Kolejne nabory w programie Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 28 sierpnia ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
• typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych
• typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

Wnioski należy składać w terminie:
• typ I projektu: od 30 września 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.
• typ II projektu: od 30 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

W ramach Działania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej oraz zasoby nauki.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,
• jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),
• jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
• uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
• urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.
Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:
• podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,
• urzędy wojewódzkie,
• jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,
• przedsiębiorstwa,
• organizacje pozarządowe.

Budżet i poziom dofinansowania
Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 99 863 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych i 00/100) oraz
18 136 600,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100) współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.1 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR) a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki/