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę
Rozpoczęcie naboru: 03 kwietnia 2017
Zakończenie naboru: 31 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 21.500.000 PLN

Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków
TYP 1: Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, TYP 2: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, TYP 3: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017 r
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 52.000.000 PLN

Działanie: 3.7 Rozwój gospodarki odpadami komunalnymi
TYP 1: Kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów, zapewniające zintegrowane podejście zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami na poziomie wynikającym ze zobowiązań akcesyjnych
Rozpoczęcie naboru: 02 października 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 19.000.000 PLN

Działanie: 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi
TYP 1: Poprawa gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz innymi niż komunalne
Rozpoczęcie naboru: 02 października 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 11.000.000 PLN

Działanie: 4.1 Dziedzictwo kulturowe
TYP 1: Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach nieruchomych, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.
Rozpoczęcie naboru: 04 maja 2017
Zakończenie naboru: 03 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 40.000.000 PLN

Działanie: 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej
TYP 1: Tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime (parki miejskie i ogrody botaniczne).
TYP 2: Wsparcie dla ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej. (drugi typ projektu opcjonalny)
Rozpoczęcie naboru: 01 sierpnia 2017
Zakończenie naboru: 02 października 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 13.500.000 PLN

Działanie: 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
TYP 1: Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację
Rozpoczęcie naboru: 01 czerwca 2017
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 1.300.000 PLN

Działanie: 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego
TYP 1: Sporządzanie inwentaryzacji przyrodniczej gmin (w porozumieniu z GDOŚ)
Rozpoczęcie naboru: 04 maja 2017
Zakończenie naboru: 30 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 6.500.000 PLN

Działanie: 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych
TYP 1: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy
Rozpoczęcie naboru: 02 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 28 lutego 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 15.000.000
TYP 1: Wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy
Rozpoczęcie naboru: 02 stycznia 2017
Zakończenie naboru: 28 lutego 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 30.000.000 PLN

Działanie: 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe
TYP 3: Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu, które ubiegają się o wsparcie lub je otrzymały w ramach 1 typu projektu
Rozpoczęcie naboru: 03 marca 2017
Zakończenie naboru: 30 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 5.340.000 PLN

Działanie: 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym
TYP 2: Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
Rozpoczęcie naboru: 30 października 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 29.469.000 PLN

Działanie 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
TYP 1: Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce).
TYP 2: Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, np. zatrudnienie asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę.
TYP 3: Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym finansowanie przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.
Rozpoczęcie naboru: 04 maja 2017
Zakończenie naboru: 05 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 15.081.000 PLN

Działanie: 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne
TYP 3: Rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego
Rozpoczęcie naboru: 16 czerwca 2017
Zakończenie naboru: 14 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 21.182.000 PLN

Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
TYP 2: Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.
Rozpoczęcie naboru: 03 listopada 2017
Zakończenie naboru: 30 listopada 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 61.600.000 PLN

Działanie: 7.2 Usługi reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej
1. Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej
Rozpoczęcie naboru: 02 maja 2017
Zakończenie naboru: 22 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 14.603.128 PLN

Działanie: 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
TYP 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego.
TYP 2: Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
TYP 3: Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty.
TYP 4: Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
TYP 5: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli placówek wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Rozpoczęcie naboru: 27 lutego 2017
Zakończenie naboru:05 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 11.560.000 PLN

Działanie: 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
TYP 1: Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy pracy
TYP 2: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
TYP 3: Indywidualizację pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej
TYP 4: Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu
TYP 5: Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
Rozpoczęcie naboru: 06 marca 2017
Zakończenie naboru: 18 kwietnia 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 25.688.207 PLN

Działanie: 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
TYP 1: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
TYP 2: Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.
TYP 3: Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym.
TYP 4: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem.
TYP 5: Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) .
TYP 6: Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego.
Rozpoczęcie naboru: 20 lutego 2017
Zakończenie naboru: 27 marca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 35.500.000 PLN

Działanie: 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
Rozpoczęcie naboru: 08 maja 2017
Zakończenie naboru: 05 czerwca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 15.000.000 PLN

Działanie: 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych i porozumiewania się w językach obcych
TYP 1: Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie.
TYP 2: Szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem kwalifikacji w powyższym zakresie.
TYP 3: Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.
Rozpoczęcie naboru: 03 kwietnia 2017
Zakończenie naboru: 08 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 15.000.000 PLN

Działanie: 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
Kompleksowa realizacja działań na podstawie planów rewitalizacji obszarów zdegradowanych jako zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
Rozpoczęcie naboru: 01 marca 2017
Zakończenie naboru: 02 maja 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 30.000.000 PLN

Działanie: 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego
TYP 1: Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w tym wyższego) służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.
Rozpoczęcie naboru: 31 maja 2017
Zakończenie naboru: 31 lipca 2017
Kwota przeznaczona na dofinansowanie: 36.000.000 PLN